Làm th? nào đ? lo?i b? các đi?u khi?n ActiveX trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 154850 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? lo?i b? các đi?u khi?n ActiveX t? máy tính c?a b?n, thông báo l?i có th? x?y ra khi b?n c? g?ng đ? lo?i b? m?t Đi?u khi?n ActiveX, và s? d?ng nhi?u ActiveX ki?m soát các thư m?c (Occache) trong Internet Explorer 4.0 và sau này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? lo?i b? đi?u khi?n ActiveX, làm theo các bư?c trong các ph?n thích h?p.

Internet Explorer 3.0, 3,01 và 3,02

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nThiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vàoThêm/lo?i b? chương tr?nh, và sau đó b?m vào cácCài đ?t/g? cài đ?t tab.
 2. N?u đi?u khi?n ActiveX b?n mu?n lo?i b? xu?t hi?n trong các danh sách các cài đ?t chương tr?nh, b?m vào đi?u khi?n ActiveX, b?mThêm/lo?i b?, và sau đó làm theo các hư?ng d?n trên màn h?nh. N?u đi?u khi?n ActiveX không xu?t hi?n trong danh sách c?a chương tr?nh cài đ?t, ti?p t?c v?i bư?c ti?p theo.
 3. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, g? d?ng sau trong các M? h?p, và sau đó b?mOk:
  regsvr32 ? đ?a:\Windows\occache\tên t?p.ocx /u
  LƯU ?: ? đ?a là k? t? ? đ?a vào đó thư m?c Windows có v? trí, Windows là tên c?p mà Windows đư?c cài đ?t, vàtên t?p.ocx là đi?u khi?n ActiveX b?n mu?n lo?i b?.

  LƯU ?: N?u b?n không bi?t tên t?p tin c?a đi?u khi?n ActiveX (.ocx) b?n có mu?n lo?i b?, b?n có th? xác đ?nh tên t?p b?ng xem các Siêu văn b?n Markup Language (HTML) ngu?n c?a m?t trang Web mà cài đ?t ho?c s? d?ng các Đi?u khi?n ActiveX. Xem ngu?n HTML c?a m?t trang Web, b?m chu?t ph?i vào m?t s?n ph?m nào khu v?c c?a trang Web, và sau đó b?m Xem m? ngu?n.
 4. Trong Windows Explorer ho?c Windows NT Explorer, nh?p vào .ocx t?p tin trong thư m?c Windows\Occache, và sau đó nh?p vào Xóa ngày các Tệp tr?nh đơn.
Occache là tên c?a thư m?c nơi đi?u khi?n ActiveX cài đ?t trong t?t c? các phiên b?n c?a Internet Explorer 3.x. Regsvr32.exe Regsvr32.exe t?p cài đ?t b?i Internet Explorer và có th? đư?c s? d?ng đ? đăng k? và lo?i b? đăng k? m?c cho đi?u khi?n ActiveX.

Internet Explorer 4.x ho?c sau này (t?t c? các n?n t?ng)

Internet Explorer 4.x ho?c sau này, bao g?m các t?p tin Occache.dll, đó đư?c s? d?ng đ? kê khai, C?p Nh?t, và m?t cách an toàn g? b? cài đ?t đi?u khi?n ActiveX s? d?ng m?t thư m?c v?"."
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nThiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, b?m đúp vàoThêm/lo?i b? chương tr?nh, và sau đó b?m vào cácCài đ?t/g? cài đ?t tab.
 2. N?u đi?u khi?n ActiveX b?n mu?n lo?i b? xu?t hi?n trong các danh sách các cài đ?t chương tr?nh, b?m vào đi?u khi?n ActiveX, b?mThêm/lo?i b?, và sau đó làm theo các hư?ng d?n trên màn h?nh. N?u đi?u khi?n ActiveX không xu?t hi?n trong danh sách c?a chương tr?nh cài đ?t, ti?p t?c v?i bư?c ti?p theo.
 3. Trong Windows Explorer ho?c Windows NT Explorer, b?m đúp vào c?p T?p chương tr?nh Windows\Downloaded ho?c chương tr?nh Winnt\Downloaded C?p T?p, b?m chu?t ph?i vào đi?u khi?n ActiveX b?n mu?n lo?i b?, và sau đó Nh?p vào Gỡ bỏ.
 4. Khi b?n đư?c nh?c đ? lo?i b? đi?u khi?n ActiveX, b?mCó.
QUAN TR?NG: Các đi?u khi?n ActiveX sau đây không nên đư?c g? b? n?u b?n là ch?y Internet Explorer 4.0:
 • Các l?p h?c DirectAnimation Java
 • Internet Explorer l?p cho Java
 • Phân tích cú pháp Microsoft XML cho Java
 • Win32 Classes
Internet Explorer 5.0 ho?c sau này không đ?i h?i nh?ng các thành ph?n trong các t?p tin đ? t?i v? các t?p tin chương tr?nh.

