Tên mi?n an toàn kênh Utility--Nltest.exe

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 158148 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Windows NT 4.0 Resource Kit ch?a m?t r?t m?nh m? d?ng l?nh ti?n ích đ? ki?m tra các kênh an toàn gi?a các máy tính Windows NT đó là thành viên c?a m?t tên mi?n, và gi?a các b? đi?u khi?n vùng đang tin tư?ng các tên mi?n khác. Dư?i đây là m?t cu?c th?o lu?n chi ti?t.

THÔNG TIN THÊM

T?ng quan v? NLTEST

Nltest.exe là m?t ti?n ích d?ng l?nh r?t m?nh m? mà có th? đư?c s? d?ng đ? ki?m tra các m?i quan h? tin tư?ng và bang sao nhân b?n b? đi?u khi?n tên mi?n trong m?t tên mi?n Windows NT. M?t tên mi?n bao g?m b? ki?m soát mi?n trong đó có là m?t đơn chính domain controller (PDC) và s? không hay nhi?u tên mi?n sao lưu b? đi?u khi?n (BDC).

Khi t? s? tin tư?ng đư?c s? d?ng trong b?i c?nh c?a Windows NT, nó mô t? m?t m?i quan h? gi?a hai tên mi?n Windows NT. M?i tên mi?n tham gia đ? m?t trong hai vai là tên mi?n tin tư?ng, ho?c tên mi?n đáng tin c?y. Cho b?t k? cho m?i quan h? tin tư?ng, đó là m?t giao ti?p duy nh?t r?i r?c eo bi?n gi?a m?i b? ki?m soát mi?n trong mi?n tin tư?ng và m?t tên mi?n b? đi?u khi?n tên mi?n đáng tin c?y. Ví d?: N?u tên mi?n "A" tín thác tên mi?n "B", sau đó "B" là tên mi?n đáng tin c?y, và "A" là tên mi?n tin tư?ng. Trong m?t m?t ví d? khác, cho r?ng tên mi?n "Tôi" tín thác tên mi?n "J", và tên mi?n "J" tín thác tên mi?n "Tôi". Trong ví d? này, có hai khác bi?t s? tin tư?ng các m?i quan h? gi?a các b? đi?u khi?n vùng. Thông thư?ng, đi?u này đư?c g?i là các Ch? đ? tin c?y hoàn toàn, ho?c m?t ni?m tin 2-way. Tuy v?y, cho an toàn kênh ch?n đoán, nó là t?t nh?t đ? suy ngh? này như hai riêng bi?t an toàn kênh, gi?a m?i b? ki?m soát mi?n trong mi?n tin tư?ng và m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trong các tên mi?n đáng tin c?y.

Tin tư?ng m?i quan h? không ph?i là transitive. Ví d?, gi? s? tên mi?n "X" tín thác tên mi?n "Y", mà l?n lư?t tín thác tên mi?n "Z". Đi?u này không ng? ? Tên mi?n "X" tín thác tên mi?n "Z". L? do cho vi?c này là các ngư?i qu?n tr? trong m?i tên mi?n ph?i c?p phép r? ràng trên c? hai phía các m?i quan h? ?y thác cho nó đ? có nơi.

Là m?t h?nh th?c c?a tin tư?ng m?i quan h? đôi khi đư?c g?i là m?t "ti?m ?n" tin tư?ng. Trong m?t mô h?nh duy nh?t tên mi?n, ho?c trong m?t môi trư?ng nơi mà không có không có m?i quan h? tin tư?ng "r? ràng" gi?a b?t k? hai tên mi?n, các m?i quan h? tin tư?ng "ti?m ?n" là ho?t đ?ng và ch?c năng c?n thi?t. Đi?u này ni?m tin ti?m ?n t?n t?i gi?a t?t c? các máy tính ch?y Windows NT là các thành viên c?a m?t tên mi?n và b? ki?m soát mi?n trong tên mi?n c?a h?. R? ràng các m?i quan h? tin tư?ng đư?c thành l?p thông qua ngư?i s? d?ng qu?n l? cho tên mi?n. Các m?i quan h? tin tư?ng ti?m ?n đư?c thành l?p b?ng cách tr? thành m?t thành viên c?a m?t tên mi?n.

