XADM: Làm th? nào đ? di chuy?n Exchange Server sang máy tính m?i có cùng tên

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 155216 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? làm th? nào đ? di chuy?n m?t Exchange Server cài đ?t t? m?t máy tính khác.

B?n có th? di chuy?n m?t cu?c trao đ?i Cài đ?t máy ch? t? m?t máy tính đ?n máy tính khác có cùng m?t tên và lưu gi? h?u h?t các ch?c năng và d?ch v? c?a nó. Bài vi?t này không không gi?i quy?t làm th? nào đ? di chuy?n d? li?u trong quá c?nh tin nh?n, k?t n?i nư?c ngoài, các K?t n?i thư Internet ho?c d?ch v?, ch?a khóa qu?n l? máy ch?, ho?c bên th? ba d?ch v? ti?n ích. Bài vi?t này cung c?p hư?ng d?n di chuy?n m?t cách an toàn l?i Trao đ?i cơ s? d? li?u (d?ch v? thư m?c cơ s? d? li?u, lưu tr? thông tin riêng tư cơ s? d? li?u, và thông tin công c?ng lưu cơ s? d? li?u). Khi b?n di chuy?n l?i cơ s? d? li?u, các thông tin sau đây đư?c b?o t?n:
 • T?t c? các h?p thư d? li?u thông tin.
 • T?t c? các thư m?c công c?ng d? li?u thông tin.
 • T?t c? danh sách toàn c?u đ?a ch? d?ch v? thư m?c, h?p thư, danh sách phân ph?i, c?u h?nh trang web và t? ch?c và nhân r?ng thông tin. Thông tin v? k?t n?i và ti?n ích s? đư?c b?o t?n, nhưng k?t n?i và d?ch v? ti?n ích có th? không c?n ho?t đ?ng chính xác.
 • Thông tin c?u h?nh và đ?y đ? ch?c năng cho trang web k?t n?i và k?t n?i X.400 trên TCP/IP. K?t n?i nhân r?ng thư m?c ti?p t?c ho?t đ?ng n?u thư m?c sao chép thông tin đư?c truy?n qua Trang web ho?c k?t n?i X.400.
Các hư?ng d?n trong bài vi?t này cho r?ng:
 • N?n t?ng x? l? n?m bên dư?i là cùng m?t ngày m?i h? ph?c v?.
 • Exchange server không ph?i là đi?u khi?n vùng.

  Chú ý: Hư?ng d?n cho di chuy?n ho?c dùng b? ki?m soát mi?n đang ? bên ngoài ph?m vi c?a bài vi?t này.
Trư?c khi b?n di chuy?n d?ch v? trao đ?i b? sung và ch?c năng v?i m?t máy tính m?i, h?y xem xét li?u chi?n lư?c khác có th? hi?u qu? hơn và d?n đ?n gián đo?n ng?n hơn c?a d?ch v?. B?n có th? mu?n lo?i b? k?t n?i ho?c ti?n ích và c?u h?nh l?i chúng vào m?t máy ch? Exchange trong trang web. N?u b?n có th? d? dàng c?u h?nh l?i m?t k?t n?i ho?c d?ch v?, b?n có th? mu?n lo?i b? nó và sau đó cài đ?t l?i nó trên máy ch? m?i. Trư?c khi b?n b?t đ?u dùng c?a b?n hi?n t?i h? ph?c v? Exchange, làm cho m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? cung c?p và phát tri?n m?t k? ho?ch đ? ra l?nh cho gi? g?n và chuy?n m?i d?ch v?. Outlook Web Access (OWA) và MSMail không th? di chuy?n t? m?t trong nh?ng cài đ?t Exchange đ? khác. H? ph?i đư?c cài đ?t và c?u h?nh l?i hoàn toàn.
Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? di chuy?n bên th? ba add-on d?ch v? như là m?t c?a ng? fax, liên h? v?i nhà vi?t chương tr?nh.

Di chuy?n m?t Exchange Server cài đ?t vào m?t máy tính m?i

Cho các m?c đích c?a nh?ng hư?ng d?n này, vi?c trao đ?i hi?n t?i máy tính đư?c g?i là "máy tính g?c" và đi?m đ?n d? đ?nh máy tính đư?c g?i là "máy tính m?i". Đi?u này là đ? tránh nh?m l?n, như c? hai máy tính s? có cùng m?t tên máy tính NetBIOS.

