Suprasti TCP/IP adresavimo ir subnetting pagrindai

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 164015 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

Kai konfig?ruojate TCP/IP protokol? Microsoft Windows kompiuteryje, ir IP adres?, potinklio kauk?, ir paprastai numatytojo ?liuzo reikia ? TCP/IP konfig?racijos parametrus.

Konfig?ruoti TCP/IP teisingai, b?tina suprasti, kaip TCP/IP tinklai yra skirtas ir suskirstyti ? tinklus ir subnetworks. Tai straipsnis skirtas kaip bendras ?vadas ? IP s?vokos tinkl? ir subnetting. ?odyn?lis pridedamas straipsnio pabaigoje.

Daugiau informacijos

TCP/IP kaip ir tinklo protokolas interneto s?km? did?i?ja dalimi nes jos geb?jim? sujungti tinklus skirting? dyd?i? ir sistemos ?vairi? tip?. ?ie tinklai yra s?lygi?kai apibr??iama ? trij? pagrindini? klasi? (kartu su kelet? kit?), turi i? anksto nustatyt? dyd?i?, kuri? kiekvienas gali b?ti suskirstyti ? ma?esnius subnetworks sistema administratoriai. Potinklio ?ablonas naudojamas IP adresas padalinti ? dvi dalys. Viena dalis identifikuoja priiman?iosios (kompiuteris), kita dalis identifikuoja tinklo, kuriam ji priklauso. Siekiant geriau suprasti, kaip IP adresus ir potinklio ?ablonai dirbti, pa?velgti ? IP (Internet Protocol) adres? ir pamatyti, kaip jis organizuojamas.

IP adresai: tinkl? ir kompiuteriai

IP adresas yra 32 bit? skai?ius, kuris vienareik?mi?kai identifikuoja priiman?iosios (kompiuterio arba kit? ?rengin?, pvz., spausdintuvo arba kelved?io) TCP/IP tinkle.

IP adresai yra paprastai i?rei?kiami dotted-decimal formatas, su keturiais skai?i? atskiriamos laikotarpius, pvz., 192.168.123.132. Suprasti, kaip potinklio ?ablonai yra naudojami atskirti ?eimininkai, tinklus, ir subnetworks, nagrin?ti dviej? komponent? ?ym?jimo IP adres?.

Pvz., dotted-decimal IP adresas 192.168.123.132 yra (? dvejetain? ?ym?jimas) 32 bit? skai?i? 110000000101000111101110000100. ?is skai?ius gali b?ti sunku prasm?s, Taigi padalinti ? keturias dalis, a?tuoni dvejetainis skaitmen?.

?i? a?tuoni? bit? skyri? yra ?inomas kaip baitai. IP adreso pavyzdys tada, tampa 11000000.10101000.01111011.10000100. ?is skai?ius tik daro ?iek tiek daugiau prasm?s, Taigi tinka daugeliui naudojimo b?d?, konvertuoti dvejetainius adres? ? dotted-decimal formatas (192.168.123.132). De?imtainiai skai?iai atskiriami laikotarpiai yra konvertuoti i? dvejetainis de?imtainis notacijos baitai.

TCP/IP teritorinio tinklo (WAN) dirbame kaip rinkin? tinkl?, kelved?i? perduoti paket? duomen? tarp tinkl? ar ne ?inoti tiksli? viet?, kuri? paketinis informacija yra priiman?ios skirti. Mar?rutizatoriai tik ?inoti k? tinklo priiman?iosios nariu ir naudotis informacija, saugoma j? mar?ruto lentel?s nustatyti, kaip gauti paketas Pagrindinis paskirties kompiuteris tinkle. Po to pakelio yra pristatomi ? paskirties tinkl?, paketas pristatomas ? atitinkam? priiman?iosios.

?is procesas veikia, IP adres? sudaro dvi dalys. Pirmajai daliai IP adresas yra naudojamas kaip tinklo adres?, paskutin? dalis kaip priiman?ioji Adresas. Jei pvz 192.168.123.132 ir padalinsime j? ? tai dviej? dali? j?s gaunate ?iuos veiksmus:
  192.168.123.  Network
       .132 Host
				
- ar -
  192.168.123.0 - network address.
  0.0.0.132   - host address.
				

