Ako zachytiť a tlač obrazovky, formulár alebo akékoľvek okno

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 161299 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

SUHRN

Tento článok ukazuje, ako zachytiť akúkoľvek formu alebo okno vrátane obrazovky do Visual Basic obraz objektu. Raz na obrazovke obraz je zachytená v Obrázok objekt, ľahko vytlačia, použitím PaintPicture metódy Visual Basic tlačiareň objektu.

DALSIE INFORMACIE

Zahrnuté príklad poskytuje niekoľko užitočných rutiny pre snímanie obrázkov. Všetky rutiny napísali pracovať podľa oboch 16 - a 32-bitové Platformách Windows a obsahova paletou podporu. Rutiny v napríklad môžete:
 • Zachytiť celý obsah formulára.
 • Zachyťte klient oblasť formulára.
 • Digitalizáciu celej obrazovky.
 • Zachytenie aktívneho okna na obrazovke.
 • Zachytiť akejkoľvek časti každého okna definovaný popisovač.
 • Vytvoriť objekt obrázka z bitovej mapy a paletu.
 • Tlačiť obrázok objekt čo najväčšie na stránke.
Visual Basic 4.0 bol zavedený nový objekt obrázka. Objekt typu obrázok je skutočne štandardný typ OLE a to je zdokumentovaná v ovládacom prvku Developer's Kit (CDK.)

CDK zahŕňa funkciu OleCreatePictureIndirect, ktoré môžete použiť na Zostrojte nové objekty obrázkov z Visual Basic 4.0. Rutinné CreateBitmapPicture v príklade vyzýva OleCreatePictureIndirect vybudovať Obrázok objektu popisovač bitová mapa a rukoväť na palete. Ak Obrázok obsahuje platný paletu, Visual Basic bude vedieť ho použiť pri renderovanie obraz na obrazovke alebo tlačiareň. CreateBitmapPicture rutinné používa rutina CaptureWindow na výstavbu obrázkových objektov obsahuje bitovú mapu časť alebo všetky okna.

CaptureWindow rutiny v príklade zachytáva akúkoľvek časť okna vzhľadom na jeho rukoväť a okno. Rutinné zahŕňa niekoľko parametrov pre opisujúci presné časť okna zachytiť. Zachytiť okno diela skopírovaním na obrazovke obrázok okna do nových bitová mapa. To tiež skontroluje, či obrazovke má paletu a ak áno, to robí jej kópiu. CaptureWindow potom volá CreateBitmapPicture na výstavbu bitová mapa z Novovytvorené bitovej mapy a palety.

CaptureForm, CaptureClient, CaptureScreen a CaptureActiveWindow rutiny zahrnuté do všetkých príklad použiť CaptureWindow na zachytenie špecifické systém Windows. CaptureForm a CaptureClient ako aj volať digitalizačného okna a preniesť ho Vlastnosť hWnd forme objektu. CaptureScreen jednoducho dostane rukoväti Horné okno stole a volania CaptureWindow. Podobne, CaptureActiveWindow len dostane rukoväť okno aktívneho okna a vyzýva CaptureWindow.

Akonáhle požadovaný obraz je zachytená v objekte obrázok, je to ľahko tlačiť v jazyku Visual Basic 4.0 metódou PaintPicture tlačiarne objektu. Príklad poskytuje rutina PrintPictureToFitPage, ktorý používa PaintPictureMethod tlač čo najväčšie v zachytených obrázkov tlačiteľná oblasť pre stránku.

Príklad

 1. Začať nový projekt. Form1 sa vytvorí na základe predvoleného nastavenia.
 2. Miesto šesť CommandButtons formulára pozdĺž ľavej strany.
 3. Miesto jedného obrázka poli vo formulári napravo od tlačidiel.
 4. Vložte nasledujúci kód v Form1:
     '--------------------------------------------------------------------
     ' Capture the entire screen.
  
     Private Sub Command1_Click()
       Set Picture1.Picture = CaptureScreen()
     End Sub
  
     ' Capture the entire form including title and border.
     Private Sub Command2_Click()
       Set Picture1.Picture = CaptureForm(Me)
     End Sub
  
     ' Capture the client area of the form.
     Private Sub Command3_Click()
       Set Picture1.Picture = CaptureClient(Me)
     End Sub
  
     ' Capture the active window after two seconds.
     Private Sub Command4_Click()
       MsgBox "Two seconds after you close this dialog " & _
        "the active window will be captured."
  
