Mô t? các ActiveX công ngh?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 154544 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

ActiveX là m?t n?n t?ng m? tích h?p cung c?p cho các nhà phát tri?n, ngư?i s? d?ng, và nhà s?n xu?t Web m?t nhanh và d? dàng cách đ? t?o ra các chương tr?nh tích h?p và n?i dung cho Internet và m?ng n?i b?. B?ng cách s? d?ng ActiveX, b?n có th? d? dàng Chèn ?nh hư?ng đa phương ti?n, các đ?i tư?ng tương tác, và tinh vi chương tr?nh vào m?t trang Web, vi?c t?o ra m?t kinh nghi?m ngư?i dùng tương đương v?i mà các tiêu đ? CD-ROM đa phương ti?n ch?t lư?ng cao.

LƯU ?: Bài vi?t này là dành cho ch? s? d?ng thông tin. Nó không ch?a b?t k? thông tin kh?c ph?c s? c?. N?u b?n đang t?m ki?m gi?i đáp th?c m?c thông tin không đư?c đ? c?p trong bài vi?t này, t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft m?t l?n n?a b?ng cách s? d?ng t? khóa đư?c li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
242450 Làm th? nào đ? truy v?n cơ s? ki?n th?c Microsoft b?ng cách s? d?ng t? khóa

THÔNG TIN THÊM

ActiveX là m?t tiêu chu?n cho phép các thành ph?n ph?n m?m đ? tương tác v?i nhau trong m?t môi trư?ng m?ng, b?t k? c?a Ngoân ngö? s? d?ng đ? t?o ra chúng. H?u h?t ngư?i s? d?ng World Wide Web (WWW) s? kinh nghi?m ActiveX công ngh? trong các h?nh th?c đi?u khi?n ActiveX, ActiveX tài li?u và ActiveX k?ch b?n.

Đi?u khi?n ActiveX

Đi?u khi?n ActiveX, trư?c đây g?i là đi?u khi?n OLE ho?c OCX controls, là các thành ph?n (ho?c các đ?i tư?ng) mà b?n có th? chèn vào m?t trang Web hay khác đóng chương tr?nh do đó b?n có th? tái s? d?ng gói tính năng mà ngư?i khác l?p tr?nh. Ví d?, các đi?u khi?n ActiveX đư?c bao g?m trong Internet Explorer cho phép b?n đ? tăng cư?ng các trang Web c?a b?n v?i tinh vi tính năng đ?nh d?ng và ho?t h?nh.

M?t l?i th? quan tr?ng c?a các đi?u khi?n ActiveX trên chương tr?nh Java và Netscape plug-in là r?ng đi?u khi?n ActiveX có th? c?ng đư?c s? d?ng trong các chương tr?nh đư?c vi?t b?ng nhi?u ngôn ng? l?p tr?nh, bao g?m t?t c? các chương tr?nh Microsoft và ngôn ng? cơ s? d? li?u.

Tài li?u ActiveX

Khi b?n đang xem v?i m?t tr?nh duy?t Web ActiveX, nh?n th?c, ch?ng h?n như Internet Explorer, ActiveX tài li?u cho phép b?n m? m?t chương tr?nh v?i riêng c?a m?nh thanh công c? và các menu có s?n. Đi?u này có ngh?a là b?n có th? m? không HTML file, như v?y như các t?p tin Microsoft Excel ho?c Microsoft Word, b?ng cách s? d?ng m?t trang Web nh?n th?c ActiveX tr?nh duy?t.

ActiveX script

ActiveX k?ch b?n h? tr? ngôn ng? k?ch b?n ph? bi?n nh?t, bao g?m c? Microsoft Visual Basic Script và JavaScript. ActiveX script có th? đư?c s? d?ng đ? tích h?p hành vi c?a m?t s? đi?u khi?n ActiveX ho?c chương tr?nh Java t? tr?nh duy?t Web ho?c máy ch?, m? r?ng ch?c năng c?a h?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 154544 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Internet Explorer 2.01
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB154544 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:154544
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com