Làm th? nào đ? s? d?ng d? án và kh? năng tương thích nh? phân

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 161137 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Thi?t l?p kh? năng tương thích cho phép b?n đ? xác đ?nh Visual Basic kh? năng tương thích c?a d? án đ? các phiên b?n c? c?a các thành ph?n ActiveX đư?c t?o ra t? các d? án.

Các thành ph?n ActiveX b?n t?o ch?a m?t giao di?n m?c đ?nh (ví d?, CName_D nơi CName là ClassName cho các thành ph?n ActiveX) mà có t?t c? các phương pháp và các thu?c tính b?n đ? t?o ra. N?u l?p h?c c?a b?n làm tăng s? ki?n, b?n c?ng có m?t giao di?n b? sung đư?c g?i là IConnectionPointContainer. Khi b?n xây d?ng m?t đi?u khi?n ActiveX ho?c máy ch?, các giao di?n này đư?c đưa ra m?t đ?nh danh duy nh?t. N?u b?n s?a đ?i đi?u khi?n c?a b?n ho?c máy ch?, các giao di?n này có th? thay đ?i. B?t k? ?ng d?ng nào b?ng cách s? d?ng m?t c? hơn Phiên b?n c?a thành ph?n c?a b?n có th? th?t b?i t?i th?i đi?m này. Đ? đ?m b?o r?ng m?i c?a b?n và giao di?n c? s? làm vi?c v?i t?t c? các ?ng d?ng, b?n c?n đ? thi?t l?p các thích h?p tương thích thi?t l?p.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? thi?t l?p các d? án tương thích trong h?p tho?i Project\Properties h?p, dư?i tab thành ph?n.

Visual Basic có ba kh? năng tương thích khác nhau cài đ?t cho các d? án:
  • Không có kh? năng tương thích.
  • D? án kh? năng tương thích.
  • Tính tương thích nh? phân.

Không có kh? năng tương thích

V?i cài đ?t này, không có kh? năng tương thích đư?c thi hành. Visual Basic t?o m?i Giao di?n ID và l?p ID m?i khi b?n xây d?ng ho?c biên d?ch d? án c?a b?n. M?i phiên b?n đư?c xây d?ng ch? có th? đư?c s? d?ng v?i các ?ng d?ng t?o ra đ? làm vi?c v?i đó xây d?ng c? th? c?a các thành ph?n.

D? án kh? năng tương thích

V?i cài đ?t này, b?n có th? làm d? án c?a b?n tương thích v?i m?t c? th? d? án thành ph?n. Trong khi thông tin thư vi?n ki?u m?i đư?c t?o ra, các lo?i thư vi?n đ?nh danh đư?c duy tr? do đó d? án th? nghi?m có th? v?n c?n đ? c?p đ? d? án thành ph?n. Thi?t l?p này là dành cho vi?c duy tr? kh? năng tương thích trong th?i gian th? nghi?m. V? v?y, m?t khi các thành ph?n đư?c phát hành, nó thư?ng ch?y các tương t? như cài đ?t không tương thích.

Kh? năng tương thích nh? phân

Khi b?n biên d?ch d? án c?a b?n, Visual Basic ch? t?o ra l?p m?i và Giao di?n ID khi c?n thi?t. Nó lưu gi? các l?p h?c và giao di?n ID t? version(s) trư?c v? v?y mà các chương tr?nh biên d?ch s? d?ng m?t trư?c đó Phiên b?n s? ti?p t?c làm vi?c. N?u b?n đang làm cho m?t s? thay đ?i đó s? cho k?t qu? trong m?t phiên b?n không tương thích, Visual Basic s? c?nh báo b?n. N?u b?n mu?n duy tr? kh? năng tương thích v?i các phiên b?n c? hơn, phát hành c?a m?t ActiveX thành ph?n, đi?u này là thi?t l?p, b?n c?n ph?i s? d?ng.

THAM KH?O

Hư?ng d?n các thành ph?n Visual Basic 5.0, chương 7, "g? l?i, ki?m tra, và Tri?n khai các thành ph?n"

Thu?c tính

ID c?a bài: 161137 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
  • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
  • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbhowto kbusage kbmt KB161137 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:161137

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com