Thông tin v? b?o m?t c?nh báo cho cookie trong tr?nh duy?t Internet Explorer và Outlook Express

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 154360 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng Internet Explorer đ? truy c?p vào m?t trang Web, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông đi?p sau đây, tùy thu?c vào phiên b?n c?a Internet Explorer mà b?n đang s? d?ng.

Internet Explorer 5 ho?c 5,5

N?u trang Web b?ng cách s? d?ng liên t?c cookie:
C?nh báo b?o m?t
Đ? cung c?p m?t kinh nghi?m duy?t web cá nhân hoá hơn, s? b?n cho phép Web site này lưu m?t t?p nh? (đư?c g?i là cookie) trên máy tính c?a b?n? T?p này ch? có th? đư?c s? d?ng b?i trang Web này.

N?u b?n b?m có, trang Web s? lưu m?t t?p trên máy tính c?a b?n. N?u b?n b?m không, trang Web hi?n t?i có th? không hi?n th? đúng.
N?u trang Web s? d?ng cho m?i phiên cookie:
C?nh báo b?o m?t
Đ? cung c?p m?t kinh nghi?m duy?t web cá nhân hoá hơn, b?n s? cho phép Web site này t?m th?i lưu m?t t?p nh? (đư?c g?i là cookie) trên máy tính c?a b?n?
Khi b?n thoát kh?i trang web, các t?p tin đư?c l?y ra.

Internet Explorer 4.x

C?nh báo b?o m?t
Đ? cung c?p m?t chi ti?t cá nhân hoá duy?t kinh nghi?m, b?n s? cho phép trang Web này đ? đưa thông tin trên máy tính c?a b?n?

N?u b?n b?m có, trang Web s? lưu m?t t?p trên máy tính c?a b?n. N?u b?n b?m không, các trang Web hi?n t?i Trang có th? không hi?n th? đúng.

Internet Explorer 3.x

C?nh báo b?o m?t

B?n đ? nh?n đư?c m?t "cookie" (Internet thông tin đư?c lưu tr? trên c?a b?n máy tính) t? Trang web b?n đang truy c?p

N?i dung là:

30E1DDB374A59FB9F081B4EAD691ACAO

Nó h?t h?n ngày ngày h?t h?n đ? quy?t đ?nh b?i tác gi? Web

B?n có mu?n ch?p nh?n nó? N?u b?n b?m không, trang b?n đang c? g?ng xem này có th? không đư?c hi?n th? m?t cách chính xác.

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u Internet Explorer đư?c thi?t l?p đ? c?nh báo b?n trư?c khi ch?p nh?n cookie.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t hành vi này, h?y làm theo các bư?c trong ph?n thích h?p cho phiên b?n c?a Internet Explorer mà b?n đang s? d?ng.

Internet Explorer 5 ho?c 5,5

Nh?p vào Có đ? ch?p nh?n cookie ho?c b?m Không đ? t? ch?i cookie t? Web site này. N?u b?n mu?n luôn luôn ch?p nh?n cookies t? b?t k? trang Web mà không đư?c nh?c nh?, nh?n vào đây đ? ch?n các Trong tương lai, không hi?n c?nh báo này h?p ki?m. B?n c?ng có th? nh?p Thông tin thêm Xem thông tin cookie.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? tùy ch?nh cài đ?t cookie, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
196955 Làm th? nào đ? thi?t l?p và tùy ch?nh thi?t đ?t cookie trong tr?nh duy?t Internet Explorer 5

Internet Explorer 4.x

Nh?p vào Có đ? ch?p nh?n cookie ho?c b?m Không đ? t? ch?i cookie t? Web site này. N?u b?n mu?n luôn luôn ch?p nh?n cookies t? b?t k? trang Web mà không đư?c nh?c nh?, nh?n vào đây đ? ch?n các Trong tương lai, không hi?n c?nh báo này h?p ki?m. B?n c?ng có th? nh?p Thông tin thêm đ? xem thông tin cookie.

Tùy ch?nh thi?t đ?t cookie trong tr?nh duy?t Internet Explorer 4.x:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. Nh?p vào Tuỳ chọn Internet trên các Xem tr?nh đơn, và sau đó b?m các Nâng cao tab.
 3. Trong các Cookie ph?n, b?m vào m?t trong các tùy ch?n sau:

  • Luôn luôn ch?p nh?n Cookies
  • Nh?c trư?c khi ch?p nh?n Cookies
  • Vô hi?u hoá t?t c? các Cookie s? d?ng

  LƯU ?: Các thi?t l?p cookie mà b?n ch?n c?ng ?nh hư?ng đ?n Outlook Express. Đ? ng?ng nh?n cookie trong Outlook Express, b?m Vô hi?u hoá t?t c? các Cookie s? d?ng.
 4. Nh?p vào Ok.

