ใช้การทำงานอัตโนมัติเมื่อต้องการส่งข้อความใน Microsoft Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 161088 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขั้นสูง: ต้องเขียนโค้ดผู้เชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกัน และทักษะ multiuser

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้แสดงวิธีการใช้การทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้าง และส่งข้อความ Microsoft Outlook ใน Microsoft Access 97

บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคย กับ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ และ มีการสร้างโปรแกรมประยุกต์ของ Microsoft ในการเข้าถึงการใช้เครื่องมือเขียนโปรแกรมที่ให้มาพร้อมกับ Microsoft Access สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visual Basic สำหรับโปรแกรมประยุกต์ โปรดอ้างถึงคู่มือ "อาคารโปรแกรมประยุกต์ ด้วย Microsoft Access 97"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การทำงานอัตโนมัติเพื่อที่ส่งข้อความ Microsoft Exchange โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
153311ใช้การทำงานอัตโนมัติเมื่อต้องการส่งข้อความใน Microsoft Exchange

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ::รหัสต่อไปนี้อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องถ้าคุณได้รับการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงนี้ โปรดดูบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Outlook ที่คุณได้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
262631OL2000: ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
262617OL98: ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยอีเมล Outlook
วิธีการ SendObject แสดงวิธีการส่งข้อความจดหมาย MAPI โดยทางโปรแกรมใน Microsoft Access อย่างไรก็ตาม SendObject เมธอดไม่ให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันจดหมาย เช่นความสามารถในการแนบแฟ้มข้อมูลภายนอก หรือการตั้งค่าความสำคัญของข้อความที่ทำให้เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้ทำงานอัตโนมัติเพื่อสร้าง และส่งข้อความจดหมายที่คุณสามารถใช้เพื่อใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะต่าง ๆ ใน Microsoft Outlook ที่พร้อมใช้งานกับวิธีการ SendObject ไม่

มีขั้นตอนหลักที่ 6 เมื่อคุณใช้การทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งข้อความจดหมาย Microsoft Outlook:

 • การเตรียมใช้งานเซสชันของ Outlook
 • สร้างข้อความใหม่
 • เพิ่มผู้รับ (ถึง สำเนาถึง และสำเนาลับถึง) และแก้ไขชื่อ
 • ตั้งค่าคุณสมบัติที่ถูกต้อง เช่นเรื่อง ตัว และมีความสำคัญ
 • เพิ่มสิ่งที่แนบ (ถ้ามี)
 • แสดง/ส่งข้อความ
เมื่อต้องการส่งข้อความจดหมาย Microsoft Outlook โดยทางโปรแกรม ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. สร้างแฟ้มข้อความตัวอย่างชื่อ Customers.txt ในเอกสาร C:\My โฟลเดอร์
 2. เริ่มการทำงานของ Microsoft ในการเข้าถึง และเปิดฐานข้อมูลตัวอย่าง Northwind.mdb
 3. สร้างโมดูลและพิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในส่วน 'การประกาศ' ถ้ายังไม่มีข้อความนั้น::
  Option Explicit
 4. บนเมนูเครื่องมือ คลิกการอ้างอิง
 5. ในกล่องการอ้างอิง คลิกรูปแบบ Microsoft Outlook 8.0 วัตถุแบบ และจากนั้น คลิกตกลง

  เลือกหมายเหตุ: หากรูปแบบ Microsoft Outlook 8.0 วัตถุแบบไม่ปรากฏในกล่องการอ้างอิงที่มีอยู่ ดูฮาร์ดไดรฟ์ของคุณสำหรับแฟ้ม Msoutl8.olb ถ้าคุณไม่สามารถหาตำแหน่งแฟ้มนี้ คุณต้องเรียกใช้โปรแกรมการตั้งค่า Outlook ของ Microsoft เพื่อติดตั้งก่อนที่คุณดำเนินการตัวอย่างนี้
 6. พิมพ์ขั้นตอนต่อไปนี้ในโมดูลใหม่:
     Sub SendMessage(DisplayMsg As Boolean, Optional AttachmentPath)
       Dim objOutlook As Outlook.Application
       Dim objOutlookMsg As Outlook.MailItem
       Dim objOutlookRecip As Outlook.Recipient
       Dim objOutlookAttach As Outlook.Attachment
  
       ' Create the Outlook session.
       Set objOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
  
       ' Create the message.
       Set objOutlookMsg = objOutlook.CreateItem(olMailItem)
  
       With objOutlookMsg
         ' Add the To recipient(s) to the message.
         Set objOutlookRecip = .Recipients.Add("Nancy Davolio")
         objOutlookRecip.Type = olTo
  
         ' Add the CC recipient(s) to the message.
         Set objOutlookRecip = .Recipients.Add("Michael Suyama")
         objOutlookRecip.Type = olCC
  
         ' Add the BCC recipient(s) to the message.
         Set objOutlookRecip = .Recipients.Add("Andrew Fuller")
         objOutlookRecip.Type = olBCC
  
         ' Set the Subject, Body, and Importance of the message.
         .Subject = "This is an Automation test with Microsoft Outlook"
         .Body = "This is the body of the message." &vbCrLf & vbCrLf
         .Importance = olImportanceHigh 'High importance
  
         ' Add attachments to the message.
         If Not IsMissing(AttachmentPath) Then
           Set objOutlookAttach = .Attachments.Add(AttachmentPath)
         End If
  
         ' Resolve each Recipient's name.
         For Each ObjOutlookRecip In .Recipients
           objOutlookRecip.Resolve
         Next
  
         ' Should we display the message before sending?
         If DisplayMsg Then
           .Display
         Else
           .Save
           .Send
         End If
       End With
       Set objOutlook = Nothing
     End Sub
  						
 7. เมื่อต้องการทดสอบกระบวนการนี้ พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้ในหน้าต่างดีบัก และกด enter
  SendMessage True, "C:\My Documents\Customers.txt"
  โปรดสังเกตว่า ข้อความใหม่จะแสดงอยู่ใน Microsoft Outlook กับสิ่งที่แนบมา

  เมื่อต้องการส่งข้อความโดยไม่ต้องแสดงใน Microsoft Outlook เรียกขั้นตอนดังกล่าว มีค่า False สำหรับอาร์กิวเมนต์แรก:
  เท็จ SendMessage, "C:\My Documents\Customers.txt"
  เมื่อต้องการส่งข้อความโดยไม่ได้ระบุสิ่งที่แนบ ไม่ใช้อาร์กิวเมนต์ที่สองเมื่อมีการเรียกขั้นตอน
  SendMessage True

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การทำงานอัตโนมัติในการเข้าถึงของ Microsoft ดัชนีวิธีใช้สำหรับการค้นหาดำเนินการอัตโนมัติหรือขอให้ผู้ Microsoft Access 97 Office ช่วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้การทำงานอัตโนมัติกับคอนโทรล Microsoft Outlook โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
160502ACC: ใช้การทำงานอัตโนมัติเมื่อต้องการเพิ่มการนัดหมายไปยัง Microsoft Outlook

161012vba: วิธีการที่สร้างรายการที่ติดต่อที่สร้างใน Outlook โดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 161088 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbinterop kbmt KB161088 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:161088
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com