Làm th? nào đ? s? d?ng ti?n ích Windiff.exe

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 159214 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng ti?n ích Windiff.exe, m?t công c? đ? ho? so sánh n?i dung c?a hai ASCII t?p tin, ho?c n?i dung hai thư m?c có ch?a t?p tin ASCII, xác minh cho dù h? là như nhau. Bá tư?c byte c?a t?p tin và ngày t?o là không đáng tin c?y ch? d?n.

Đôi khi b?n có th? g?p hành vi c?a chương tr?nh không b?nh thư?ng và có th? nghi ng? r?ng m?t t?p tin b? h?ng, ho?c b?n có th? nghi ng? r?ng hai t?p tin có các cùng m?t byte đ?m ngày tháng nhưng khác nhau. V? v?y, b?n mu?n ch?c ch?n r?ng h? là như nhau. N?u m?t t?p tin là nghi ng?, gi?i pháp đi?n h?nh là recopy t? m?t đư?c bi?t đ?n t?p tin t?t. Gi?i pháp này có th? gi?i quy?t v?n đ?, nhưng nó ngăn c?n b?n t? hi?u bi?t cho dù các t?p tin ban đ?u b? hư h?i. Nó có th? là quan tr?ng đ? xác đ?nh cho đi?u này, như t?p thi?t h?i có th? th?y m?t v?n đ? m?ng ho?c h? th?ng cơ b?n.

THÔNG TIN THÊM

Trong Microsoft Windows 2000 và sau này, Windiff.exe là bao g?m trong đ?a CD-ROM g?c trong thư m?c Support\Tools. Đ? cài đ?t các h? tr? công c?, ch?y Setup.exe t? thư m?c Support\Tools. Windiff.exe c?ng là trong t?p tin Support.cab. Support.cab đư?c bao g?m v?i m?i d?ch v? gói.

Cho thông tin b? sung v? làm th? nào đ? cài đ?t các công c? h? tr? Windows 2000, Nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
301423Làm th? nào đ?: Cài đ?t công c? h? tr? Windows 2000 sang máy tính d?a trên Windows 2000 Server


Trong Microsoft Windows NT, Windiff.exe là bao g?m trong Windows NT 4.0 Resource Kit. Đ? t?i v? Windows NT 4.0 Công c? h? tr? c?a ngu?n tài nguyên Kit, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3E972E9A-E08A-49A2-9D3A-C0519479E85A&displaylang=en
Các ti?n ích Windiff.exe đ? ho? minh ho? s? khác bi?t gi?a ASCII t?p tin văn b?n mà b?n ch? đ?nh, ho?c s? khác bi?t gi?a các thư m?c mà ch?a t?p tin văn b?n ASCII, và đ?c bi?t h?u ích cho so sánh chương tr?nh m? ngu?n. B?n có th? s? d?ng Windiff.exe đ? so sánh toàn b? thư m?c con cây. Các hi?n th? cho th?y ho?c là m?t b?n tóm t?t c?a t?nh tr?ng so sánh c?a m?t danh sách các t?p tin (phác th?o ch? đ?) ho?c m?t so sánh kh? b?i d?ng chi ti?t c?a các t?p tin (m? r?ng ch? đ?).

Đ? so sánh hai t?p tin b?ng cách s? d?ng Windiff.exe, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Windiff.exe.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào So sánh T?p tin.
 3. Trong các Ch?n t?p tin đ?u tiên h?p tho?i, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào tên t?p cho t?p đ?u tiên trong so sánh, và sau đó b?m M?.
 4. Trong các Ch?n t?p tin th? hai h?p tho?i, xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào tên t?p cho t?p tin th? hai trong so sánh, và sau đó b?m M?.

  Thông tin trong ngăn bên ph?i ch? ra cho dù đó là m?t s? khác bi?t t?p tin.
 5. Đ? xem các t?p tin th?c s? khác bi?t, b?m vào d?ng đ?u tiên trong các k?t qu? đ?u ra Windiff.exe, và sau đó vào các M? r?ngtr?nh đơn, nh?p vào Trái File ch?, T?p tin đúng ch?, ho?c C? hai t?p tin.