Quan tr?ng: Không s? d?ng chương tr?nh qu?n tr? Exchange đ? lo?i b? các Ban đ?u máy tính t? các trang web trao đ?i trong quá tr?nh chuy?n giao. N?u b?n di chuy?n Exchange vào m?t máy tính m?i, b?n không ph?i m?t cách h?p l? lo?i b? các máy ch? t? các trang web trao đ?i. N?u b?n s? d?ng ngư?i qu?n tr? Exchange đ? lo?i b? các máy ch? t? các trang web, vi?c chuy?n giao gi?a máy tính ban đ?u và máy tính m?i s? khó khăn hơn và th? t?c sau đây có th? không làm vi?c.

Ghi l?i thông tin c?u h?nh

Trên máy tính ban đ?u, b?t đ?u Microsoft Exchange Administrator và ghi l?i các thông tin sau:
 • Tên t? ch?c và trang web

  Các đ?i tư?ng trao đ?i có th? có thư m?c tên khác v?i tên hi?n th?. M? t? ch?c và trang web tài s?n đ?i tư?ng và ghi l?i c? hai cái tên. Khi b?n cài đ?t Exchange trên máy tính m?i, s? d?ng tên thư m?c đ? xác đ?nh các trang web và t? ch?c, không hi?n th? tên.
 • Cơ s? d? li?u và giao d?ch đăng nh?p đư?ng d?n cho t?t c? các cơ s? d? li?u l?i t?p tin trên máy ch?

  Đ? làm đi?u này, xem các thu?c tính đ?i tư?ng máy ch?, và ghi l?i t?t c? các đư?ng d?n đư?c li?t kê trên các Đư?ng d?n cơ s? d? li?utab.
 • Tên tài kho?n d?ch v? trao đ?i cho các Trang web

  T?t c? các máy ch? trong m?t trang web trao đ?i đơn ph?i chia s? các cùng m?t tài kho?n d?ch v? trao đ?i. Đ? xem tên tài kho?n này, m? cácC?u h?nh thu?c tính tho?i, và sau đó b?m vào cácM?t kh?u trương m?c d?ch v? tab. Đó là m?t đ?i tư?ng c?u h?nh cho m?i trang web trong t? ch?c Exchange. B?n c?ng ph?i bi?t d?ch v? m?t kh?u trương m?c đ? di chuy?n Exchange cài đ?t t? máy tính g?c đ? máy tính m?i.

  Khi b?n cài đ?t Exchange Server trên m?i máy tính, b?n ph?i ho?c là dùng chuy?n /R v?i chương tr?nh cài đ?t, ho?c b?n ph?i ch? đ?nh m?t tài kho?n khác nhau d?ch v? ban đ?u đ? cài đ?t m?i. Nhi?u thông tin v? vi?c này đư?c cung c?p trong "cài đ?t Exchange Server on the m?i Máy tính"ph?n dư?i đây.
 • S? phiên b?n và d?ch v? gói b?n s?a đ?i c?a các Exchange Server cài đ?t trên máy tính ban đ?u

  M? cácThu?c tính h?p tho?i c?a h? ph?c v? đ?i tư?ng đ? xem phiên b?n và s? gói d?ch v? c?a Exchange server.
 • Thông tin v? tu? ch?nh mà b?n đ? th?c hi?n cho các máy tính, bao g?m l?p đ?t hotfix, tùy ch?nh đăng k? thay đ?i, và Thi?t đ?t hi?u năng t?i ưu hóa

  Xem thông tin chi ti?t v? hi?u su?t T?i ưu hóa cài đ?t, h?y ch?y l?nh sau:
  \Exchsrvr\bin\Perfwiz.exe -R

Chu?n b? cơ s? d? li?u l?i

B?n có th? di chuy?n d?ch v? thư m?c, lưu tr? thông tin cá nhân, và thông tin công c?ng lưu cơ s? d? li?u b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Khôi ph?c l?i m?t sao lưu tr?c tuy?n c?a các cơ s? d? li?u v?i các m?i máy tính.
 • Sao t?p cơ s? d? li?u tr?c ti?p đ?n m?i máy tính.

