Nasıl yapılır: Windows Sockets kullanarak ana bilgisayar IP adresi al

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 160215 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu makalede, Windows Sockets dll dosyasının, Wsock32.dll, GetHostByName API kullanarak, yerel makinenin IP adresini ana bilgisayar elde gösterilmiştir. Ana bilgisayar IP adresi edinmek için GetHostByName GetHostName birlikte kullanmanız gerekir.

Daha fazla bilgi

GetHostName yerel makinedeki standart ana bilgisayar adını döndürür. GetHostByName, bu adı çözümlemesi ve bir işaretçi HOSTENT yapısına dönmek için kullanabilirsiniz. Bu yapı, ana bilgisayar adresi bilgilerini içerir.

Adım adım örnek

 1. Yeni bir proje için Visual Basic'te başlatın. Varsayılan olarak, Form1 oluşturulur.
 2. Command1, KomutDüğmesi Form1'ın getirin.
 3. Aşağıdaki kod, Form1 genel Declarations bölümünde yerleştirin:

    Private Const WS_VERSION_REQD = &H101
    Private Const WS_VERSION_MAJOR = WS_VERSION_REQD \ &H100 And &HFF&
    Private Const WS_VERSION_MINOR = WS_VERSION_REQD And &HFF&
    Private Const MIN_SOCKETS_REQD = 1
    Private Const SOCKET_ERROR = -1
    Private Const WSADescription_Len = 256
    Private Const WSASYS_Status_Len = 128
  
    Private Type HOSTENT
      hName As Long
      hAliases As Long
      hAddrType As Integer
      hLength As Integer
      hAddrList As Long
    End Type
  
    Private Type WSADATA
      wversion As Integer
      wHighVersion As Integer
      szDescription(0 To WSADescription_Len) As Byte
      szSystemStatus(0 To WSASYS_Status_Len) As Byte
      iMaxSockets As Integer
      iMaxUdpDg As Integer
      lpszVendorInfo As Long
    End Type
  
    Private Declare Function WSAGetLastError Lib "WSOCK32.DLL" () As Long
    Private Declare Function WSAStartup Lib "WSOCK32.DLL" (ByVal _
    wVersionRequired as Integer, lpWSAData As WSADATA) As Long
    Private Declare Function WSACleanup Lib "WSOCK32.DLL" () As Long
    
    Private Declare Function gethostname Lib "WSOCK32.DLL" (ByVal hostname$, _
    ByVal HostLen as Long) as long
    Private Declare Function gethostbyname Lib "WSOCK32.DLL" (ByVal _
    hostname$) As Long
    Private Declare Sub RtlMoveMemory Lib "KERNEL32" (hpvDest As Any, ByVal _
    hpvSource&, ByVal cbCopy&)
  
    Function hibyte(ByVal wParam As Integer)
  
      hibyte = wParam \ &H100 And &HFF&
  
    End Function
  
    Function lobyte(ByVal wParam As Integer)
  
      lobyte = wParam And &HFF&
  
    End Function
  
    Sub SocketsInitialize()
    Dim WSAD As WSADATA
    Dim iReturn As Integer
    Dim sLowByte As String, sHighByte As String, sMsg As String
  
      iReturn = WSAStartup(WS_VERSION_REQD, WSAD)
  
      If iReturn <> 0 Then
        MsgBox "Winsock.dll is not responding."
        End
      End If
  
      If lobyte(WSAD.wversion) <WS_VERSION_MAJOR Or (lobyte(WSAD.wversion) = _
        WS_VERSION_MAJOR And hibyte(WSAD.wversion) < WS_VERSION_MINOR) Then
  
        sHighByte = Trim$(Str$(hibyte(WSAD.wversion)))
        sLowByte = Trim$(Str$(lobyte(WSAD.wversion)))
        sMsg = "Windows Sockets version " & sLowByte & "." & sHighByte
        sMsg = sMsg & " is not supported by winsock.dll "
        MsgBox sMsg
        End
      End If
  
      'iMaxSockets is not used in winsock 2. So the following check is only
      'necessary for winsock 1. If winsock 2 is requested,
      'the following check can be skipped.
  
      If WSAD.iMaxSockets < MIN_SOCKETS_REQD Then
        sMsg = "This application requires a minimum of "
        sMsg = sMsg & Trim$(Str$(MIN_SOCKETS_REQD)) & " supported sockets."
        MsgBox sMsg
        End
      End If
  
    End Sub
  
    Sub SocketsCleanup()
    Dim lReturn As Long
  
      lReturn = WSACleanup()
  
      If lReturn <> 0 Then
        MsgBox "Socket error " & Trim$(Str$(lReturn)) & " occurred in Cleanup "
        End
      End If
  
    End Sub
  
    Sub Form_Load()
  
      SocketsInitialize
  
    End Sub
  
    Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
  
      SocketsCleanup
  
    End Sub
  
    Private Sub Command1_click()
    Dim hostname As String * 256
    Dim hostent_addr As Long
    Dim host As HOSTENT
    Dim hostip_addr As Long
    Dim temp_ip_address() As Byte
    Dim i As Integer
    Dim ip_address As String
  
      If gethostname(hostname, 256) = SOCKET_ERROR Then
        MsgBox "Windows Sockets error " & Str(WSAGetLastError())
        Exit Sub
      Else
        hostname = Trim$(hostname)
      End If
  
      hostent_addr = gethostbyname(hostname)
  
      If hostent_addr = 0 Then
        MsgBox "Winsock.dll is not responding."
        Exit Sub
      End If
  
      RtlMoveMemory host, hostent_addr, LenB(host)
      RtlMoveMemory hostip_addr, host.hAddrList, 4
  
      MsgBox hostname
  
      'get all of the IP address if machine is multi-homed
  
      Do
        ReDim temp_ip_address(1 To host.hLength)
        RtlMoveMemory temp_ip_address(1), hostip_addr, host.hLength
  
        For i = 1 To host.hLength
          ip_address = ip_address & temp_ip_address(i) & "."
        Next
        ip_address = Mid$(ip_address, 1, Len(ip_address) - 1)
  
        MsgBox ip_address
  
        ip_address = ""
        host.hAddrList = host.hAddrList + LenB(host.hAddrList)
        RtlMoveMemory hostip_addr, host.hAddrList, 4
      Loop While (hostip_addr <> 0)
  
    End Sub
  						
 4. Proje çalıştırmak için F5 tuşuna basın.
 5. Command1 ana bilgisayar bilgileri elde etmek için Ek Yardım düğmesini tıklatın.

Referanslar

Ek bilgi için lütfen Microsoft Knowledge Base'de aşağıdaki makaleye bakın:

154512 SAMPLE: WINSOCK.EXE: Getting HostAddress Using Windows Sockets

Özellikler

Makale numarası: 160215 - Last Review: 23 Ağustos 2006 Çarşamba - Gözden geçirme: 2.4
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic Enterprise Edition for Windows 6.0
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 32-Bit Enterprise Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbhowto KB160215 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:160215

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com