วิธีการเพิ่มแถบเครื่องมือการไปยังโครงการ Visual Basic

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 161257 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ลักษณะการทำงานกับอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของ Windows เป็นแถบเครื่องมือ แถบเครื่องมือคือ ชุดของปุ่มที่เปิดใช้งานบางอย่างโดยทั่วไปมากที่สุด-ใช้ลักษณะการทำงานของโปรแกรม visual Basic ช่วยให้คุณเพิ่มแถบเครื่องมือโปรแกรมของคุณผ่านตัวควบคุมแถบเครื่องมือแบบกำหนดเอง บทความนี้ประกอบด้วยโปรแกรมตัวอย่างที่อธิบาย และใช้ตัวควบคุมแถบเครื่องมือแบบกำหนดเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวควบคุมแถบเครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นคอนเทนเนอร์ของปุ่มวัตถุ ปุ่มสามารถเพิ่มลงในแถบเครื่องมือโดยใช้วิธีการเพิ่ม ตามที่แสดง ในโปรแกรมประยุกต์ตัวอย่างที่ด้านล่าง หรือ โดยการตั้งค่าคุณสมบัติ [กำหนดเองของตัวควบคุมแถบเครื่องมือ นอกเหนือจากการดำเนินการฟังก์ชันเมื่อคลิก ปุ่มยังประกอบด้วยคำอธิบายและข้อความแนะนำเครื่องมือ คำแนะนำเครื่องมือมีคำอธิบายสั้น ๆ ของฟังก์ชันของปุ่ม และจะปรากฏขึ้นเมื่อมีการส่งผ่านเคอร์เซอร์เหนือปุ่ม

ตัวควบคุมแถบเครื่องมือให้ไว้ โดยไฟล์ COMCTL32.OCX เมื่อคุณเผยแพร่โปรแกรมประยุกต์ของคุณ COMCTL32.OCX ต้องถูกติดตั้งในไดเรกทอรีของ Microsoft Windows \SYSTEM ของผู้ใช้ของคุณ ใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งจะให้ที่มีการติดตั้งไว้นี้และแฟ้มที่จำเป็นทั้งหมดในไดเรกทอรีที่เหมาะสม

ตัวอย่างโปรแกรมกับแถบเครื่องมือ

โปรแกรมตัวอย่างถูกประมวลผลคำธรรมดาที่ใช้แถบเครื่องมือในการดำเนินการบางฟังก์ชัน เช่นการเปิดแฟ้ม การบันทึกแฟ้ม และการจัดรูปแบบเอกสาร โปรแกรมประกอบด้วยตัวควบคุมกล่องข้อความ Rich ที่ชนิดของผู้ใช้ในเอกสาร ตัวควบคุมแถบเครื่องมือที่ประกอบด้วยปุ่มเพื่อดำเนินการฟังก์ชัน ตัวควบคุมรายการรูปเพื่อเก็บบิตแมปที่ปรากฏบนปุ่ม และตัวควบคุมกล่องโต้ตอบทั่วไปของการดำเนินการแฟ้มเปิด และบันทึกฟังก์ชัน

ในตัวอย่างนี้ ปุ่มมีเพิ่มโดยทางโปรแกรมในเหตุการณ์โหลดของฟอร์ม นอกจากนี้ยังมีการตั้งค่าคุณสมบัติของปุ่มในระหว่างการเหตุการณ์โหลด ฟังก์ชันของปุ่มมีการตั้งค่าในเหตุการณ์ ButtonClick ของตัวควบคุมแถบเครื่องมือ

แถบเครื่องมือมีคุณลักษณะเพิ่มเติมของการตัดปุ่มเมื่อฟอร์มถูกปรับขนาด และตำแหน่งของปุ่มทั้งหมดที่กำหนดเอง ตัดปุ่มถูกเปิดใช้งาน โดยการตั้งค่าคุณสมบัติของแถบเครื่องมือ Wrappable เป็น True