  Sao t?p cơ s? d? li?u sao lưu thư?ng xuyên đư?c g?i là "gián tuy?n sao lưu". Đ?i v?i ph?n c?n l?i c?a tài li?u này, thu?t ng? "sao lưu ngo?i tuy?n" s? đư?c s? d?ng đ? ch? sao chép m?t t?p tin cơ s? d? li?u (.edb) Exchange.
S? d?ng b?n sao lưu tr?c tuy?n đ? chuy?n các t?p tin cơ s? d? li?u

S? d?ng b?n sao lưu tr?c tuy?n đ? chuy?n cơ s? d? li?u Exchange tác ph?m, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Vô hi?u hoá thông tư đăng nh?p vào Exchange server. Đ? làm Đi?u này:
  1. Trên các Thu?c tính h?p tho?i c?a các h? ph?c v? đ?i tư?ng, b?m vào các Nâng cao tab.
  2. Nh?n vào đây đ? xóa các Thư mụcKho thông tin ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
  3. Nh?p vào Có kh?i đ?ng l?i d?ch v?, n?u nh?c nh?.
  N?u không mu?n vô hi?u hoá khai thác g? tr?n, không s? d?ng m?t sao lưu tr?c tuy?n đ? chuy?n các cơ s? d? li?u t?i h? ph?c v? m?i. Khi b?n s? d?ng m?t sao lưu tr?c tuy?n đ? chuy?n các cơ s? d? li?u trong khi khai thác g? tr?n đư?c b?t, b?n s? m?t thông tin thư m?c và h?p thư đó đư?c t?o ra sau khi sao lưu đư?c th?c hi?n.
 2. Th?c hi?n m?t sao lưu tr?c tuy?n c?a các thư m?c và thông tin lưu cơ s? d? li?u trên máy ch?.

  Chú ý: Theo m?c đ?nh, các máy ch? Exchange đư?c cài đ?t v?i c? hai m?t tư nhân và cơ s? d? li?u kho thông tin công c?ng. B?n có th? sau này lo?i b? m?t trong nh?ng cơ s? d? li?u n?u b?n mu?n. Các hư?ng d?n trong bài vi?t này đư?c vi?t v?i các gi? đ?nh r?ng c? hai cơ s? d? li?u đang có hi?n nay. N?u ch? có m?t cơ s? d? li?u là như v?y, nh?ng hư?ng d?n này s? v?n làm vi?c, ch? c?n b? qua tài li?u tham kh?o khác cơ s? d? li?u.


S? d?ng b?n sao lưu ngo?i tuy?n đ? chuy?n các t?p tin cơ s? d? li?u

S? d?ng b?n sao lưu ngo?i tuy?n chuy?n vi?c trao đ?i cơ s? d? li?u t?p tin:
 1. Ng?ng t?t c? các d?ch v? liên quan đ?n Exchange Server và vô hi?u hóa các H? th?ng Microsoft Attendant d?ch v?.

  Đây là cu?i cùng th?i gian đó các D?ch v? Exchange s? ch?y trên máy tính ban đ?u. V? l? do này, k? ho?ch c?a b?n đ? chuy?n b? sung ch?c năng và d?ch v? không nên yêu c?u các Re-starting d?ch v? trao đ?i trên máy tính này. Nó là quan tr?ng mà b?n đ? ghi l?i t?t c? các thông tin c?u h?nh mà b?n c?n và th?c hi?n t?t c? ho?t đ?ng yêu c?u d?ch v? trao đ?i trên h? ph?c v? g?c đư?c ch?y.
 2. Ki?m tra đư?ng d?n cơ s? d? li?u b?n đ? ghi l?i, và ki?m tra m?i t?p tin cơ s? d? li?u cho nh?t quán. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng sau đây l?nh:
  ESEUTIL /MH đư?ng d?n đ?n cơ s? d? li?u lưu tr? thông tin riêng tư\PRIV.EDB
  ESEUTIL /MH đư?ng d?n đ?n cơ s? d? li?u kho thông tin công c?ng\PUB.EDB
  ESEUTIL /MH đư?ng d?n thư m?c cơ s? d? li?u\DIR.EDB
  Tr? v? đ?u ra c?a l?nh Eseutil s? bao g?m m?t "nhà nư?c" d?ng. Không ti?p t?c v?i các hư?ng d?n n?u d?ng l?n đ?c "ti?u bang: Không phù h?p"cho đ?n khi b?n đ? thành công đóng c?a m?i cơ s? d? li?u và Eseutil đ? báo cáo "ti?u bang: phù h?p".

Chuy?n các t?p tin d? li?u l?i đ? máy tính m?i

T?t t?t c? các d?ch v? liên quan đ?n trao đ?i trên máy tính ban đ?u, N?u b?n chưa làm như v?y, và sau đó vô hi?u hoá d?ch v? h? th?ng Attendant. Đây là th?i gian qua các d?ch v? trao đ?i s? ch?y trên b?n g?c máy tính. Do c?a đi?u này, k? ho?ch c?a b?n đ? chuy?n ch?c năng b? sung và d?ch v? không nên yêu c?u các re-starting d?ch v? trao đ?i v? đi?u này máy tính. Nó là quan tr?ng mà b?n l?n đ?u tiên ghi l?i t?t c? các c?u h?nh thông tin mà b?n c?n và th?c hi?n t?t c? các ho?t đ?ng đó có yêu c?u các D?ch v? trao đ?i trên h? ph?c v? g?c đư?c ch?y.