Nltest.exe có th? đư?c s? d?ng đ? ki?m tra m?i quan h? tin c?y gi?a m?t máy tính ch?y Windows NT là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n và đi?u khi?n vùng nơi cư trú c?a nó tài kho?n máy. NLTEST c?ng có th? xác minh s? tin tư?ng gi?a các BDCs trong m?t tên mi?n và PDC c?a h?. Trong l?nh v?c trong trư?ng h?p m?t r? ràng ?y thác đ? đư?c xác đ?nh, NLTEST có th? ki?m tra m?i quan h? tin c?y gi?a t?t c? b? ki?m soát mi?n trong mi?n tin tư?ng và m?t b? đi?u khi?n tên mi?n trong các tên mi?n đáng tin c?y.

Các phiên h?p c?a truy?n thông đư?c g?i là các kênh Secure và đư?c s? d?ng đ? xác th?c tài kho?n máy Windows NT. H? c?ng đư?c s? d?ng đ? xác th?c tài kho?n ngư?i dùng khi m?t ngư?i dùng t? xa k?t n?i t?i m?ng ngu?n l?c và tài kho?n ngư?i dùng t?n t?i trong m?t tên mi?n đáng tin c?y. Đi?u này đư?c g?i là Pass-Through xác th?c, và nó cho phép máy tính ch?y Windows NT mà đ? gia nh?p vào m?t tên mi?n đ? có quy?n truy c?p vào cơ s? d? li?u tài kho?n ngư?i s? d?ng trong tên mi?n c?a m?nh và trong b?t k? l?nh v?c tin c?y.

Nltest.exe có th? s? d?ng d?ch v? tr?nh duy?t đ? kê khai b? ki?m soát mi?n. V? v?y, n?u tr?nh duy?t không ho?t đ?ng đúng, Nltest.exe có th? s?n xu?t k?t qu? không phù h?p. Máy tính nơi Nltest.exe đư?c đi?u hành và nh?ng ngư?i cung c?p d?ch v? duy?t web c?n ph?i chia s? cùng m?t giao th?c đư?c đư?c s? d?ng b?i các b? đi?u khi?n tên mi?n đ? th?c hi?n các ho?t đ?ng tên mi?n c?a h?. Trong Ngoài ra, li?t kê nh?ng cái tên máy tính và tên mi?n ch? đ?nh ph? thu?c vào t?nh tr?ng c?a các đ? phân gi?i tên, ch?ng h?n như th?ng máy ch? nhân b?n, C?u h?nh b? đ?nh tuy?n IPX hay NetBEUI chuy?n ti?p.

T?t c? các m?i quan h? tin tư?ng, và đ?ng b? hóa tên mi?n, có th? Giám sát, ki?m nghi?m, và xác minh b?i Nltest.exe.

M?u s?n lư?ng thu đư?c b?ng cách g? "NLTEST.EXE"mà không có d?u ngo?c kép

C:\NTRESKIT>nltest
Cách dùng: nltest [/OPTIONS]
/ Máy ch?:<servername> -ch? đ?nh <servername> </servername></servername>

/ Truy v?n - truy v?n d?ch v? netlogon <servername> </servername>

/ REPL - l?c lư?ng nhân r?ng trên <servername> BDC </servername>

/ B? - l?c lư?ng đ?ng b? trên <servername> BDC </servername>

/ PDC_REPL - l?c lư?ng UAS thay đ?i tin nh?n t? <servername> PDC </servername>

/ SC_QUERY:<domainname> - truy v?n an toàn kênh cho <domain> trên <servername> </servername></domain></domainname>

/ SC_RESET:<domainname> - đ?t l?i an toàn kênh cho <domain> trên <servername> </servername></domain></domainname>

/ DCLIST:<domainname> -Get danh sách c?a DC cho <domainname> </domainname></domainname>

