HOWTO: Không giám sát thi?t l?p các thông s? cho Unattend.txt File

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 155197
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Cài đ?t không giám sát là phương pháp do đó nhà s?n xu?t thi?t b? g?c (OEM), các t?p đoàn, và ngư?i dùng khác cài đ?t Windows NT trong không giám sát ch? đ?. Đ? b?t đ?u cài đ?t Windows NT trong ch? đ? không giám sát, b?n ph?i ch? đ?nh các l?nh sau:
WINNT [32] /u:<answer file=""> /s:<install source=""></install></answer>
trong trư?ng h?p <answer file=""> là m?t t?p tin có ch?a thông tin đ? t? đ?ng hoá các ti?n tr?nh cài đ?t và <install source=""> là v? trí c?a các c?a s? NT t?p tin cài đ?t. Trong bài này, <answer file=""> đư?c g?i là taäp tin Unattend.txt. </answer></install></answer>

THÔNG TIN THÊM

Đ?nh d?ng t?p tin unattend.txt

Nói chung, m?t t?p tr? l?i bao g?m ph?n tiêu đ?, thông s?, và giá tr? cho nh?ng tham s?. H?u h?t các tiêu đ? ph?n đang đư?c xác đ?nh trư?c (m?c dù m?t s? có th? xác đ?nh ngư?i s? d?ng). Nó không ph?i là c?n thi?t đ? xác đ?nh t?t c? tham s? có th? và phím trong Unattend.txt t?p tin n?u các cài đ?t không c?n chúng. Các đ?nh d?ng t?p tin là như sau:
  [section1]
  ;
  ; Section contains keys and the corresponding
  ; values for those keys/parameters.
  ; keys and values are separated by "=" signs
  ; Values usually require double quotes "" around them
  ;
  key = value
  .
  .

  [section2]
  key = value
  .
  .

				

Mô t? các tham s? Unattend.txt File

[Unattended]
				
Tiêu đ? ph?n này đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh m?t không giám sát cài đ?t đang đư?c th?c hi?n hay không. Nó nên t?n t?i ho?c các Unattend.txt t?p tin có th? đư?c b? qua. Tham s? có th? t?n t?i ? đây ph?n đư?c th?o lu?n dư?i đây.
OemPreinstall
Value: Yes | No
				
Xác đ?nh li?u m?t pre-installation OEM đang đư?c th?c hi?n hay không. Khi giá tr? là có, các thư m?c con có th? đư?c sao chép n?u h? t?n t?i. Không có ngh?a là m?t cài đ?t không giám sát thư?ng xuyên đang đư?c th?c hi?n vi?c sao chép ch? nh?ng Inetsrv, System32 và Drvlib.nic thư m?c con. N?u s? d?ng sysdiff và b?n th?c hi?n m?t sysdiff/inf, giá tr? này ph?i đư?c thi?t l?p đ? có.

NoWaitAfterTextMode
Value: 0 | 1
				
Phím này s? xác đ?nh li?u ph?n văn b?n ch? đ? c?a thi?t l?p nên t? đ?ng kh?i đ?ng vào ch? đ? GUI hay không. Nó ch? là h?p l? khi OemPreinstall = Yes. Hành vi m?c đ?nh là đ? ngăn ch?n sau khi ch? đ? văn b?n trong th?i gian m?t preinstallation. 0 ch? ra r?ng thi?t l?p nên t?m d?ng l?i sau khi văn b?n ch? đ? và 1 cho th?y r?ng thi?t l?p nên t? đ?ng kh?i đ?ng l?i vào ch? đ? GUI sau khi ch? đ? văn b?n đư?c hoàn t?t.
NoWaitAfterGuiMode
Value: 0 | 1
				
Phím này s? xác đ?nh li?u ph?n GUI ch? đ? c?a thi?t l?p nên kh?i đ?ng t? đ?ng đ?n màn h?nh đăng nh?p hay không. Nó ch? là h?p l? khi OemPreinstall = Yes. Hành vi m?c đ?nh là đ? ngăn ch?n ? ph?n cu?i c?a GUI ch? đ? thi?t l?p. 0 ch? ra r?ng thi?t l?p nên t?m d?ng l?i sau khi ch? đ? GUI và 1 ch? ra r?ng thi?t l?p nên t? đ?ng kh?i đ?ng l?i sau khi ch? đ? GUI là hoàn thành.
FileSystem
Value: ConvertNTFS | LeaveAlone
				
Phím này ch? đ?nh cho dù phân vùng chính nên đư?c chuy?n đ?i sang NTFS ho?c c?n l?i m?t m?nh. Nói chung, phân vùng l?n hơn 512 megabyte (MB) nên đư?c chuy?n đ?i thành NTFS. N?u giá tr? này đư?c thi?t l?p đ? "covertntfs" nó đư?c th?c hi?n sau khi kh?i đ?ng l?i đ?u tiên c?a cài đ?t không giám sát.
ExtendOemPartition
Value: 0 | 1
				
Các ExtendOemPartition ch?a khóa dùng đ? cài đ?t Windows NT trên m?t đ?a l?n hơn 2 Gigabyte (GB) trong kích thư?c. Phím này gây ra thi?t l?p ch? đ? văn b?n đ? m? r?ng phân vùng mà trên đó các ngu?n Windows NT t?m th?i đư?c đ?t vào b?t k? không gian unpartitioned có s?n mà cơ th? sau đó trên đ?a. Ngu?n cài đ?t t?m th?i ph?i là m?t phân vùng chính và gi?i h?n 1024 chai ch?. Vi?t vư?t ra ngoài xi lanh 1024th có th? gây ra ti?n tr?nh cài đ?t đ? ng?ng đáp ?ng. 0 ng? ? r?ng phân vùng không có th? kéo dài và 1 cho bi?t r?ng nó ph?i đư?c m? r?ng. Khi giá tr? là 1, h? th?ng t?p tin khoá ph?i đư?c thi?t l?p đ? ConvertNTFS. Khi giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 1, oempreinstall ph?i b?ng màu.

Ví d? n?u b?n có m?t đ?a c?ng 10 GB, h?u h?t công c? phân vùng MS-DOS d?a ch? cho phép b?n t?o m?t phân vùng 2 GB. Khi b?n có giá tr? này đ?t "1", thi?t l?p kéo dài các ? đ?a trong đ? t?i đa c?a 7.8 GB.

Đi?u này d?a trên làm th? nào ? đ?a đư?c d?ch b?i h? th?ng / b? đi?u khi?n BIOS, và có th? ít hơn t?i đa 7.8 GB. N?u ? đ?a đang đư?c d?ch b?ng cách s? d?ng các giá tr? CHS 1024 chai, 255 ngư?i đ?ng đ?u, 63 ngành / theo d?i, sau đó b?n có th? m? r?ng đ? kh?i lư?ng đ? gi?i h?n 7,8 GB, tuy nhiên, n?u các ngành / theo d?i là ch? 32, kích thư?c t?i đa phân vùng s? đư?c gi?m m?t n?a ho?c kho?ng 4 GB. N?u đúng n?u s? chính c?a cùng m?t gi? ngư?i đ?ng đ?u là gi?m. ?Éß?úm bß?úo c?? ?æß?º ? d?ch "kích ho?t" trong bios h? th?ng/đi?u khi?n đ? đ?m b?o r?ng b?n có th? phát tri?n phân vùng đ? kích thư?c t?i đa đư?c phép c?a 7.8 GB.
ConfirmHardware
Value: Yes | No
				
Phím này s? xác đ?nh li?u m?t ngư?i s? d?ng b?ng tay nên xác nh?n ph?n c?ng và thi?t b? lưu tr? tin đ?i chúng đư?c phát hi?n b?i chương tr?nh cài đ?t. Có ch? ra r?ng m?t ngư?i s? d?ng b?ng tay ph?i xác nh?n ph?n c?ng đư?c phát hi?n và không có ng? ? thi?t l?p nên cài đ?t các thi?t b? đư?c phát hi?n. Cho m?t hoàn toàn không c?n giám sát cài đ?t, ch?a khóa này nên đư?c đ?t thành s?
NtUpgrade
Values: Yes | No | Manual | Single
				
Phím này s? xác đ?nh li?u m?t phiên b?n trư?c c?a Windows NT Workstation ho?c máy ch? nên đư?c nâng c?p hay không. Nó nên đư?c đ?t đ? th?c hi?n quá tr?nh nâng c?p. Có ch? ra r?ng vi?c cài đ?t Windows NT đ? phát hi?n nên đư?c nâng c?p. N?u nhi?u đư?c phát hi?n, đ?u tiên cài đ?t t?m th?y đư?c nâng c?p. Không ng? ? r?ng vi?c nâng c?p c?n H?y b? n?u m?t cài đ?t Windows NT đư?c t?m th?y. Đi?u này là thích h?p có giá tr? khi OemPreinstall = Yes. Hư?ng d?n s? d?ng ng? ? r?ng ngư?i s? d?ng ph?i ch? đ?nh cài đ?t trư?c đó nên đư?c nâng c?p. Đ?a đơn ch? ra r?ng các nâng c?p nên ti?p t?c ch? n?u m?t cài đ?t Windows NT duy nh?t là t?m th?y. N?u nhi?u đư?c t?m th?y, ngư?i dùng ph?i t? ch?n mà cài đ?t đ? nâng c?p.
Win31Upgrade
Values: Yes | No
				
Phím Win31Upgrade s? xác đ?nh xem trư?c b?n cài đ?t c?a Windows ho?c Windows cho nhóm làm vi?c 3.x nên đư?c nâng c?p đ? Windows NT. Có ch? ra r?ng Windows cài đ?t nên đư?c nâng c?p và không có phương ti?n Chưa nâng c?p cài đ?t n?u t?m th?y.
OverwriteOemFilesOnUpgrade
Values: Yes | No
				
Phím này s? xác đ?nh li?u OEM cung c?p các t?p tin đó có cùng tên như Windows NT h? th?ng t?p tin nên đư?c ghi đè trong m?t không giám sát nâng c?p hay không. Có ngh?a là ghi đè lên các t?p tin và không có ngh?a là không ghi đè N?u t?m th?y. Hành vi m?c đ?nh là đ? ghi đè lên OEM cung c?p t?p tin.
TargetPath
Values: * | <path name> | Manual
				