Potinklio ?ablonas

Antras punktas, kuris reikalingas TCP/IP dirbti, yra potinklio ?ablonas. Potinklio ?ablonas yra naudojamas TCP/IP protokol? ir nustatyti, ar host yra vietiniu antriniu tinklu arba nuotoliniame tinkle.

? TCP/IP, ir IP adresas dalis, kurie yra naudojami kaip tinklo ir priiman?iosios adresai n?ra nustatytos, tod?l tinklo ir priiman?iosios adresai vir? negalima nustatyti jei turite daugiau informacijos. ?i informacija yra tiekiamos ? kit? 32 bit? skai?ius vadinamas potinklio ?ablonas. ?iame pavyzdyje potinklio ?ablonas yra 255.255.255.0. Tai n?ra akivaizdu, k? rei?kia Jei ?inote, kad 255 dvejetainis notacijos lygus 11111111; taip, kad potinklio ?ablonas yra:
  11111111.11111111.11111111.0000000
				
Antd?klo iki TL adres? ir to potinklio kauk?, tinklo ir priiman?ioji dalis adresas gali b?ti atskirti:
  11000000.10101000.01111011.10000100 -- IP address (192.168.123.132)
  11111111.11111111.11111111.00000000 -- Subnet mask (255.255.255.0)
				
Pirmasis 24 bit? (skai?ius, tie potinklio ?ablone), identifikuojami kaip tinklo adreso, su pastaruosius 8 bit? (skai?ius, likusi? nuliai potinklio ?ablone) nustatyta pagrindinio kompiuterio adreso. Tai suteikia jums ?iuos veiksmus:
  11000000.10101000.01111011.00000000 -- Network address (192.168.123.0)
  00000000.00000000.00000000.10000100 -- Host address (000.000.000.132)
				
Taigi dabar j?s ?inote, ?iame pavyzdyje naudojant yra 255.255.255.0 potinklio kauk?, kad tinklo ID yra 192.168.123.0, ir pagrindinio kompiuterio adreso yra 0.0.0.132. Kai yra paketinis atvyksta ? 192.168.123.0 potinklio (i? vietinio potinklio arba nuotolinio tinklo), ir ji turi paskirties adres?, 192.168.123.132, savo kompiuteris bus gauti i? tinklo ir ?sis?moninti.

Beveik visi de?imtainis potinkli? kaukes konvertuoti ? dvejetainiai skai?iai, kurie yra vis? tie kair?je ir de?in?je nulius. Kai kuri? kit? bendr? potinklio kauk?s yra:
  Decimal         Binary
  255.255.255.192     1111111.11111111.1111111.11000000
  255.255.255.224     1111111.11111111.1111111.11100000
				
Interneto RFC 1878 (galima rasti http://www.internic.net ) apib?dina galiojan?i? potinkli? ir potinkli? kaukes, kuris gali b?ti naudojamas TCP/IP tinkl?.

Tinklo klases

Interneto adresai yra paskirstomi ? InterNIC (http://www.internic.net ), organizacija, kuri administruoja internete. ?iuos IP adresus skirstomi ? klases. Da?niausias i? j? yra klas?s A, B, ir c klas?s D ir E egzistuoja, ta?iau n?ra pla?iai naudojamos galutiniai vartotojai. Kiekvien? adres? turi skirtingos numatytosios potinklio ?ablonas. Pa?velgus ? jos pirmojo okteto, galite nustatyti klas?s IP adreso. Taip yra klas?s A, B ir C interneto adresus, kiekvienas su pavyzdys adreso diapazon?:
 • A klas?s tinklus naudoti numatyt?j? potinklio kauk?, 255.0.0.0 ir 0-127 kaip savo pirmojo okteto. 10.52.36.11 Adresas yra adresas, A klas?s. Savo pirmojo okteto yra 10, kuris yra nuo 1 iki 126, imtinai.
 • B klas?s tinklus naudoti numatyt?j? potinklio kauk? 255.255.0.0 ir 128-191 kaip savo pirmojo okteto. Adresas 172.16.52.63 yra B klas?s adres?. Savo pirmojo okteto yra 172, kuris yra tarp 128 ir 191, imtinai.
 • C klas?s tinklai naudoti numatyt?j? subnet mask 255.255.255.0 ir 192-223 kaip savo pirmojo okteto. Adresas 192.168.123.132 yra C klas?s adres?. Savo pirmojo okteto yra 192, kuris yra tarp 192 ir 223, imtinai.
Kai kuriuose scenarijuose pagal nutyl?jim? potinklio kauk? netelpa poreikius organizacijos, d?l fizin?s topologijos tinkle, arba nes tinkl? (ar ?eimininkai) skai?ius netelpa per numatyt?j? potinklio kauk? apribojimai. Kitame skyriuje paai?kinami kaip gali b?ti tinkl? dalijami naudojant potinkli? kaukes.