       ' Wait for two seconds.
       Dim EndTime As Date
       EndTime = DateAdd("s", 2, Now)
       Do Until Now > EndTime
        DoEvents
       Loop
  
       Set Picture1.Picture = CaptureActiveWindow()
  
       ' Set focus back to form.
       Me.SetFocus
     End Sub
  
     ' Print the current contents of the picture box.
     Private Sub Command5_Click()
       PrintPictureToFitPage Printer, Picture1.Picture
       Printer.EndDoc
     End Sub
  
     ' Clear out the picture box.
     Private Sub Command6_Click()
       Set Picture1.Picture = Nothing
     End Sub
  
     ' Initialize the form and controls.
     Private Sub Form_Load()
       Me.Caption = "Capture and Print Example"
       Command1.Caption = "&Screen"
       Command2.Caption = "&Form"
       Command3.Caption = "&Client"
       Command4.Caption = "&Active"
       Command5.Caption = "&Print"
       Command6.Caption = "C&lear"
       Picture1.AutoSize = True
     End Sub
     '--------------------------------------------------------------------
  
  					
 5. Pridať nový štandardný modul do projektu (module1 v predvolenom nastavení).
 6. Vložte nasledujúci kód nového modulu:
     '--------------------------------------------------------------------
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     '
     ' Visual Basic 4.0 16/32 Capture Routines
     '
     ' This module contains several routines for capturing windows into a
     ' picture. All the routines work on both 16 and 32 bit Windows
     ' platforms.
     ' The routines also have palette support.
     '
     ' CreateBitmapPicture - Creates a picture object from a bitmap and
     ' palette.
     ' CaptureWindow - Captures any window given a window handle.
     ' CaptureActiveWindow - Captures the active window on the desktop.
     ' CaptureForm - Captures the entire form.
     ' CaptureClient - Captures the client area of a form.
     ' CaptureScreen - Captures the entire screen.
     ' PrintPictureToFitPage - prints any picture as big as possible on
     ' the page.
     '
     ' NOTES
     '  - No error trapping is included in these routines.
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     '
     Option Explicit
     Option Base 0
  
     Private Type PALETTEENTRY
       peRed As Byte
       peGreen As Byte
       peBlue As Byte
       peFlags As Byte
     End Type
  
     Private Type LOGPALETTE
       palVersion As Integer
       palNumEntries As Integer
       palPalEntry(255) As PALETTEENTRY ' Enough for 256 colors.
     End Type
  
     Private Type GUID
       Data1 As Long
       Data2 As Integer
       Data3 As Integer
       Data4(7) As Byte
     End Type
  
     #If Win32 Then
  
       Private Const RASTERCAPS As Long = 38
       Private Const RC_PALETTE As Long = &H100
       Private Const SIZEPALETTE As Long = 104
  
       Private Type RECT
        Left As Long
        Top As Long
        Right As Long
        Bottom As Long
       End Type
  
       Private Declare Function CreateCompatibleDC Lib "GDI32" ( _
        ByVal hDC As Long) As Long
       Private Declare Function CreateCompatibleBitmap Lib "GDI32" ( _
        ByVal hDC As Long, ByVal nWidth As Long, _
        ByVal nHeight As Long) As Long
       Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "GDI32" ( _
        ByVal hDC As Long, ByVal iCapabilitiy As Long) As Long
       Private Declare Function GetSystemPaletteEntries Lib "GDI32" ( _
        ByVal hDC As Long, ByVal wStartIndex As Long, _
        ByVal wNumEntries As Long, lpPaletteEntries As PALETTEENTRY) _
        As Long
       Private Declare Function CreatePalette Lib "GDI32" ( _
        lpLogPalette As LOGPALETTE) As Long
       Private Declare Function SelectObject Lib "GDI32" ( _
        ByVal hDC As Long, ByVal hObject As Long) As Long
       Private Declare Function BitBlt Lib "GDI32" ( _
        ByVal hDCDest As Long, ByVal XDest As Long, _
        ByVal YDest As Long, ByVal nWidth As Long, _
        ByVal nHeight As Long, ByVal hDCSrc As Long, _
        ByVal XSrc As Long, ByVal YSrc As Long, ByVal dwRop As Long) _
        As Long
       Private Declare Function DeleteDC Lib "GDI32" ( _
        ByVal hDC As Long) As Long
       Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "USER32" () _
        As Long
       Private Declare Function SelectPalette Lib "GDI32" ( _
        ByVal hDC As Long, ByVal hPalette As Long, _
        ByVal bForceBackground As Long) As Long
       Private Declare Function RealizePalette Lib "GDI32" ( _
        ByVal hDC As Long) As Long
       Private Declare Function GetWindowDC Lib "USER32" ( _
        ByVal hWnd As Long) As Long
       Private Declare Function GetDC Lib "USER32" ( _
        ByVal hWnd As Long) As Long
       Private Declare Function GetWindowRect Lib "USER32" ( _
        ByVal hWnd As Long, lpRect As RECT) As Long
       Private Declare Function ReleaseDC Lib "USER32" ( _
        ByVal hWnd As Long, ByVal hDC As Long) As Long
       Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "USER32" () As Long
  