Phím này s? xác đ?nh các cài đ?t thư m?c trong đó Windows NT nên đư?c cài đ?t, và ng? ? r?ng thi?t l?p nên t?o ra m?t thư m?c duy nh?t tên cho ti?n tr?nh cài đ?t. Đi?u này thư?ng là WINNT.x nơi x là 0, 1, và do đó trên. <path name=""> là ngư?i dùng xác đ?nh cài đ?t thư m?c. Hư?ng d?n s? d?ng ch? ra r?ng thi?t l?p nên nh?c ngư?i dùng ph?i nh?p cài đ?t đư?ng d?n. Lưu ?, không s? d?ng ch? cái ? đ?a trong giá tr? này. Ví d? n?u b?n mu?n có Windows NT cài đ?t đ? winnt40, unattend.txt c?a b?n c?n ph?i có các giá tr?:</path>
 TargetPath = \winnt40
				

LƯU ?: Không s? d?ng k? t? ? đ?a như c:\winnt ho?c d:\winntws. Đ? ch? đ?nh m?t ? đ?a khác hơn là phân vùng kh?i đ?ng, b?n ph?i s? d?ng d?ng l?nh chuy?n đ?i /t: v?i l?nh thi?t l?p c?a b?n. Ví d?, winnt32.exe /t:d: đ? cài đ?t Windows NT vào ? đ?a D.
ComputerType
Values: <hal description> [, Retail | OEM]
				
Phím này ch? ra lo?i c?a ph?n c?ng Abstraction Layer (HAL) đ? n?p b?i b? n?p thi?t l?p và cài đ?t c?a thi?t l?p ch? đ? văn b?n. N?u đi?u này quan tr?ng là không ph?i như v?y, c? g?ng thi?t l?p đ? phát hi?n các lo?i máy tính và cài đ?t bán l? thích h?p HAL. Nó ch? là h?p l? khi OemPreinstall = Có. Chu?i <hal description=""> xác đ?nh HAL đư?c cài đ?t. Nó ph?i phù h?p v?i m?t trong các chu?i trong ph?n [máy tính] c?a các Txtsetup.SIF t?p tin (cho m?t bán l? HAL), ho?c các t?p tin Txtsetup.oem (cho m?t OEM HAL). Bán l? thông báo cho thi?t l?p HAL đư?c cài đ?t là m?t ph?n c?a s?n ph?m Windows NT. OEM ch? ra r?ng HAL n?p là OEM- cung c?p. N?u HAL là OEM cung c?p, tên tr?nh đi?u khi?n c?ng ph?i đư?c li?t kê trong ph?n [OemBootFiles] c?a t?p tin Unattend.txt. Li?t kê dư?i đây m?t s? ví d? c?a các giá tr? này:</hal>
  Descriptions are from the COMPUTER Section of TXTSETUP.SIF
  ----------------------------------------------------------
  ComputerType = "AST Manhattan SMP","RETAIL"
  ComputerType = "Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% Compatible","RETAIL"
  ComputerType = "Corollary C-bus Architecture","RETAIL"
  ComputerType = "Corollary C-bus Micro Channel Architecture","RETAIL"
  ComputerType = "IBM PS/2 or other Micro Channel-based PC","RETAIL"
  ComputerType = "MPS Uniprocessor PC","RETAIL"
  ComputerType = "MPS Multiprocessor PC","RETAIL"
  ComputerType = "MPS Multiprocessor Micro Channel PC","RETAIL"
  ComputerType = "NCR System 3000 Model 3360/3450/3550","RETAIL"
  ComputerType = "Olivetti LSX5030/40","RETAIL"
  ComputerType = "Standard PC","RETAIL"
  ComputerType = "Standard PC with C-Step i486","RETAIL"
  ComputerType = "Wyse Series 7000i Model 740MP/760MP","RETAIL"
				

N?u b?n có c?a riêng b?n đ?c bi?t HAL, d?ng c?a b?n nên đ?c như sau:
  ComputerType = "This is my special HAL","OEM"
				

H?y nh? r?ng khi b?n s? d?ng m?t OEM cung c?p HAL, tên tr?nh đi?u khi?n ph?i c?ng t?n t?i trong ph?n [OemBootFiles].
KeyboardLayout
Value: <layout description>
				
Phím này ch? ra ki?u b? trí bàn phím đ? cài đ?t. Nếu phím không t?n t?i, thi?t l?p phát hi?n và cài đ?t m?t b? trí bàn phím. <layout description=""> ph?i phù h?p v?i m?t trong các dây bên (trong "") trong ph?n ["b? trí bàn phím"] c?a t?p tin Txtsetup.sif.</layout>

Ví d?:
  KeyBoardLayout = "US-International"
				

LƯU ?: N?u b?n đang s? d?ng m?t phiên b?n đ?a hóa c?a Windows NT, tham kh?o các t?p tin Txtsetup.sif n?m trên đ?a m?m cài đ?t th? hai cho chu?i thích h?p đ? thêm trong t?p tin Unattend.txt.
--------------------------------------------------------------------

[MassStorageDrivers]
				
Ti?t đo?n này ch?a m?t danh sách các tr?nh đi?u khi?n SCSI đ? đư?c n?p b?i các thi?t l?p B? t?i, và cài đ?t trong ch? đ? văn b?n thi?t l?p. N?u đây là ph?n v?ng m?t ho?c có s?n ph?m nào, thi?t l?p n? l?c đ? phát hi?n các thi?t b? SCSI trên máy tính, và cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n bán l? tương ?ng.
<mass storage driver description>
Value: RETAIL | OEM
				
Đây là m?t chu?i xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t. Nó ph?i phù h?p v?i m?t trong chu?i đư?c đ?nh ngh?a ? bên ph?i c?a [SCSI] ph?n c?a các t?p tin Txtsetup.sif (cho m?t bán l? lái), ho?c các Txtsetup.OEM t?p tin (cho m?t tr?nh đi?u khi?n OEM). Nhi?u <mass storage="" driver="" description="">s có th? đư?c xác đ?nh. Bán l? cho th?y r?ng các tr?nh đi?u khi?n là m?t ph?n s?n ph?m bán l? Windows NT. OEM cho th?y r?ng các tr?nh đi?u khi?n là OEM- cung c?p. N?u giá tr? là OEM, ngư?i lái xe ph?i c?ng đư?c li?t kê trong các [OemBootFiles] ph?n c?a t?p tin Unattend.txt. Li?t kê dư?i đây là m?t s? Ví d? v? m?t s? giá tr?:</mass>
  Descriptions are from the SCSI Section of TXTSETUP.SIF
  ======================================================
  "Adaptec AHA-151X/AHA-152X or AIC-6260/AIC-6360 SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
  "Adaptec AHA-154X/AHA-164X SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
  "Adaptec AHA-174X EISA SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
  "Adaptec AHA-274X/AHA-284X/AIC-777X SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
  "Adaptec AHA-294X/AHA-394X or AIC-78XX PCI SCSI Controller" = "RETAIL"
  "Adaptec AHA-2920 or Future Domain 16XX/PCI/SCSI2Go SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
  "AMD PCI SCSI Controller/Ethernet Adapter" = "RETAIL"
  "AMIscsi SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
  "BusLogic SCSI Host Adapter" = "RETAIL"

--------------------------------------------------------------------

[DisplayDrivers]
				
Ti?t đo?n này ch?a m?t danh sách các tr?nh đi?u khi?n hi?n th? đ? đư?c n?p b?i các thi?t l?p B? t?i, và cài đ?t trong ch? đ? văn b?n thi?t l?p. Nó ch? là h?p l? khi OemPreinstall = Yes. N?u đây là ph?n v?ng m?t ho?c có s?n ph?m nào, thi?t l?p n? l?c đ? phát hi?n các thi?t b? hi?n th? trên máy tính, và cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n bán l? tương ?ng. Lưu ? r?ng b?n có th? nh?n đư?c ch?c năng tương t? b?ng cách s? d?ng các thi?t l?p trong ph?n [Display] miêu t? sau này.
<display driver description>
Value: RETAIL | OEM
				
Đây là m?t chu?i xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t. Nó ph?i phù h?p v?i m?t trong chu?i đư?c đ?nh ngh?a ? bên ph?i c?a [màn h?nh] ph?n c?a các t?p tin Txtsetup.sif (cho m?t bán l? lái), ho?c các Txtsetup.OEM t?p tin (cho m?t tr?nh đi?u khi?n OEM). Nhi?u <display driver="" description="">s có th? đư?c xác đ?nh. Bán l? cho th?y r?ng các tr?nh đi?u khi?n là m?t ph?n s?n ph?m bán l? Windows NT. OEM cho th?y r?ng các tr?nh đi?u khi?n là OEM- cung c?p.</display>
--------------------------------------------------------------------

[KeyboardDrivers]
				
Ti?t đo?n này ch?a m?t danh sách các tr?nh đi?u khi?n bàn phím đ? đư?c n?p b?i các Thi?t l?p b? t?i, và cài đ?t trong ch? đ? văn b?n thi?t l?p. Nó ch? là h?p l? khi OemPreinstall = Yes. N?u đây là ph?n v?ng m?t ho?c có s?n ph?m nào, thi?t l?p n? l?c đ? phát hi?n các thi?t b? phím trên máy tính, và cài đ?t các tương ?ng v?i tr?nh đi?u khi?n bán l?.
<keyboard driver description>
Value: RETAIL | OEM
				
Đây là m?t chu?i xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t. Nó ph?i phù h?p v?i m?t trong chu?i đư?c đ?nh ngh?a ? bên ph?i c?a [bàn phím] ph?n c?a các t?p tin Txtsetup.sif (cho m?t bán l? lái), ho?c các Txtsetup.OEM t?p tin (cho m?t tr?nh đi?u khi?n OEM). Nhi?u <keyboard driver="" description="">s có th? đư?c xác đ?nh. Bán l? cho th?y r?ng các tr?nh đi?u khi?n là m?t ph?n s?n ph?m bán l? Windows NT. OEM cho th?y r?ng các tr?nh đi?u khi?n là OEM- cung c?p. Dư?i đây là m?t ví d?:</keyboard>
  [KeyBoardDrivers]
  "XT, AT, or Enhanced Keyboard (83-104 keys)" = "RETAIL"