N?u b?n s? d?ng m?t sao lưu tr?c tuy?n


B?o t?n các b?n ghi c?a giao d?ch liên k?t v?i các cơ s? d? li?u. Đ? b?o t?n các b?n ghi c?a giao d?ch, sao chép t?t c? các t?p tin Edb*.log t? các b?n ghi c?a giao d?ch thư m?c và các thông tin lưu tr? thư m?c b?n ghi c?a giao d?ch. Gi? m?i b? đăng nh?p t?p tin riêng bi?t. T?p nh?t k? có tên tương t?, và b?n có th? ghi đè m?t cơ s? d? li?u c?a đăng nh?p t?p tin v?i nhau n?u b?n sao chép chúng vào m?t Đ?a đi?m duy nh?t.

C?nh báo: N?u b?n không gi? các b?n ghi c?a giao d?ch, khi b?n khôi ph?c sao lưu tr?c tuy?n, t?t c? thay đ?i cơ s? d? li?u k? t? th?i gian đó sao lưu đ? đư?c th?c hi?n s? b? m?t.

N?u b?n s? d?ng m?t gián tuy?n ho?c sao lưu b?n sao t?p


Sao chép các t?p tin Priv.edb, Pub.edb và Dir.edb đ?n m?i máy tính. Nh?ng t?p tin này là ngư?i duy nh?t mà b?n ph?i gi? g?n.

M?c dù nó là không c?n thi?t, b?n có th? mu?n c?ng b?o v? các giao d?ch đăng nh?p t?p g?n v?i các cơ s? d? li?u. Đ? b?o v? các các b?n ghi c?a giao d?ch, sao chép t?t c? các t?p tin Edb*.log t? giao d?ch thư m?c các b?n ghi và thông tin lưu tr? thư m?c b?n ghi c?a giao d?ch. Gi? m?i t?p các t?p tin đăng nh?p riêng bi?t. T?p nh?t k? có tên tương t?, và b?n có th? ghi đè lên m?t trong cơ s? d? li?u c?a s? ghi t?p tin v?i nhau n?u b?n sao chép chúng vào m?t đ?a đi?m duy nh?t. N?u b?n không gi? các b?n ghi c?a giao d?ch, b? m?i c?a b?n ghi s? đư?c t?o ra trên các máy tính m?i, b?t đ?u v?i Edb00001.log. B?i v? đi?u này thay đ?i t?p nh?t k? lo?t đư?c liên k?t v?i m?i cơ s? d? li?u, "lăn v? phía trư?c" kh? năng t? Khôi ph?c b?n sao lưu tr?c tuy?n. N?u b?n không gi? g?n b?n ghi c?a giao d?ch, làm cho m?t sao lưu t?t c? các cơ s? d? li?u ngay l?p t?c sau khi b?n b?t đ?u chúng trên máy tính m?i; Đi?u này thi?t l?p sao lưu đư?ng cơ s? m?i c?a ti?n tr?nh cài đ?t m?i. Trư?c đó sao lưu không vô hi?u, nhưng khôi ph?c t? b?n sao lưu trư?c đó s? gây ra b?n m?t t?t c? d? li?u đ? đư?c lưu tr? k? t? khi b?n th?c hi?n các sao lưu.

Không gi?ng như m?t sao lưu tr?c tuy?n, b?n s? không m?t d? li?u n?u b?n không di chuy?n các t?p tin đăng nh?p vào máy tính m?i. N?u b?n không b?o v? các t?p tin log, nó ch? ?nh hư?ng đ?n hành vi "lăn v? phía trư?c" cho sao lưu trư?c đó.

Cài đ?t h? đi?u hành và sau đó c?u h?nh máy tính m?i như là m?t thành viên tên mi?n

Cài đ?t Windows trên máy tính m?i và sau đó tham gia máy tính đ? các tên mi?n như m?t máy ch? thành viên. Đ?m b?o r?ng máy ch? tham gia vào m?t c?a s? tên mi?n có m?t m?i quan h? tin tư?ng v?i tên mi?n có ch?a trao đ?i tài kho?n d?ch v?. Ngoài ra, h?y ch?c ch?n r?ng máy tính s? d?ng cùng m?t tên NetBIOS như máy tính ban đ?u.

