Thông báo l?i: Không th? phát l?i các d?ng Video...

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 156286 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng chơi m?t t?p video phim v?i Phim_hi?n_ho?t ho?c Media Player, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u c?a các tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n không th? nghe th?y âm thanh trong khi chơi m?t b? phim.
 • B?n không th? xem video trong khi chơi video.
Ngoài ra, b?n có th? nh?n đư?c b?t k? các thông báo l?i sau đây:
Không th? phát l?i các d?ng video: không decompressor thích h?p có th? đư?c t?m th?y.


Không th? t?i v? m?t decompressor thích h?p.
N?u b?n nh?p vào Thông tin chi ti?t thông báo l?i th? hai, b?n nh?n đư?c thông báo b? sung l?i sau:
L?i = 80040200
N?u Phim_hi?n_ho?t ho?c Media Player có th? chơi ít nh?t m?t s? su?i, ch?ng h?n như âm thanh ho?c video, b?n không nh?n đư?c m?t thông báo l?i. B?n có th?, tuy nhiên, th?y t? C?nh báo ti?p theo ch? s? th?i gian trong c?a s? Phim_hi?n_ho?t ho?c Media Player. Di chuy?n con tr? chu?t trên các C?nh báo thông báo s? hi?n th? thông báo b? sung l?i ? d?ng m?t ToolTip Windows, ch?ng h?n như:
M?t s? các d?ng trong phim này là trong m?t đ?nh d?ng không đư?c h? tr?.
Không th? phát l?i các d?ng video: không decompressor thích h?p có th? đư?c t?m th?y.

NGUYÊN NHÂN

Nh?ng v?n đ? này có th? x?y ra do cho b?t k? l? do sau đây:
 • D?ng su?i âm thanh không đư?c h? tr?.
 • B?n c? g?ng chơi m?t b? phim có âm thanh và video mà là c? hai trong không đư?c h? tr? các đ?nh d?ng, ch?ng h?n như đang c? g?ng phát m?t t?p tin v?i m?t ph?n m? r?ng t?p tin mov đ? đư?c ban đ?u đư?c t?o ra trên m?t máy tính Apple Macintosh d?a trên. Máy tính Apple Macintosh d?a trên có video và audio codec không đư?c h? tr? b?i Phim_hi?n_ho?t ho?c Media Player.
 • Nén video không đư?c cài đ?t.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng các phương pháp thích h?p:

Không nên c? g?ng xem không đư?c h? tr? âm thanh ho?c Video Formats

N?u t?p tin b?n đang c? g?ng xem không đư?c h? tr? b?i các công c? b?n đang s? d?ng, có đư?c và cài đ?t m?t ti?n ích xem h? tr? lo?i t?p này.

Cài đ?t Video nén

N?u nén video không đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, ch?c năng video c?a b?n có th? gi?i h?n, và b?n nên cài đ?t nén video:

Windows 98/95-d?a máy tính

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó nh?p vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 2. Trên các Thi?t l?p Windows tab, b?m vào Đa phương tiện, và sau đó nh?p vào Thông tin chi ti?t.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các Nén video ki?m tra h?p, b?m vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok.

Windows NT d?a trên máy tính

Có đư?c và cài đ?t m?t ngư?i xem bên th? ba.

THÔNG TIN THÊM

Các d?ng video ph? bi?n nh?t mà không đư?c h? tr? b?i Phim_hi?n_ho?t ho?c Media Player có Apple Video RPZA nén, Joint Photographic chuyên gia nhóm (JPEG). M?t ngư?i xem bên th? ba phim, ch?ng h?n như 32-bit QuickTime cho Windows phiên b?n phim xem 2.1.1.57 ho?c sau này, có th? xem các t?p này.

D?ng su?i âm thanh ph? bi?n nh?t mà không đư?c h? tr? b?i Phim_hi?n_ho?t là Hi?p h?i đa phương ti?n tương tác (IMA). M?t bên th? ba phim ngư?i xem có th? chơi các t?p tin.

Theo m?c đ?nh, Windows 98 Setup không cài đ?t codec âm thanh dư?i các trư?ng h?p sau:
 • Thi?t l?p Windows 98 không phát hi?n m?t card âm thanh.
 • B?n cài đ?t Windows 98 s? d?ng tùy ch?n cài đ?t nh? g?n.
Đ?i v?i thông tin b? sung v? kh?c ph?c s? c? nh?ng v?n đ? này, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
234019 Windows Media Player không h?p l? t?p tin đ?nh d?ng báo l?i
230687 Không th? t?i v? m?t Decompressor thích h?p

Đ? thêm thông tin v? các thông báo l?i Windows Media Player 7 gi?i đáp th?c m?c, xin vui l?ng xem Web site sau c?a Microsoft:

http://support.Microsoft.com/?ID=886273

Các s?n ph?m c?a bên th? ba s? đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 156286 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows Media Player 5.2
 • Microsoft Windows Media Player 6.0
 • Microsoft Windows Media Player 6.1
 • Microsoft Windows Media Player 6.4
 • Microsoft Windows Media Player 7.0
T? khóa: 
kbdisplay kberrmsg kbFAQ kbprb kbsound kbmt KB156286 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:156286

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com