วิธีแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด "STOP 0xC000021A"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 156669 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายให้ใช้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง หากคุณไม่คุ้นเคยกับการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

เมื่อคุณใช้เซิร์ฟเวอร์หรือเวิร์กสเตชันซึ่งกำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงรายการไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" คุณอาจจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดดังต่อไปนี้:
Stop: c000021a {Fatal System Error}
กระบวนการของระบบ Windows Logon Process สิ้นสุดลงโดยไม่คาดคิดด้วยสถานะ 0xc0000034 (0x00000000 0x0000000)
ระบบนี้ได้ปิดการทำงานแล้ว
หมายเหตุ พารามิเตอร์ในวงเล็บมีลักษณะเฉพาะเจาะจงกับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ของคุณและอาจจะแตกต่างกันไปสำหรับการเกิดขึ้นแต่ละครั้ง

สาเหตุ

ข้อผิดพลาด STOP 0xC000021A จะเกิดขึ้นเมื่อ Winlogon.exe หรือ Csrss.exe ทำงานล้มเหลว เมื่อเคอร์เนล Windows NT ตรวจพบว่ากระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเหล่านี้หยุดลง เคอร์เนลดังกล่าวจะหยุดการทำงานของระบบและแจ้งข้อผิดพลาด STOP 0xC000021A ข้อผิดพลาดนี้อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุบางประการเป็นดังต่อไปนี้:
 • ได้มีการติดตั้งแฟ้มระบบที่ไม่ตรงกัน
 • การติดตั้ง Service Pack ล้มเหลว
 • โปรแกรมสำรองข้อมูลที่ใช้ในการคืนค่าฮาร์ดดิสก์ไม่ได้คืนค่าอย่างถูกต้องสำหรับแฟ้มซึ่งอาจจะอยู่ระหว่างการใช้งาน
 • ได้มีการติดตั้งโปรแกรมของบริษัทอื่นที่ทำงานเข้ากันไม่ได้

การแก้ไข

หากต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณจะต้องกำหนดว่ากระบวนการใดเหล่านี้ที่ทำงานล้มเหลวและเพราะเหตุใด

ในการกำหนดว่ากระบวนการใดล้มเหลว ให้ลงทะเบียน Dr. Watson เป็นตัวแก้ไขจุดบกพร่องของระบบเริ่มต้น (หากโปรแกรมนี้ยังไม่ได้เป็นตัวแก้ไขจุดบกพร่องเริ่มต้น) Dr. Watson สำหรับ Windows NT จะลงบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยเกี่ยวกับความล้มเหลวของกระบวนการลงในแฟ้มบันทึก (Drwtsn32.log) นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดค่าให้โปรแกรมนี้สร้างแฟ้มการถ่ายโอนข้อมูลหน่วยความจำของกระบวนการที่ล้มเหลวซึ่งคุณสามารถวิเคราะห์ได้ในตัวแก้ไขจุดบกพร่องเพื่อกำหนดว่ากระบวนการล้มเหลวเพราะเหตุใดอีกด้วย

หากต้องการตั้งค่า Dr. Watson ให้ดักจับข้อผิดพลาดของโปรแกรมในโหมดผู้ใช้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ System Root\System32\Drwtsn32.exe -I แล้วกด ENTER

  คำสั่งนี้จะกำหนดค่าให้ Dr. Watson เป็นตัวแก้ไขจุดบกพร่องของระบบเริ่มต้น
 2. ที่พร้อมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ System Root\System32\Drwtsn32.exe แล้วเลือกตัวเลือกดังต่อไปนี้:
  ผนวกเข้ากับแฟ้มบันทึกที่มีอยู่แล้ว
  สร้างการถ่ายโอนข้อมูลความล้มเหลว
  การแจ้งเตือนแบบภาพ
 3. หลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มการทำงานอีกครั้งจากข้อผิดพลาด STOP 0xC000021A แล้ว ให้เรียกใช้ Dr. Watson (Drwtsn32.exe)
 4. ดูแฟ้มบันทึก Dr. Watson เพื่อกำหนดว่ากระบวนการใดในโหมดผู้ใช้ซึ่งอาจจะกำลังเป็นสาเหตุของปัญหานี้
 5. หากแฟ้มบันทึก Dr. Watson ไม่ได้ประกอบด้วยข้อมูลที่เพียงพอต่อการกำหนดสาเหตุของปัญหานี้ ให้วิเคราะห์แฟ้ม User.dmp เพื่อกำหนดสาเหตุของข้อผิดพลาด STOP 0xC000021A

