K??das zi?ojums "Nevar saglab?t Global.mpt", izejot no programmas Microsoft Project

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 163093 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Izejot no programmas Microsoft Project, kad veidne Global.mpt ir atv?rta k? tikai las?ma, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
Nevar saglab?t 'Global.mpt'. ?is fails ir tikai las?ms. Varat
skat?t un kop?t inform?ciju, ta?u nevarat saglab?t izmai?as
?aj? fail? ar t? pa?reiz?jo nosaukumu. Ja v?laties saglab?t izmai?as ?aj?
fail?, izv?lieties Saglab?t k? un p?rd?v?jiet failu.

IEMESLS

?is k??das zi?ojums tiek par?d?ts, kad fails Global.mpt, ko izmanto programma Microsoft Project, ir tikai las?ms un kad m??in?t main?t noklus?juma iestat?jumus, format??anas opcijas vai makro.

Piez?me. ?is fails ir veidne. Taj? nav ietverti nek?di dati no projekta, ar kuru pa?reiz str?d?jat.

PROFILAKSE

Ja esat main?jis noklus?juma iestat?jumus, format??anas opcijas vai makro, saglab?jiet failu k? Global.mpt map?, kur? ir las??anas-rakst??anas at?aujas. Ja nev?laties saglab?t izmai?as, dialoglodzi?? noklik??iniet uz Atcelt. Veicot ?o darb?bu, dati netiek zaud?ti.

PAPILDINDORM?CIJA

Failam Global.mpt ir tikai las??anas at?aujas, ja ir sp?k? k?ds no ?iem nosac?jumiem:
 • Fails Global.mpt tiek glab?ts t?kla koplietojum?, kur failu lieto cits lietot?js.
 • Fails Global.mpt tiek glab?ts tikai las?m? t?kla viet?.
 • Fails Global.mpt ir tikai las?ms.
Programma Project mekl? failu Global.mpt ??d?s atra?an?s viet?s:
 • ?aj? map?

  Ja lietot?jam pieejama sa?sne, kas nor?da mapi "Start?t", un ja fails Global.mpt atrodas ?aj? map?, programma Project atver ?o failu Global.mpt. Ja lietot?js veic dubultklik??i uz projekta p?rl?kprogramm? Windows Explorer, kad programma Project nav atv?rta, programma Project izmanto failu Global.mpt, ja tas ir saglab?ts ?aj? konkr?taj? map?.
 • Lietot?ja profila map?

  Programma Project mekl? map? "Lietojumprogrammas dati", kas atrodas lietot?ja profil?. Piem?ram, dator?, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows 98 ar iesl?gtiem lietot?ju profiliem, ?? atra?an?s vieta ir ??da:
  \Windows\Profiles\Username\Application Data\Microsoft\MS Project
  Dator?, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows 2000, lietot?ja profils atrodas map? "Application Data" (Lietojumprogrammas dati).
 • Lietot?ja profila valodas map?

  ?? mape ir valodas ID apak?mape, kas atrodas lietot?ja profila map? "Lietojumprogrammas dati". Piem?ram, dator?, kur? darbojas sist?ma Windows 98 ar iesl?gtiem lietot?ju profiliem, ?? mape parasti atrodas ??d? atra?an?s viet?, ja lietot?ja valoda ir ang?u valoda:
  \Windows\Profiles\Username\Application Data\Microsoft\MS Project\1033
 • Map?, kur? atrodas fails Winproj.exe

  P?c noklus?juma lietojumprogramma Project ir instal?ta ?aj? map?:
  \program files\Microsoft Office\Office
 • Winproj.exe valodas map?

  P?c noklus?juma ?? mape atrodas ??d? atra?an?s viet?:
  \program files\Microsoft Office\Office\1033
  Ja programma Project atver failu Global.mpt ?aj? atra?an?s viet?, programma Project nesaglab? izmai?as ?aj? kopij?. T? viet? programma Project saglab? izmai?as profila valodas map?. P?c noklus?juma programma Project atver failu Global.mpt ?aj? atra?an?s viet?, pirmoreiz start?jot programmu Project.
 • Ja fails Global neatrodas nevien? no ??m atra?an?s viet?m, tiek start?ts l?dzeklis Microsoft Windows Installer un m??ina atjaunot kopiju Winproj.exe valodas map?.
 • Ja l?dzeklis Windows Installer nevar atjaunot faila Global.mpt kopiju, programm? Project tiek par?d?ts zi?ojums, ka tiks izveidots jauns fails Global.mpt, kuram tr?kst da?u elementu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 163093 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sv?tdiena, 2011. gada 18. septembris - P?rskat??ana: 3.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2000 Standard Edition
 • Microsoft Project Professional 2010
 • Microsoft Project Standard 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbbug kbpending KB163093

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com