N?u b?n khôi ph?c tr?ng thái h? th?ng (trong Windows năm 2000 và Windows Server 2003) ho?c đăng k? h? th?ng t? máy tính g?c đ? máy tính m?i, b?n có th? tránh xoá tài kho?n máy tính cho máy tính ban đ?u, và tái t?o nó cho các máy tính m?i. Trong h?u h?t trư?ng h?p, b?n s? disjoin máy tính ban đ?u t? các tên mi?n và đ?i tên nó đ? b?n có th? cung c?p cho máy tính m?i tên và tham gia vào vùng. B?ng cách đ? l?i máy tính nguyên b?n có s?n trên m?ng, nhưng v?i tên khác, b?n có th? tr? ho?n vi?c sao chép d? li?u t?p tin cho đ?n sau khi máy tính m?i hoàn toàn đư?c cài đ?t.

N?u b?n cài đ?t m?t phiên b?n Windows ho?c d?ch v? gói phiên b?n trên máy tính m?i đó là khác nhau t? m?t trong nh?ng b?n đ? có trên máy tính ban đ?u, giá s? re-index cơ s? d? li?u c?a nó trong th?i gian đ?u tiên kh?i đ?ng. Đi?u này có th? m?t đ?n m?t gi? và các cơ s? d? li?u s? không s?n dùng đ? truy c?p khách hàng trong th?i gian này.

Cài đ?t Exchange Server trên máy tính m?i

Cài đ?t cùng m?t phiên b?n c?a Exchange trên máy tính m?i, bao g?m c? d?ch v? gói phiên b?n và hotfixes. N?u có th?, dùng tùy ch?n /R v?i chương tr?nh cài đ?t Exchange đ? cài đ?t Exchange.

Trong h?u h?t phân ph?i c?a Exchange Server, chương tr?nh cài đ?t là Setup.exe, nhưng đ?i v?i m?t s? lo?i gi?y phép, chương tr?nh cài đ?t là Srvmin.exe (Exchange Standard Edition) ho?c Srvmax.exe (Exchange Enterprise Edition). Xác đ?nh v? trí chương tr?nh thi?t l?p thích h?p trên đ?a CD-ROM cài đ?t Exchange c?a b?n, và sau đó b?t đ?u thi?t l?p thích h?p chương tr?nh t? m?t d?u nh?c l?nh. Ví dụ:
Setup.exe /R
Khi b?n s? d?ng chuy?n /R v?i Setup.exe, m?t khai cơ s? d? li?u thư m?c đư?c cài đ?t. Cơ s? d? li?u thư m?c khai có đ? thông tin đ? cho phép thi?t l?p đ? hoàn thành thành công, nhưng nó là không có kh? năng sao chép v?i cơ s? d? li?u thư m?c khác. Thư m?c khai này không h? tr? vi?c t?o ra cơ s? d? li?u kho thông tin trên máy ch?. Khi b?n s? d?ng chuy?n /R v?i Setup.exe, b?n ph?i khôi ph?c m?t trư?c đó hi?n có thư m?c cơ s? d? li?u trư?c khi Exchange server có th? tr? thành đ?y đ? ho?t đ?ng.

M?c dù chuy?n /R kh?i đ?ng đ? có s?n t? Trao đ?i 4.0, nó không đư?c th?c hi?n trong chương tr?nh C?p Nh?t gói d?ch v? cho đ?n khi Trao đ?i 5.0 Service Pack 2. V? v?y, các hư?ng d?n mà là ? đây ph?n ch? có th? đư?c s? d?ng đ? chuy?n các phiên b?n cài đ?t sau đây c?a Trao đ?i v?i m?t máy tính m?i:
 • Trao đ?i 4.0 (v?i không có gói d?ch v?)
 • Trao đ?i 5,0 (v?i không có gói d?ch v?)
 • Trao đ?i 5,0 (v?i Service Pack 2)
 • Trao đ?i 5.5 (t?t c? các cài đ?t)
Chú ý: B?n không th? s? d?ng tùy ch?n /R ph?c h?i m?t h? ph?c v? đ? đư?c logic b? xóa t? các trang web thông qua ngư?i qu?n tr? Exchange. Đ? thi?t l?p /R đ? làm vi?c, h? ph?c v? ph?i xu?t hi?n trong danh sách các máy ch? trong các trang web, đ? trao đ?i Ngư?i qu?n tr?. Đ? ph?c h?i t? vi?c xoá h?p l? c?a m?t máy ch? t? m?t trang web b?i b?ng cách s? d?ng qu?n tr? viên trao đ?i, b?n ph?i cài đ?t l?i máy ch? vào các trang web v?i m?t cơ s? d? li?u thư m?c m?i và hu? cơ s? d? li?u thư m?c g?c.

