G? r?i v?n đ? đăng nh?p nhà cung c?p d?ch v? Internet

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 161986 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đối với phiên bản Microsoft Windows XP của bài viết này, hãy xem 314455.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? g? r?i các nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP) v?n đ? đăng nh?p. Bài vi?t này bàn v? v?n đ? đăng nh?p duy nh?t, không modem ho?c Quay s? v?n đ?. Thông tin v? modem ho?c quay s? v?n đ?, xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
ID C?A BÀI: 161516
Tiêu đ?: G? r?i v?n đ? Modem dư?i Windows NT 4.0

ID C?A BÀI: 162293
Tiêu đ?: Gi?i đáp th?c m?c RAS khách hàng các v?n đ? trong Windows NT 4.0

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n c? g?ng đ? k?t n?i v?i ISP c?a b?n, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
L?i 629: C?ng b? ng?t b?i máy tính t? xa.
: 640 M?t l?i NetBIOS có l?i.
B?n có th? g?p v?n đ? k?t n?i v?i ISP c?a b?n cho b?t k? các l? do sau đây:
 • Các thi?t đ?t cho k?t n?i quay s? c?a b?n cho ISP c?a b?n đư?c l?p c?u h?nh không chính xác.
 • Máy ch? c?a ISP c?a b?n đi?m-đi?m (PPP) ngh? đ?nh thư không ho?t đ?ng đúng cách.
Đ? xác đ?nh và gi?i quy?t v?n đ? b?n đang g?p ph?i, làm theo các th? t?c trong m?i ph?n sau đây theo th? t?. Sau khi b?n hoàn thành th? t?c m?i, ki?m tra xem n?u b?n có th? k?t n?i v?i ISP c?a b?n thành công.

Ki?m ch?ng tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a b?n

H?y ch?c ch?n r?ng Caps Lock không vô t?nh v?, và sau đó xác nh?n r?ng b?n đang g? tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a b?n chính xác theo quy đ?nh c?a ISP c?a b?n. N?u b?n không ch?c ch?n r?ng tên ngư?i dùng và m?t kh?u c?a b?n là g?, liên h? v?i ISP c?a b?n cho h? tr?.

Ch?p nh?n xác th?c nào k? c? văn b?n r? ràng

C?u h?nh k?t n?i quay s? c?a b?n cho ISP c?a b?n đ? ch?p nh?n b?t k? xác th?c, bao g?m c? văn b?n r? ràng. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, tr? t?i chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, và sau đó nh?p vào M?ng quay s?.
 2. Nh?p vào m?c nh?p danh baï cho ISP c?a b?n trong các Danh b? đi?n tho?i nh?p c?nh đ? quay s?h?p.
 3. Nh?p vào Nhi?u, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a m?c và các thu?c tính c?a Modem.
 4. B?m vào các Bảo mật tab, b?m vào Ch?p nh?n xác th?c nào k? c? văn b?n r? ràng, và sau đó nh?p vào Ok.

Gi?m t?c đ? k?t n?i

N?u ti?ng ?n d?ng đi?n tho?i ho?c can thi?p khác là m?t v?n đ?, làm gi?m c?a b?n t?c đ? k?t n?i có th? cho phép b?n k?t n?i v?i ISP c?a b?n. Đ? th?p hơn c?a b?n k?t n?i t?c đ?, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Ph? ki?n, và sau đó nh?p vào M?ng quay s?.
 2. Nh?p vào m?c nh?p danh baï cho ISP c?a b?n trong các Danh b? đi?n tho?i nh?p c?nh đ? quay s? h?p.
 3. Nh?p vào Nhi?u, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a m?c và các thu?c tính c?a Modem.
 4. Nh?p vào modem c?a b?n trong các Quay s? b?ng cách s? d?ng h?p, và sau đó b?m C?u h?nh.
 5. Trong các T?c đ? ban đ?u (BPS) h?p, b?m vào 9600, và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Nh?p vào Ok.
N?u b?n có th? k?t n?i t?c đ? th?p hơn, ho?c n?u là ti?ng ?n d?ng đi?n tho?i như v?y mà b?n không th? k?t n?i, có công ty đi?n tho?i ki?m tra đi?n tho?i d?ng.