มีใช้ปุ่มเพื่อกำหนดตำแหน่งของปุ่มที่แตกต่างกัน คลิกปุ่มนี้แสดงกล่องโต้ตอบที่ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มแถบตัวแยก เอาปุ่ม และตำแหน่งของปุ่มการจัดเรียงใหม่ ก่อนกล่องโต้ตอบแสดง ตำแหน่งของปุ่มปัจจุบันจะถูกเก็บไว้ในรีจิสทรี When you click the Restore Toolbar button, the information stored in the registry is used to reset the positions of the buttons.

Steps to Create the Sample Program

 1. Start Visual Basic and select Standard EXE. If Visual Basic is already running, click New Project on the File menu and select Standard EXE. Form1 จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น
 2. Choose Components from the Project menu. In Microsoft Visual Basic 5.0, add COMCTL32.OCX and RICHTX32.OCX. In Microsoft Visual Basic 6.0, add MSCOMCTL.OCX and RICHTX32.OCX.
 3. Add a Toolbar, a Rich TextBox, an ImageList, and a Common Dialog control to Form1.
 4. Copy the following code to the Form1 code window:
     Option Explicit
  
       ' SaveToolbar method constants.
         Const SaveToolbarKey = 1
         Const SaveToolbarSubKey = "MyToolbar"
         Const SaveToolbarVal = "True"
  
     Private Sub Form_Load()
  
       ' Create object variable for the ImageList.
          Dim imgX As ListImage
  
       ' The following assumes that you checked the check box for "Graphics"
       ' when you installed VB. You can add the graphics by running
       ' VB setup again & checking the Graphics check box.
  
       ' Path to location of Windows95 toolbar bitmaps -VB5
  
       ' Dim TlbrPath As String
  
       'TlbrPath = "C:\Program Files\DevStudio\VB\Graphics" & _
             "\Bitmaps\Tlbr_w95\"
  
       ' VB6 path
  
       ' If needed, change the drive and install directory for VB as
       ' needed.
  
          Dim TlbrPath As String
  
          TlbrPath = "Drive:\install directory\Graphics\Bitmaps" & _
               "\Tlbr_w95\"
  
          Me.Caption = "Toolbar Demonstration"
  
       'Load pictures for the Toolbar buttons into the ImageList
       'control.
          Set imgX = ImageList1.ListImages. _
           Add(, "open", LoadPicture(TlbrPath & "open.bmp"))
  
          Set imgX = ImageList1.ListImages. _
           Add(, "save", LoadPicture(TlbrPath & "save.bmp"))
  
          Set imgX = ImageList1.ListImages. _
           Add(, "left", LoadPicture(TlbrPath & "lft.bmp"))
  
          Set imgX = ImageList1.ListImages. _
           Add(, "right", LoadPicture(TlbrPath & "rt.bmp"))
  
          Set imgX = ImageList1.ListImages. _
           Add(, "center", LoadPicture(TlbrPath & "cnt.bmp"))
  
          Set imgX = ImageList1.ListImages. _
           Add(, "justify", LoadPicture(TlbrPath & "jst.bmp"))
  
          Set imgX = ImageList1.ListImages. _
           Add(, "bold", LoadPicture(TlbrPath & "bld.bmp"))
  
          Set imgX = ImageList1.ListImages. _
           Add(, "italic", LoadPicture(TlbrPath & "Itl.bmp"))
  
          Set imgX = ImageList1.ListImages. _
           Add(, "customize", LoadPicture(TlbrPath & "prop.bmp"))
  
          Set imgX = ImageList1.ListImages. _
           Add(, "restore", LoadPicture(TlbrPath & "redo.bmp"))
  
          Toolbar1.ImageList = ImageList1
  
       ' Create object variable for the Toolbar.
          Dim btnX As Button
  
       ' Add button objects to Buttons collection using the Add method.
       ' After creating the button, set the Description and ToolTipText
       ' properties.
  
