Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? t? ch?c s? ki?n ID 9, t? ch?c s? ki?n ID 11 và các thông báo l?i s? ki?n ID 15

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 154690 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đối với phiên bản Microsoft Windows XP của bài viết này, hãy xem 314093.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? t? ch?c s? ki?n ID 9, t? ch?c s? ki?n ID 11 ho?c t? ch?c s? ki?n ID 15 thông báo l?i. Sau s? ki?n ID thư có th? đăng nh?p c?a b?n đăng nh?p h? th?ng (s? d?ng tr?nh xem s? ki?n đ? xem Nh?t k?), m?c dù ngu?n g?c có th? là b?t k? tên b? đi?u khi?n (ví d?, Atdisk, Atapi ho?c Sparrow).

Thư 1
T? ch?c s? ki?n ID: 9
Ngu?n: aic78xx
Mô t?: Các thi?t b?, \Device\ScsiPort0, đ? không đáp ?ng trong các th?i gian ch? kho?ng th?i gian.
Thư 2
ID s? ki?n: 11
Ngu?n: aic78xx
Mô t?: Tr?nh đi?u khi?n phát hi?n m?t l?i b? đi?u khi?n trên Device\ScsiPort0.
Tin nh?n 3
T? ch?c s? ki?n ID: 15
Ngu?n: [scsi ATM. tr?nh đi?u khi?n]
Mô t?: Các thi?t b?, \Device\ScsiPort1, không ph?i là s?n sàng đ? truy c?p đư?c nêu ra.
T? ch?c s? ki?n ID 15 ch? ra r?ng thi?t b? không s?n sàng. Đi?u này có th? là k?t qu? c?a SCSI ch? b? đi?u h?p c?u h?nh các v?n đ? ho?c v?n đ? khác. Ki?m tra v?i nhà s?n xu?t cho C?p nh?t ph?n v?ng, tr?nh đi?u khi?n, ho?c các v?n đ? đư?c bi?t đ?n. Đi?u này c?ng có th? ch? ra thi?t b? tr?c tr?c. L?i này x?y ra ? m?c thi?t b?.

Trong h?u h?t trư?ng h?p, các thông đi?p này đang đư?c đăng nh? ph?n c?ng v?n đ? v?i b? đi?u khi?n hay, nhi?u kh? năng, m?t thi?t b? đó là g?n li?n v?i b? đi?u khi?n trong câu h?i. Các v?n đ? ph?n c?ng có th? liên k?t v?i ngư?i nghèo cáp, ch?m d?t không chính xác ho?c t?c đ? truy?n cài đ?t, thi?t b? lư?i bi?ng ho?c ch?m ph?n ?ng đ? t? b? xe bu?t SCSI, m?t thi?t b? b? l?i, ho?c, trong trư?ng h?p r?t hi?m, m?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? kém b?ng văn b?n.

THÔNG TIN THÊM

Sau đây là m?t s? m?o x? l? s? c? giúp ch?n đoán và xác đ?nh v?n đ?:
 • Đ?c đi?u khi?n SCSI c?a nhà s?n xu?t hư?ng d?n s? d?ng k? thu?t đ? xác đ?nh các yêu c?u ch?m d?t. Nhi?u b? đi?u khi?n SCSI hi?n đ?i đ?i h?i ho?t đ?ng terminators (ít nh?t là m?t trong các thi?t b? trên xe bu?t ph?i cung c?p cho ch?m d?t quy?n l?c). Ch?m d?t h?p liên quan đ?n c? hai m?t k? h?y di?t (đi?n tr?) và m?t thi?t b? mà cung c?p m?t tín hi?u đ? xe bu?t cho s? ch?m d?t quy?n l?c. Tiêu chu?n SCSI-2 ch? đ?nh m?t b? đi?u khi?n (xư?ng) ph?i cung c?p s? ch?m d?t quy?n l?c. V? v?y, b?t k? đi?u khi?n mà tuyên b? đư?c SCSI-2 tương thích có th? cung c?p s? ch?m d?t quy?n l?c, nhưng b?n nên ki?m tra xem n?u b?n không ch?c ch?n. Ngoài ra, nhi?u thi?t b?, đ?c bi?t là ? đ?a, cho b?n tùy ch?n c?a vi?c cung c?p s? ch?m d?t quy?n l?c; N?u b?n có m?t jumper trên ? đ?a mà đ?c Trmpwr, b?n nên kích ho?t này jumper.
 • N?u c? hai bên trong và bên ngoài các thi?t b? SCSI đư?c g?n vào, đ?m b?o thi?t b? cu?i ngày m?i chu?i SCSI đư?c ch?m d?t, và r?ng trung gian không có thi?t b?.
 • N?u ch? có m?t chu?i SCSI duy nh?t đư?c s? d?ng (ho?c t?t c? n?i b? hay bên ngoài), đ?m b?o thi?t b? cu?i cùng c?a chu?i SCSI đư?c ch?m d?t và b? đi?u khi?n SCSI riêng c?a m?nh đư?c ch?m d?t. Đi?u này thư?ng là m?t thi?t l?p BIOS.
 • Ki?m tra ch?t l?ng ho?c nghèo SCSI cáp. Khi b?n có m?t ch?ng đư?ng dài chu?i c?a cáp v?i h?n h?p n?i b? và bên ngoài cáp, b?n ch?y nguy cơ làm gi?m đi tín hi?u. M?c dù đ?c t? SCSI có th? ch? đ?nh m?t kho?ng cách dài, đ?c đi?m k? thu?t gi? đ?nh cáp cho phép không có r? r? hay can thi?p, và th?c t? nói chung là m?t kho?ng cách ng?n hơn. B?t c? khi nào b?n có 6-chân hay c?n bên ngoài cáp, b?n nên thay th? chúng v?i cáp 3-chân.
 • Lưu ? khi các s? ki?n thư đư?c đăng và c? g?ng đ? xác đ?nh n?u nó trùng v?i m?t s? x? l? l?ch tr?nh (ví d? như sao lưu) ho?c n?ng đ?a ch? bi?n. Đi?u này s? giúp đ? xác đ?nh nh?ng g? thi?t b? có th? gây các l?i.