B?n có th? sau đó khôi ph?c cơ s? d? li?u kho thông tin, và sau đó s? d?ng thông tin d?ch v? thư m?c c?t gi? nh?t quán adjustor ho?c thư m?c chuy?n nh?p ch?c năng là trong trao đ?i đ? c?u h?nh l?i h?p thư ngư?i s? d?ng và tài kho?n. Hư?ng d?n chi ti?t đ? làm đi?u này đang ? bên ngoài ph?m vi này bài vi?t. D?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft (PSS) có th? giúp b?n có k? ho?ch như v?y m?t th? t?c. Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i Microsoft PSS, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://support.microsoft.com
Cài đ?t Exchange Server trên máy tính m?i:
 1. Ch?y chương tr?nh cài đ?t t? m?t đ?a CD cài đ?t Exchange. S? d?ng /R switch, n?u có th?. Sau khi b?n b?t đ?u thi?t l?p v?i chuy?n /R, b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  B?n đ? ch?n các Khôi ph?c t? sao lưu tùy ch?n. Đi?u này s? gây ra thi?t l?p đ? thi?t l?p m?t máy ch?, nhưng ng?ng N?u không có b?t đ?u các d?ch v?. Đi?u này s? cho phép b?n khôi ph?c d? li?u t? sao lưu trư?c trư?c khi b?t đ?u các d?ch v?.
  N?u b?n không nh?n đư?c thông báo này, chuy?n /R đư?c không đúng cách x? l? b?i các thi?t l?p chương tr?nh.

  Chú ý: B?n không th? s? d?ng chuy?n /R như m?t ph?n c?a m?t cài đ?t script v?i tùy ch?n /Q. N?u /Q ch? ra trên d?ng l?nh đ? Setup.exe ho?c Update.exe, chuy?n /R s? b? b? qua. Không s? d?ng /R v?i b?t k? khác thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh.
 2. T?o m?t trang web m?i khi đư?c nh?c. Lo?i t? ch?c và Tên trang web mà b?n ghi nh?n t? các thư m?c tên trên b?n g?c h? ph?c v?.
 3. Trên màn h?nh trang web d?ch v? tài kho?n, n?u b?n đang s? d?ng thi?t l?p / R, nh?p cùng m?t tài kho?n d?ch v? như s? d?ng trong các trang web trao đ?i b?n g?c. N?u b?n không s? d?ng chuy?n /R, b?n ph?i nh?p vào m?t tài kho?n d?ch v? khác nhau hơn đư?c s? d?ng trong các trang web trao đ?i b?n g?c. Tài kho?n này nên là m?t thành viên qu?n tr? viên đ?a phương nhóm trên máy tính m?i, và ph?i là m?t tên mi?n trương m?c ngư?i dùng, không ph?i là m?t tài kho?n ngư?i dùng máy tính c?c b?.

  Quan tr?ng: N?u b?n không s? d?ng chuy?n /R v?i thi?t l?p và b?n cài đ?t Trao đ?i v?i các tài kho?n ban đ?u c?a d?ch v?, b?n có th? gây ra không mong đ?i sao chép v?i các trang web ban đ?u. Đi?u này k?t qu? trong nh?ng m?t mát c?a c?u h?nh thông tin và s? tàn phá c?a Free/Busy và Offline Address Book thông tin. N?u máy ch? trao đ?i này là máy ch? duy nh?t trong các trang web trao đ?i, b?n có th? an toàn s? d?ng tài kho?n d?ch v? g?c b?i v? không có không có khác các máy ch? trang web có th? sao chép v?i đi?u này. Đi?u này đúng ngay c? khi có nh?ng trang web khác trong t? ch?c Exchange c?a b?n.

  Cho thêm thông tin v? v?n đ? này, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  152960XADM: B? vai tr? trang web sau khi lo?i b? các máy ch? đ?u tiên trong m?t trang web Exchange
 4. Trư?c khi b?n hoàn t?t cài đ?t, ch?y t?i ưu hóa hi?u su?t. N?u b?n ch?y thi?t l?p v?i chuy?n /R, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i tương t? như các sau trong t?i ưu hóa hi?u su?t:
  Taäp tin E:\exchsrvr\MDBDATA\*.Đăng nh?p không đư?c t?m th?y. - [800FF330]
  - và -
  Taäp tin C:\exchsrvr\MDBDATA\PRIV.Không t?m th?y EDB. - [800FF330]
  - và -
  Taäp tin e:\exchsrvr\MDBDATA\PUB.Không t?m th?y EDB. - [800FF330]
  - và -
  Taäp tin E:\exchsrvr\DSADATA\*.Đăng nh?p không đư?c t?m th?y. -[800FF330]
  B?n có th? m?t cách an toàn b? qua các thông báo l?i.