       ' Create Open Button
          Set btnX = Toolbar1.Buttons.Add(, "open", , tbrDefault, _
               "open")
           btnX.ToolTipText = "Open File"
           btnX.Description = btnX.ToolTipText
  
       ' Create Save Button
          Set btnX = Toolbar1.Buttons.Add(, "save", , tbrDefault, _
               "save")
           btnX.ToolTipText = "Save File"
           btnX.Description = btnX.ToolTipText
  
       ' Add a Separator
          Set btnX = Toolbar1.Buttons.Add(, , , tbrSeparator)
  
       ' Create Paragraph Align Left button
          Set btnX = Toolbar1.Buttons.Add(, "left", , _
               tbrButtonGroup, "left")
           btnX.ToolTipText = "Align Left"
           btnX.Description = btnX.ToolTipText
  
       ' Create Paragraph Align Center button
          Set btnX = Toolbar1.Buttons.Add(, "center", , _
                          tbrButtonGroup, "center")
           btnX.ToolTipText = "Center"
           btnX.Description = btnX.ToolTipText
  
       ' Create Paragraph Align Right button
          Set btnX = Toolbar1.Buttons.Add(, "right", , _
               tbrButtonGroup, "right")
           btnX.ToolTipText = "Align Right"
           btnX.Description = btnX.ToolTipText
  
       ' Add a Separator
          Set btnX = Toolbar1.Buttons.Add(, , , tbrSeparator)
  
       ' Create a Bold Button
          Set btnX = Toolbar1.Buttons.Add(, "bold", , tbrCheck, _
               "bold")
           btnX.ToolTipText = "Bold"
           btnX.Description = btnX.ToolTipText
  
       ' Italic Button
          Set btnX = Toolbar1.Buttons.Add(, "italic", , tbrCheck, _
                           "italic")
           btnX.ToolTipText = "Italic"
           btnX.Description = btnX.ToolTipText
  
       ' Add a Separator
          Set btnX = Toolbar1.Buttons.Add(, , , tbrSeparator)
  
       ' Create a Customize Toolbar button
          Set btnX = Toolbar1.Buttons.Add(, "customize", , tbrCheck, _
                          "customize")
           btnX.ToolTipText = "Customize Toolbar"
           btnX.Description = btnX.ToolTipText
  
       ' Create a Restore Toolbar button
          Set btnX = Toolbar1.Buttons.Add(, "restore", , tbrCheck, _
                          "restore")
           btnX.ToolTipText = "Restore Toolbar"
           btnX.Description = btnX.ToolTipText
  
          With Toolbar1
           .Wrappable = True ' Buttons can wrap.
  
       ' Prevent customization except by clicking Customize button.
           .AllowCustomize = False
          End With
  
       ' Configure commondialog1 for opening and saving files.
          With CommonDialog1
           .DefaultExt = ".rtf"
           .Filter = "RTF file (*.RTF)|*.RTF"
          End With
  
       ' Set margin of the RichTextBox to the width of the control.
          RichTextBox1.RightMargin = RichTextBox1.Width
  
     End Sub
  
     Private Sub richtextbox1_SelChange()
       ' When the insertion point changes, set the Toolbar buttons to
       ' reflect the attributes of the text where the cursor is located.
       ' Use the Select Case statement. The SelAlignment property
       ' returns either 0, 1, 2, or Null.
  