Subnetting

Klas?s A, B arba C TCP/IP tinklo galima dar padalyti arba subnetted, i? sistemos administratorius. Tai tampa b?tina, nes galite suderinti su loginio adreso schema internete (Anotacija pasaulyje IP adresus ir potinkli?) su fizini? tinkl? naudoja realiame pasaulyje.

Sistemos administratorius, kurie yra skiriami IP adres? blokas gali b?ti administravimo tinklus, kurie n?ra organizuojami taip, kad lengvai telpa ?iais adresais. Pavyzd?iui, j?s turite teritoriniame tinkle su 150 ?eimininkai trys tinkluose (? ?vairi? miest?), jungia per TCP/IP mar?rutizatorius. Kiekviena i? ?i? trij? tinkl? turi 50 ?eimininkai. Jums skiriami ? C klas?s tinklo 192.168.123.0. (Iliustracijos, ?is adresas yra i? tikr?j? i? ?vairi? kuris yra nepaskirtas internete.) Tai rei?kia, kad j?s galite naudoti adres? 192.168.123.1 ? 192.168.123.254 j?s? 150 ?eimininkai.

Du adresai, kad negalima naudoti savo pavyzdys yra 192.168.123.0 ir 192.168.123.255 nes dvejetainis adresai su priiman?iosios dalis vis?, ir visi nuliai negalioja. Nulinio adreso yra negaliojanti, nes jis yra naudojamas Nor?dami nurodyti tinkl? nenurodant priiman?iosios. 255 Adresas (? dvejetain? ?ym?jimas, priiman?iosios adresas vis?,) yra naudojamas transliuoti ?inut? kiekvienas kompiuterio tinkle. Tiesiog neu?mir?kite, kad vard? ir adres?, atskir? pagrindinio kompiuterio negalima priskirti joki? tinkle arba potinklyje.

Dabar gal?site suteikti 254 kompiuteri? IP adresus. Tai puikiai veikia Jei visi 150 kompiuteriai yra viename tinkle. Ta?iau 150 kompiuterius yra trij? atskir? fizini? tinkl?. U?uot pra?iusi daugiau adres? blokus, kiekvienas tinklas, jums padalinti savo tinklo ? potinklius, kuri? d?ka galima naudoti vieno bloko adres? ?vairi? fizini? tinkl?.

?iuo atveju jums padalinti savo tinklo ? keturis potinkliai naudojant potinklis kauk?, kuri leid?ia tinklo adreso didesni? ir galim? koncentracij?, priiman?ios adresai ma?esni?. Kitaip tariant, j?s "skolinimosi" kai kuriuos bitus paprastai naudojamas pagrindinio kompiuterio adreso, ir juos naudojant tinklo dal? Adresas. Potinklio 255.255.255.192 suteikia jums keturi? tinkl? 62 visagalis kiekviena. Tai veikia, nes ? dvejetain? format?, yra 255.255.255.192 tas pats, kaip 1111111.11111111.1111111.11000000. Pirmieji du skaitmenys, paskutin? tapti tinklo adresus, kad gal?tum?te gauti papildom? networks 00000000 (0), 01000000 (64), 10000000 (128) ir 11000000 (192). (Kai kurie administratoriai tik naudoti du i? subnetworks naudojant 255.255.255.192 kaip potinklio kauk?. Daugiau informacijos ?ia tema, ie?kokite RFC 1878.) ? ?i? keturi? tinkl?, paskutinieji 6 dvejetainiai skaitmenys gali b?ti naudojami priiman?iojo adresai.