       Private Type PicBmp
        Size As Long
        Type As Long
        hBmp As Long
        hPal As Long
        Reserved As Long
       End Type
  
       Private Declare Function OleCreatePictureIndirect _
        Lib "olepro32.dll" ( PicDesc As PicBmp, RefIID As GUID, _
        ByVal fPictureOwnsHandle As Long, IPic As IPicture) As Long
  
     #ElseIf Win16 Then
  
       Private Const RASTERCAPS As Integer = 38
       Private Const RC_PALETTE As Integer = &H100
       Private Const SIZEPALETTE As Integer = 104
  
       Private Type RECT
        Left As Integer
        Top As Integer
        Right As Integer
        Bottom As Integer
       End Type
  
       Private Declare Function CreateCompatibleDC Lib "GDI" ( _
        ByVal hDC As Integer) As Integer
       Private Declare Function CreateCompatibleBitmap Lib "GDI" ( _
        ByVal hDC As Integer, ByVal nWidth As Integer, _
        ByVal nHeight As Integer) As Integer
       Private Declare Function GetDeviceCaps Lib "GDI" ( _
        ByVal hDC As Integer, ByVal iCapabilitiy As Integer) As Integer
       Private Declare Function GetSystemPaletteEntries Lib "GDI" ( _
        ByVal hDC As Integer, ByVal wStartIndex As Integer, _
        ByVal wNumEntries As Integer, _
        lpPaletteEntries As PALETTEENTRY) As Integer
       Private Declare Function CreatePalette Lib "GDI" ( _
        lpLogPalette As LOGPALETTE) As Integer
       Private Declare Function SelectObject Lib "GDI" ( _
        ByVal hDC As Integer, ByVal hObject As Integer) As Integer
       Private Declare Function BitBlt Lib "GDI" ( _
        ByVal hDCDest As Integer, ByVal XDest As Integer, _
        ByVal YDest As Integer, ByVal nWidth As Integer, _
        ByVal nHeight As Integer, ByVal hDCSrc As Integer, _
        ByVal XSrc As Integer, ByVal YSrc As Integer, _
        ByVal dwRop As Long) As Integer
       Private Declare Function DeleteDC Lib "GDI" ( _
        ByVal hDC As Integer) As Integer
       Private Declare Function GetForegroundWindow Lib "USER" _
        Alias "GetActiveWindow" () As Integer
       Private Declare Function SelectPalette Lib "USER" ( _
        ByVal hDC As Integer, ByVal hPalette As Integer, ByVal _
        bForceBackground As Integer) As Integer
       Private Declare Function RealizePalette Lib "USER" ( _
        ByVal hDC As Integer) As Integer
       Private Declare Function GetWindowDC Lib "USER" ( _
        ByVal hWnd As Integer) As Integer
       Private Declare Function GetDC Lib "USER" ( _
        ByVal hWnd As Integer) As Integer
       Private Declare Function GetWindowRect Lib "USER" ( _
        ByVal hWnd As Integer, lpRect As RECT) As Integer
       Private Declare Function ReleaseDC Lib "USER" ( _
        ByVal hWnd As Integer, ByVal hDC As Integer) As Integer
       Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "USER" () As Integer
  
       Private Type PicBmp
        Size As Integer
        Type As Integer
        hBmp As Integer
        hPal As Integer
        Reserved As Integer
       End Type
  
       Private Declare Function OleCreatePictureIndirect _
        Lib "oc25.dll" ( PictDesc As PicBmp, RefIID As GUID, _
        ByVal fPictureOwnsHandle As Integer, IPic As IPicture) _
        As Integer
  