Vô hi?u hóa đi?u khi?n lu?ng ph?n c?ng

Vô hi?u hóa ph?n c?ng ki?m soát d?ng ch?y trong k?t n?i quay s? c?a b?n cho ISP c?a b?n. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, tr? t?i chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, và sau đó nh?p vào M?ng quay s?.
 2. Nh?p vào m?c nh?p danh baï cho ISP c?a b?n trong các Danh b? đi?n tho?i nh?p c?nh đ? quay s?h?p.
 3. Nh?p vào Nhi?u, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a m?c và các thu?c tính c?a Modem.
 4. B?m vào các Basic tab, b?m vào C?u h?nh, b?m các Cho phép lưu lư?ng ph?n c?ng Ki?m soát h?p ki?m đ? xoá nó, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Nh?p vào Ok.

Vô hi?u hóa đi?u khi?n l?i Modem

Vô hi?u hóa đi?u khi?n l?i Modem trong k?t n?i quay s? c?a b?n cho ISP c?a b?n. Đ? làm V? v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m b?t đ?u, tr? đ?n các chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, và sau đó nh?p vào M?ng quay s?.
 2. Nh?p vào m?c nh?p danh baï cho ISP c?a b?n trong các Danh b? đi?n tho?i nh?p c?nh đ? quay s?h?p.
 3. Nh?p vào Nhi?u, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a m?c và các thu?c tính c?a Modem.
 4. B?m vào các Basic tab, b?m vào C?u h?nh, b?m các Kích ho?t l?i Modem Ki?m soát h?p ki?m đ? xoá nó, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Nh?p vào Ok.

Vô hi?u hoá nén Modem

Vô hi?u hoá nén Modem trong k?t n?i quay s? c?a b?n cho ISP c?a b?n. Đ? làm V? v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m b?t đ?u, tr? đ?n các chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, và sau đó nh?p vào M?ng quay s?.
 2. Nh?p vào m?c nh?p danh baï cho ISP c?a b?n trong các Danh b? đi?n tho?i nh?p c?nh đ? quay s?h?p.
 3. Nh?p vào Nhi?u, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a m?c và các thu?c tính c?a Modem.
 4. B?m vào các Basic tab, b?m vào C?u h?nh, b?m các Cho phép Modem Nén h?p ki?m đ? xoá nó, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Nh?p vào Ok.

Vô hi?u hóa ph?n m?m nén

Vô hi?u hóa ph?n m?m nén trong k?t n?i quay s? c?a b?n cho ISP c?a b?n. Đ? làm V? v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m b?t đ?u, tr? đ?n các chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, và sau đó nh?p vào M?ng quay s?.
 2. Nh?p vào m?c nh?p danh baï cho ISP c?a b?n trong các Danh b? đi?n tho?i nh?p c?nh đ? quay s?h?p.
 3. Nh?p vào Nhi?u, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a m?c và các thu?c tính c?a Modem.
 4. Nh?p vào tab máy ch?, nh?p vào h?p ki?m cho phép ph?n m?m nén đ? xóa nó, và sau đó b?m OK.

Vô hi?u hoá ti?n ích m? r?ng LCP

B?n có th? g?p khó khăn khi k?t n?i v?i ISP c?a b?n n?u đi?m-đi?m c?a ISP c?a b?n giao th?c (PPP) máy ch? không h? tr? giao th?c ki?m soát liên k?t (LCP) ph?n m? r?ng. Ph?n m? r?ng LCP bao g?m m?t tùy ch?n g?i l?i, th?i gian c?n l?i, và Nh?n d?ng các gói đư?c đ?nh ngh?a trong RFC 1570. Liên h? v?i ISP c?a b?n đ? xác đ?nh cho dù b?n nên vô hi?u hoá ti?n ích m? r?ng LCP.

Đ? vô hi?u hoá ti?n ích m? r?ng LCP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m b?t đ?u, tr? đ?n các chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, và sau đó nh?p vào M?ng quay s?.
 2. Nh?p vào m?c nh?p danh baï cho ISP c?a b?n trong các Danh b? đi?n tho?i nh?p c?nh đ? quay s?h?p.
 3. Nh?p vào Nhi?u, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a m?c và các thu?c tính c?a Modem.
 4. B?m vào các Máy chủ tab, b?m vào các Cho phép m? r?ng PPP LCP h?p ki?m r? ràng nó, và sau đó nh?p vào Ok.