--------------------------------------------------------------------

[PointingDeviceDrivers]
				
Ti?t đo?n này ch?a m?t danh sách các ch? đi?u khi?n thi?t b? đ? đư?c n?p b?i thi?t l?p b? t?i, và cài đ?t trong ch? đ? văn b?n thi?t l?p. Nó ch? là h?p l? khi OemPreinstall = Yes. N?u đây là ph?n v?ng m?t ho?c có s?n ph?m nào, thi?t l?p n? l?c đ? phát hi?n các thi?t b? tr? trên máy tính, và cài đ?t các tương ?ng v?i tr?nh đi?u khi?n bán l?.
<pointing device driver description>
Value: RETAIL | OEM
				
Đây là m?t chu?i xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t. Nó ph?i phù h?p v?i m?t trong chu?i đư?c đ?nh ngh?a ? bên ph?i c?a [chu?t] ph?n c?a các t?p tin Txtsetup.sif (cho m?t bán l? lái), ho?c các Txtsetup.OEM t?p tin (cho m?t tr?nh đi?u khi?n OEM). Nhi?u <pointing device="" driver="" description="">s có th? đư?c xác đ?nh. Bán l? cho th?y r?ng các tr?nh đi?u khi?n là m?t ph?n s?n ph?m bán l? Windows NT. OEM cho th?y r?ng các tr?nh đi?u khi?n là OEM- cung c?p. Dư?i đây là m?t s? ví d? c?a các giá tr? này:</pointing>
  Descriptions are from the MOUSE Section of TXTSETUP.SIF
  ======================================================
  "Microsoft Mouse Port Mouse (includes BallPoint)" = "RETAIL"
  "Logitech Mouse Port Mouse" = "RETAIL"
  "Microsoft InPort Bus Mouse" = "RETAIL"
  "Microsoft Serial Mouse" = "RETAIL"
  "Microsoft BallPoint Serial Mouse" = "RETAIL"
  "Logitech Serial Mouse" = "RETAIL"
  "Microsoft (Green Buttons) or Logitech Bus Mouse" = "RETAIL"
  "No Mouse or Other Pointing Device" = "RETAIL"
  "Microsoft Mouse Port Mouse (includes BallPoint)" = "RETAIL"

--------------------------------------------------------------------

[OEMBootFiles]
				
Ph?n này đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh t?p tin kh?i đ?ng OEM cung c?p. Nó ch? là h?p l? N?u OemPreinstall = Yes và các t?p tin đư?c li?t kê ? đây đ? đư?c đ?t trong các $OEM$ \Textmode thư m?c c?a phân ph?i các OEM chia s? đi?m.
Txtsetup.oem
				
T?p này ch?a các mô t? trong t?t c? các s? OEM cung c?p đư?c li?t kê trong ph?n này. Nó c?ng bao g?m các hư?ng d?n trên làm th? nào đ? cài đ?t các tr?nh đi?u khi?n đư?c li?t kê trong ph?n này. Nó ph?i t?n t?i n?u ph?n này đư?c li?t kê.
<hal file name>
				
<hal file="" name=""> Này ánh x? t?i m?t mô t? HAL đ? đư?c đ?nh ngh?a b?i ch?a khóa ComputerType trong ph?n [l?i] Unattend.txt t?p.</hal>
<scsi driver file name>
				
<scsi driver="" file="" name=""> B?n đ? đ? mô t? tr?nh đi?u khi?n lưu tr? tin đ?i chúng đư?c xác đ?nh trong ph?n [MassStorageDriver] c?a t?p tin Unattend.txt. Có th? có nhi?u <scsi driver="" file="" name="">s đư?c li?t kê trong các [OemBootFiles] ph?n.</scsi></scsi>
--------------------------------------------------------------------

[OEM_Ads]
				
Ph?n này ch? th? cho thi?t l?p giao di?n ngư?i dùng cu?i m?c đ?nh có th? S?a đ?i theo các phím dư?i đây.
Banner
Values: <text string>
				
Phím này ch? đ?nh m?t chu?i văn b?n s? đư?c hi?n th? ? góc trên bên trái màn h?nh máy tính. Các văn b?n ph?i ch?a sub-string "windows nt" ho?c nó có th? đư?c b? qua. Đ? ch? đ?nh nhi?u hơn m?t d?ng, b?n có th? tách nh?ng d?ng khác nhau b?ng cách s? d?ng các * nhân v?t. Ví d?:
  Banner = "My own Windows NT setup"

Logo
Values: <file name> [,<resource id>]
				
Phím này ch? đ?nh m?t ?nh bitmap s? đư?c hi?n th? ? góc trên bên ph?i c?a màn h?nh. N?u d?ng này có ch? có m?t trư?ng, nó đư?c gi? đ?nh là m?t .bmp t?p tin n?m trong thư m?c $ $OEM c?a phân ph?i chia s? đi?m. Tuy nhiên, n?u hai l?nh v?c đư?c quy đ?nh, l?nh v?c đ?u tiên là tên c?a m?t DLL và th? hai là m?t base-10 s? đ?i di?n cho ID tài nguyên c?a các ?nh bitmap trong DLL. DLL ch? đ?nh nên đư?c đ?t trong OEM $$ thư m?c. Ví d?:
  Logo = Myown.bmp

Background
Values: <file name> [,<resource id>]
				
Phím này ch? đ?nh m?t ?nh bitmap n?n s? đư?c hi?n th?. N?u d?ng này có ch? có m?t trư?ng, nó đư?c gi? đ?nh là m?t t?p tin .bmp n?m trong thư m?c $ $OEM c?a phân ph?i chia s? đi?m. Tuy nhiên n?u hai l?nh v?c ch? ra, trư?ng đ?u tiên là tên c?a m?t DLL và th? hai là m?t cơ s?- 10 s? đ?i di?n cho ID tài nguyên c?a bitmap trong DLL. Các DLL ch? đ?nh nên đư?c đ?t trong OEM $$ thư m?c. Ví d?:
  Background = Mybackground.bmp

--------------------------------------------------------------------

[GuiUnattended]

OemSkipWelcome
Value: 0 | 1
				
Phím này đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh li?u gi?i thi?u "Chào m?ng đ?n v?i Windows NT" trang thi?t l?p b? qua hay không. Hành vi m?c đ?nh là đ? hi?n th? trang thu?t s?.
OEMBlankAdminPassword
Value: 0 | 1
				
Phím này đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh li?u ngư?i s? d?ng s? th?y trang thu?t s? m?t kh?u qu?n tr? viên hay không. Hành vi m?c đ?nh là đ? hi?n th? m?t kh?u trang. Trong NT 4.0, b?n không th? t? đ?ng hoá các thi?t l?p c?a các qu?n tr? viên m?t kh?u tr? khi b?n xác đ?nh nó đư?c tr?ng (OEMBlankAdminPassword = 1). Cách duy nh?t đ? thi?t l?p này là m?t trong hai cho Windows NT nh?c cho nó trong ch? đ? GUI ho?c sau khi cài đ?t hoàn t?t.
TimeZone
Value: <text string>
				
TimeZone chính xác đ?nh múi gi? c?a máy tính. N?u đi?u quan tr?ng là tr?ng r?ng, ngư?i s? d?ng nh?c nh? đ? ch? ra m?t múi gi?. Danh sách các h?p l? TimeZone dây là như sau:
  ; (GMT) Greenwich Mean Time; Dublin, Edinburgh, London
  ; (GMT+01:00) Lisbon, Warsaw
  ; (GMT+01:00) Paris, Madrid
  ; (GMT+01:00) Berlin, Stockholm, Rome, Bern, Brussels, Vienna
  ; (GMT+02:00) Eastern Europe
  ; (GMT+01:00) Prague
  ; (GMT+02:00) Athens, Helsinki, Istanbul
  ; (GMT-03:00) Rio de Janeiro
  ; (GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)
  ; (GMT-05:00) Eastern Time (US &amp; Canada)
  ; (GMT-06:00) Central Time (US &amp; Canada)
  ; (GMT-07:00) Mountain Time (US &amp; Canada)
  ; (GMT-08:00) Pacific Time (US &amp; Canada); Tijuana
  ; (GMT-09:00) Alaska
  ; (GMT-10:00) Hawaii
  ; (GMT-11:00) Midway Island, Samoa
  ; (GMT+12:00) Wellington
  ; (GMT+10:00) Brisbane, Melbourne, Sydney
  ; (GMT+09:30) Adelaide
  ; (GMT+09:00) Tokyo, Osaka, Sapporo, Seoul, Yakutsk
  ; (GMT+08:00) Hong Kong, Perth, Singapore, Taipei
  ; (GMT+07:00) Bangkok, Jakarta, Hanoi
  ; (GMT+05:30) Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi, Colombo
  ; (GMT+04:00) Abu Dhabi, Muscat, Tbilisi, Kazan, Volgograd
  ; (GMT+03:30) Tehran
  ; (GMT+03:00) Baghdad, Kuwait, Nairobi, Riyadh
  ; (GMT+02:00) Israel
  ; (GMT-03:30) Newfoundland
  ; (GMT-01:00) Azores, Cape Verde Is.
  ; (GMT-02:00) Mid-Atlantic
  ; (GMT) Monrovia, Casablanca
  ; (GMT-03:00) Buenos Aires, Georgetown
  ; (GMT-04:00) Caracas, La Paz
  ; (GMT-05:00) Indiana (East)
  ; (GMT-05:00) Bogota, Lima
  ; (GMT-06:00) Saskatchewan
  ; (GMT-06:00) Mexico City, Tegucigalpa
  ; (GMT-07:00) Arizona
  ; (GMT-12:00) Enewetak, Kwajalein
  ; (GMT+12:00) Fiji Islands, Kamchatka, Marshall Is.
  ; (GMT+11:00) Magadan, Soloman Is., New Caledonia
  ; (GMT+10:00) Hobart
  ; (GMT+10:00) Guam, Port Moresby, Vladivostok
  ; (GMT+09:30) Darwin
  ; (GMT+08:00) Beijing, Chongqing, Urumqi
  ; (GMT+06:00) Alma Ata, Dhaka
  ; (GMT+05:00) Islamabad, Karachi, Sverdlovsk, Tashkent
  ; (GMT+04:30) Kabul
  ; (GMT+02:00) Cairo
  ; (GMT+02:00) Harare, Pretoria
  ; (GMT+03:00) Moscow, St. Petersburg