Naudodami potinklio kauk? 255.255.255.192, j?s? 192.168.123.0 tinklo tada tampa keturi? tinkl? 192.168.123.0, 192.168.123.64, 192.168.123.128 ir 192.168.123.192. ?i? keturi? tinkl? tur?s kaip galiojant? kompiuterio adresai:
  192.168.123.1-62
  192.168.123.65-126
  192.168.123.129-190
  192.168.123.193-254
				
Atsimenu, dar kart?, kad dvejetainis priiman?iosios adresai su vis? artim?j? ar visi nuliai yra netinkamas, tod?l j?s negalite naudoti adresai su paskutiniais a?tuonetas yra 0, 63, 64, 127, 128, 191, 192, arba 255.

J?s galite pamatyti kaip tai veikia i? ?i?ri ? du priiman?iosios adresus, 192.168.123.71 ir 192.168.123.133. Jei naudojote numatyt?j? C klas?s potinkl? Mask 255.255.255.0, abu adresai yra, 192.168.123.0 tinklo. Ta?iau, jei naudojate potinklio kauk?, 255.255.255.192, jie ant skirting? tinkl?; 192.168.123.71 yra ir 192.168.123.64 tinklo, 192.168.123.133 yra ir 192.168.123.128 tinklo.

Numatytuosius ?liuzus

Jei TCP/IP kompiuteris turi bendrauti su kito tinklo, kompiuterio. Tai paprastai bus bendrauti per prietaisas vadinamas kelved?. ? TCP/IP terminai, kelved?, kuris nenurodytas ?eiminink?, kuris jungia ?eimininko potinklio ? kitus tinklus, vadinamas numatytojo ?liuzo. ?iame skyriuje paai?kinta, kaip TCP/IP nustato ar ne si?sti paketus ? savo numatytojo ?liuzo iki pasiekti kit? kompiuter? arba ?rengin? tinkle.

Kai priiman?iosios bando bendrauti su kitos ?renginio, naudojant TCP/IP, tai atlieka palyginimas proces? naudojant apibr??t? potinklio kauk? ir paskirties IP adres? ir potinklio kauk? ir savo IP adres?. ? tokio palyginimo pasako kompiuter? ar paskirties vieta yra a vietos priiman?iosios arba nuotolinio kompiuterio.

Jei ?is procesas nurodo ? paskirties vietos priiman?iosios, tada kompiuteris, vietiniu antriniu tinklu bus si?sti tiesiog paket?. Jei d?l palyginimo nustato paskirties viet?, kad nuotolinio priiman?iosios, tada kompiuteris siun?ia numatyt?j? ?liuz? paketas nurodyta jo TCP/IP ypatybes. Tai tada atsako ? mar?rutizatorius persi?sti paketo teising? potinklio.

Trik?i? ?alinimas

TCP/IP tinklo problem? da?nai sukelia neteising? konfig?racij?, tris pagrindinius ?ra?us ? kompiuterio TCP/IP ypatybes. Suprasti, kaip TCP/IP konfig?racij? klaid? ?takos tinklo operacij?, galima i?spr?sti daug bendr? TCP/IP problem?.

Neteisingas potinklio ?ablonas: Jei tinklas naudoja potinklio ?ablonas ne ? numatytasis ?ablonas savo adres? klas?je, ir klientas dar yra suderintas su Numatytasis potinklio ?ablon? skirt? adres? klas?s, komunikate bus nesugeba kai netoliese tinklus, bet ne toli tie. Pavyzd?iui, jei kuriate keturi potinkli? (tokie kaip ir subnetting pavyzdyje) bet naudoti neteising? kauk? i? 255.255.255.0 j?s? TCP/IP konfig?racija, ?eimininkai bus ne b?t? galima nustatyti, kad kai kuriuose kompiuteriuose yra skirting? potinkli? nei savo. Kai tai atsitiks, paketai skirti ?eimininkai skirtingose zinius tinklus, kurie yra dalis to paties adreso C klas?s nebus siun?iamas pristatymo numatytojo ?liuzo. Da?nas simptomas tai, kai yra kompiuteris gali bendrauti su kad savo vietiniame tinkle ir gali kreipkit?s ? visus nuotolinio tinkl? i?skyrus tuos, kurie yra netoliese ir yra tas pats klas? A, B arba C adresas. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, tiesiog ?veskite teising? potinklio ?ablonas, TCP/IP konfig?racij?, kad priiman?iosios.

