Làm th? nào đ? thi?t l?p các k?t n?i NetMeeting thông qua tư?ng l?a

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 158623 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng Microsoft NetMeeting đ? thi?t l?p các k?t n?i qua Internet khi b?n s? d?ng tư?ng l?a k?t n?i Internet.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n s? d?ng NetMeeting thi?t l?p k?t n?i qua Internet, NetMeeting s? d?ng nhi?u IP C?ng đ? giao ti?p v?i cu?c h?p khác nh?ng ngư?i tham gia. N?u b?n s? d?ng tư?ng l?a k?t n?i Internet, các tư?ng l?a ph?i đư?c c?u h?nh đ? các c?ng đư?c s? d?ng b?i NetMeeting là không b? ch?n.

NetMeeting s? d?ng c?ng giao th?c Internet (IP) sau đây:
  Port   Purpose
  -------------------------------------
  389    Internet Locator Server [Transmission Control Protocol (TCP)]
  522    User Location Server (TCP)
  1503   T.120 (TCP)
  1720   H.323 call setup (TCP)
  1731   Audio call control (TCP)
  Dynamic  H.323 call control (TCP)
  Dynamic  H.323 streaming [Realtime Transport Protocol (RTP) over User Datagram Protocol (UDP)]
				
Đ? thi?t l?p các k?t n?i NetMeeting ra bên ngoài thông qua tư?ng l?a, các tư?ng l?a ph?i đư?c c?u h?nh đ? làm như sau:
 • Đi qua chính k?t n?i TCP c?ng 522, 389, 1503, 1720 và 1731.
 • Đi qua các k?t n?i UDP trung h?c năng đ?ng đư?c ch? đ?nh c?ng (1024-65535).
LƯU ?: M?t s? b?c tư?ng l?a có kh? năng đi qua TCP k?t n?i ngày c? th? c?ng, nhưng là không có kh? năng đi qua trung h?c UDP k?t n?i ngày t? đ?ng gán c?ng. Khi b?n thi?t l?p các k?t n?i NetMeeting thông qua các b?c tư?ng l?a, b?n không th? s? d?ng các tính năng âm thanh c?a NetMeeting.

Ngoài ra, m?t s? b?c tư?ng l?a có kh? năng đi qua TCP k?t n?i c?ng c? th? và th? c?p UDP k?t n?i c?ng đư?c giao đ?ng, nhưng không có kh? năng c?a virtualizing m?t s? tùy ? c?a đ?a ch? IP n?i b?, ho?c là không có kh? năng làm như v?y cách năng đ?ng. V?i nh?ng b?c tư?ng l?a, b?n có th? thi?t l?p các k?t n?i NetMeeting t? máy tính bên trong các b?c tư?ng l?a đ? máy tính bên ngoài các b?c tư?ng l?a và b?n có th? s? d?ng các tính năng âm thanh c?a NetMeeting, nhưng b?n không th? thi?t l?p các k?t n?i t? máy tính bên ngoài các b?c tư?ng l?a đ? máy tính bên trong các b?c tư?ng l?a.

Giao th?c thi?t l?p cu?c g?i H.323 (qua c?ng 1720) t? đ?ng th?a thu?n m?t c?ng TCP đ? s? d?ng c?a giao th?c đi?u khi?n cu?c g?i H.323. Ngoài ra, c? hai giao th?c đi?u khi?n cu?c g?i âm thanh (qua c?ng 1731) và giao th?c thi?t l?p cu?c g?i H.323 (qua c?ng 1720) t? đ?ng thương lư?ng ngư?i s? d?ng giao th?c Datagram (UDP) c?ng đ? s? d?ng b?i H.323 streaming giao th?c, g?i là giao th?c th?i gian th?c (RTP). Trong NetMeeting, hai c?ng đư?c xác đ?nh trên m?i bên c?a b?c tư?ng l?a cho âm thanh và video streaming. Các c?ng thương lư?ng t? đ?ng đư?c ch?n tùy ti?n t? t?t c? các c?ng có th? đư?c gán t? đ?ng.

D?ch v? thư m?c NetMeeting đ?i h?i ph?i có m?t trong hai c?ng 389 ho?c c?ng 522, tùy thu?c vào lo?i máy ch? b?n đang s? d?ng. Internet Locator Servers (ILSs), mà h? tr? các thư m?c nh? truy c?p giao th?c (LDAP) cho NetMeeting 2.0 ho?c sau này, yêu c?u c?ng 389. Ngư?i s? d?ng V? trí máy ch? (ULSs), đư?c phát tri?n cho NetMeeting 1.0, yêu c?u c?ng 522.

Thu?c tính

ID c?a bài: 158623 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
T? khóa: 
kbmt KB158623 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:158623

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com