  หาก Dr. Watson ไม่ได้สร้างแฟ้ม User.dmp ขึ้นมาสำหรับ Winlogon.exe หรือ Csrss.exe คุณอาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่นในการสร้างแฟ้มการถ่ายโอนหน่วยความจำของกระบวนการที่ล้มเหลวนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความดังกล่าวใน Microsoft Knowledge Base:
  241215 วิธีใช้เครื่องมือ Userdump.exe ในการสร้างแฟ้มการถ่ายโอน
  หมายเหตุ ปฏิบัติตามคำแนะนำในบทความฐานข้อมูลองค์ความรู้เพื่อแก้ไขกระบวนการซึ่งปิดการทำงานลงโดยมีข้อยกเว้น ในขณะที่คุณปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ ให้ตรวจสอบกระบวนการต่อไปนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด STOP 0xC000021A:
  • Winlogon.exe
  • Csrss.exe
  หมายเหตุ ข้อผิดพลาด STOP 0xC000021A ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจาก Winlogon.exe ทำงานล้มเหลว โดยทั่วไปแล้วข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก DLL ของ Graphical Identification and Authentication (GINA) จากบริษัทอื่นที่มีข้อผิดพลาด GINA นี้เป็นคอมโพเนนต์ DLL แบบเปลี่ยนทดแทนได้ซึ่ง Winlogon.exe โหลดขึ้นมา GINA ใช้นโยบายการตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลการเข้าสู่ระบบแบบโต้ตอบ GINA ดำเนินการกับการโต้ตอบทั้งหมดของผู้ใช้ในการพิสูจน์ตัวตนและการรับรองความถูกต้อง
เป็นเรื่องปกติมากสำหรับซอฟต์แวร์ควบคุมระยะไกลบางชนิดในการเปลี่ยนทดแทน Windows GINA DLL เริ่มต้น (Msgina.dll) ดังนั้นขั้นตอนแรกที่ดีจึงเป็นการตรวจสอบระบบเพื่อดูว่ามี GINA DLL ของบริษัทอื่นหรือไม่ ในการปฏิบัติเช่นนี้ ให้ระบุตำแหน่งรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
ค่า = GinaDLL REG_SZ
 • หากมีค่า Gina DLL อยู่และหากค่านั้นเป็นค่าอื่นใดนอกเหนือจาก Msgina.dll นั่นอาจหมายความว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นได้เปลี่ยนแปลงค่านี้แล้ว
 • หากไม่มีค่านี้อยู่ ระบบดังกล่าวจะใช้ Msgina.dll เป็น GINA DLL เริ่มต้น
หากข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นครั้งแรกหลังจากการติดตั้งโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ บริการระบบ หรือโปรแกรมของบริษัทอื่นที่เป็นรายการใหม่หรือที่มีการปรับปรุง ควรนำซอฟต์แวร์ใหม่ดังกล่าวออกหรือปิดใช้งาน ติดต่อผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพื่อดูว่ามีการปรับปรุงที่พร้อมใช้งานหรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการติดต่อผู้จำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ให้เยี่ยมชมที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้: -
http://support.microsoft.com/gp/oemphone/th