  Quan tr?ng: Sau khi b?n hoàn t?t thi?t l?p /R, b?n không th? ch?y tr?nh t?i ưu hóa hi?u su?t m?t l?n n?a đ? thay đ?i đư?ng d?n cơ s? d? li?u trư?c khi b?n khôi ph?c các cơ s? d? li?u. N?u b?n làm không s? d?ng thi?t l?p /R, b?n có th? ch?y Perfwiz.exe t? m?t d?u nh?c l?nh đ? b?t đ?u các T?i ưu hóa hi?u su?t. Cho thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  326472XADM: Làm th? nào đ? đ?t th? công đư?ng d?n t?p tin không s? d?ng t?i ưu hóa hi?u su?t
  N?u b?n đ? có thoat thi?t l?p và b?n mu?n ch?y Hi?u su?t t?i ưu hóa, b?n có th? lo?i b? toàn b? trao đ?i cài đ?t và b?t đ?u qua. Đ? làm đi?u này sau khi s? d?ng thi?t l?p /R làm theo các bư?c sau:
  1. Xóa c?u trúc thư m?c \Exchsrvr đư?c t?o ra b?i trao đ?i thi?t l?p.
  2. Ch?y cài đ?t l?i, mà không c?n chuy?n /R, và ch?n các Lo?i b? t?t c? tùy ch?n. N?u b?n b? qua bư?c m?t, các lo?i b? m?i ho?t đ?ng s? không thành công.
 5. Cài đ?t service pack m?i nh?t mà đ? đư?c cài đ?t trên các máy ch? g?c. Ch?y Update.exe /R đ? th?c hi?n các gói d?ch v? C?p Nh?t mà không c?n b?t đ?u d?ch v? trao đ?i. Sau khi s? d?ng thi?t l?p /R, b?n ph?i c?ng s? d?ng các /R chuy?n đ?i v?i Update.exe ho?c c?p nh?t gói d?ch v? có th? không thành công.
 6. Cài đ?t b?t k? hotfix trao đ?i đ? có m?t trên các máy ch? g?c.
 7. Thay đ?i thi?t đ?t ghi s? tr?n đ? phù h?p v?i thi?t đ?t trên máy tính ban đ?u. Đ? làm đi?u này ? qu?n tr? Exchange, m? cácThu?c tính h?p tho?i h?p c?a đ?i tư?ng máy ch?, và sau đó b?m vào cácNâng cao tab. Nh?p chu?t đ? ch?n ho?c b?m đ? xóa cácThư mụcKho thông tin h?p ki?m tra, tùy thu?c vào thi?t l?p trư?c đó c?a b?n, và sau đó b?mOk.

Di chuy?n t?p cơ s? d? li?u l?i vào máy tính m?i

Cho dù b?n s? d?ng sao lưu tr?c tuy?n hay ngo?i tuy?n, ng?ng t?t c? các trao đ?i d?ch v? ngo?i tr? đ?i v?i d?ch v? h? th?ng Attendant. Lo?i b? t?t c? các t?p t? các thư m?c và các thông tin lưu tr? d? li?u thư m?c.