/ DCNAME:<domainname> -nh?n đư?c tên PDC cho <domainname> </domainname></domainname>

/ DCTRUST:<domainname> - Get tên c?a DC đư?c s? d?ng cho s? tin tư?ng c?a <domainname> </domainname></domainname>

/ WHOWILL:<domain>* <user> [<iteration>] - xem n?u <domain> s? đăng nh?p <user> </user></domain></iteration></user></domain>

/ FINDUSER:<user> -xem đó đáng tin c?y <domain> s? đăng nh?p vào <user> </user></domain></user>

/ TRANSPORT_NOTIFY - thông báo c?a netlogon c?a giao thông m?i

/ Thoát KH?I:<hexrid> - thoát đ? m? hóa m?t kh?u v?i </hexrid>

/ Ngư?i s? d?ng:<username> -truy v?n ngư?i s? d?ng thông tin trên <servername> </servername></username>

/ Th?i gian:<hex lsl=""> <hex msl=""> - Convert NT GMT th?i gian đ? ASCII </hex></hex>

/ LOGON_QUERY - truy v?n s? tích l?y đăng nh?p l?i

/ TRUSTED_DOMAINS - truy v?n tên mi?n tin c?y máy tr?m

/ BDC_QUERY:<domainname> - truy v?n tr?ng thái làm b?n sao c?a BDCs cho <domainname> </domainname></domainname>

/ SIM_SYNC:<domainname> <machinename> - mô ph?ng đ?ng b? đ?y đ? nhân b?n </machinename></domainname>

/ LIST_DELTAS:<filename> - hi?n th? n?i dung nh?t đ?nh thay đ?i đăng nh?p t?p tin </filename>

/ LIST_REDO:<filename> - hi?n th? n?i dung nh?t đ?nh làm l?i t?p s? ghi </filename>

Thêm ? ki?n và mô t? các thi?t b? chuy?n m?ch Nltest.exe

/ Máy ch?:<servername>: Remotes Nltest.exe l?nh đ? các quy đ?nh h? ph?c v?. N?u chuy?n đ?i này không đư?c ch? ra, l?nh đư?c ch?y t? các máy tính c?c b?. </servername>

/ Truy v?n truy v?n các máy ch? đ?a phương ho?c đư?c ch? đ?nh cho m?t kênh an toàn lành m?nh đi?u khi?n vùng, và tr?ng thái c?a d?ch v? thư m?c sao chép v?i PDC. Đi?u này là r?t h?u ích trong vi?c xác đ?nh các t?nh tr?ng chung c?a các d?ch v? Netlogon.

/ Đ?ng b? hóa m?t ph?n l?c lư?ng REPL c?a BDC đ?a phương ho?c quy đ?nh.

/ L?c lư?ng b? đ?ng b? hoá đ?y đ?, ngay l?p t?c c?a đ?a phương ho?c đư?c ch? đ?nh BDC.

/ PDC_REPL đ? ch? đ?nh PDC quân m?t thông báo thay đ?i t?t c? các BDCs.

/ SC_QUERY:<domainname> đ? ki?m ch?ng các kênh an toàn trong tên mi?n ch? đ?nh cho m?t đ?a phương ho?c t? xa máy tr?m, máy ch? ho?c BDC. Đi?u này có th? ch?y cho m?t PDC n?u m?t r? ràng s? tin tư?ng m?i quan h? t?n t?i gi?a hai l?nh v?c và tên mi?n đáng tin c?y đư?c ch? đ?nh. </domainname>

/ SC_RESET:<domainname> Resets kênh b?o m?t gi?a các đ?a phương ho?c tr?m làm vi?c t? xa, máy ch?, ho?c BDC. Đi?u này có th? ch?y cho m?t PDC n?u m?t r? ràng s? tin tư?ng m?i quan h? t?n t?i gi?a hai l?nh v?c và s? tin c?y tên mi?n đư?c ch? đ?nh. </domainname>

/ DCLIST:<domainname> li?t kê t?t c? các b? đi?u khi?n vùng, PDC và BDCs trong m?t tên mi?n nh?t đ?nh. </domainname>