AdvServerType
Value: SERVERNT | LANMANNT | LANSECNT
				
Ch?a khóa này là ch? h?p l? khi b?n cài đ?t máy ch? Windows NT. SERVERNT ch? ra r?ng máy tính có th? là m?t máy ch? đ?c l?p. LANMANNT ch? ra r?ng máy tính có th? ph?c v? như m?t b? đi?u khi?n tên mi?n chính. LANSECNT ch? ra r?ng máy tính có th? đi?u khi?n sao lưu vùng.
DetachedProgram
Value: <detached program string>
				
Phím DetachedProgram đư?c s? d?ng đ? ch? ra đư?ng d?n c?a chương tr?nh tùy ch?nh nên ch?y đ?ng th?i v?i chương tr?nh cài đ?t. Nếu chương tr?nh yêu c?u b?t k? đ?i s?, ch?a khóa đ?i s? ph?i đư?c xác đ?nh.
Arguments
Value: <arguments string>
				
Đi?u quan tr?ng đ?i s? ch? ra r?ng đ?i s? ho?c tham s? đi kèm v?i các tùy ch?nh các chương tr?nh mà nên ch?y đ?ng th?i v?i chương tr?nh cài đ?t.
--------------------------------------------------------------------

[UserData]

FullName
Value: <string>
				
Ch?a khóa FullName đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh tên đ?y đ? c?a ngư?i dùng. N?u đi?u quan tr?ng là v?ng m?t ho?c có s?n ph?m nào, ngư?i s? d?ng nh?c nh? đ? nh?p m?t tên. Đi?u này không ph?i là tên c?a ngư?i s? d?ng có th? s? d?ng tài kho?n máy tính ho?c ngư?i dùng. Đi?u này nên ch?a tên c?a ngư?i ho?c công ty đ? có ph?n m?m đư?c đăng k?.
OrgName
Value: <string>
				
S? d?ng phím này ch? ra tên c?a t? ch?c. N?u phím OrgName r?ng ho?c v?ng m?t, ngư?i s? d?ng nh?c nh? đ? nh?p m?t tên t? ch?c.
ComputerName
Value: <string>
				
S? d?ng phím này ph?i ch? đ?nh tên máy tính. N?u phím ComputerName là r?ng ho?c v?ng m?t, ngư?i s? d?ng nh?c nh? đ? nh?p m?t tên máy tính.
ProductID
Value: <string>
				
ProductId chính xác đ?nh nh?n d?ng s?n ph?m Microsoft (productID) s?. Con s? này có th? đư?c t?m th?y trên các trư?ng h?p Jewel c?a đ?a CD-ROM.
--------------------------------------------------------------------

[LicenseFilePrintData]
				
Đây là ph?n ch? h?p l? khi b?n cài đ?t máy ch? Windows NT.
AutoMode
Values: PERSEAT | PERSERVER
				
AutoMode key quy?t đ?nh cho dù Windows NT Server đư?c cài đ?t trong m?i- ch? ho?c trên m?t máy ch? c?p phép ch? đ?. N?u AutoMode = PERSERVER, c?ng xác đ?nh phím AutoUsers. PERSEAT ch? ra r?ng m?t khách hàng truy c?p vào gi?y phép đ? đư?c mua cho m?i máy tính truy c?p máy ch?. PERSERVER ch? ra r?ng gi?y phép truy c?p khách hàng đ? đư?c mua cho h? ph?c v? đ? cho phép m?t s? lư?ng nh?t đ?nh các k?t n?i đ?ng th?i đ? các h? ph?c v?. N?u AutoMode là r?ng ho?c v?ng m?t, ngư?i dùng có th? đư?c nh?c đ? ch?n ch? đ? c?p phép.
AutoUsers
Value: <decimal number>
				
Phím này ch? là h?p l? n?u AutoMode = PerServer. <decimal number=""> ch? ra s? gi?y phép khách hàng mua cho máy ch? cài đ?t. Li?t kê dư?i đây là m?t ví d? v? ph?n này:</decimal>
  [LicenseFilePrintData]
  AutoMode = PerServer or PerSeat
  AutoUser = xxxx or PerServer (where XXXX is the number of licenses purchased)

--------------------------------------------------------------------

[Display]
				
Ph?n này đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh thi?t đ?t hi?n th? cho đ?c bi?t thi?t b? đ? h?a đang đư?c cài đ?t. Đ? cho này đ? làm vi?c đúng cách, các ngư?i dùng ph?i bi?t nh?ng g? thi?t đ?t có hi?u l?c trong các đ? h?a. N?u các trư?c thi?t đ?t đư?c ch? đ?nh là không h?p l?, ngư?i dùng có th? đư?c nh?c đ? ch?n h?.
ConfigureAtLogon
Value: 0 | 1
				
Phím này đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh khi các thi?t b? đ? h?a đư?c đ?t c?u h?nh: Trong khi thi?t l?p ho?c sau khi đăng nh?p đ?u tiên b?i m?t ngư?i s? d?ng. 0 ng? ? c?u h?nh trong th?i gian thi?t l?p và 1 cho th?y r?ng thi?t b? nên đư?c c?u h?nh trong th?i gian đăng nh?p đ?u tiên c?a ngư?i dùng. Này s? đư?c hoàn toàn t? đ?ng, phím naøy nên không đư?c s? d?ng ? t?t c?.
BitsPerPel
Value: <valid bits per pixel>
				
Phím này xác đ?nh <valid bits="" per="" pixel=""> cho thi?t b? đ? h?a đang đư?c cài đ?t.</valid>
Xresolution
Value: <valid x resolution>
				
Phím này ch? đ?nh m?t <valid x="" resolution=""> v? các đ? h?a thi?t b? cài đ?t.</valid>
Yresolution
Value: <valid y resolution>
				
Phím này ch? đ?nh m?t <valid y="" resolution=""> cho thi?t b? đ? h?a đang đư?c cài đ?t.</valid>
Vrefresh
Value: <valid refresh rate>
				
Phím này ch? đ?nh m?t <valid refresh="" rate=""> cho thi?t b? đ? h?a đang đư?c cài đ?t.</valid>
Flags
Value: <valid flags>
				
Phím này xác đ?nh <valid flags=""> cho thi?t b? đ? h?a đang đư?c cài đ?t.</valid>
AutoConfirm
Value: 0 | 1
				
Đi?u quan tr?ng AutoConfirm ch? ra cho dù thi?t b? đ? h?a nên c?u h?nh b?ng cách s? d?ng thi?t đ?t hi?n th? pre-specified hay không. 0 ng? ? không s? d?ng các cài đ?t pre-specified và 1 ch? ra r?ng các pre-defined cài đ?t nên đư?c s? d?ng. AutoConfirm = 1 đ?i h?i r?ng t?t c? các c?n thi?t các tham s? đ? đư?c pre-specified trong Unattend.txt file. Li?t kê dư?i đây là m?t ví d? [Display] ph?n cài đ?t:
  [Display]
  BitsPerPel = 8
  XResolution = 1024
  YResolution = 768
  VRefresh = 70
  Flags = 0
  AutoConfirm = 1
				

N?u th? Video đư?c cài đ?t không th? s? d?ng các thi?t l?p đư?c xác đ?nh ho?c là không h?p l?, giá tr? m?c đ?nh có th? đư?c dùng đ? cài đ?t. B?n có th? cài đ?t bên th? ba tr?nh đi?u khi?n video n?u video card c?a b?n không đư?c phát hi?n b?i Windows NT và là m?t OEM Video th?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
166028 Cài đ?t tr?nh đi?u khi?n Video bên th? 3 v?i Txtsetup.oem không giám sát
B?n có th? s? d?ng ti?p theo 3 thông s? thay v? [DisplayDriver], [OemBootFiles] ph?n và tùy ch?nh Txtsetup.oem t?p tin cài đ?t th? ba- tr?nh đi?u khi?n video bên. Tr?nh đi?u khi?n và các t?p tin theo yêu c?u c?a b? đi?u h?p video ph?i t?n t?i trong thư m?c \Display $ $OEM dùng chung phân ph?i đi?m.
InstallDriver
Value: 0 | 1
				
Phím này xác đ?nh li?u m?t ngư?i lái xe bên th? ba đang đư?c cài đ?t ho?c không. N?u giá tr? là 0, các phím InfFile và InfOption đư?c b? qua.
InfFile
Values: <inf file name 1>, <inf file name 2>, ...
				
Phím này ch? đ?nh m?t danh sách các tên t?p inf cho tr?nh đi?u khi?n hi?n th? đư?c cài đ?t. B?n có th? xác đ?nh ch? có m?t t?p tin Inf. m?i tr?nh đi?u khi?n. Đó là S3.inf, Matrox.inf, và như v?y.
InfOption
Values: <inf option 1>, <inf option 2>, ...
				