Neteisingas IP adresas: Jeigu j?s ?trauk?te kompiuteriai su IP adresai, tur?t? b?ti atskiras antrinis vietiniame tinkle su vienas apie kit?, jie bus ne sugeb?ti bendrauti. Jie bandys si?sti paketus tarpusavyje per kelved?, kuris nebus galima perduoti juos teisingai. A ?ios problemos simptomas yra kompiuteris, kuris gali kalb?ti ?eimininkai nuotolinio tinkl?, bet negali bendrauti su kai kuri? ar vis? kompiuteri? j? vietos tinklo. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, ?sitikinkite, kad visi kompiuteriai d?l to paties fizikinis tinklas turi IP adresai to paties potinklio IP. Jei pritr?ksta IP adres?, vien? tinklo segment?, yra sprendimai, kurie eiti ?io straipsnio taikymo srit?.

Neteising? numatytojo ?liuzo: Kompiuteris sukonfig?ruotas su netinkamas numatytasis vartai gal?s bendrauti su ?eimininkai savo tinklo segmente, bet nepavyks susisiekti su ?eimininkai kai kuri? ar vis? nuotoliniuose tinkluose. Jei vien? fizin? tinkl? yra daugiau nei vienas mar?rutizatorius, ir neteisingai mar?rutizatorius yra sukonfig?ruotas kaip numatyt?j? ?liuz?, priiman?iosios gal?s bendrauti su kai kuri? nuotolinio tinkl?, o ne kiti. ?i problema yra paplitusi jei yra organizacija turi vidaus TCP/IP tinklo mar?rutizatorius ir kitoje mar?rutizatorius Prisijung? prie interneto.

Nuorodos

Dvi Populiariausios nuorodos TCP/IP yra:

"TCP/IP Iliustruotas, 1 tomas: protokolai," Richard Stevens, Addison Wesley, 1994

"Internetworking su TCP/IP, 1 tomas: principus, Protokolus ir architekt?r?,"Douglas E. Comer, Prentice Hall, 1995

Ji yra labai rekomenduojama, kad sistemos administratorius atsakingas u? TCP/IP tinkl? yra bent vienas i? ?i? dokument? galima.

?odyn?lis

Transliavimo adresas - An IP adres? su priiman?iosios dalis, kad yra visi tie.

Priiman?iosios--Kompiuter? arba kit? ?rengin? TCP/IP tinkle.

Internetas--Pasaulio surinkimo tinklai, kurie yra sujungti ir dalintis per bendr? IP adres? diapazon?.

InterNIC--Organizacija atsako u? IP administracija adresai internete.

IP ? Tinklo protokolas, naudojamas si?sti duomen? paketus per per TCP/IP tinklo arba interneto.

IP adresas - Yra unikalus 32 bit? adresas adresas TCP/IP tinkle arba jungtin? tinkl?.

Tinklas--Yra du naudoja termin? tinklo ?iame straipsnyje. Vienas yra grup? kompiuteri? vien? fizines tinklo segmente; kita yra tai, kad IP tinklo adres? diapazonas yra skiriami sistemos administratorius.

Tinklo adreso--An IP adres? su priiman?iosios dalis, kad yra visi nuliai.

Octet--8 bit? skai?i?, i? kuri? 4 sudaro 32 bit? IP adres?. Jie i? daugelio ?vairi? 00000000-11111111, atitinkantis de?imtain?s reik?m?s 0- 255.

Paketinis--Duomen? vienetas pra?jo per TCP/IP tinklo ar pla?iajam tinklo.

RFC (pra?ymas komentar?)--dokumentas naudojamas apibr??ti standartus, Interneto.

Mar?rutizatorius - ?renginys, kuris eina tarp skirting? IP tinklo srauto tinkl?.

Potinklio ?ablonas - 32 bit? skai?i? atskirti tinklo ir priiman?iosios dalis IP adres?.

Potinklio arba smulkesnio--ma?esni? tinklas sukurtas dalijant didesn?s tinklo ? lygias dalis.

TCP/IP - Naudojamas pla?iai, protokolai, standartai ir komunalin?s paslaugos da?nai naudojami dideli? tinkl? ir interneto.

Teritorinis tinklas (WAN)--didelis tinklo, kuris yra ma?esnis tinkl? atskiriami mar?rutizatoriai. Internetas yra labai didelis pavyzdys WAN.

Savyb?s

Straipsnio ID: 164015 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows 95
Rakta?od?iai: 
kbnetwork kbusage kbmt KB164015 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 164015

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com