/ DCNAME:<domainname> danh sách b? đi?u khi?n tên mi?n chính cho m?t nh?t đ?nh tên mi?n. </domainname>

/ DCTRUST:<domainname> truy v?n và các xét nghi?m an toàn kênh m?i khi các l?nh đư?c th?c thi. Ch? đ?nh tên mi?n cho các đ?a phương ho?c t? xa máy tr?m, máy ch?, ho?c BDC. Đi?u này có th? ch?y cho m?t PDC n?u m?t r? ràng tin tư?ng m?i quan h? t?n t?i gi?a hai tên mi?n và tên mi?n đáng tin c?y là ch? đ?nh. </domainname>

/ WHOWILL:<domain><user> truy v?n tên mi?n và ch? ra tên mi?n mà B? đi?u khi?n có các tài kho?n trong cơ s? d? li?u tài kho?n ngư?i dùng c?c b? c?a h?. Đi?u này là r?t h?u ích trong vi?c xác đ?nh n?u m?t b? đi?u khi?n tên mi?n nh?t đ?nh ch?a các trương m?c ngư?i dùng. N?u tên ngư?i dùng đ? ch? đ?nh là c?a hi?n đang đăng nh?p trên ngư?i dùng, m?t kh?u hi?n th?i c?a ngư?i dùng không đư?c g?i đ?n tên mi?n b? đi?u khi?n. Đi?u này là h?u ích trong vi?c xác đ?nh n?u tài kho?n trùng l?p t?n t?i trên m?t s? tên mi?n. </user></domain>

/ FINDUSER:<user> truy v?n r? ràng tên mi?n đáng tin c?y cho ngư?i dùng đ? ch? đ?nh. Đi?u này là r?t h?u ích khi xác đ?nh nh?ng g? đi?u khi?n vùng đáng tin c?y ho?c tên mi?n tin c?y ra kh?i m?t s? tin c?y tên mi?n s? xác nh?n m?t ch?ng ch? c?a ngư?i dùng khi tên mi?n không đư?c ch? r? trong các máy ch? Thư kh?i (SMB) gói. Nhi?u khách hàng xu?ng c?p, ch?ng h?n như Windows Đ?i v?i phiên b?n nhóm làm vi?c 3.1 và ch? đ? th?c trong Windows 95, redirector không ph?i ch? đ?nh m?t tên mi?n. </user>

/ Ngư?i s? d?ng:<username> hi?n th? nhi?u ngư?i trong s? các thu?c tính cho ngư?i dùng đ? ch? đ?nh tài kho?n đư?c duy tr? trong cơ s? d? li?u tài kho?n ngư?i dùng. </username>

/ LOGON_QUERY xác đ?nh s? lư?ng đ? c? g?ng đăng nh?p truy v?n t?i các giao di?n đi?u khi?n, ho?c qua m?ng.

/ TRUSTED_DOMAINS hi?n th? m?t danh sách r? ràng các tên mi?n đáng tin c?y.

/ BDC_QUERY: b? đi?u khi?n<domainname> danh sách các tên mi?n sao lưu trong các ch? đ?nh tên mi?n và cung c?p nhà nư?c c?a h? đ?ng b? hóa. </domainname>

/ LIST_DELTAS:<filename> danh sách thông tin t? các t?p tin Netlogon.chg ch? đ?nh nh?ng thay đ?i cơ s? d? li?u tài kho?n ngư?i dùng. </filename>

/ LIST_REDO:<filename> danh sách thông tin t? các t?p tin Netlogon.chg ch? đ?nh nh?ng thay đ?i cơ s? d? li?u tài kho?n ngư?i dùng. </filename>

Ví d? ra t? Nltest.exe

Ví d?, gi? s? các tên mi?n TESTD tín thác mi?n ESS, và m?t máy tính đang ch?y Windows NT Workstation đư?c g?i là TEST3 là m?t thành viên c?a các Tên mi?n TESTD.