Ch? đ?nh m?t danh sách các tùy ch?n nên đư?c l?a ch?n t? các t?p tin Inf. tương ?ng đư?c ch? đ?nh v?i phím InfFile. Ví d?, các màn h?nh công c? cài đ?t m?c nh?p S3 765 ngư?i trong t?p tin S3.inf và các Thiên niên k? 3D m?c trong t?p tin Matrox.inf n?u các phím sau đây ch? đ?nh:
  InfFile = s3.inf, matrox.inf
  InfOption = S3 765, Millennium 3D

--------------------------------------------------------------------

[Modem]
				
Tiêu đ? ph?n này đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh m?t modem nên cài đ?t hay không. Nó đư?c s? d?ng b?i d?ch v? truy c?p t? xa (RAS) đ? cài đ?t m?t Modem N?u DeviceType = Modem trong danh sách các tham s? RAS. Ph?n này không th? đ? tr?ng n?u b?n mu?n cài đ?t modem s? d?ng RAS trong không giám sát ch? đ?.
InstallModem
Value: <modem parameter section>
				
Phím này đ?nh ngh?a m?t ph?n nơi các thông s? cài đ?t modem đang đ?nh ngh?a. Đi?u quan tr?ng ph?i t?n t?i đ? cài đ?t modem nào.
--------------------------------------------------------------------

[<modem parameter section>]
				
Modem tham s? ph?n danh sách các phím và các giá tr? c?n thi?t đ? cài đ?t m?t modem trên c?ng COM c? th?. N?u [<modem parameter="" section="">] ph?n là tr?ng, RAS th?c hi?n phát hi?n modem trên các c?u h?nh s?n c?ng và cài đ?t b?t k? modems nó th?y.</modem>
<COM port number>
Values: <Modem description> [, <Manufacturer>, <Provider>]
				
Đi?u quan tr?ng <com port="" number=""> ch? đ?nh c?ng COM ngày mà modem đang cài đ?t. Các con s? c?ng COM ph?i phù h?p v?i c?ng c?u h?nh ho?c là c?u h?nh b?i vi?c cài đ?t RAS. <modem description=""> ph?i phù h?p v?i m?t modem mô t? trong m?t t?p tin Mdmxxxxx.inf tương ?ng v?i modem đ? đư?c cài đ?t. Chu?i này ph?i đư?c bao trong d?u ngo?c kép. Các <manufacturer> và <provider> là các l?nh v?c tùy ch?n xác đ?nh các nhà s?n xu?t và nhà cung c?p c?a m?t modem c? th? trong trư?ng h?p <modem description=""> chu?i không duy nh?t cho m?t nhà s?n xu?t c? th?. </modem></provider></manufacturer></modem></com>

M?t ví d? v? ph?n [Modem] đư?c li?t kê dư?i đây:
  [Modem]
  InstallModem = MyModemParameters

  [MyModemParameters]
  Com2 = "Hayes V-Series Ultra Smartmodem 9600"

--------------------------------------------------------------------

[Network]
				
Ph?n này thông báo cho thi?t l?p m?ng nên đư?c cài đ?t. N?u có s?n ph?m nào, ngư?i dùng có th? đư?c tr?nh bày v?i thông báo l?i khác nhau. N?u ph?n này tiêu đ? là v?ng m?t; cài đ?t m?ng có th? b? b? qua.
Attended
Value: Yes | No
				
Phím này đư?c xác đ?nh n?u b?n mu?n ngư?i s? d?ng cài đ?t m?ng b?ng tay trong ti?n tr?nh cài đ?t không giám sát. Giá tr? đư?c b? qua như v?y n?u b?n mu?n m?t hoàn thành vi?c cài đ?t không giám sát, phím này nên không đư?c xác đ?nh t?i t?t c?.
JoinWorkgroup
Value: <workgroup name>
				
Phím này đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh nhóm làm vi?c mà máy tính có th? tham gia.
JoinDomain
Value: <domain name>
				
Phím này đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh tên mi?n mà máy tính có th? tham gia.
CreateComputerAccount
Values: <username>, <password>
				
Phím này cho phép các tài kho?n máy tính đư?c t?o ra trong khi thi?t l?p. Các tên ngư?i dùng và m?t kh?u là cho trương m?c vùng có thêm quy?n Máy tr?m cho tên mi?n. Lưu ? r?ng đ?i v?i giá tr? này đ? làm vi?c, card m?ng ph?i có kh? năng liên l?c v?i b? đi?u khi?n tên mi?n. Đi?u này là r?t quan tr?ng cho máy vi tính đang ch? s? d?ng giao th?c TCPIP và đi?u khi?n vùng là vào m?t phân đo?n khác nhau. Chúng ta ph?i có m?t cách đ? gi?i quy?t đ?a ch? IP. N?u tài kho?n không có đ?c quy?n đ? thêm máy tr?m cho tên mi?n ho?c không th? liên l?c v?i b? đi?u khi?n vùng, thi?t l?p nh?c nh? b?n r?ng nó không th? t?o tài kho?n và mang l?i cho b?n quay l?i h?p tho?i tên mi?n tham gia.
InstallDC
Value: <domain name>
				
Phím này đư?c s? d?ng đ? ch? đ?nh tên mi?n đư?c cài đ?t. Nó là ch? h?p l? khi cài đ?t m?t b? đi?u khi?n tên mi?n chính hay d? ph?ng và các AdvServerType phím đ? đư?c thi?t l?p cho phù h?p.
DetectAdapters
Value: <detect adapters section> | ""
				
Phím này đư?c s? d?ng đ? phát hi?n th? b? đi?u h?p m?ng đư?c cài đ?t trên máy tính. Phím này ho?c ch?a khóa InstallAdapters ph?i t?n t?i đ? cài đ?t card m?ng. N?u giá tr? là "", th? đ?u tiên đư?c phát hi?n có th? cài đ?t.
InstallAdapters
Value: <install adapters section>
				
Phím này đ?nh ngh?a m?t ph?n trong đó các b? đi?u h?p m?ng đư?c cài đ?t đư?c li?t kê. N?u phím này là hi?n nay, các adapter đư?c li?t kê trong ph?n đư?c cài đ?t theo m?c đ?nh, h? đang không đư?c phát hi?n.
InstallProtocols
Value: <protocols section>
				
Phím này đ?nh ngh?a m?t ph?n trong đó m?ng giao th?c đư?c cài đ?t đư?c li?t kê.
InstallServices
Value: <services section>
				
Phím này đ?nh ngh?a m?t ph?n trong đó m?ng d?ch v? ph?i đư?c cài đ?t đư?c li?t kê. Li?t kê dư?i đây là danh sách các d?ch v? có th? đư?c cài đ?t trong cài đ?t không giám sát:
  NWWKSTA - Client service for Netware
  SNMP = SNMP service
  RAS = Remote access service
  NETMON = Network monitor
  STCPIP = Simple TCPIP
  TCPPRINT = TCPIP Printing service
  INETSTP = Install internet server
  SAP = SAP service
				

InstallInternetServer
Value: <internet information server parameters>
				
Phím này đ?nh ngh?a m?t ph?n trong đó các thông s? đ? cài đ?t các Internet thông tin Server(IIS) đư?c li?t kê. Trong khi cài đ?t trên Windows NT Server, IIS đư?c cài đ?t theo m?c đ?nh.

--------------------------------------------------------------------

[<Detect Adapters Section>]
				
Ph?n này ch? đ? b?ng phím DetectAdapters mô t? trư?c đó.
DetectCount
Value: <number of detection attempts>
				
Ch? ra s? lư?ng các n? l?c phát hi?n thi?t l?p nên th?c hi?n.
LimitTo
Value: <netcard inf option>
				
Phím này ch? đ?nh m?t danh sách các netcard Inf. tùy ch?n mà phát hi?n nên đư?c h?n ch?. Tùy ch?n Inf. netcard cho th? đ?c bi?t có th? đư?c t?m th?y trong ph?n [tùy ch?n] các t?p tin Oemnadxx.inf tương ?ng. Cho Ví d?:
  LimitTo = AMDPCN
				

--------------------------------------------------------------------

[<Install Adapters Section>]
<Netcard Inf option> = <netcard parameter section>, <oem path>

<Netcard Inf option>
Value: <netcard parameter section>
				
Phím này ch? thi?t l?p ph?n có ch?a mô t? cho m?t c? th? network adapter th?. <netcard inf="" options=""> Cho th? đ?c bi?t có th? đư?c t?m th?y trong ph?n [tùy ch?n] c?a tương ?ng Oemnadxx.inf t?p tin. Ví d?:</netcard>
  [Installadapters]
  AMDPCN = AMDPCNParameters

<oem path>
				
Oem_path đi?m đ?n v? trí c?a OEM cung c?p các t?p tin. Nếu đư?ng d?n b?t đ?u v?i m?t k? t? ? đ?a, sau đó đư?ng nét ch? đư?c s? d?ng đ? t?m các Tr?nh đi?u khi?n OEM. N?u, tuy nhiên, con đư?ng b?t đ?u v?i m?t ngư?c c?t gi?m (\), sau đó đư?ng d?n đư?c đưa ra có th? đư?c g?n vào đư?ng d?n đ?n ngu?n cài đ?t. Ví d?: m?t ngư?i lái xe ? $OEM$ \NET\subdirectory_a, oem_path s? đư?c đ?t ? \$OEM$\NET\subdirectory_a.
--------------------------------------------------------------------

[<netcard parameter section>]
				
Ti?t đo?n này ch?a các tham s? cho b? đi?u h?p m?ng c? th? th? <netcard inf="" option=""> mà đ? đư?c ch? r? trong [<detect adapters="" section="">] hay [<install adapters="" section="">] c?a các Unattend.txt t?p. Các giá tr? này có th? đư?c t?m th?y b?i phân tích nhaán Oemnadxx.inf, ho?c oemsetup.inf t?p cho card m?ng. H? c?ng có th? t?m th?y b?ng cách xem các trong registry máy tính Window NT v?i các adapter đ? đư?c cài đ?t và ho?t đ?ng đúng. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng Regedt32.exe và nh?n vào khóa registry sau đây:</install></detect></netcard>
  Hkey_local_machine\system\currentcontrolset\services\<%netcardkeyname%>;X
				

nơi X = 1 ho?c th? t? c?a các b? đi?u h?p đư?c cài đ?t. Trong phím này xem xét các các thông s? quan tr?ng và lưu ? các giá tr?.