  K?t qu? color-coded ch? ra nh?ng g? s? khác nhau t?p tin là.
Đ? so sánh hai thư m?c b?ng cách s? d?ng Windiff.exe, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Windiff.exe.
 2. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào So sánh Thư m?c.
 3. Trong các Ch?n thư m?c h?p tho?i, lo?i tên hai c?p mà b?n mu?n so sánh các Dir1Dir2 h?p. N?u b?n mu?n bao g?m các c?p con, b?m vào đ? ch?n các Bao g?m thư m?c con h?p ki?m.

  Thông tin trong ngăn bên ph?i ch? ra s? khác bi?t gi?a hai thư m?c.
 4. Đ? xem các t?p tin th?c s? khác bi?t, b?m vào d?ng mà b?n mu?n trong các k?t qu? đ?u ra Windiff.exe, và sau đó vào cácM? r?ng tr?nh đơn, nh?p vào Trái File ch?,T?p tin đúng ch? ho?c C? hai t?p tin.

  Các Color-Coded k?t qu? cho th?y nh?ng g? đang có nh?ng khác bi?t t?p tin.
B?n c?ng có th? ch?y Windiff.exe t? d?ng l?nh. Cho thông tin v? làm th? nào đ? làm như v?y, ho?c cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? s? d?ng Windiff.exe, xem t?p tin tr? giúp Windiff.exe (Windiff.hlp).

Không có các ti?n ích khác mà có s?n bên c?nh Windiff.exe mà b?n có th? s? d?ng đ? so sánh các đ?a phương ASCII và t?p tin nh? phân, ho?c đ? so sánh m?t t?p tin đ?a phương đ? m?t có v?n đ? t?p tin t?i m?t trang web t? xa.

Đ? so sánh hai t?p tin ho?c các nhóm t?p tin t?i m?t đ?a phương, b?n có th? s? d?ng Fc.exe và so sánh t?p tin Comp.exe l?nh. C? hai l?nh đang ch?y t? m?t d?u nh?c l?nh.

B?n có th? s? d?ng FC.exe đ? so sánh hai ASCII ho?c nh? phân tranh cơ s? d?ng c?a d?ng. Nó cung c?p m?t s? tùy ch?n d?ng l?nh. Ví d?, s? d?ng các FC/b l?nh đ? so sánh hai t?p tin nh? phân. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? tùy ch?n, lo?i FC /? m?t d?u nh?c l?nh.

B?n có th? s? d?ng Comp.exe so sánh ASCII và t?p tin nh? phân và so sánh các nhóm t?p tin trong hai thư m?c khác nhau. Ví d?, đ? so sánh t?t c? các file .dll trong m?t thư m?c đ? t?t c? các .dll file trong thư m?c cùng trên m?t máy tính khác nhau, h?y g? các sau m?t d?u nh?c l?nh:
comp C:\Winnt\System32\*.dll \\DifferentComputerName\C$\Winnt\System32\*.dll
Đ? so sánh m?t t?p c?c b? vào m?t t?p tin t? xa, b?n có th? s? d?ng m?t ti?n ích Ví d? như các ti?n ích nén bên th? ba Pkzip.exe. Đ? làm như v?y, h?y s? d?ng Pkzip.exe đ? s? zip t?p t?i các đ?a phương và các trang web t? xa. B?i v? nén m?t l?n t?p tin có th? m?t th?i gian, nó là nhanh hơn s? d?ng các PKZip-e0 (không nén) tùy ch?n. Sau khi b?n đ? nén các t?p tin, s? d?ng các PKZip - v l?nh ki?m tra ki?m tra dư th?a v?ng (CRC32) giá tr? cho các t?p tin ZIP.. N?u giá tr? CRC32 là như nhau cho các các trang web t? xa và đ?a phương, các t?p tin là như nhau.

Chú ý N?u b?n s? d?ng Pkzip.exe đ? s? zip t?p trư?c khi b?n g?i t?p tin vào m?t Trang web t? xa, v? c?a CRC32 nhúng, b?n s? nh?n đư?c m?t thông báo l?i trong quá tr?nh unzip n?u các t?p tin b? hư h?i trong quá c?nh. N?u b?n nh?n đư?c không có thông báo l?i, các t?p tin đư?c chuy?n t?i không b? hư h?i.

Đ? có thêm thông tin v? cách s? d?ng Windiff.exe đ? so sánh các t?p tin đăng k?, h?y nh?p vào sau s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
171780Làm th? nào đ? s? d?ng WinDiff đ? so sánh Registry Files

Các s?n ph?m bên th? ba mà th?o lu?n v? bài vi?t này s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 159214 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB159214 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:159214

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com