Làm th? nào đ? c?u h?nh RPC năng đ?ng c?ng giao đ? làm vi?c v?i b?c tư?ng l?a

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 154596 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

T? xa g?i th? t?c (RPC) năng đ?ng c?ng giao đư?c s? d?ng b?i qu?n tr? t? xa các ?ng d?ng như Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) qu?n l?, qu?n l? Windows Internet tên d?ch v? (th?ng), và như v?y. RPC năng đ?ng c?ng giao s? hư?ng d?n chương tr?nh RPC s? d?ng m?t c?ng c? th? ng?u nhiên trên 1024.

Khách hàng s? d?ng tư?ng l?a có th? mu?n ki?m soát nh?ng c?ng RPC s? d?ng như v?y r?ng b? đ?nh tuy?n tư?ng l?a có th? đư?c c?u h?nh đ? chuy?n ti?p ch? là các c?ng Transmission Control Protocol (TCP).

Nhi?u máy ch? RPC trong Windows cho phép b?n ch? đ?nh c?ng máy ch?. Khi b?n có th? ch? đ?nh m?t c?ng máy ch? chuyên d?ng, b?n bi?t nh?ng g? giao thông ch?y gi?a các máy ch? trên các b?c tư?ng l?a, và b?n có th? xác đ?nh r?ng là lưu lư?ng truy c?p đư?c phép t?t hơn. B?n có th? t?m th?y m?t danh sách toàn di?n c?a máy ch? c?ng đư?c s? d?ng trong Windows và các s?n ph?m Microsoft chính có th? đư?c t?m th?y trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft 832017. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
832017Yêu c?u d?ch v? t?ng quan và m?ng c?ng v? h? th?ng Windows Server
Bài vi?t c?ng li?t kê các h? ph?c v? RPC và máy ch? RPC mà có th? đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng tùy ch?nh máy ch? c?ng vư?t ra ngoài các cơ s? RPC cung c?p. S? d?ng phương pháp đư?c mô t? trong bài vi?t này ch? khi máy ch? RPC không cung c?p m?t cách đ? xác đ?nh c?ng máy ch?.

Các m?c đăng k? sau đây áp d?ng cho Windows NT 4.0 và ? trên. Chúng không áp d?ng cho các phiên b?n trư?c c?a Windows NT. M?c dù b?n có th? c?u h?nh c?ng đư?c s? d?ng b?i khách hàng đ? giao ti?p v?i máy ch?, khách hàng ph?i có kh? năng ti?p c?n v?i máy ch? c?a đ?a ch? IP th?c t? c?a nó. B?n không th? s? d?ng DCOM thông qua tư?ng l?a mà đ?a ch? d?ch (ví d? như nơi mà m?t khách hàng n?i v?i ?o đ?a ch? 198.252.145.1, b?n tư?ng l?a đ? minh b?ch đ? đ?a ch? th?c t? c?a máy ch? c?a, nói, 192.100.81.101). Đi?u này là do DCOM lưu các đ?a ch? IP nguyên trong giao di?n marshaling các gói và n?u khách hàng không th? k?t n?i đ?n đ?a ch? đư?c ch? r? trong gói, nó s? không làm vi?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem gi?y tr?ng Microsoft B?ng cách s? d?ng phân ph?i COM v?i b?c tư?ng l?a. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/Library/ms809327.aspx

THÔNG TIN THÊM

Các giá tr? (và Internet khóa) th?o lu?n dư?i đây không xu?t hi?n trong các cơ quan đăng k?; h? ph?i đư?c thêm b?ng tay b?ng cách s? d?ng Registry Editor. Ngoài ra, lưu ? r?ng b?n ph?i s? d?ng Regedt32.exe thay v? c?a Regedit.exe đ? thêm giá tr? REG_MULTI_SZ.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


V?i Registry Editor, b?n có th? s?a đ?i các thông s? sau đây cho RPC. Các RPC c?ng quan tr?ng các giá tr? th?o lu?n dư?i đây t?t c? n?m trong phím sau đây trong đăng k?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc\Internet\ Ki?u d? li?u quan tr?ng


C?ng REG_MULTI_SZ
Ch? đ?nh m?t t?p h?p các c?ng IP ph?m vi bao g?m ho?c là t?t c? các c?ng có s?n t? Internet ho?c t?t c? các c?ng không có s?n t? Internet. M?i chu?i đ?i di?n cho m?t c?ng duy nh?t ho?c m?t b?, bao g?m các c?ng.