LƯU ?: T?t c? các giá tr? trong registry xu?t hi?n dư?i d?ng Hex nhưng trong unattend.txt t?p, các giá tr? này ph?i đư?c chuy?n đ?i sang th?p phân. Ví d?, giá tr? c?a IOBaseAddress = 0x300 trong s? đăng k? ph?i đư?c thi?t l?p đ? IOBaseAddress = 768 trong t?p tr? l?i. Li?t kê dư?i đây là m?t ví d? v? các tham s?:
  [EE16Params]
  !AutoNetInterfaceType = 1
  Transceiver = 3
  !AutoNetBusNumber = 0
  IoChannelReady = 2
  IoBaseAddress = 784
  InterruptNumber = 10
				

LƯU ?: Các giá tr? khác nhau cho t?ng lo?i card m?ng, nhưng các s? đi?n tho?i ph?i luôn luôn xu?t hi?n trong th?p phân.
--------------------------------------------------------------------

[<Protocols Section>]
				
Ti?t đo?n này ch?a m?t danh sách các tùy ch?n t?p inf cho giao th?c m?ng và tương ?ng Unattend.txt t?p tin ph?n trong đó các thông s? Đ?i v?i giao th?c c? th? đư?c li?t kê.
NBF
Value: <Netbeui Parameters>
				
Phím này ch? ra r?ng NetBeui nên đư?c cài đ?t trong ch? đ? không giám sát. Các tham s? tương ?ng v?i ph?n ph?i t?n t?i ho?c thi?t l?p có th? ng?ng đáp ?ng.
NWLNKIPX
Value: <IPX Parameters>
				
Phím này ch? ra r?ng IPX nên đư?c cài đ?t trong ch? đ? không giám sát. Các tương ?ng tham s? ph?n ph?i t?n t?i ho?c thi?t l?p có th? ng?ng đáp ?ng.
TC
Value: <Tcpip Parameters>
				
Phím này ch? ra r?ng TCP/IP nên đư?c cài đ?t trong ch? đ? không giám sát. Các tham s? tương ?ng v?i ph?n ph?i t?n t?i ho?c thi?t l?p có th? ng?ng đáp ?ng.
DLC
Value: <DLC Parameters>
				
Phím này ch? ra r?ng DLC nên đư?c cài đ?t trong ch? đ? không giám sát. Các tham s? tương ?ng v?i ph?n ph?i t?n t?i ho?c thi?t l?p có th? ng?ng đáp ?ng.
RASPPTP (Point to Point Protocol)
Value: <Ras PTPP Parameters>
				
Phím này ch? ra r?ng Ras đi?m đ?n đi?m giao th?c nên đư?c cài đ?t trong ch? đ? không giám sát. Các tham s? tương ?ng v?i ph?n ph?i t?n t?i ho?c cài đ?t có th? ng?ng đáp ?ng.
STREAMS
Value: <Streams parameters>
				
Phím này ch? ra r?ng d?ng nên đư?c cài đ?t trong ch? đ? không giám sát. Các tham s? tương ?ng v?i ph?n ph?i t?n t?i ho?c thi?t l?p có th? ng?ng đáp ?ng.
ATALK (Apple talk protocol)
Value: <ATALK parameters>
				
Phím này ch? ra r?ng Apple nói chuy?n giao th?c nên đư?c cài đ?t trong ch? đ? không giám sát. Các tham s? tương ?ng v?i ph?n ph?i t?n t?i ho?c cài đ?t có th? ng?ng đáp ?ng.
--------------------------------------------------------------------

[<NetBeui Parameters>]
				
Tham s? này là trái có s?n ph?m nào v? NetBeui không yêu c?u b?t k? ph? tham s? ph?i đư?c cài đ?t.
--------------------------------------------------------------------

[<IPX Parameters>]
				
Tham s? này là trái có s?n ph?m nào v? IPX không yêu c?u b?t k? ph? tham s? ph?i đư?c cài đ?t.
--------------------------------------------------------------------

[<Tcpip Parameters>]

DHCP
Value: Yes | No
				
Phím này đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh có hay không có DHCP nên đư?c s? d?ng.
ScopeID
Value: <scope ID>
				
Phím này đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh nh?n d?ng ph?m vi c?a máy tính n?u đư?c yêu c?u trên m?ng dùng NetBios trên TCP/IP. N?u DHCP = No, sau phím ph?i đư?c xác đ?nh:
  IPAddress
  Value: <Ip address>
  Used to specify the IP address for the computer.

  Subnet
  Value: <subnet address>
  Specifies the subnet mask address.

  Gateway
  Value: <gateway address>
  Identifies the default gateway address for the computer.

  DNSServer
  Value: <IP Addresses>
  Used to specify up to 3 DNS servers.

  WINSPrimary
  Value: <IP Address>
  Used to specify the IP address of the primary WINS server.

  WINSSecondary
  Value: <IP address>
  Used to specify the IP address of the secondary WINS server.

  DNSName
  Value: <DNS domain name>
  This key is used to specify the DNS domain name.
				

--------------------------------------------------------------------

[<Services Section>]


NETMON
Value: <Netmon Parameters section>
Points to <Netmon Parameters>

STCPIP
Value: <Simple TCPIP parameters section>
Points to <Simple TCPIP parameters>

TCPPRINT
Value: <TCPIP Printing Parameters section>
Points to <TCPIP Printing Parameters>

INETSTP
Value: <Internet server parameters section>
Points to <Internet server parameters>

SAP
Value: <SAP Prameters section>
Points to <SAP Prameters>

SNMP
Value: <Snmp Parameters>
Points to <Snmp Parameters>

RAS
Value: <Ras Parameters>
Points to <Ras Parameters>

NWWKSTA
Value: <NetWare Client Parameters>
Points to <NetWare Client Parameters>
				

--------------------------------------------------------------------

[Netmon Parameters section]
				
Không có giá tr? là c?n thi?t ? đây nhưng đ?u ph?n ph?i t?n t?i cho d?ch v? đ? cài đ?t.
--------------------------------------------------------------------

[Simple TCPIP parameters section]
				
Không có giá tr? là c?n thi?t ? đây nhưng đ?u ph?n ph?i t?n t?i cho d?ch v? đ? cài đ?t.
--------------------------------------------------------------------

[TCPIP Printing Parameters section]
				
Không có giá tr? là c?n thi?t ? đây nhưng đ?u ph?n ph?i t?n t?i cho d?ch v? đ? cài đ?t.
--------------------------------------------------------------------

[SAP Parameters section]
				
Không có giá tr? là c?n thi?t ? đây nhưng đ?u ph?n ph?i t?n t?i cho d?ch v? đ? cài đ?t.
--------------------------------------------------------------------

[<NetWare Client Parameters>]

!DefaultLocation
Value: <server_location>
				
Các!DefaultLocation chính xác đ?nh máy ch? đăng nh?p m?c đ?nh cho các NetWare khách hàng. Cho NDS đăng nh?p s? d?ng cú pháp sau:
!DefaultLocation = "*ABC\MARKETING.US"
				
Nơi ABC là tên g?i cây và marketing.us là b?i c?nh m?c đ?nh.
!DefaultScriptOptions
Values: 0 | 1 | 3
				
Phím này xác đ?nh hành đ?ng m?c đ?nh đ? th?c hi?n v?i k?ch b?n. 0 ng? ? mà không có k?ch b?n có th? đư?c ch?y, 1 cho bi?t đó ch? NetWare 3.x c?p script có th? đư?c ch?y và 3 ng? ? r?ng NetWare 3.x ho?c NetWare 4.x - c?p script có th? đư?c ch?y.
--------------------------------------------------------------------

[<Snmp Parameters>]

Accept_CommunityName
Value: <community names>
				
Phím này đư?c s? d?ng đ? ch? đ?nh t?i đa là ba c?ng đ?ng tên mà các máy tính mà trên đó các d?ch v? SNMP ch?y ch?p b?y t?. Các <community names=""> đư?c tách b?i d?u ph?y.</community>
Send_Authentication
Value: Yes | No
				
Phím này ch? ra cho dù m?t cái b?y xác th?c nên đư?c g?i khi m?t c?ng đ?ng trái phép ho?c máy ch? lưu tr? thông tin yêu c?u.
Any_Host
Value: Yes | No
				
Phím này xác đ?nh có hay không máy tính mà trên đó các d?ch v? SNMP là đang đư?c cài đ?t nên ch?p nh?n các gói SNMP t? b?t k? máy ch? lưu tr?.
Limit_Host
Values: <host names>
				
T?i đa là ba <host names=""> có th? đư?c xác đ?nh, cách nhau b?ng d?u ph?y. Ch?a khóa này là h?p l? khi Any_Host = s?</host>
Community_Name
Value: <community name>
				
Ch? <community name=""> cho máy tính.</community>
Traps
Values: <IP addresses> | <IPX addresses>
				
Phím này đư?c s? d?ng đ? ch? đ?nh t?i đa là ba đ?a ch? IP ho?c IPX đ?n b?y mà nên đư?c g?i.
Contact_Name
Value: <name>
				
Phím này đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh tên ngư?i dùng máy tính.
Location
Value: <computer location>
				
Phím này đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh v? trí v?t l? c?a máy tính.
Service
Values: Physical, Applications, Datalink, Internet, EndtoEnd.
				
B?t k? s? k?t h?p c?a các d?ch v? SNMP năm đư?c li?t kê dư?i đây có th? đư?c xác đ?nh như các giá tr?. H? ph?i đư?c tách b?i d?u ph?y.
--------------------------------------------------------------------

[<RasParameters>]

PortSections
Values: <port section name>
				
Phím này đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh m?t ph?n tên c?ng. Nhi?u ph?n c?ng tên có th? đư?c xác đ?nh, nhưng h? ph?i đư?c phân cách b?ng d?u ph?y. Xem [<port section="" names="">] đ?nh ngh?a dư?i đây.</port>
DialoutProtocols
Value: TCP/IP | IPX | NETBEUI | ALL
				
T?t c? c?a nó đư?c cài đ?t t?t c? các giao th?c.