          Select Case RichTextBox1.SelAlignment
           Case Is = rtfLeft ' 0
             Toolbar1.Buttons("left").Value = tbrPressed
  
           Case Is = rtfRight '1
             Toolbar1.Buttons("right").Value = tbrPressed
  
           Case Is = rtfCenter '2
             Toolbar1.Buttons("center").Value = tbrPressed
  
           Case Else ' Null -- No buttons are shown in the up
                'position.
             Toolbar1.Buttons("left").Value = tbrUnpressed
             Toolbar1.Buttons("right").Value = tbrUnpressed
             Toolbar1.Buttons("center").Value = tbrUnpressed
  
          End Select
  
       ' SelBold returns 0, -1, or Null. If it's Null, then set the
       ' MixedState property to True.
          Select Case RichTextBox1.SelBold
           Case 0 ' Not bold.
             Toolbar1.Buttons("bold").Value = tbrUnpressed
  
           Case -1 ' Bold.
             Toolbar1.Buttons("bold").Value = tbrPressed
  
           Case Else ' Mixed state.
             Toolbar1.Buttons("bold").MixedState = True
  
          End Select
  
       ' SelItalic returns 0, -1, or Null. If it's Null, then set the
       ' MixedState property to True.
          Select Case RichTextBox1.SelItalic
           Case 0 ' Not italic.
             Toolbar1.Buttons("italic").Value = tbrUnpressed
  
           Case -1 ' Italic.
             Toolbar1.Buttons("italic").Value = tbrPressed
  
           Case Else ' Mixed State.
             Toolbar1.Buttons("italic").MixedState = True
  
          End Select
  
     End Sub
  
     Private Sub toolbar1_ButtonClick(ByVal Button As Button)
       ' Use the Key property with the SelectCase statement to specify
       ' an action.
          Select Case Button.Key
           Case Is = "open"      ' Open file.
             Dim strOpen As String  ' String variable for file
                         ' name.
             CommonDialog1.ShowOpen ' Show Open File dialog box.
             strOpen = CommonDialog1.filename ' Set variable to
                             ' filename.
             RichTextBox1.LoadFile strOpen, 0 ' Use LoadFile
                             ' method.
  
           Case Is = "save"       ' Save file.
             Dim strNewFile As String  ' String variable for new
                          ' file name.
             CommonDialog1.ShowSave   ' Show Save dialog box.
             strNewFile = CommonDialog1.filename ' Set variable to
                               'file name.
             RichTextBox1.SaveFile strNewFile, 0 ' Use SaveFile
                               ' method.
  
           Case Is = "left"
             RichTextBox1.SelAlignment = rtfLeft
  
           Case Is = "center"
             RichTextBox1.SelAlignment = rtfCenter
  
           Case Is = "right"
             RichTextBox1.SelAlignment = rtfRight
  
           Case Is = "bold"
       ' Test to see if the MixedState property is True. If so,
       ' then set it to False before doing anything else.
             If Button.MixedState = True Then
              Button.MixedState = False
             End If
  
       ' Toggle the SelBold property.
             RichTextBox1.SelBold = Abs(RichTextBox1.SelBold) - 1
  
           Case Is = "italic"
       ' Test to see if the MixedState property is True. If so,
       ' then set it to False before doing anything else.
             If Button.MixedState = True Then
              Button.MixedState = False
             End If
  
       ' Toggle the SelItalic property.
             RichTextBox1.SelItalic = Abs(RichTextBox1.SelItalic) _
                         - 1
  
           Case Is = "customize"
       ' Save the state of Toolbar1 in the registry before
       ' allowing further customization.
             With Toolbar1
              .SaveToolbar SaveToolbarKey, SaveToolbarSubKey, _
                     SaveToolbarVal
              .AllowCustomize = True 'AllowCustomize must be True
                          'to change toolbar.
              .Customize   'Customize method invokes Customize
                      'Dialog box.
              .AllowCustomize = False 'After customization, set
                          'this to False.
             End With
  
           Case Is = "restore"
       ' Restore state of Toolbar1 using the information stored in
       ' the registry.
             Toolbar1.RestoreToolbar SaveToolbarKey, _
                         SaveToolbarSubKey, _
                         SaveToolbarVal
  
          End Select
  
     End Sub
  
  					

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 161257 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbcontrol kbhowto kbmt KB161257 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:161257

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com