Vô hi?u hoá nén tiêu đ? IP

B?n có th? đăng nh?p ISP c?a b?n n?u b?n đang s? d?ng tiêu đ? IP nén (c?n g?i là Van Jacobson ho?c VJ tiêu đ? nén). Đ? vô hi?u hoá nén tiêu đ? IP, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m b?t đ?u, tr? đ?n các chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, và sau đó nh?p vào M?ng quay s?.
 2. Nh?p vào m?c nh?p danh baï cho ISP c?a b?n trong các Danh b? đi?n tho?i nh?p c?nh đ? quay s?h?p.
 3. Nh?p vào Nhi?u, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a m?c và các thu?c tính c?a Modem.
 4. B?m vào các Máy chủ tab, và sau đó b?m Thi?t đ?t TCP/IP.
 5. B?m vào các S? d?ng nén tiêu đ? IP h?p ki?m đ? xóa nó, và sau đó Nh?p vào Ok.
 6. Nh?p vào Ok.

K?t n?i s? d?ng m?t c?a s? thi?t b? đ?u cu?i

M?t s? tài kho?n PPP và phi?u yêu c?u b?n ph?i đăng nh?p b?ng cách s? d?ng m?t c?a s? terminal, và sau đó g? "ppp" ho?c "trư?t" (không có d?u ngo?c kép) t?i m?t nhà ga d?u nh?c đ? b?t đ?u phiên h?p. Khi đăng nh?p, b?n c?ng có th? c?n đ? ti?n t? tên ngư?i dùng c?a b?n v?i các nhân v?t như "P" ho?c "S" hay "PPP:" (không có d?u ngo?c kép). Liên h? v?i ISP c?a b?n đ? xác đ?nh n?u b?n ph?i g? "ppp" ho?c "trư?t" m?t d?u nh?c thi?t b? đ?u cu?i ho?c n?u tên ngư?i dùng c?a b?n yêu c?u đ?c bi?t ti?n t?.

N?u ISP c?a b?n yêu c?u thông tin b? sung khác v?i tên ngư?i dùng c?a b?n và m?t kh?u, b?n có th? c?n ph?i s? d?ng m?t c?a s? thi?t b? đ?u cu?i. Đ? m? m?t c?a s? thi?t b? đ?u cu?i sau khi b?n k?t n?i, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, tr? t?i chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, và sau đó nh?p vào M?ng quay s?.
 2. Nh?p vào m?c nh?p danh baï cho ISP c?a b?n trong các Danh b? đi?n tho?i nh?p c?nh đ? quay s?h?p.
 3. Nh?p vào Nhi?u, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a m?c và các thu?c tính c?a Modem.
 4. B?m vào các K?ch b?n tab, b?m vào B?t lên m?t c?a s? thi?t b? đ?u cu?i, và sau đó nh?p vào Ok.

Không có d?u nh?c cho tên ngư?i dùng và m?t kh?u

N?u b?n không nh?n đư?c m?t nh?c tên ngư?i dùng ho?c m?t kh?u c?a b?n khi b?n c? g?ng đ? k?t n?i v?i ISP c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?m b?t đ?u, tr? đ?n các chương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, và sau đó nh?p vào M?ng quay s?.
 2. Nh?p vào m?c nh?p danh baï cho ISP c?a b?n trong các Danh b? đi?n tho?i nh?p c?nh đ? quay s?h?p.
 3. Nh?p vào Nhi?u, và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a m?c và các thu?c tính c?a Modem.
 4. B?m vào các Bảo mật tab, b?m vào Unsave m?t kh?u, và sau đó nh?p vào Ok.