Các tham s? c?n l?i trong ph?n <rasparameters> này áp d?ng ch? đ? H? ph?c v? RAS cài đ?t.</rasparameters>
DialinProtocols
Value: TCP/IP | IPX | NETBEUI | ALL
				
T?t c? c?a nó đư?c cài đ?t t?t c? các giao th?c.
NetBEUIClientAccess
Value: Network | ThisComputer
				
M?c đ?nh là m?ng.
TcpIpClientAccess
Value: Network | ThisComputer
				
M?c đ?nh là m?ng.
UseDHCP
Value: YES | NO
				
M?c đ?nh là có.
StaticAddressBegin
Value: <IP_address>
				
Ch?a khóa này là b?t bu?c n?u UseDHCP = s?
StaticAddressEnd
Value: <IP_address>
				
Ch?a khóa này là b?t bu?c n?u UseDHCP = s?
ExcludeAddress
Value: <IP_address1 - IP_address2>
				
Phím này đư?c s? d?ng đ? lo?i tr? m?t ph?m vi c?a IP đ?a ch? khi m?t lo?t các IP Đ?a ch? đư?c gán b?ng tay. Nó đ?i h?i r?ng StaticAddressBegin và StaticAddressEnd đư?c ch? đ?nh đ?.
ClientCanRequestIPAddress
Value: YES | NO
				
M?c đ?nh là No.
IpxClientAccess
Value: Network | ThisComputer
				
M?c đ?nh là m?ng.
AutomaticNetworkNumbers
Value: YES | NO
				
M?c đ?nh là có.
NetworkNumberFrom
Value: <IPX_net_number>
				
S? đi?n tho?i h?p l? n?m trong kho?ng t? 1 đ?n 0xFFFFFFFE. Ch?a khóa này là b?t bu?c n?u AutomaticNetworkNumbers = s?
AssignSameNetworkNumber
Value: YES | NO
				
M?c đ?nh là có.
ClientsCanRequestIpxNodeNumber
Value: YES | NO
				
M?c đ?nh là NO.
--------------------------------------------------------------------

[<port section name>]

PortName
Value: COM1 | COM2 | COM3-COM25
				
Phím này ch? ra tên c?a c?ng đ? đư?c c?u h?nh trong m?t c? th? c?ng ph?n.
DeviceType
Value: Modem
				
Phím này cho th?y lo?i thi?t b? RAS nên cài đ?t. Hi?n nay, các lo?i thi?t b? s?n dùng ch? là m?t modem.
PortUsage
Value: DialOut | DialIn | DialInOut
				
Đi?u quan tr?ng PortUsage đ?nh ngh?a thu?c tính quay s? cho các c?ng đang c?u h?nh.
--------------------------------------------------------------------

[<internet information server section>]
				
Ti?t đo?n này ch?a các tham s? đ? cài đ?t thông tin trên Internet Máy ch? (IIS). M?t giá tr? là 1 cho m?i c?a các tham s? bên dư?i ng? ? các thành ph?n s? đư?c cài đ?t. M?t giá tr? là 0 ng? ? thành ph?n nên không đư?c cài đ?t.
InstallINETSTP
Value: 0 | 1
				
Ch? đ?nh cho dù d?ch v? Internet có th? đư?c cài đ?t. M?c đ?nh là 1.
InstallADMIN
Value: 0 | 1
				
Ch? đ?nh cho dù ngư?i qu?n l? d?ch v? Internet có th? đư?c cài đ?t.
InstallFTP
Value: 0 | 1
				
Ch? đ?nh cho dù các d?ch v? FTP có th? đư?c cài đ?t.
FTPRoot
Value: <ftp root directory>
				
Xác đ?nh ngư?i ch? ?o cho các d?ch v? FTP.
InstallWWW
Value: 0 | 1
				
Ch? đ?nh cho dù các d?ch v? WWW có th? đư?c cài đ?t.
WWWRoot
Value: <www root directory>
				
Xác đ?nh ngư?i ch? ?o cho các d?ch v? WWW.
InstallGOPHER
Value: 0 | 1
				
Ch? đ?nh cho dù Gopher d?ch v? có th? đư?c cài đ?t.
GopherRoot
Value: <gopher root directory>
				
Xác đ?nh ngư?i ch? ?o cho các d?ch v? Gopher.
InstallDir
Value: <internet services install directory>
				
Xác đ?nh thư m?c cài đ?t cho t?t c? các thành ph?n c?a Internet D?ch v?.
InstallW3SAMP
Value: 0 | 1
				
Xác đ?nh có hay không có World Wide Web m?u t?p tin nên đư?c cài đ?t.
InstallHTMLA
Value: 0 | 1
				
Xác đ?nh có hay không các h?nh th?c HTML c?a tr?nh qu?n l? d?ch v? Internet nên đư?c cài đ?t.
GuestAccountName
Value: <name>
				
Phím này đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh tên ngư?i dùng chưa xác đ?nh ngư?i s? d?ng trong WWW, FTP, Gwasanaethau GOPHER.
GuestAccountPassword
Value: <password string>
				
Đi?u này đư?c s? d?ng đ? t?o ra m?t kh?u trương m?c khách. N?u nó không xác đ?nh, IIS t?o ra m?t chu?i ng?u nhiên cho trương m?c khách.
===============================================================
				

T?p m?u t? đ?ng

Đ? tham kh?o nhanh, m?t m?u t?p t? đ?ng đ? đư?c t?o ra có t?t c? các m?c và ph?m vi thích h?p c?a các giá tr?. Lưu ?: tranh có m?c h?p l? cho máy tr?m NT và NT Server, t?p tin này là ch? có ngh?a là đ? đư?c s? d?ng như là tài li?u tham kh?o nhưng không ph?i là m?t t?p tr? l?i th?c t?.
;[Unattended]
;Method = Express|Custom
;NtUpgrade = Yes|No
;Win31Upgade = Yes|No
;TargetPath = *|<Path Name>|Manual
;OverwriteOemFilesOnUpgrade = Yes|No
;ConfirmHardware = Yes|No
;OEMPreinstall = Yes|No
;NoWaitAfterTextMode = (0 = stop, 1 = Reboot)
;NoWaitAfterGuiMode = (0 = stop, 1 = Reboot)
;FileSystem = ConvertNTFS|LeaveAlone
;ExtendOemPartition = (0 = no, 1 = Yes)
				

; Descriptions are from the COMPUTER Section of TXTSETUP.SIF
; ======================================================
; ComputerType = "AST Manhattan SMP","RETAIL"
; ComputerType = "Compaq SystemPro Multiprocessor or 100%
;  Compatible","RETAIL"
; ComputerType = "Corollary C-bus Architecture","RETAIL"
; ComputerType = "Corollary C-bus Micro Channel Architecture","RETAIL"
; ComputerType = "IBM PS/2 or other Micro Channel-based PC","RETAIL"
; ComputerType = "MPS Uniprocessor PC","RETAIL"
; ComputerType = "MPS Multiprocessor PC","RETAIL"
; ComputerType = "MPS Multiprocessor Micro Channel PC","RETAIL"
; ComputerType = "NCR System 3000 Model 3360/3450/3550","RETAIL"
; ComputerType = "Olivetti LSX5030/40","RETAIL"
; ComputerType = "Standard PC","RETAIL"
; ComputerType = "Standard PC with C-Step i486","RETAIL"
; ComputerType = "Wyse Series 7000i Model 740MP/760MP","RETAIL"

;KeyBoardLayout = <Layout description>
; Example;
; KeyBoardLayout = "US-International"

;[GuiUnattended]========================================

;[GuiUnattended]
;OemSkipWelcome = (0 = no, 1 = Yes)
;OemBlankadminPassword = (0 = no, 1 = Yes)
;TimeZone = <Time Zone>
; The following are strings for AdvServerType
; AdvServerType = LANMANNT
; AdvServerType = LANSECNT
; AdvServerType = SERVERNT

; Definition of Server Type
; LANMANNT=PDC
; LANSECNT=BDC
; SERVERNT=Standalone

;[UserData]============================================

;[UserData]
;FullName = <user name>
;OrgName = <company name>
;ComputerName = <computer name>
;ProductID = <product ID> (CD-key)
;
; Note if PID is for an OEM version of NT the algorithm for the
; PID is the following xxxyy-OEM-0000016-zzzzz
;
; x = Julian calendar date for the day
; y = The current year (last two digits)
; z = Any numerics combination you want
;
;
;[LicenseFilePrintData]=================================

;[LicenseFilePrintData]
; AutoMode = PerServer or PerSeat
; AutoUser = xxxx or PerServer


;[NetWork]==============================================

;[NetWork]
;Attend = Yes|No
; This value should not be specified for a complete unattended install
;
;JoinWorkGroup = <workgroup name>
;JoinDomain = <Domain name>
;CreateComputerAccount = <user_name, password>
;InstallDC = <domain name>
;InstallAdapters = <Install adapters section>
;
; If not AUTODETECTED do not use
; this option
;
;DetectAdapters = <detect adapters section>|""
;
;InstallProtocols = <Protocol(s) list section>
;InstallServices = <Sevices list section>
;InstallInternetServer <internet information server parameters>
;DoNotInstallInternetServer = Yes|No
;[detect adapters section]
;
; Only used if the adapter
; AUTODETECTED by setup.
;
;DetectCount = <Number of detection attempts (I believe the max is 4)>
;LimitTo = <netcard inf option>
;Example;
; LimitTo = DECETHERWORKSTURBO

;[Install adapters section]
; Examples;
;  DECETHERWORKSTURBO = DECETHERWORKSTURBOParams
;  EE16 = EE16Params

;[DECETHERWORKSTURBOParams]
;InterruptNumber = 5
;IOBaseAddress = 768        ;Note!! all numbers in these sections
;MemoryMappedBaseAddress = 851968 ;are converted from hex to decimal
;!AutoNetInterfaceType = 1     ;(768 = 300h). You can get these values
;!AutoNetBusNumber = 0       ; from the registry of a computer with
                  ;the adapter installed.