Ví d?, m?t c?ng duy nh?t có th? đư?c đ?i di?n b?i 5984, và m?t t?p h?p các c?ng có th? đư?c đ?i di?n b?i 5000-5100. N?u b?t k? m?c đang ? bên ngoài ph?m vi c?a 0 đ? 65535, ho?c n?u b?t c? chu?i không th? đư?c gi?i thích, RPC runtime x? l? các c?u h?nh toàn b? là không h?p l?.
PortsInternetAvailable REG_SZ Y ho?c N (không ch?)
N?u Y, các c?ng đư?c li?t kê trong các c?ng khóa có t?t c? các c?ng Internet có s?n trên máy tính đó. N?u N, c?ng đư?c li?t kê trong c?ng chính là t?t c? nh?ng c?ng mà không ph?i là Internet có s?n.
UseInternetPorts REG_SZ) Y ho?c N (không ch?
Ch? r? chính sách m?c đ?nh h? th?ng.
N?u Y, các quá tr?nh b?ng cách s? d?ng m?c đ?nh s? đư?c gán c?ng t? các thi?t l?p c?a Internet có s?n c?ng, như đư?c xác đ?nh trư?c đó.
N?u N, quy tr?nh b?ng cách s? d?ng m?c đ?nh s? đư?c gán c?ng t? b? ch? có m?ng intranet c?ng.
Ví d?:

Trong ví d? này c?ng 5000 qua 5100 bao g?m đ? đư?c tùy ti?n l?a ch?n đ? giúp minh h?a cách khóa s? đăng k? m?i có th? đư?c c?u h?nh. Đi?u này không ph?i là m?t khuy?n cáo c?a m?t t?i thi?u s? lư?ng Port c?n thi?t cho b?t k? h? th?ng c? th?.
 1. Thêm phím Internet dư?i:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc
 2. Theo Internet khóa, thêm các giá tr? "C?ng" (MULTI_SZ), "portsinternetavailable" (reg_sz), và "useinternetports" (reg_sz).

  Ví d?, khóa s? đăng k? m?i s? xu?t hi?n như sau:
  C?ng: REG_MULTI_SZ: 5000-5100
  PortsInternetAvailable: REG_SZ: Y
  UseInternetPorts: REG_SZ: Y
 3. Kh?i đ?ng l?i máy ch?. T?t c? các ?ng d?ng s? d?ng RPC năng đ?ng c?ng giao s? d?ng c?ng 5000 qua 5100, bao g?m. Trong h?u h?t các môi trư?ng, t?i thi?u là 100 c?ng s? đư?c m? ra, b?i v? m?t s? d?ch v? h? th?ng d?a vào các c?ng RPC đ? giao ti?p v?i nhau.
B?n s? m? ra m?t lo?t các c?ng trên c?ng 5000. C?ng s? dư?i đây 5000 đ? s? d?ng b?i ?ng d?ng khác và có th? gây ra xung đ?t v?i c?a b?n application(s) DCOM. Cho hơn n?a, kinh nghi?m trư?c đó th?y r?ng t?i thi?u là 100 c?ng s? đư?c m? ra, b?i v? m?t s? d?ch v? h? th?ng d?a vào các c?ng RPC đ? giao ti?p v?i nhau.

Chú ýS? lư?ng c?ng yêu c?u t?i thi?u có th? khác nhau t? máy tính đ?n máy tính. Máy tính v?i lưu lư?ng truy c?p cao hơn có th? ch?y vào m?t t?nh hu?ng ki?t s?c c?ng n?u RPC năng đ?ng c?ng đang b? gi?i h?n. Th?c hi?n vi?c này vào xem xét khi h?n ch? d?i c?ng.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
167128C?ng m?ng đư?c s? d?ng b?i b? ph?n tr? giúp t? xa ch?c năng
179442 Làm th? nào đ? c?u h?nh tư?ng l?a cho tên mi?n và tín thác
263293 Windows 2000 NAT không d?ch lưu lư?ng truy c?p Netlogon
319553 Làm th? nào đ? h?n ch? FRS nhân r?ng lưu lư?ng truy c?p đ?n m?t c?ng c? th? t?nh
224196 H?n ch? ho?t đ?ng thư m?c sao lưu lư?ng truy c?p và khách hàng RPC lưu lư?ng truy c?p vào m?t c?ng c? th?
N?u b?n s? d?ng Windows Server 2003, b?n có th? s? d?ng công c? c?u h?nh RPC (RPCCfg.exe) t? Windows Server 2003 Resource Kit đ? hoàn t?t quá tr?nh đư?c mô t? trong bài vi?t này. Đ? có đư?c công c? c?u h?nh RPC, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 0f9cde2f-8632-4da8-ae70-645e1ddaf369 & DisplayLang = en

Thu?c tính

ID c?a bài: 154596 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
T? khóa: 
kbproductlink kbdcom kbhowto kbnetwork kbmt KB154596 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:154596

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com