Làm th? nào đ? kích ho?t m?t kh?u m?nh ch?c năng trong Windows NT

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 161990 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 2 gi?i thi?u m?t m?i File DLL (Passfilt.dll) cho phép b?n thi hành yêu c?u m?t kh?u m?nh m? hơn Đ?i v?i ngư?i dùng. Passfilt.dll cung c?p b?o m?t nâng cao ch?ng l?i "m?t kh?u đoán" ho?c "t?n công t? đi?n" b?i nh?ng k? xâm nh?p bên ngoài.

LƯU ?: Trong khi Windows 95 không h? tr? c?m trong c?a nó m?t kh?u, yêu c?u thay đ?i m?t kh?u đư?c g?i đ?n các b? đi?u khi?n tên mi?n chính (PDC) theo cách mà nó có th? thi hành m?t kh?u quy t?c l?c. Cho Ví d?, n?u b?n thay đ?i m?t kh?u vùng c?a b?n trên m?t máy tính ch?y Windows 95 đ? PassWord1, b?n có th? dùng password1, PASSWORD1, PassWord1, vv đ? đăng nh?p vào tên mi?n t? m?t máy tính ch?y Windows 95. Tuy nhiên, b?n ph?i s? d?ng PassWord1 đ? đăng nh?p vào m?t máy tính đang ch?y Windows NT.

LƯU ?: M?t kh?u thay đ?i trong Windows 3.x ho?c Windows cho nhóm làm vi?c 3.x không th? đư?c áp d?ng trong chính sách m?t kh?u.

THÔNG TIN THÊM

Th?c hi?n các t?p tin Passfilt.dll m?t kh?u sau chính sách:
 1. M?t kh?u ph?i có ít nh?t sáu (6) nhân v?t dài.
 2. M?t kh?u ph?i ch?a các k? t? t? ít nh?t ba (3) các l?p h?c b?n (4) sau đây:
     Description           Examples
     -----------------------------------------------
  
     Upper case letters       A, B, C, ... Z
     Lower case letters       a, b, c, ... z
     Westernized Arabic numerals   0, 1, 2, ... 9
     Non-alphanumeric ("special 
      characters") such as 
      punctuation symbols
  
 3. M?t kh?u có th? không ch?a tên ngư?i dùng ho?c b?t k? ph?n nào c?a tên đ?y đ? c?a b?n.
Nh?ng yêu c?u này là khó m? hoá trong các t?p tin Passfilt.dll và không th? thay đ?i thông qua giao di?n ngư?i dùng ho?c đăng k?. N?u b?n mu?n nâng cao ho?c th?p hơn các yêu c?u này, b?n ph?i vi?t .dll riêng c?a b?n và th?c hi?n nó trong th?i trang tương t? như phiên b?n Microsoft có s?n v?i Windows NT 4.0 D?ch v? gói 2.

Làm th? nào đ? cài đ?t m?t kh?u m?nh l?c

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? đ?m b?o m?t kh?u m?nh ch?c năng x?y ra trong su?t c?u trúc tên mi?n c?a b?n, làm cho nh?ng thay đ?i sau vào t?t c? các ti?u b? đi?u khi?n vùng (hay đ?ng m?t m?nh-máy ch?, nơi c?n thi?t).

Passfilt.dll là không c?n thi?t trên b? đi?u khi?n vùng sao lưu t? PDC là các ch? máy nơi cơ s? d? li?u tài kho?n tên mi?n đang thay đ?i. Tuy nhiên, nó nên đư?c cài đ?t trên t?t c? các BDCs b?i v? h? có th? đư?c đ?y m?nh đ? PDC. N?u m?t BDC mà không có Passfilt.dll thăng PDC, th?c thi pháp lu?t sau đó m?nh m?t kh?u s? b? m?t, nhưng s? không có tác d?ng ph? khác.
 1. Cài đ?t service pack m?i nh?t c?a Windows NT 4.0.
 2. Sao chép Passfilt.dll đ? %SYSTEMROOT%\SYSTEM32 thư m?c.
 3. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 4. Xác đ?nh v? trí và Click vào khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa
 5. N?u không ph?i là m?t giá tr? đư?c g?i là Thông báo gói, sau đó vào các Ch?nh s?a Nh?p vào tr?nh đơn Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? sau đây:
  Thông báo gói
  Giá tr? này nên là m?t lo?i d? li?u REG_MULTI_SZ.

  LƯU ?: N?u giá tr? thông báo gói đ? t?n t?i, ti?n hành bư?c ti?p theo.
 6. Đôi-lick các Thông báo gói giá tr?.
 7. Trong các D? li?u ph?n không ph?i là m?t giá tr? c?a FPNWCLNT. T?o ra m?t d?ng m?i, và sau đó g?PASSFILT.
 8. Thoát kh?i Registry Editor.
 9. Khởi động lại máy tính.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
174075M?t kh?u m?nh m? v?i Passfilt.dll không đư?c thi hành
174076 Thư m?t kh?u không h?p l? khi m?t kh?u m?nh đư?c yêu c?u

Microsoft Windows 2000

Ch?c năng m?t kh?u m?nh bao g?m v?i Microsoft Windows 2000

Các ch?c năng đư?c mô t? ? trên cho các t?p tin Passfilt.dll cho Windows NT 4.0 đ? đư?c bao g?m trong các thành ph?n h? đi?u hành an ninh cho Windows 2000. B?n có th? kích ho?t m?t kh?u m?nh th?c thi pháp lu?t trong Windows 2000 b?i b?t đ?u t? đ?a phương máy tính chính sách-theo và cho phép các M?t kh?u ph?i đáp ?ng các yêu c?u v? đ? ph?c t?p cài đ?t trong máy tính Configuration\Windows Settings\Security Settings\AccountPolicies\Password Chính sách.

Thu?c tính

ID c?a bài: 161990 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowto kbnetwork kbmt KB161990 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:161990

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com