     #End If
  
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     '
     ' CreateBitmapPicture
     '  - Creates a bitmap type Picture object from a bitmap and
     '   palette.
     '
     ' hBmp
     '  - Handle to a bitmap.
     '
     ' hPal
     '  - Handle to a Palette.
     '  - Can be null if the bitmap doesn't use a palette.
     '
     ' Returns
     '  - Returns a Picture object containing the bitmap.
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     '
     #If Win32 Then
       Public Function CreateBitmapPicture(ByVal hBmp As Long, _
        ByVal hPal As Long) As Picture
  
        Dim r As Long
     #ElseIf Win16 Then
       Public Function CreateBitmapPicture(ByVal hBmp As Integer, _
        ByVal hPal As Integer) As Picture
  
        Dim r As Integer
     #End If
       Dim Pic As PicBmp
       ' IPicture requires a reference to "Standard OLE Types."
       Dim IPic As IPicture
       Dim IID_IDispatch As GUID
  
       ' Fill in with IDispatch Interface ID.
       With IID_IDispatch
        .Data1 = &H20400
        .Data4(0) = &HC0
        .Data4(7) = &H46
       End With
  
       ' Fill Pic with necessary parts.
       With Pic
        .Size = Len(Pic)     ' Length of structure.
        .Type = vbPicTypeBitmap  ' Type of Picture (bitmap).
        .hBmp = hBmp       ' Handle to bitmap.
        .hPal = hPal       ' Handle to palette (may be null).
       End With
  
       ' Create Picture object.
       r = OleCreatePictureIndirect(Pic, IID_IDispatch, 1, IPic)
  
       ' Return the new Picture object.
       Set CreateBitmapPicture = IPic
     End Function
  
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     '
     ' CaptureWindow
     '  - Captures any portion of a window.
     '
     ' hWndSrc
     '  - Handle to the window to be captured.
     '
     ' Client
     '  - If True CaptureWindow captures from the client area of the
     '   window.
     '  - If False CaptureWindow captures from the entire window.
     '
     ' LeftSrc, TopSrc, WidthSrc, HeightSrc
     '  - Specify the portion of the window to capture.
     '  - Dimensions need to be specified in pixels.
     '
     ' Returns
     '  - Returns a Picture object containing a bitmap of the specified
     '   portion of the window that was captured.
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     ''''''
     '
     #If Win32 Then
       Public Function CaptureWindow(ByVal hWndSrc As Long, _
        ByVal Client As Boolean, ByVal LeftSrc As Long, _
        ByVal TopSrc As Long, ByVal WidthSrc As Long, _
        ByVal HeightSrc As Long) As Picture
  
        Dim hDCMemory As Long
        Dim hBmp As Long
        Dim hBmpPrev As Long
        Dim r As Long
        Dim hDCSrc As Long
        Dim hPal As Long
        Dim hPalPrev As Long
        Dim RasterCapsScrn As Long
        Dim HasPaletteScrn As Long
        Dim PaletteSizeScrn As Long
     #ElseIf Win16 Then
       Public Function CaptureWindow(ByVal hWndSrc As Integer, _
        ByVal Client As Boolean, ByVal LeftSrc As Integer, _
        ByVal TopSrc As Integer, ByVal WidthSrc As Long, _
        ByVal HeightSrc As Long) As Picture
  
        Dim hDCMemory As Integer
        Dim hBmp As Integer
        Dim hBmpPrev As Integer
        Dim r As Integer
        Dim hDCSrc As Integer
        Dim hPal As Integer
        Dim hPalPrev As Integer
        Dim RasterCapsScrn As Integer
        Dim HasPaletteScrn As Integer
        Dim PaletteSizeScrn As Integer
     #End If
       Dim LogPal As LOGPALETTE
  
       ' Depending on the value of Client get the proper device context.
       If Client Then
        hDCSrc = GetDC(hWndSrc) ' Get device context for client area.
       Else
        hDCSrc = GetWindowDC(hWndSrc) ' Get device context for entire
                       ' window.
       End If
  
       ' Create a memory device context for the copy process.
       hDCMemory = CreateCompatibleDC(hDCSrc)
       ' Create a bitmap and place it in the memory DC.
       hBmp = CreateCompatibleBitmap(hDCSrc, WidthSrc, HeightSrc)
       hBmpPrev = SelectObject(hDCMemory, hBmp)
  
       ' Get screen properties.
       RasterCapsScrn = GetDeviceCaps(hDCSrc, RASTERCAPS) ' Raster
                                ' capabilities.
       HasPaletteScrn = RasterCapsScrn And RC_PALETTE    ' Palette
                                 ' support.
       PaletteSizeScrn = GetDeviceCaps(hDCSrc, SIZEPALETTE) ' Size of
                                 ' palette.
  