Thông đi?p l?i lo?i b? đi?u khi?n ActiveX

Khi b?n c? g?ng đ? lo?i b? các đi?u khi?n ActiveX s? d?ng m?t Occache v? thư m?c, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông đi?p sau đây:
 • Vi ph?m chia s? các t?p chương tr?nh hi?n nay đang đư?c s? d?ng b?i m?t ho?c nhi?u chương tr?nh. H?y đóng vài chương tr?nh và th? l?i. B?n có th? c?n ph?i kh?i đ?ng l?i Windows.
 • Thành ph?n Removal v? đ? lo?i b? m?t h? th?ng Windows DLL: (<path\filename>). Okay đ? xóa?</path\filename>
Vi ph?m chia s?:

Thư này x?y ra n?u ActiveX ki?m soát b?n đang c? g?ng đ? lo?i b? hi?n đang đư?c t?i vào b? nh? c?a Internet Explorer ho?c c?u ph?n Active Desktop.

Đ? gi?i quy?t l?i này tin nh?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đóng t?t c? các m? Internet Explorer windows.
 2. Vô hi?u hoá máy tính đ? bàn ho?t đ?ng. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào m?t s?n ph?m nào di?n tích trên máy tính đ? bàn, đi?m đ?n Máy tính đ? bàn ho?t đ?ng, và sau đó Nh?p vào Xem dư?i d?ng Web Page đ? xoá d?u ki?m tra.
 3. Lo?i b? đi?u khi?n ActiveX b?ng cách làm theo các bư?c trong các "Internet Explorer 4.0 ho?c sau đó" ph?n trư?c đó trong bài vi?t này.

  LƯU ?: B?n có th? c?n ph?i kh?i đ?ng l?i Windows trư?c khi b?n lo?i b? ActiveX Ki?m soát.
Lo?i b? các thành ph?n:

Thư này x?y ra ch? trong các phiên b?n c?a Internet Explorer 4 trư?c khi đ?n 4,01 Service Pack 1 (SP1) khi các Đi?u khi?n ActiveX b?n đang lo?i b? cài đ?t các t?p tin vào m?t thư m?c khác hơn m?t đăng k? Occache thư m?c (ví d?, Windows\System hay Winnt\System32). Occache không th? luôn luôn xác đ?nh n?u các t?p tin đư?c chia s? b?i các chương tr?nh c?a h?.

N?u b?n đang có m?t s? t?p tin ho?c các t?p tin đư?c hi?n th? trong thư không đư?c dùng b?i Windows ho?c chương tr?nh khác, b?m có. N?u không, b?m s?

LƯU ?: Trong Internet Explorer 4.01 SP1 và sau đó, Occache không lo?i b? (ho?c nh?c b?n lo?i b?) t?p ph? thu?c ? bên ngoài c?a m?t Occache đăng k? thư m?c.

H? tr? cho nhi?u Occache thư m?c

Internet Explorer 4.0 và sau này h? tr? nhi?u Occache thư m?c. Danh sách Occache c?p này t?a l?c ? khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ActiveX Cache
B?i m?c đ?nh, Internet Explorer 4.0 và sau đó s? d?ng các T?p chương tr?nh Windows\Downloaded ho?c Winnt\Downloaded chương tr?nh t?p tin thư m?c. N?u b?n nâng c?p t? Internet Explorer 3.x, c? m?t Occache và t?i v? chương tr?nh C?p T?p có th? t?n t?i. Trong trư?ng h?p này, t?t c? các đi?u khi?n ActiveX m?i đư?c cài đ?t trong t?i v? các t?p tin chương tr?nh thư m?c, nhưng đi?u khi?n ActiveX đ? cài đ?t trư?c v?n c?n làm vi?c trong thư m?c Occache. Khi b?n m? Occache ho?c Downloaded Chương tr?nh t?p tin thư m?c trong Windows Explorer, Windows NT Explorer ho?c My Computer, t?t c? các đi?u khi?n ActiveX đư?c hi?n th? b?t k? c?a thư m?c trong đó các Đi?u khi?n ActiveX t?p đư?c đ?t. Trong trư?ng h?p này, các giá tr? chu?i sau xu?t hi?n trong khóa đăng k?:
"0"="C:\\WINDOWS\\OCCACHE"
"1"="C:\\WINDOWS\\Downloaded Program Files"
				
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đi?u khi?n ActiveX, xin vui l?ng Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
154544 Mô t? các ActiveX công ngh?
Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào Internet Explorer t?i ActiveX đi?u khi?n n?u di?n m?t cu?c xung đ?t ra (ví d?, n?u t?p đ? t?n t?i), xin vui l?ng Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
196150 Thông tin: T?i sao thư m?c xung Đ?T đư?c t?o ra trong m? t?i v?

Thu?c tính

ID c?a bài: 154850 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbmt KB154850 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:154850

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com