Vô hi?u hoá các Script đăng nh?p c?a b?n

N?u b?n ch?y m?t k?ch b?n đăng nh?p đ? k?t n?i v?i ISP c?a b?n, vô hi?u hóa nó và c? g?ng k?t n?i v?i m?t c?a s? thi?t b? đ?u cu?i. N?u b?n có th? k?t n?i, có có th? là m?t v?n đ? v?i t?p tin k?ch b?n đăng nh?p c?a b?n. B?n có th? c?n liên h? v?i b?n ISP đ? đư?c h? tr? trong vi?c t?o ra m?t t?p l?nh đ? s? d?ng v?i Dial-Up M?ng. Windows NT bao g?m m?t s? t?p tin k?ch b?n cơ b?n bao g?m:
 • PPP.SCP
 • Slip.SCP
 • CIS.SCP
LƯU ?: Khi b?n s? d?ng k?ch b?n CompuServe thông tin d?ch v? (CIS), b?n ph?i s? d?ng c?a b?n ID CIS cho tên ngư?i dùng c?a b?n. Cho bi?t thêm thông tin v? vi?c s? d?ng nh?ng t?p tin này, xem các t?p tin Script.doc trong Winnt\System32\Ras\Script thư m?c. N?u b?n có v?n đ? v? vi?c t?o ra m?t t?p l?nh đ? t? đ?ng đăng nh?p c?a b?n ngày, liên h? v?i ISP c?a b?n đ? h? tr? thêm.

N?u b?n có m?t tài kho?n SLIP, b?n ph?i s? d?ng m?t c?a s? thi?t b? đ?u cu?i ho?c m?t k?ch b?n t?p tin đ? k?t n?i v?i ISP c?a b?n. Khi b?n đang s? d?ng m?t tài kho?n SLIP, h?u h?t các ISP hi?n th? đ?a ch? IP cho phiên trong c?a s? thi?t b? đ?u cu?i. H?u h?t các ISP thông báo cho b?n v? đ?a ch? IP c?a b?n v?i m?t tin nh?n tương t? như "đ?a ch? IP là <###.###.###.###>"ho?c"SLIP phiên t? <###.###.###.###> <###.###.###.###>." Trong trư?ng h?p này, s? th? hai thư?ng là IP c?a b?n Đ?a ch?. B?n nên nh?p này vào h?p đ?a ch? IP. N?u đ?a ch? là như v?y m?i l?n b?n k?t n?i, b?n có th? đ?i nó trong các m?c nh?p danh baï trong cài đ?t TCP/IP trên tab máy ch?. </###.###.###.###></###.###.###.###></###.###.###.###>

Xác minh s? đi?n tho?i

Ki?m ch?ng r?ng b?n đang s? d?ng s? đi?n tho?i chính xác đ? k?t n?i v?i ISP c?a b?n. N?u b?n s? d?ng MSN, The Microsoft m?ng, như ISP c?a b?n, xác minh r?ng b?n là Quay s? trong đ? m?t s? đi?n tho?i MSN, h? tr? các cu?c g?i cho lo?i d?ch v? "Internet và m?ng Microsoft."

Xác th?c l?n nhau

B?n có th? đăng nh?p vào ISP c?a b?n n?u h? ph?c v? PPP c?a ISP c?a b?n là s? d?ng xác th?c l?n nhau. M?ng quay s? không h? tr? l?n nhau xác th?c. Liên h? v?i ISP c?a b?n đ? xác đ?nh li?u c?a ISP c?a b?n PPP h? ph?c v? s? d?ng xác th?c l?n nhau.

PPP Logging

Cho phép các t?p tin ghi s? PPP (Ppp.log) có th? giúp b?n kh?c ph?c s? c? khác v?n đ? liên quan đ?n k?t n?i t?i h? ph?c v? PPP c?a ISP c?a b?n. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? kích ho?t các t?p tin Ppp.log, xem các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
ID C?A BÀI: 115929
Tiêu đ?: Cho phép PPP đăng nh?p Windows NT
Lưu ?: N?u b?n đang s? d?ng đ?nh tuy?n và C?p Nh?t d?ch v? truy nh?p t? xa, các trên cơ s? ki?n th?c Microsoft bài vi?t không áp d?ng. Đ? có thông tin v? vi?c cho phép đăng nh?p t?nh tr?ng này, xem các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
ID C?A BÀI: 161426
Tiêu đ?: Làm th? nào đ? cho phép ghi s? v?i truy c?p t? xa và đ?nh tuy?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 161986 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbnetwork kbmt KB161986 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:161986

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com