Internet Explorer 3.x

Đ? vô hi?u hóa cookie c?nh báo:
 1. Kh?i đ?ng Internet Explorer.
 2. Nh?p vào Tuỳ chọn trên các Xem tr?nh đơn, và sau đó b?m các Nâng cao tab.
 3. Nh?n vào đây đ? xóa các C?nh báo trư?c khi ch?p nh?n Cookies h?p ki?m.
 4. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.
LƯU ?: B?n không th? vô hi?u hoá t?t c? các cookie s? d?ng trong Internet Explorer 3.x.

THÔNG TIN THÊM

Các máy ch? web s? d?ng cookie đ? lưu tr? và l?y thông tin v? máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Thông tin này có th? bao g?m b?t k? thông tin nào mà có th? đư?c truy?n b?ng cách s? d?ng giao th?c HTTP (ví d?, đ?a ch? giao th?c Internet [IP] máy tính c?a b?n, h? th?ng đi?u hành c?a b?n, lo?i tr?nh duy?t c?a b?n, gi?i thi?u trang, s? l?n truy c?p l?p l?i đ? m?t trang) ho?c s? thích cá nhân c?a b?n cho trang Web đó (ví d?, n?u b?n ch?n đ? hi?n th? đ?a phương th?i ti?t trên MSN c?a b?n, The Microsoft m?ngB?t đ?u trang ho?c n?u b?n ch?n đ? có m?t trang Web nh? m?t kh?u c?a b?n khi b?n quay l?i trang web đó).

Tùy ch?nh các trang

MSN tùy ch?nh trang là m?t ví d? v? cookie l?n. Sau khi b?n ch?n các tùy ch?n mà b?n mu?n cho trang c?a b?n, máy ch? vi?t r?ng thông tin cookie c?a b?n đ? l?y khi b?n truy c?p vào trang sau.

Mua s?m

N?u b?n truy c?p vào m?t trang web có m?t tính năng gi? hàng mua s?m trong đó b?n có th? lưu tr? hàng mà b?n mu?n mua, m?t cookie theo d?i nh?ng g? b?n đưa vào gi? hàng. N?u b?n c?n ph?i r?i kh?i trang web và tr? l?i sau đó, gi? hàng c?a b?n ch?a các m?c cùng r?ng b?n đ?t nó trư?c khi b?n r?i trang web.

Theo dõi

M?t cookie có th? theo d?i l?p l?i l?n truy c?p vào m?t trang.

Cookie đư?c lưu trong thư m?c Windows\Cookies trong các Tên ngư?i dùng.txt t?p, nơi Tên ngư?i dùng là tên ngư?i dùng c?a b?n trên trang web đó. Tên t?p tin có th? khác nhau tùy thu?c vào tên c?a ngư?i dùng hi?n t?i, tên ngư?i dùng cho ngư?i mà cookie b?ng văn b?n, và các trang khác nhau cung c?p cookie vào máy tính c?a b?n.

Làm th? nào đ? xem cookie mà b?n đ? ch?p nh?n

Internet Explorer 4.x, 5, ho?c 5,5

 1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn ho?c Tuỳ chọn Internet.
 2. Trên các T?ng quát tab, b?m vào Thiết đặt.
 3. Nh?p vào Xem t?p.

Internet Explorer 3.x

 1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vào Tuỳ chọn.
 2. Trên các Nâng cao tab, b?m vào Xem t?p.

Các v?n đ? an ninh

Khi b?n ch?p nh?n m?t cookie, các trang Web không truy c?p vào máy tính c?a b?n ho?c b?t k? thông tin cá nhân v? b?n (bao g?m c? đ?a ch? thư đi?n t? c?a b?n), khác v?i các thông tin mà b?n ch? đ?nh trong các thi?t l?p tùy bi?n cho trang Web đó (bao g?m b?t k? thông tin nào mà b?n đ? nh?p vào bi?u m?u trên trang Web). Cookie có th? đư?c đ?c b?i ch? máy ch? t?o ra các cookie.

Thu?c tính

ID c?a bài: 154360 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook Express 4.0
T? khóa: 
kberrmsg kbprb kbmt KB154360 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:154360

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com