Chú ý: Không có t?p tin v?i ph?n m? r?ng t?p tin .edb, log, hay .chk nên v?n c?n. Thay v? xóa các t?p tin, di chuy?n chúng vào m?t thư m?c và lưu chúng cho đ?n khi b?n đ? hoàn thành t?t c? các bư?c trong bài vi?t này.
 • N?u b?n đang khôi ph?c t? b?n sao lưu tr?c tuy?n:
  1. Sao chép các b?n ghi c?a giao d?ch (Edb*.log file) t? các máy tính ban đ?u đ? các thư m?c đăng nh?p thích h?p giao d?ch ngày m?i máy tính. Có hai b? c?a các b?n ghi c?a giao d?ch; m?t b? các b?n ghi là dành cho các thư m?c và m?t b? các b?n ghi đư?c chia s? b?i nh?ng thông tin công c?ng và tư nhân Lưu cơ s? d? li?u. Không sao chép b?t k? t?p nào khác t? máy ch? g?c đ? các giao d?ch đăng nh?p thư m?c.
  2. V?i các ho?t đ?ng d?ch v? h? th?ng Attendant, khôi ph?c l?i các thư m?c và các thông tin lưu tr? cơ s? d? li?u. Không ch?n tùy ch?n đ? b?t đ?u cơ s? d? li?u t? đ?ng sau khi khôi ph?c, ho?c đ? lo?i b? t?t c? các d? li?u trư?c khi khôi ph?c. N?u b?n đang s? d?ng m?t tài kho?n d?ch v? khác nhau, t? đ?ng kh?i đ?ng d?ch v? s? không thành công.
 • N?u b?n đang khôi ph?c t? b?n sao lưu ngo?i tuy?n:
  1. Sao chép các t?p tin Dir.edb, Priv.edb và Pub.edb t? các Ban đ?u máy tính đ? các đư?ng d?n cơ s? d? li?u thích h?p trên máy tính m?i.
  2. N?u b?n lưu gi? các b?n ghi c?a giao d?ch (Edb*.log file) t? máy tính g?c, sao chép chúng vào thư m?c thích h?p các b?n ghi c?a giao d?ch và thông tin lưu tr? thư m?c b?n ghi c?a giao d?ch. Không sao chép b?t k? t?p tin khác t? máy ch? g?c đ? giao d?ch đăng nh?p thư m?c.

Thay đ?i tài kho?n d?ch v? n?u b?n đ? s? d?ng m?t tài kho?n d?ch v? khác nhau Initial (tùy ch?n)

 1. Thêm tài kho?n d?ch v? ban đ?u đ? các đ?a phương Nhóm ngư?i qu?n tr? trên máy tính m?i.
 2. Trong giao di?n đi?u khi?n d?ch v?, thay đ?i tài kho?n d?ch v? cho m?i trao đ?i d?ch v? cho tài kho?n d?ch v? g?c và nh?p nhaán m?t kh?u.
 3. D?ng d?ch v? h? th?ng Attendant.

B?t đ?u d?ch v? trao đ?i liên quan

 1. Kh?i đ?ng d?ch v? thư m?c, và sau đó xác nh?n r?ng kh?i đ?ng đ? hoàn t?t thành công.

  B?t đ?u các qu?n tr? viên trao đ?i và k?t n?i đ? máy tính m?i. N?u b?n có máy ch? khác trong trang web Exchange c?a b?n, xác minh đó nhân r?ng intrasite là thành công b?ng cách t?o m?t h?p thư ki?m tra trên các m?i máy tính. Nó có th? m?t vài phút trư?c khi tái t?o h?p thư khác các máy ch? trong các trang web. K?t n?i t?i các máy ch? khác trong các trang web trao đ?i và xác minh sao chép đó là thành công trư?c khi ti?p t?c bư?c ti?p theo.
 2. Kh?i đ?ng d?ch v? kho thông tin, và sau đó xác minh r?ng kh?i đ?ng đ? hoàn t?t thành công.

  N?u b?n s? d?ng gián tuy?n sao lưu ho?c b?n sao đ? chuy?n các t?p tin cơ s? d? li?u vào máy tính m?i, cơ s? d? li?u kho thông tin kh?i đ?ng có th? không thành công. B?n có th? nh?n đư?c l?i 1001, và b?n có th? đư?c c?nh báo r?ng b?n ph?i "vá" các cơ s? d? li?u. Đ? làm đi?u này, v?i các d?ch v? thư m?c ch?y, g? các isinteg-patch b? ch? huy. Chú ý: N?u kho thông tin công c?ng có hàng ngàn thư m?c, quá tr?nh vá có th? m?t m?t gi? ho?c nhi?u hơn đ? hoàn thành.
 3. S? d?ng m?t e-mail c?a khách hàng, ch?ng h?n như Microsoft Outlook, xác minh r?ng tin nh?n có th? đư?c g?i gi?a hai h?p thư trên máy tính m?i.
 4. B?t đ?u các d?ch v? trao đ?i khác.

  Xác minh r?ng tin nh?n có th? đư?c g?i t? h?p thư trên máy tính m?i đ?n h?p thư khác trong t? ch?c Exchange c?a b?n, và r?ng các d?ch v? khác ho?t đ?ng như b?n mong đ?i.
Sau khi b?n di chuy?n Exchange Server sang máy tính m?i, b?n không làm như th? ph?i làm b?t k? c?u h?nh l?i phía khách hàng. Vi?c di chuy?n s? đư?c minh b?ch đ? các ngư?i dùng cu?i cùng nh?ng ngư?i có h?p thư trên máy tính m?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 155216 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbusage kbmt KB155216 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:155216
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com