Làm th? nào đ? t?o ra m?t siêu liên k?t NetMeeting trên m?t trang Web

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 157277 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách đ? t?o ra m?t siêu liên k?t trang Web cho Microsoft NetMeeting.

THÔNG TIN THÊM

NetMeeting có th? s? d?ng m?t lo?t các đ? án đ?a ch? đ? k?t n?i. Bài vi?t này mô t? cách đ? t?o ra m?t siêu liên k?t d?a trên m?t máy ch? d?ch v? v? trí ngư?i s? d?ng (ULS) ho?c đ?a ch? h? ph?c v? thư m?c Internet Locator Server (ILS) ch? không ph?i m?t đ?a ch? IP t?nh v? h?u h?t các đ?a ch? IP đư?c gán t? đ?ng.

NetMeeting Phiên b?n 1.0

 1. T?o m?t thi?t l?p SpeedDial đ? riêng c?a b?n ULS và đ?a ch? email:

  1. Trên các Cu?c g?i tr?nh đơn, nh?p vào T?o SpeedDial.
  2. Trong các G?i thông tin o dan adran, xác minh r?ng ngư?i s? d?ng d?ch v? v? trí đư?c ch?n trong các Tôi mu?n đư?c g?i là b?ng cách s? d?ng h?p. Ki?m ch?ng r?ng đ?a ch? chính xác đư?c li?t kê trong cácT?i đ?a ch? này h?p. Đ?a ch? c?n là ULS và e-mail đ?a ch?, c?u h?nh như tên h? ph?c v? uls/Đ?a ch? thư đi?n t?, nơi tên h? ph?c v? uls là tên máy ch? uls c?a b?n, và Đ?a ch? thư đi?n t? là đ?a ch? thư đi?n t? thích h?p.
  3. Nh?p vào Lưu vào máy tính đ? bàn, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Sao chép t?p tin vào thư m?c ch?a Trang ch? Web c?a b?n, và sau đó t?o ra m?t liên k?t đ?n t?p tin này t? trang ch? c?a b?n.

NetMeeting Phiên b?n 2.x, 3.0, và 3,01

 1. T?o m?t thi?t l?p SpeedDial đ? riêng c?a b?n ULS và đ?a ch? email:

  1. Trên các Cu?c g?i tr?nh đơn, nh?p vào T?o SpeedDial.
  2. Trong các Đ?a ch? h?p, ki?m ch?ng r?ng đ?a ch? c?a b?n ULS và đ?a ch? email, c?u h?nh như tên h? ph?c v? uls/Đ?a ch? thư đi?n t?, nơi tên h? ph?c v? uls là tên máy ch? uls c?a b?n, và Đ?a ch? thư đi?n t? là đ?a ch? thư đi?n t? thích h?p.
  3. Trong các G?i b?ng cách s? d?ng h?p, b?m vào Thư mục.
  4. Trong các Sau khi vi?c t?o ra SpeedDial ph?n, b?m vào Lưu vào máy tính đ? bàn, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Sao chép t?p tin vào thư m?c ch?a Trang ch? Web c?a b?n, và sau đó t?o ra m?t liên k?t đ?n t?p tin này t? trang ch? c?a b?n.
Khi ai đó nh?p vào liên k?t trên trang ch? c?a b?n, NetMeeting b?t t? đ?ng đ?u (n?u nó đang không ch?y) trên máy tính c?a m?nh. NetMeeting c? k?t n?i vào máy tính c?a b?n b?ng cách s? d?ng các thông tin SpeedDial. B?i v? các thông tin đ?a ch? đư?c d?a trên thông tin ULS, b?n ph?i đăng nh?p vào h? ph?c v? ULS.

Đ?i v?i phiên b?n NetMeeting 2.0 và cao, callto l?nh có th? đư?c s? d?ng v?i Internet Explorer 3.0 ho?c cao hơn. B?n có th? s? d?ng b?t k? các đ?nh d?ng sau đây đ? t?o ra m?t siêu liên k?t trên trang Web c?a b?n:

Format            Example
------            -------
callto: <DNS Name>      callto:machine.test.com
callto: <IP address>     callto:xxx.xxx.xxx.xxx
callto: <servername/email>  callto:ULSx.MICROSOFT.COM/user@test.com
				

Thu?c tính

ID c?a bài: 157277 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB157277 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:157277

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com