XADM: S? lư?ng l?n xu?t nh?p kh?u FAQ

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 155414 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Chương tr?nh Microsoft Exchange ngư?i qu?n tr? có kh? năng nh?p kh?u và xu?t kh?u h?p thư, ngư?i nh?n tùy ch?nh, và danh sách phân ph?i (router). Đi?u này bài vi?t này có nh?ng v?n đ? nêu ra thư?ng xuyên nh?t liên quan đ?n nh?p kh?u s? lư?ng l?n và Xu?t kh?u.

THÔNG TIN THÊM

Xu?t chuy?n d? li?u h?p thư không xu?t kh?u t?t c? các trư?ng d? li?u
Theo m?c đ?nh, chương tr?nh Microsoft Exchange Administrator không xu?t kh?u t?t c? các l?nh v?c d? li?u liên k?t v?i m?t h?p thư, ngư?i nh?n tu? ch?nh, ho?c DL. N?u b?n c?n m?t l?nh v?c c? th? không đư?c xu?t kh?u theo m?c đ?nh, các sau đây là hai phương pháp có s?n c?a b?n:
 1. T?o m?t t?p tin tiêu đ? có ch?a t?t c? các tiêu đ? mà b?n mu?n đ? xu?t kh?u. B?n có th? làm đi?u này trong hai cách sau:

  1. S? d?ng chương tr?nh Header.exe trong Microsoft Exchange Resource Kit đ? t?o m?t t?p tin v?i tên l?nh v?c d? li?u mà b?n mu?n xu?t kh?u.
  2. T? t?o m?t t?p tin v?i trư?ng d? li?u b?n mu?n xu?t chuy?n.


  Xu?t chuy?n t?t c? các l?nh v?c d? li?u liên k?t v?i m?t đ?i tư?ng, thay v? c?a vi?c t?o ra m?t t?p tin tiêu đ? v?i t?t c? các d? li?u trư?ng tên, s? d?ng m?t trong các tiêu đ? m?u t?p tin có s?n trên các Microsoft Exchange Server CD-ROM 4,0 trong thư m?c Support\Samples\Csvs. Không có thư m?c con có ch?a t?p tin tiêu đ? cho h?p thư, ngư?i nh?n tùy ch?nh và Ah223. b?n sao các có liên quan.T?p tin CSV t? đ?a CD vào ? c?ng c?a b?n, lo?i b? các thu?c tính ch? đ?c trên các t?p tin, và sau đó ch?y l?nh xu?t kh?u t? chương tr?nh Microsoft Exchange Administrator, xác đ?nh các t?p tin mà b?n đ? sao t? đ?a CD. Xu?t kh?u l?nh s? đ?c t?t c? các tiêu đ? trong t?p tin đư?c ch? đ?nh và s? xu?t kh?u nh?ng thu?c tính.
 2. Xu?t chuy?n t?t c? các l?nh v?c d? li?u liên k?t v?i m?t đ?i tư?ng, thay v? c?a vi?c t?o ra m?t t?p tin tiêu đ? v?i t?t c? các d? li?u trư?ng tên, s? d?ng m?t trong các tiêu đ? m?u t?p tin có s?n trên các Microsoft Exchange Server CD-ROM 4,0 trong thư m?c Support\Samples\Csvs. Không có thư m?c con có ch?a t?p tin tiêu đ? cho h?p thư, ngư?i nh?n tùy ch?nh và Ah223. b?n sao các có liên quan.T?p tin CSV t? đ?a CD vào ? c?ng c?a b?n, lo?i b? các thu?c tính ch? đ?c trên các t?p tin, và sau đó ch?y l?nh xu?t kh?u t? chương tr?nh Microsoft Exchange Administrator, xác đ?nh các t?p tin mà b?n đ? sao t? đ?a CD. Xu?t kh?u l?nh s? đ?c t?t c? các tiêu đ? trong t?p tin đư?c ch? đ?nh và s? xu?t kh?u nh?ng thu?c tính.
Làm th? nào đ? s?a đ?i các thu?c tính b?ng cách s? d?ng nh?p kh?u s? lư?ng l?n
B?n có th? s? d?ng chương tr?nh nh?p kh?u s? lư?ng l?n đ? s?a đ?i các thu?c tính g?n li?n v?i h?p thư, ngư?i nh?n tùy ch?nh và router. Đ? s?a đ?i các giá tr? c?a m?t thu?c tính, xu?t d? li?u đ?n m?t.CSV t?p tin, thay đ?i giá tr? c?a các thu?c tính trong t?p d? li?u, và nh?p kh?u các t?p tin. T?t c? hi?n t?i các đ?i tư?ng s? đư?c c?i ti?n v?i các giá tr? m?i.
Làm th? nào đ? s?a đ?i các giá tr? c?a thu?c tính tu? ch?nh
M?i h?p thư, ngư?i nh?n tùy ch?nh và DL đ? 10 tu? thu?c tính mà các ngư?i qu?n tr? có th? s? d?ng đ? xác đ?nh d? li?u tu? ch?nh. Các thu?c tính tu? ch?nh có th? c?ng đư?c s?a đ?i b?ng cách s? d?ng chương tr?nh thư m?c nh?p kh?u. Có 10 Thu?c tính tu? ch?nh đư?c đ?t tên là "Thu?c tính tùy ch?nh 1" thông qua "Custom Thu?c tính 10 ".