การกำหนดค่าล่าสุดที่ใช้งานได้ดี

หากขั้นตอนก่อนหน้าในบทความนี้ไม่ได้แก้ปัญหาดังกล่าว ให้เริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยใช้การกำหนดค่าล่าสุดที่ใช้งานได้ดี หากต้องการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์โดยใช้การกำหนดค่าล่าสุดที่ใช้งานได้ดี ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:หมายเหตุ เนื่องจาก Microsoft Windows มีหลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้จึงอาจจะแตกต่างออกไปบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดูเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก ปิดเครื่อง
 2. คลิก เริ่มการทำงานใหม่ แล้วคลิก ตกลง
 3. กด F8 ในเวลาที่ระบุไว้:
  • สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานกับ x86: เมื่อหน้าจอข้อความปรากฏขึ้นแล้วหายไป ให้กด F8 (หน้าจอข้อความอาจจะรวมถึงการทดสอบหน่วยความจำ บรรทัดเกี่ยวกับ BIOS และบรรทัดอื่นๆ ) ยังอาจจะมีพร้อมท์ซึ่งแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ต้องกด F8 อีกด้วย
  • สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนสถาปัตยกรรม Itanium: หลังจากที่คุณเลือกรายการจากเมนูเริ่มต้นระบบ ให้กด F8 อาจจะมีพร้อมท์ซึ่งแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่ต้องกด F8
 4. ใช้ปุ่มลูกศรในการเลือก Last Known Good Configuration แล้วกด ENTER

  ปุ่ม NUM LOCK จะต้องปิดทำงานก่อนที่ปุ่มลูกศรบนแป้นพิมพ์ตัวเลขจะใช้งานได้
 5. ใช้ปุ่มลูกศรในการไฮไลต์ระบบปฏิบัติการ แล้วกด ENTER
หมายเหตุ
 • การเลือกตัวเลือกการเริ่มต้นระบบ Last Known Good Configuration จะให้วิธีในการกู้คืนจากปัญหา เช่น โปรแกรมควบคุมที่เพิ่มเข้าไปใหม่ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องสำหรับฮาร์ดแวร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณสมบัตินี้จะไม่แก้ไขปัญหาซึ่งมีสาเหตุมาจากโปรแกรมควบคุมหรือแฟ้มที่เสียหายหรือสูญหายไป
 • เมื่อคุณเลือกตัวเลือก Last Known Good Configuration ระบบจะคืนค่าเฉพาะข้อมูลใน HKLM\System\CurrentControlSet เท่านั้น การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณดำเนินการในคีย์รีจิสทรีอื่นๆ จะยังคงอยู่

การปรับรุ่นแบบแทนที่

หากขั้นตอนก่อนหน้าในบทความนี้ไม่ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ดำเนินการปรับรุ่นแบบแทนที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีดำเนินการเช่นนี้ ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความดังกล่าวใน Microsoft Knowledge Base:
292175 วิธีดำเนินการปรับรุ่นแบบแทนที่ของ Windows 2000 (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
315341 วิธีดำเนินการปรับรุ่นแบบแทนที่ (การติดตั้งใหม่) ของ Windows XP
816579 วิธีดำเนินการปรับรุ่นแบบแทนที่ของ Windows Server 2003

นำซอฟต์แวร์ที่เข้ากันไม่ได้ออกโดยใช้คอนโซลการกู้คืน

หากขั้นตอนก่อนหน้าในบทความนี้ไม่ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้นำซอฟต์แวร์ที่เข้ากันไม่ได้ออกโดยใช้คอนโซลการกู้คืน ขั้นตอนที่สมบูรณ์ซึ่งอธิบายวิธีดำเนินการเช่นนี้จะอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของบทความนี้ อย่างไรก็ตาม คุณอาจจะสามารถใช้บทความต่อไปนี้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการกับกระบวนงานนี้ได้
313670 วิธีเปลี่ยนทดแทนโปรแกรมควบคุมโดยใช้คอนโซลการกู้คืนใน Windows 2000
816104 วิธีเปลี่ยนทดแทนโปรแกรมควบคุมโดยใช้คอนโซลการกู้คืนใน Windows Server 2003 (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)
326215 วิธีใช้คอนโซลการกู้คืนในคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Windows Server 2003 ซึ่งไม่เริ่มทำงาน
229716 คำอธิบายเกี่ยวกับ Windows 2000 Recovery Console
307654 วิธีติดตั้งและใช้งานคอนโซลการกู้คืนใน Windows XP
307545 วิธีกู้คืนจากรีจิสทรีที่เสียหายซึ่งขัดขวาง Windows XP ไม่ให้เริ่มทำงาน
216417 วิธีติดตั้ง Windows Recovery Console

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 156669 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 มกราคม 2557 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Keywords: 
kbresolve kbhowto kbnetwork KB156669

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com