Làm th? nào đ? thêm d? li?u vào m?t đi?u khi?n ComboBox ho?c m?t đi?u khi?n ListBox trong Excel ho?c t?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 161598 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t Microsoft Excel cho Mac phiên b?n này vi?t, xem 185388.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các phương pháp populating m?t ComboBox ho?c Ki?m soát ListBox.

THÔNG TIN THÊM

Microsoft cung c?p các ví d? v? l?p tr?nh b?o cho tác gi?, mà không có hành th? th? hi?n hay ng? ?. Đi?u này bao g?m, nhưng không gi?i h?n, b?o đ?m ng? ? kh? năng bán hàng ho?c t?p th? d?c cho m?t m?c đích c? th?. Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i ngôn ng? l?p tr?nh mà đang đư?c ch?ng minh và v?i các công c? mà đư?c s? d?ng đ? t?o ra và g? l?i th? t?c. K? sư h? tr? Microsoft có th? giúp gi?i thích các ch?c năng c?a m?t th? t?c c? th?, nhưng h? s? không S?a đ?i các ví d? đ? cung c?p thêm ch?c năng ho?c xây d?ng quy tr?nh đ? đáp ?ng các yêu c?u c? th? c?a b?n.

Để biết thêm thông tin về các tùy ch?n h? tr? có s?n và v? làm th? nào đ? liên h? v?i Microsoft, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
B?n có th? s? d?ng m?t ki?m soát, ch?ng h?n như m?t combo h?p ho?c m?t h?p danh sách, vào m?t h?nh th?c s? d?ng. Trong Microsoft Excel, b?n có th? s? d?ng các th? đi?u khi?n trong b?ng tính. Nh?ng phương pháp cho populating các đi?u khi?n là tương t?. Các ví d? trong bài vi?t này s? d?ng đi?u khi?n trên m?t h?nh th?c s? d?ng.

Phương pháp 1: Làm th? nào đ? liên k?t m?t Combo h?p ho?c h?p danh sách cho các t? bào trên m?t b?ng tính Excel

 1. T?o m?t b?ng tính m?i trong Microsoft Excel. Ngày Sheet1, g? sau đây:
     A1: One   B1: Red
     A2: Two   B2: Green
     A3: Three  B3: Yellow
     A4: Four  B4: Blue
  					
 2. Nh?n ALT + F11 đ? b?t đ?u Microsoft Excel Visual Basic Biên t?p viên.
 3. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào UserForm.
 4. T?o ra m?t đi?u khi?n ComboBox và m?t đi?u khi?n ListBox vào ngư?i dùng h?nh th?c.
 5. N?u c?a s? thu?c tính không th? nh?n th?y, ph?i b?m C?a s? Properties trên các Xem tr?nh đơn.
 6. B?m vào các ComboBox và di chuy?n đ?n RowSource trong các C?a s? Properties.

  C?a s? đư?c chia thành hai ph?n. Bên trái ph?n ch?a tên c?a các tài s?n cho s? ki?m soát. Ph?n bên ph?i có giá tr? c?a tài s?n. Click vào trong ph?n bên ph?i c?a RowSource và ki?u"sheet1! a1:a4"(không có các d?u ngo?c kép).
 7. B?m vào các ListBox và di chuy?n đ?n RowSource trong c?a s? thu?c tính. Click vào trong ph?n bên ph?i c?a RowSource và g?"sheet1! b1:b4"(không có các d?u ngo?c kép).

  LƯU ?: N?u b?n b? qua tài li?u tham kh?o t?, ComboBox và ListBox đi?u khi?n đư?c dân cư v?i các d? li?u t? các t? bào t? b?ng tính là ho?t đ?ng khi b?n ch?y các m?u ngư?i dùng. Đ? đ?m b?o r?ng các d? li?u t? cùng m?t b?ng luôn luôn đư?c s? d?ng đ? cư m?u ngư?i dùng, bao g?m tài li?u tham kh?o t? như đư?c hi?n th? trong các ví d?. Cư m?u ngư?i dùng v?i d? li?u t? ho?t đ?ng t?m, không bao g?m t? tài li?u tham kh?o trong RowSource. Khi b?n làm đi?u này, v? mô s? d?ng d? li?u t? các ho?t đ?ng t?m cư d?ng ngư?i s? d?ng.
 8. Ch?y các m?u ngư?i dùng b?ng cách nh?p vào Ch?y và sau đó nh?p vào Ch?y Sub/UserForm.
M?t, hai, ba, và b?n xu?t hi?n trong đi?u khi?n ComboBox; và Đ?, xanh, vàng, và màu xanh xu?t hi?n trong đi?u khi?n ListBox.

Methdod 2: Làm th? nào đ? s? d?ng Macro Visual Basic đ? cư m?t Combo h?p ho?c h?p danh sách

 1. M? m?t ?ng d?ng văn ph?ng c?a Microsoft như Microsoft Excel ho?c t?.
 2. Nh?n ALT + F11 đ? b?t đ?u Visual Basic Editor.
 3. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào UserForm.
 4. T?o ra m?t ComboBox và m?t đi?u khi?n ListBox v? h?nh th?c ngư?i s? d?ng.
 5. Nh?p chu?t ph?i vào h?nh th?c ngư?i dùng và nh?p vào Xem m?. C?a s? m? cho các m?u ngư?i dùng s? xu?t hi?n. Nh?p vào Kh?i t?o trong các Th? t?c danh sách (? bên ph?i).

  Đ?u tiên và cu?i d?ng chương tr?nh con đư?c t? đ?ng nh?p, và đi?m chèn là t? đ?ng đư?c đ?t gi?a hai d?ng.
 6. G? m? sau đây:
     ListBox1.List = Array("One", "Two", "Three", "Four")
     ComboBox1.List = Array("Red", "Green", "Yellow", "Blue")
  						
  M? này nên xu?t hi?n gi?a nh?ng d?ng "Sub UserForm_Initialize()" và "K?t thúc ph?".
 7. Trên các Ch?y tr?nh đơn, nh?p vào Ch?y Sub/UserForm đ? ch?y dư?i d?ng ngư?i s? d?ng.
M?t, hai, ba, và b?n xu?t hi?n trong đi?u khi?n ListBox; và Đ?, xanh, vàng, và màu xanh xu?t hi?n trong đi?u khi?n ComboBox.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ngư?i s? d?ng các h?nh th?c, b?m các Ch? s? tab trong Microsoft Visual Basic giúp, g? như sau văn b?n:
UserForm đ?i tư?ng
và sau đó b?m đúp chu?t vào các văn b?n đ? ch?n đ? đi đ?n "UserForm Ch? đ? đ?i tư?ng".

Thu?c tính

ID c?a bài: 161598 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Word 2003
T? khóa: 
kbcontrol kbdtacode kbhowto kbprogramming kbmt KB161598 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:161598

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com