NLTEST có th? đư?c s? d?ng đ? hi?n th? các m?i quan h? tin tư?ng này.
  C:\>nltest /trusted_domains
  Trusted domain list:
   ESS
  The command completed successfully
				

Đ? xác đ?nh các b? ki?m soát mi?n trong mi?n TESTD:
  C:\>nltest /dclist:testd
  List of DCs in Domain testd
   \\TEST2 (PDC)
   \\TEST1
  The command completed successfully
				

Đ? xác đ?nh các b? ki?m soát mi?n trong mi?n ESS:
  C:\>nltest /dclist:ess
  List of DCs in Domain ess
   \\NET1 (PDC)
  The command completed successfully
				

Dư?i đây là các kênh an toàn gi?a m?i b? ki?m soát mi?n trong TESTD và m?t DC t?i mi?n ESS.
  C:\>nltest /server:test1 /sc_query:ess
  Flags: 0
  Connection Status = 0 0x0 NERR_Success
  Trusted DC Name \\NET1
  Trusted DC Connection Status Status = 0 0x0 NERR_Success
  The command completed successfully

  C:\>nltest /server:test2 /sc_query:ess
  Flags: 0
  Connection Status = 0 0x0 NERR_Success
  Trusted DC Name \\NET1
  Trusted DC Connection Status Status = 0 0x0 NERR_Success
  The command completed successfully
				

Tr?m làm vi?c là m?t thành viên c?a các tên mi?n TESTD có m?t ni?m tin ti?m ?n v?i m?t b? đi?u khi?n vùng.
  C:\>nltest /server:test3 /sc_query:testd
  Flags: 0
  Connection Status = 0 0x0 NERR_Success
  Trusted DC Name \\TEST2
  Trusted DC Connection Status Status = 0 0x0 NERR_Success
  The command completed successfully
				

Đ? xác đ?nh n?u đi?u khi?n vùng có th? xác nh?n m?t tài kho?n ngư?i dùng:
  C:\>nltest /whowill:ESS bob
  [20:58:55] Mail message 0 sent successfully
  (\MAILSLOT\NET\GETDC939)
  [20:58:55] Response 0: S:\\NET1 D:ESS A:bob (Act found)
  The command completed successfully

  C:\>nltest /whowill:testd test
  [21:26:13] Response 0: S:\\TEST2 D:TESTD A:test (Act found)
  [21:26:15] Mail message 0 sent successfully
  (\MAILSLOT\NET\GETDC295)
  The command completed successfully
				

NLTEST có th? đư?c s? d?ng đ? t?m m?t tên mi?n đáng tin c?y mà có m?t tài kho?n ngư?i dùng nh?t đ?nh.
  C:\>nltest /finduser:sweppler
  Domain Name: ESS
  Trusted DC Name \\NET1
  The command completed successfully
				

Đ? xác minh tr?ng thái đ?ng b? hóa BDC:
  C:\>nltest /bdc_query:testd
  Server : \\TEST1
   SyncState : IN_SYNC
   ConnectionState : Status = 0 0x0 NERR_Success
  The command completed successfully
				

Nltest.exe c?ng có th? đư?c s? d?ng đ? đ?ng b? hóa trương m?c cơ s? d? li?u t? m?t d?ng l?nh ho?c m?t công vi?c th?c thi.

Đ? ch?y các ti?n ích đ? đ?ng b? hóa các tên mi?n t? m?t PDC, g?:

C: \ nltest /PDC_Repl

Ch?y ti?n ích t? m?t máy ch? thành viên, b? đi?u khi?n vùng sao lưu, ho?c Windows NT máy tr?m, lo?i

C: \ nltest /Server:<pdcname> /PDC_Repl </pdcname>

nơi PDCName là m?t th?c t? PDC, không ph?i là tên mi?n)

B?n s? th?y nh?ng s? ki?n đ?ng b? hóa thành công trong tr?nh xem s? ki?n trên các b? đi?u khi?n tên mi?n chính, c?ng như các b? đi?u khi?n tên mi?n sao lưu.

Thu?c tính

ID c?a bài: 158148 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbnetwork kbmt KB158148 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:158148

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com