;[EE16Params]
;!AutoNetInterfaceType = 1
;Transceiver = 3
;!AutoNetBusNumber = 0
;IoChannelReady = 2
;IoBaseAddress = 784
;InterruptNumber = 10

;[Protocol(s) list section]
; OEM File listing for protocols
;
; TCPIP - OEMNXPTC.INF
; NETBEUI - OEMNXPNB.INF
; IPX - OEMNSVNW.INF
; DLC - OEMNXPDL.INF
; Point to Point Protocol - OEMNXPPP.INF
; STREAMS - OEMNXPST.INF
; Apple Talk - OEMNXPSM.INF
;

; TC = TCPIPParams
; NBF = NetBeuiParams
; NWLNKIPX = NWLINKIPXParams
; DLC = DLCParams
; RASPPTP = RASPPTPParams
; STREAMS = STREAMSParams
; ATALK = ATALKParams

;[TCPIPParams]
; DHCP = yes|no
; IPAddress = www.xxx.yyy.zzz
; Subnet = www.xxx.yyy.zzz
; Gateway = www.xxx.yyy.zzz
; DNSServer = www.xxx.yyy.zzz, www.xxx.yyy.zzz, www.xxx.yyy.zzz
; WINSPrimary = www.xxx.yyy.zzz
; WINSSecondary = www.xxx.yyy.zzz
; DNSName = <DNS name server>
; ScopeID = This_is_the_scope_id

;[NetBeuiParams]
; No parameters needed

;[NWLINKIPXParams]
; No parameters needed

;[DLCParams]
; No parameters needed


;[RASPPTPParams]
; No parameters needed

;[STREAMSParams]
; No parameters needed

;[ATALKParams]
; Need to figure out how to set the default zone and adapter. From
; testing this does work once finished. Reason is for printing. Many
; high end publishing companies used Apple printers on their networks
; and would need this protocol to print.

;[Sevices list section]
; NWWKSTA = InstallCSNW
; SNMP = InstallSNMP
; RAS = InstallRemoteAccess
; NETMON = InstallNetMon
; STCPIP = InstallSimpleTCP
; TCPPRINT = InstallTCPPrint
; INETSTP = InstallInternetServer
; SAP = InstallSAP

;[InstallCSNW]
; !DefaultLocation = <server location (usaully preferred server)>
; !DefaultScriptOption = 0|1|3
;  0 = No scripts will be run
;  1 = Netware 3.X level scripts
;  3 = Either Netware 3.X or 4.X level scripts can be run

;[InstallSNMP]
; Accept_CommunityName = Name1, Name2, Name3 (Max is 3)
; Send_Authentication = yes | no
; AnyHost = yes | no
; Limit_Host = host1, host2, host3 (Max is 3)
; Community_name = <Community name>
; Traps = IPaddress | IPXaddress (max of 3 IP or IPX addresses)
; Contact_Name = <user name>
; Location = <computer location>
; Service = Physical, Applications, Datalink, Internet, EndToEnd

;[Modem]================================================

;[Modem]
;InstallModem = <Modem parameter section>
; Example;
;  InstallModem = MyModem
;
;[ModemParameterSection]
;<Com Port Number> = <Modem description>
; Example;
;  Com2 = "Hayes V-Series Ultra Smartmodem 9600"
;
;
;[InstallRemoteAccess]
;
; PortSections = <port section name>
; DialoutProtocols = TCP/IP|IPX|NetBEUI|All
; DialInProtocols = TCP/IP|IPX|NetBEUI|All
; NetBEUIClientAccess = Network|ThisComputer
; TCPIPClientAccess = Network|ThisComputer
; IPXClientAccess = Network|ThisComputer
; UseDHCP = Yes|No
; StaticAddressBegin = <IP address> (used only if UseDHCP = No)
; StaticAddressEnd = <IP address>  (used only if UseDHCP = No)
; ExcludeAddress = <IP address1 - IP address2>
;  The above is used to exclude a range of addresses when a range has
;  been assigned manually. Requires that StaticAddressBegin and
;  StaticAddressEnd are specified already.
;
; ClientCanRequestIPAddress = Yes|No
; AutomaticNetworkNumbers = Yes|No
; NetworkNumberFrom <IPX Net Number>
; AssignSameNetworkNumber = Yes|No
; ClientsCanRequestIpxNodeNumber = Yes|No

; [port section name]
; PortName = COM1|COM2|COM3-COM25
; DeviceType = modem (presently only value available)
; DeviceName = "Hayes V-Series Ultra Smartmodem 9600"
; PortUsage = DialOut|DialIn|DialInOut

;[InstallNetMon]

;[InstallSimpleTCP]

;[InstallTCPPrint]

;[<internet information server parameters>]
;
; (0 = do not install, 1 = install)
; InstallINETSTP = 0|1
; InstallFTP = 0|1
; InstallWWW = 0|1
; InstallGopher = 0|1
; InstallADMIN = 0|1
; InstallMosaic = 0|1
; InstallGateway = 0|1
; InstallDNS = 0|1
; InstallHELP = 0|1
; InstallSMALLPROX = 0|1
; InstallCLIENTADMIN = 0|1
; WWWRoot = <www root directory i.e. C:\INETSRV\WWW>
; FTPRoot = <FTP root directory i.e. C:\ftp>
; GopherRoot = <gopher root directory i.e C:\INETSRV\GOPHER>
; InstallDir = <Internet services install directory>
; EmailName = <E-mail Name i.e. john@org.com>
; UseGateway = 1
; GatewayList = \\gateway1 \\gateway2 \\gateway3
; DisableSvcLoc = 1
; GuestAccountName <name>
; GuestAccountPassword <password string>

;[InstallSAP]

;[DisplayDrivers]=======================================

; [DisplayDrivers]
; <Display driver description> = Retail|Oem

;[Display]==============================================

;[Display]
;
; For this to fully automate, the ConfigureAtLogon can not be used at all.
;
; ConfigureAtLogon = (0 = during setup, 1 = at first logon)
;
;BitsPerPel = <Valid bits per pixel>
;XResolution = <Valid X resolution>
;YResolution = <Valid Y resolution>
;VRefresh = <Valid refresh rate>
;Flags = <Valid flags>
;AutoConfirm = (0 = do not use specified settings, 1 = use pre-defined
;settings)
;InstallDriver (0 = No, 1 = Yes)
;InfFile = <inf file name 1>,<inf file name 2>,.......
;InfOption = <inf option 1>,<inf option 2>,.........
; Example:
;  InstallDriver = 1
;  InfFile = S3.inf, Matrox.inf
;  InfOption = s3 765, Millennium 3D

;[KeyBoardDrivers]======================================

;[KeyBoardDrivers]
;"XT, AT, or Enhanced Keyboard (83-104 keys)" = "RETAIL"

; Descriptions are from the KEYBOARD Section of TXTSETUP.SIF
; ======================================================
; "XT, AT, or Enhanced Keyboard (83-104 keys)" = "RETAIL"

;[PointingDeviceDrivers]================================

;[PointingDeviceDrivers]

; Descriptions are from the MOUSE Section of TXTSETUP.SIF
; ======================================================
; "Microsoft Mouse Port Mouse (includes BallPoint)" = "RETAIL"
; "Logitech Mouse Port Mouse" = "RETAIL"
; "Microsoft InPort Bus Mouse" = "RETAIL"
; "Microsoft Serial Mouse" = "RETAIL"
; "Microsoft BallPoint Serial Mouse" = "RETAIL"
; "Logitech Serial Mouse" = "RETAIL"
; "Microsoft (Green Buttons) or Logitech Bus Mouse" = "RETAIL"
; "No Mouse or Other Pointing Device" = "RETAIL"
; "Microsoft Mouse Port Mouse (includes BallPoint)" = "RETAIL"

;[MassStorageDrivers]===================================

;[MassStorageDrivers]

; Descriptions are from the SCSI Section of TXTSETUP.SIF
; ======================================================
; "Adaptec AHA-151X/AHA-152X or AIC-6260/AIC-6360 SCSI Host Adapter" =
; "RETAIL"
; "Adaptec AHA-154X/AHA-164X SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "Adaptec AHA-174X EISA SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "Adaptec AHA-274X/AHA-284X/AIC-777X SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "Adaptec AHA-294X/AHA-394X or AIC-78XX PCI SCSI Controller" = "RETAIL"
; "Adaptec AHA-2920 or Future Domain 16XX/PCI/SCSI2Go SCSI Host Adapter" =
; "RETAIL"
; "AMD PCI SCSI Controller/Ethernet Adapter" = "RETAIL"
; "AMIscsi SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "BusLogic SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "BusLogic FlashPoint" = "RETAIL"
; "Compaq 32-Bit Fast-Wide SCSI-2/E" = "RETAIL"
; "Compaq Drive Array" = "RETAIL"
; "Dell Drive Array" = "RETAIL"
; "DPT SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "Future Domain TMC-7000EX EISA SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "Future Domain 8XX SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "IBM MCA SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "IDE CD-ROM (ATAPI 1.2)/Dual-channel PCI IDE Controller" = "RETAIL"
; "Mitsumi CD-ROM Controller" = "RETAIL"
; "Mylex DAC960/Digital SWXCR-Ex Raid Controller" = "RETAIL"
; "NCR 53C9X SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "NCR C700 SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "NCR 53C710 SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "Symbios Logic C810 PCI SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "Olivetti ESC-1/ESC-2 SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "QLogic PCI SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "MKEPanasonic CD-ROM Controller" = "RETAIL"
; "Sony Proprietary CD-ROM Controller" = "RETAIL"
; "UltraStor 14F/14FB/34F/34FA/34FB SCSI Host Adapter" = "RETAIL"
; "UltraStor 24F/24FA SCSI Host Adapter" = "RETAIL"

;[DetectedMassStorage]==================================

;[DetectedMassStorage]

;[OEMAds]===============================================

;[OEMAds]
;Banner = <text string> (must be enclosed in quotes and have the string
;'Windows NT')
; Example;
; Banner = "My own Windows NT setup"
;Logo = <file name>
;Background = <file name>

;[OEMBootFiles]=========================================

;[OEMBootFiles]
				

Thu?c tính

ID c?a bài: 155197 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbsbk kbmt KB155197 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:155197

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com