  Chú ý L? do đó ? đ?a có xu hư?ng có nh?ng lo?i v?n đ? dư?i n?ng căng th?ng thư?ng là b? vi x? l? ch?m. Trong m?t đa nhi?m môi trư?ng, b? x? l? có th? không đ? nhanh đ? x? l? t?t c? các l?nh I/O có s?n trong g?n như cùng m?t lúc.
 • Ch?m các thi?t l?p l? chuy?n n?u các timeout đư?c liên k?t v?i ? đ?a băng - b?ng cách s? d?ng 5MBS t?c đ? truy?n thư?ng ch?a các timeout.
 • Đơn gi?n hóa SCSI/IDE chu?i b?ng cách lo?i b? các thi?t b?, ho?c di chuy?n thi?t b? trong câu h?i đ? đi?u khi?n khác. N?u v?n đ? sau thi?t b?, b?n nên thay th? nó.
 • Ki?m tra b?n s?a đ?i c?a SCSI đi?u khi?n BIOS và thi?t b?, ph?n v?ng S?a đ?i. Liên h? v?i nhà s?n xu?t cho các phiên b?n m?i nh?t. Xem vi?c ki?m tra s? mô h?nh và s?a đ?i ph?n v?ng ph?n dư?i đây cho các th? t?c trên làm th? nào đ? làm đi?u này.
 • Ki?m tra phiên b?n tr?nh đi?u khi?n thi?t b? SCSI. Tr?nh đi?u khi?n SCSI n?m trong thư m?c %Systemroot%\System32\Drivers. Xem phiên b?n trong các thu?c tính, và ki?m tra cho dù các nhà s?n xu?t SCSI có m?t phiên b?n m?i hơn.
 • Lo?i b? các b? đi?u khi?n có th? t?o ra v?n đ? ganh đua xe bu?t.
 • M?t đ?nh d?ng c?p th?p đư?c th?c hi?n b?i b? đi?u khi?n SCSI có th? gi?i quy?t các s? ki?n thư.
 • S? d?ng m?t th?c hi?n khác nhau ho?c mô h?nh c?a b?t k? ph?n c?ng nghi ng?.

Ki?m tra các mô h?nh s? và ph?n v?ng Phiên b?n

S? mô h?nh c?a các thi?t b? và ph?n m?m phiên b?n đang ? trong các c?a s? đăng k?. Đ? ki?m tra các mô h?nh s? và ph?n v?ng Phiên b?n, h?y làm theo các bư?c dư?i đây.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Ch?y Regedt32.exe.
 2. Xác đ?nh v? trí và b?m vào khóa registry sau đây, khác nơi x nhau theo s? thi?t b?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\Scsi\ScsiPortx\ScsiBusx\ TargetIdx\LogicalUnitIdx
 3. Nh?n vào giá tr? đ?nh danh REG_SZ đ? xem s? mô h?nh và các giá tr? s?a đ?i ph?n v?ng. Ví d?, trong giá tr? sau đây, giá tr? s?a đ?i ph?n v?ng là 0510:
  SEAGATE ST32430N 0510
 4. Ghi l?i t?t c? các thi?t b? mô h?nh s? và s?a đ?i ph?n v?ng, và ki?m tra v?i nhà s?n xu?t cho b?t k? v?n đ? đ? bi?t.
Chú ý Cho Windows 2000 và Windows Server 2003, b?n có th? xem phiên b?n m?u và ph?n v?ng cho ph?n c?ng theo v? trí registry sau:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? x? l? s? c? nh?ng s? ki?n này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
259237Kh?c ph?c s? c? t? ch?c s? ki?n ID 9, 11, và 15 trên các máy ch? c?m

Thu?c tính

ID c?a bài: 154690 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbhardware kbmt KB154690 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:154690

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com