ตัวอย่างแมโคจะส่งกลับรหัสสำหรับตัวควบคุม CommandBar

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 162814 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสมบัติของหมายเลขสำหรับวัตถุ CommandBar ใช้หมายเลขเฉพาะสำหรับแต่ละอยู่แล้วภายในแถบเมนู แถบเมนูทางลัด เมนูย่อย รายการในเมนู หรือแถบเครื่องมือ หมายเลขมักจะจำเป็นเมื่อคุณทำการอ้างอิงตัวควบคุมบนแถบคำสั่ง Visual Basic สำหรับตัวอย่างแมโครแอปพลิเคชันในบทความนี้ส่งกลับหมายเลขสำหรับตัวควบคุม Commandbar ต่าง ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
159466XL97: รายการหมายเลขรหัสสำหรับตัวควบคุมแถบคำสั่งที่มีอยู่แล้ว

Microsoft แสดงตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น และไม่มีการรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในเรื่องการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บทความนี้อนุมานว่าคุณมีความคุ้นเคยกับภาษาการเขียนโปรแกรมที่แสดงอยู่ รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างและแก้จุดบกพร่องกระบวนการ วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สามารถช่วยอธิบายเกี่ยวกับหน้าที่การใช้งานของกระบวนการเฉพาะได้ แต่จะไม่ปรับเปลี่ยนตัวอย่างเหล่านี้เพื่อให้มีหน้าที่การใช้งานที่เพิ่มขึ้น หรือสร้างกระบวนการใดๆ เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณโดยเฉพาะ

เมนูบนแถบเมนูแบบ

ตัวอย่างแมโครดังต่อไปนี้ส่งกลับหมายเลขสำหรับการเครื่องมือเมนู ของการสร้าง- ในแถบเมนูแผนภูมิ:
  Sub File_Id

   Dim x as Object
   set x = CommandBars("Chart Menu Bar").Controls("Tools")
   MsgBox x.Caption & Chr(13) & x.Id

  End Sub
				

คำสั่งเมนูในเมนูแบบ

ตัวอย่างแมโครดังต่อไปนี้ส่งกลับหมายเลขสำหรับคำสั่งจบการทำงานบนการแฟ้ม:เมนูของแถบเมนูของแผ่นงานภายใน:
  Sub FileExit_Id()

   Dim x as Object
   set x = CommandBars("Worksheet Menu Bar").Controls("File") _
   .Controls("Exit")
   MsgBox x.Caption & Chr(13) & x.Id

  End Sub
				

คำสั่งบนเมนูย่อยของเมนูทางลัด

ตัวอย่างแมโครดังต่อไปนี้ส่งกลับ Id ที่สำหรับการคำนวณได้สินค้าที่สั่งในการสูตรเมนูย่อยของตารางสาระสำคัญในแถบเมนูทางลัด:
  Sub SubMenu_Command_Id()

   Dim x as Object
   set x = CommandBars("PivotTable Context Menu").Controls("Formulas") _
   .Controls("Calculated Item...")
   MsgBox x.Caption & Chr(13) & x.Id

  End Sub
				
ตัวอย่างแมโครดังต่อไปนี้ส่งกลับหมายเลขสำหรับสินค้าทั้งหมดบนเมนูย่อยสูตรของแถบเมนูทางลัดตารางสาระสำคัญ:
  Sub GetAll_Submenu_Ids()

   Dim ctrl as Object
   For Each ctrl in CommandBars("PivotTable Context Menu") _
   .Controls("Formulas").Controls
     MsgBox ctrl.Caption & Chr(13) & ctrl.Id
   Next ctrl

  End Sub
				

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเองโดยทางโปรแกรมคำสั่งแถบ ใน Visual Basic Editor คลิกการสำนักงานผู้ช่วยประเภท:การกำหนดเองเมนูคลิกค้นหาจากนั้น คลิกเพื่อดู "การรวมของแถบคำสั่ง"

หมายเหตุ:ถ้าผู้ช่วยซ่อนไว้ คลิกการสำนักงานผู้ช่วยปุ่มบนแถบเครื่องมือมาตรฐาน หากวิธีใช้ Microsoft Visual Basic ไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
120802office: วิธีเพิ่ม/เอาโปรแกรม Office เดี่ยวหรือคอมโพเนนต์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 162814 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbprogramming kbmt KB162814 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:162814

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com