       ' If the screen has a palette make a copy and realize it.
       If HasPaletteScrn And (PaletteSizeScrn = 256) Then
        ' Create a copy of the system palette.
        LogPal.palVersion = &H300
        LogPal.palNumEntries = 256
        r = GetSystemPaletteEntries(hDCSrc, 0, 256, _
          LogPal.palPalEntry(0))
        hPal = CreatePalette(LogPal)
        ' Select the new palette into the memory DC and realize it.
        hPalPrev = SelectPalette(hDCMemory, hPal, 0)
        r = RealizePalette(hDCMemory)
       End If
  
       ' Copy the on-screen image into the memory DC.
       r = BitBlt(hDCMemory, 0, 0, WidthSrc, HeightSrc, hDCSrc, _
        LeftSrc, TopSrc, vbSrcCopy)
  
     ' Remove the new copy of the on-screen image.
       hBmp = SelectObject(hDCMemory, hBmpPrev)
  
       ' If the screen has a palette get back the palette that was
       ' selected in previously.
       If HasPaletteScrn And (PaletteSizeScrn = 256) Then
        hPal = SelectPalette(hDCMemory, hPalPrev, 0)
       End If
  
       ' Release the device context resources back to the system.
       r = DeleteDC(hDCMemory)
       r = ReleaseDC(hWndSrc, hDCSrc)
  
       ' Call CreateBitmapPicture to create a picture object from the
       ' bitmap and palette handles. Then return the resulting picture
       ' object.
       Set CaptureWindow = CreateBitmapPicture(hBmp, hPal)
     End Function
  
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     '
     ' CaptureScreen
     '  - Captures the entire screen.
     '
     ' Returns
     '  - Returns a Picture object containing a bitmap of the screen.
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     '
     Public Function CaptureScreen() As Picture
       #If Win32 Then
        Dim hWndScreen As Long
       #ElseIf Win16 Then
        Dim hWndScreen As Integer
       #End If
  
       ' Get a handle to the desktop window.
       hWndScreen = GetDesktopWindow()
  
       ' Call CaptureWindow to capture the entire desktop give the handle
       ' and return the resulting Picture object.
  
       Set CaptureScreen = CaptureWindow(hWndScreen, False, 0, 0, _
        Screen.Width \ Screen.TwipsPerPixelX, _
        Screen.Height \ Screen.TwipsPerPixelY)
     End Function
  
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     '
     ' CaptureForm
     '  - Captures an entire form including title bar and border.
     '
     ' frmSrc
     '  - The Form object to capture.
     '
     ' Returns
     '  - Returns a Picture object containing a bitmap of the entire
     '   form.
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     '
     Public Function CaptureForm(frmSrc As Form) As Picture
       ' Call CaptureWindow to capture the entire form given its window
       ' handle and then return the resulting Picture object.
       Set CaptureForm = CaptureWindow(frmSrc.hWnd, False, 0, 0, _
        frmSrc.ScaleX(frmSrc.Width, vbTwips, vbPixels), _
        frmSrc.ScaleY(frmSrc.Height, vbTwips, vbPixels))
     End Function
  
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     '
     ' CaptureClient
     '  - Captures the client area of a form.
     '
     ' frmSrc
     '  - The Form object to capture.
     '
     ' Returns
     '  - Returns a Picture object containing a bitmap of the form's
     '   client area.
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     '
     Public Function CaptureClient(frmSrc As Form) As Picture
       ' Call CaptureWindow to capture the client area of the form given
       ' its window handle and return the resulting Picture object.
       Set CaptureClient = CaptureWindow(frmSrc.hWnd, True, 0, 0, _
        frmSrc.ScaleX(frmSrc.ScaleWidth, frmSrc.ScaleMode, vbPixels), _
        frmSrc.ScaleY(frmSrc.ScaleHeight, frmSrc.ScaleMode, vbPixels))
     End Function
  