Đ? thay đ?i giá tr? c?a m?t thu?c tính tu? ch?nh c? th? đ? h?p thư, làm theo các bư?c sau (dành cho tu? thu?c tính 1):
 1. S? d?ng Header.exe đ? t?o ra m?t t?p tin tiêu đ? (Cust.csv) v?i các các trư?ng b?t bu?c. Tùy ch?nh 1 thu?c tính nên đư?c bao g?m.
 2. T? chương tr?nh Microsoft Exchange Administrator, ch?y các Thư m?c xu?t kh?u l?nh ch? đ?nh t?p tin tiêu đ? t?o trong Bư?c 1. Đi?u này s? cư t?p tin tiêu đ? v?i d? li?u.
 3. Ch?nh s?a t?p tin S?a đ?i tiêu đ? b?ng cách s? d?ng m?t b?ng tính như Microsoft Excel. S?a đ?i các giá tr? trong c?t tu? thu?c tính 1.
 4. T? chương tr?nh Microsoft Exchange Administrator, ch?y các Thư m?c nh?p kh?u l?nh ch? đ?nh t?p tin tiêu đ? thay đ?i Bư?c 3. Đi?u này s? s?a đ?i các l?nh v?c tùy ch?nh thu?c tính 1 cho t?t c? các các đ?i tư?ng đ? đư?c xu?t kh?u trong bư?c 2.
L?i nh?p d? li?u vào thu?c tính tu? ch?nh
Khi b?n nh?p d? li?u vào m?t thu?c tính tu? ch?nh, l?i sau là đ? nh?n đư?c:
Các thu?c tính tu? thu?c tính 1 là không bi?t
L?i này có th? đư?c nh?n n?u 1 thu?c tính tu? ch?nh đ? đư?c đ?i tên.

Đ? xác đ?nh các thu?c tính tu? ch?nh tên hi?n nay là g?, làm theo các bư?c sau:
 1. Trong chương tr?nh Microsoft Exchange qu?n tr?, b?m đúp vào các thùng ch?a c?u h?nh.
 2. Nh?n đư?c thu?c tính c?a đ?i tư?ng c?u h?nh trang web DS.
 3. Ch?n trang thu?c tính tùy ch?nh.
 4. Tên thu?c tính tu? ch?nh s? đư?c hi?n th?. Tên có th? c?ng đư?c đ?i tên thành trên trang này.
Làm th? nào đ? xóa d? li?u thu?c tính b?ng cách s? d?ng nh?p kh?u s? lư?ng l?n
Xin tham kh?o bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:

152854 XADM: S? d?ng nh?p kh?u s? lư?ng l?n đ? lo?i b? d? li?u

152727 XADM: Chuy?n nh?p giá tr? tr?ng s? không s?a đ?i giá tr? h?p thư
Xu?t kh?u thông tin h?p thư không xu?t chuy?n thư đi?n t? trung h?c Đ?a ch?
Theo m?c đ?nh, các đ?a ch? thư đi?n t? trung h?c (Proxy) không đư?c xu?t kh?u. Cho thông tin v? làm th? nào đ? xu?t kh?u các đ?a ch? này, xin vui l?ng tham kh?o các bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:

153028 XADM: Làm th? nào đ? xu?t kh?u nhi?u đ?a ch? thư đi?n t? (trung h?c)
Làm th? nào đ? nh?p kh?u nhi?u E-mail đ?a ch?
Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau mô t? làm th? nào đ? liên k?t nhi?u hơn m?t đ?a ch? E-mail v?i m?t h?p thư:

148339 XADM: Làm th? nào đ? nh?p đ?a ch? SMTP nhi?u
Ngày xu?t kh?u, Custom ngư?i nh?n không đư?c xu?t kh?u
Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau đây mô t? m?t t?t l? do t?i sao vi?c xu?t kh?u ch? ch?a các l?nh v?c tiêu đ?:

147854 XADM: Custom ngư?i nh?n DIR xu?t t?o ra ch? có tiêu đ? CSV
Làm th? nào đ? ch?y chuy?n nh?p/xu?t chuy?n trong m?t ch? đ? lô
Thư m?c xu?t nh?p kh?u có th? đư?c ch?y t? d?ng l?nh và, do đó, có th? đư?c ch?y như là m?t ph?n c?a m?t quá tr?nh th?c thi. Đ? bi?t thêm thông tin ngày ch?y chuy?n nh?p/xu?t chuy?n t? d?ng l?nh, ha?y tham khaûo Microsoft Exchange Administrator's Guide, trang 479-487.
Làm th? nào đ? xác đ?nh delimiter đư?c s? d?ng
Xin tham kh?o bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:

152472 XADM: Làm th? nào đ? xác đ?nh m?t Tab ho?c không gian như tách trong .csv File
ExportObject m?c nh?p trong t?p tin tùy ch?n không làm vi?c
Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau cung c?p thêm thông tin v? thi?t l?p ExportObject:

152300 XADM: ExportObject trong d?ng l?nh xu?t kh?u tùy ch?n File ch?
Làm th? nào đ? xu?t kh?u GAL toàn b? b?ng cách s? d?ng chương tr?nh chuy?n nh?p d?ng l?nh
Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau mô t? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t d?ng l?nh thư m?c xu?t kh?u toàn c?u đ?a ch? danh sách (GAL) s? d?ng chương tr?nh Microsoft Exchange qu?n tr?:

149447 XADM: Làm th? nào đ? th?c hi?n m?t thư m?c đư?c xu?t kh?u GAL
V?n đ? v?i m? c?a.CSV file ch?a trao đ?i DL d? li?u trong Microsoft Excel
Microsoft Excel có m?t gi?i h?n c?a 255 k? t? trên m?i t? bào. Khi b?n m? m?t .CSV t?p tin ch?a DL d? li?u, nó là r?t có kh? năng r?ng các l?nh v?c thành viên, mà có ch?a các thành viên c?a DL, s? l?n hơn 255 k? t? Chi?u dài. N?u b?n s? d?ng Microsoft Excel đ? s?a đ?i các d? li?u trong các.CSV t?p tin, khi b?n lưu t?p tin b?t k? l?nh v?c v?i hơn 255 k? t? s? đư?c c?t ng?n. Đi?u này có th? gây ra v?n đ? khi d? li?u này đư?c nh?p kh?u tr? l?i vào h? th?ng Microsoft Exchange thông qua vi?c nh?p kh?u Directory b? ch? huy. Nó có th? là thành viên l?n Ah223 s? không có t?t c? thành viên ban đ?u đ? có m?t khi d? li?u đư?c xu?t kh?u. Nó là c?ng có kh? năng r?ng thư g?i đ?n các router s? t?o ra l?i.
Làm th? nào đ? xu?t kh?u subcontainers
Khi b?n s? d?ng thư m?c xu?t kh?u l?nh tương tác t? các Microsoft Exchange qu?n tr? viên chương tr?nh, đó là bao g?m m?t Subcontainers ki?m tra h?p trên h?p tho?i thư m?c xu?t chuy?n. N?u ki?m tra này h?p đư?c thi?t l?p, subcontainers c?a container đư?c ch?n s? đư?c xu?t kh?u.

Khi b?n ch?y chương tr?nh thư m?c xu?t chuy?n t? d?ng l?nh, có là m?t thi?t l?p trong t?p tin xu?t kh?u tùy ch?n mà b?n c?n ph?i đư?c thi?t l?p:
   [Export]
   Subcontainers=Yes
					
"Không th? x? l? đ?i tư?ng"
Khi b?n nh?p d? li?u t? m?t.T?p tin CSV, l?i sau đây có th? là nh?n đư?c trong trư?ng h?p đăng nh?p:
T? ch?c s? ki?n ID: 291
Ngu?n: MSExchangeDSImp
Lo?i: l?i
Th? lo?i: không có
Mô t?:
"Không th? x? l? đ?i tư?ng TestUser b?i v? d?ng chuy?n nh?p ph?i có ch?a cùng m?t s? l?nh v?c như d?ng tiêu đ?. 10 d? ki?n, 8 đư?c t?m th?y."
Ch? như l?i tin nh?n ra, l?i này t?o ra n?u d? li?u đư?c cung c?p trong các.T?p tin CSV là không đ?y đ?. Nói cách khác, n?u có 10 các l?nh v?c quy đ?nh t?i tiêu đ? c?a t?p tin, m?i b?n ghi trong t?p tin c?n ph?i có 10 trư?ng d? li?u, ngay c? khi các l?nh v?c đang có s?n ph?m nào. V?n đ? này có th? d? dàng x?y ra n?u d?u ph?y b? thi?u t? m?t d?ng trong các.T?p tin CSV. Nó có th? không th? phát hi?n v?n đ? này b?ng cách xem các d? li?u trong Microsoft Excel v? Microsoft Excel không hi?n th? các d? li?u delimiters (d?u ph?y, trong trư?ng h?p này). B?n s? c?n ph?i c?p nh?t các.T?p CSV b?ng cách s? d?ng m?t tr?nh so?n th?o văn b?n như Notepad.

Thu?c tính

ID c?a bài: 155414 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbusage kbmt KB155414 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:155414
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com