K? noteikt DirectX versiju, izmantojot DirectX diagnostikas r?ku

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 157730 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? ir izkl?st?ts, k? noteikt, k?da ir versija Microsoft DirectX, kas instal?ta j?su dator?, izmantojot DirectX diagnostikas r?ku.

PAPILDINDORM?CIJA

Izmantot DirectX diagnostikas r?ku, lai noteiktu versija DirectX, kas instal?ta j?su dator?, r?kojieties ??di:
 1. Noklik??iniet uz S?kums, un p?c tam noklik??iniet uz Palaist.
 2. Tips DxDiag, un p?c tam noklik??iniet uz labi.
 3. Par Sist?mascilni, Piez?me versija DirectX, kas att?lots rind? DirectX versiju.
 4. Da??du cil?u p?rbaud?t katra DirectX faila versijas inform?ciju.
 5. Kad esat pabeidzis p?rbaudi failu versijas, noklik??iniet uz Izejas.
Ja sist?ma Windows nevar atrast dxdiag programma, DirectX versija 5.0 vai vec?k? DirectX versija ir instal?ta dator?. Ja tas t? ir gad?jum?, lejupiel?d?jiet un instal?jiet jaun?ko DirectX versiju.

Lai lejupiel?d?tu jaun?ko DirectX versiju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
179113 K? lejupiel?d?t un instal?t DirectX

Rekviz?ti

Raksta ID: 157730 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2012. gada 15. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
Atsl?gv?rdi: 
kbui kbtshoot kbfaq kbhowto kbmt KB157730 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 157730

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com