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     '
     ' CaptureActiveWindow
     '  - Captures the currently active window on the screen.
     '
     ' Returns
     '  - Returns a Picture object containing a bitmap of the active
     '   window.
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     '
     Public Function CaptureActiveWindow() As Picture
       #If Win32 Then
        Dim hWndActive As Long
        Dim r As Long
       #ElseIf Win16 Then
        Dim hWndActive As Integer
        Dim r As Integer
       #End If
       Dim RectActive As RECT
  
       ' Get a handle to the active/foreground window.
       hWndActive = GetForegroundWindow()
  
       ' Get the dimensions of the window.
       r = GetWindowRect(hWndActive, RectActive)
  
       ' Call CaptureWindow to capture the active window given its
       ' handle and return the Resulting Picture object.
     Set CaptureActiveWindow = CaptureWindow(hWndActive, False, 0, 0, _
        RectActive.Right - RectActive.Left, _
        RectActive.Bottom - RectActive.Top)
     End Function
  
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     '
     ' PrintPictureToFitPage
     '  - Prints a Picture object as big as possible.
     '
     ' Prn
     '  - Destination Printer object.
     '
     ' Pic
     '  - Source Picture object.
     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
     '
     Public Sub PrintPictureToFitPage(Prn As Printer, Pic As Picture)
       Const vbHiMetric As Integer = 8
       Dim PicRatio As Double
       Dim PrnWidth As Double
       Dim PrnHeight As Double
       Dim PrnRatio As Double
       Dim PrnPicWidth As Double
       Dim PrnPicHeight As Double
  
       ' Determine if picture should be printed in landscape or portrait
       ' and set the orientation.
       If Pic.Height >= Pic.Width Then
        Prn.Orientation = vbPRORPortrait  ' Taller than wide.
       Else
        Prn.Orientation = vbPRORLandscape ' Wider than tall.
       End If
  
       ' Calculate device independent Width-to-Height ratio for picture.
       PicRatio = Pic.Width / Pic.Height
  
       ' Calculate the dimentions of the printable area in HiMetric.
       PrnWidth = Prn.ScaleX(Prn.ScaleWidth, Prn.ScaleMode, vbHiMetric)
       PrnHeight = Prn.ScaleY(Prn.ScaleHeight, Prn.ScaleMode, vbHiMetric)
       ' Calculate device independent Width to Height ratio for printer.
       PrnRatio = PrnWidth / PrnHeight
  
       ' Scale the output to the printable area.
       If PicRatio >= PrnRatio Then
        ' Scale picture to fit full width of printable area.
        PrnPicWidth = Prn.ScaleX(PrnWidth, vbHiMetric, Prn.ScaleMode)
        PrnPicHeight = Prn.ScaleY(PrnWidth / PicRatio, vbHiMetric, _
          Prn.ScaleMode)
       Else
        ' Scale picture to fit full height of printable area.
        PrnPicHeight = Prn.ScaleY(PrnHeight, vbHiMetric, Prn.ScaleMode)
        PrnPicWidth = Prn.ScaleX(PrnHeight * PicRatio, vbHiMetric, _
          Prn.ScaleMode)
       End If
  
       ' Print the picture using the PaintPicture method.
       Prn.PaintPicture Pic, 0, 0, PrnPicWidth, PrnPicHeight
     End Sub
     '--------------------------------------------------------------------
  					
 7. Uložiť projekt.
 8. Pred spustením aplikácie tohto projektu overiť v projekte odkazy, ktoré Odkaz na automatizácie OLE existuje (StdOle2.tlb).
 9. Spustite projektu a testu. Ste mali byť schopní zachytiť forme, klient oblasť formulára, obrazovky a aktívne okno. Budete tiež mať možnosť vytlačiť tieto.
POZNÁMKA: Akonáhle ste zachytili obrázok, ktorý chcete v objekte obrázok, môžete jednoducho umiestniť ho do schránky pomocou metódy SetData Schránky objekt.

ODKAZY

Dodatočné informácie, po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
230502 Ako vytlačiť formulár, ktorý je príliš veľký pre obrazovky alebo stránky
178076 Ako používať PictureBox kontrolu orientáciu tlače formulár
194580 Ako vytlačiť kompozitné obrázok Z RichTextBox
146022 Ako nastaviť RichTextBox ovládanie pre WYSIWYG tlač

Vlastnosti

ID článku: 161299 - Posledná kontrola: 17. októbra 2011 - Revízia: 2.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbhowto kbprint kbmt KB161299 KbMtsk
Strojovo preložené
DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.
Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:161299

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com