S? hi?u bi?t đ?a ch? TCP/IP và subnetting khái ni?m cơ b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 164015 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Khi b?n c?u h?nh giao th?c TCP/IP trên m?t máy tính Microsoft Windows, m?t Đ?a ch? IP, m?t n? m?ng con và thư?ng m?t c?ng m?c đ?nh c?n thi?t trong các Thi?t l?p c?u h?nh TCP/IP.

Đ? l?p c?u h?nh TCP/IP đúng, nó là c?n thi?t đ? hi?u cách th?c TCP/IP m?ng là gi?i quy?t và chia thành m?ng và subnetworks. Đi?u này bài vi?t này đư?c d? đ?nh như là m?t gi?i thi?u t?ng quát v? nh?ng khái ni?m v? IP m?ng và subnetting. M?t thu?t ng? đư?c bao g?m ? ph?n cu?i c?a bài vi?t.

THÔNG TIN THÊM

S? thành công c?a TCP/IP theo giao th?c m?ng c?a Internet là ch? y?u v? c?a kh? năng k?t n?i v?i nhau m?ng các kích c? khác nhau và h? th?ng c?a các lo?i khác nhau. Các m?ng này đư?c t? ? đ?nh ngh?a thành ba l?p h?c chính (cùng v?i m?t vài ngư?i khác) đ? xác đ?nh trư?c kích c?, m?i trong s? đó có th? đư?c chia nh? hơn subnetworks b?i h? th?ng qu?n tr? viên. M?t n? m?ng con đư?c s? d?ng đ? phân chia đ?a ch? IP thành hai b? ph?n. M?t ph?n xác đ?nh máy ch? lưu tr? (máy tính), ph?n khác xác đ?nh m?ng mà nó thu?c. Đ? hi?u r? hơn v? cách th?c các đ?a ch? IP và m?t n? m?ng con làm vi?c, nh?n vào m?t đ?a ch? IP (Internet Protocol) và xem như th? nào nó đư?c t? ch?c.

Đ?a ch? IP: m?ng và máy ch?

Đ?a ch? IP là m?t s? 32-bit duy nh?t xác đ?nh m?t máy ch? (máy tính ho?c thi?t b? khác, ch?ng h?n như m?t máy in ho?c b? đ?nh tuy?n) vào m?t m?ng TCP/IP.

Đ?a ch? IP thông thư?ng đư?c th? hi?n trong đ?nh d?ng th?p phân r?i rác, v?i b?n s? đi?n tho?i đư?c tách b?i nh?ng giai đo?n, ch?ng h?n như 192.168.123.132. Đ? hi?u như th? nào m?t n? m?ng con đư?c s? d?ng đ? phân bi?t gi?a các máy ch?, m?ng, và subnetworks, ki?m tra đ?a ch? IP trong k? hi?u nh? phân.

Ví d?, đ?a ch? IP r?i rác th?p phân 192.168.123.132 là (trong h? nh? phân k? hi?u) 32-bit s? 110000000101000111101110000100. Con s? này có th? khó khăn đ? làm cho ? th?c, v? v?y chia thành b?n ph?n c?a tám nh? phân ch? s?.

Nh?ng ph?n này tám chút đư?c g?i là octet. Đ?a ch? IP ví d?, sau đó, s? tr? thành 11000000.10101000.01111011.10000100. Con s? này ch? làm cho m?t ít nhi?u ? ngh?a, v? v?y h?u h?t xin chuy?n đ?a ch? nh? phân thành r?i rác th?p phân đ?nh d?ng (192.168.123.132). Các con s? th?p phân cách nhau b?ng giai đo?n là các octet, chuy?n đ?i t? nh? phân sang th?p phân k? hi?u.

Cho m?t khu v?c r?ng TCP/IP m?ng (WAN) đ? làm vi?c hi?u qu? như là m?t b? sưu t?p m?ng, các router vư?t qua các gói d? li?u gi?a m?ng không bi?t v? trí chính xác c?a m?t máy ch? mà m?t gói thông tin là m?nh. Router ch? bi?t nh?ng g? m?ng máy ch? là m?t thành viên c?a và s? d?ng thông tin đư?c lưu tr? trong b?ng tuy?n đư?ng c?a h? đ? xác đ?nh làm th? nào đ? có đư?c gói v?i máy ch? lưu tr? đ?a đi?m m?ng. Sau khi gói d? li?u đư?c g?i đ?n các đích c?a m?ng, gói d? li?u đư?c g?i đ?n máy ch? lưu tr? thích h?p.

Đ?i v?i quá tr?nh này đ? làm vi?c, m?t đ?a ch? IP này có hai ph?n. Ph?n đ?u tiên c?a Đ?a ch? IP đư?c s? d?ng như m?t đ?a ch? m?ng, ph?n cu?i là m?t lo?t các Đ?a ch?. N?u b?n l?y ví d? 192.168.123.132 và chia thành các hai ph?n b?n s? có đư?c nh?ng đi?u sau đây:
  192.168.123.  Network
       .132 Host
				
- hay -
  192.168.123.0 - network address.
  0.0.0.132   - host address.
				

M?t n? m?ng con

M?c th? hai, đó là c?n thi?t cho TCP/IP đ? làm vi?c, là m?t n? m?ng con. M?t n? m?ng con đư?c s? d?ng b?i giao th?c TCP/IP đ? xác đ?nh li?u m?t máy ch? lưu tr? trên m?ng con đ?a phương ho?c trên m?ng t? xa.

T?i TCP/IP, các b? ph?n c?a đ?a ch? IP đư?c s? d?ng như m?ng và Đ?a ch? máy ch? lưu tr? không c? đ?nh, do đó, các m?ng và máy ch? lưu tr? đ?a ch? ? trên không th? xác đ?nh tr? khi b?n có bi?t thêm thông tin. Thông tin này là đư?c cung c?p trong s? 32-bit khác đư?c g?i là m?t m?t n? m?ng con. Trong ví d? này, m?t n? m?ng con là 255.255.255.0. Nó không ph?i là r? ràng đi?u này có ngh?a là s? tr? khi b?n bi?t r?ng 255 trong k? hi?u nh? phân b?ng 11111111; như v?y, các m?t n? m?ng con là:
  11111111.11111111.11111111.0000000
				
X?p hàng IP đ?a ch? và m?ng ?n v?i nhau, m?ng và nh?ng ph?n máy ch? c?a đ?a ch? có th? đư?c tách ra:
  11000000.10101000.01111011.10000100 -- IP address (192.168.123.132)
  11111111.11111111.11111111.00000000 -- Subnet mask (255.255.255.0)
				
24 Bit đ?u tiên (s? lư?ng nh?ng ngư?i ? m?t n? m?ng con) đư?c xác đ?nh Đ?a ch? m?ng, v?i 8 bit cu?i (s? lư?ng c?n l?i chi?c Zero trong m?t n? m?ng con) đư?c xác đ?nh là đ?a ch? máy ch?. Đi?u này s? cho b?n sau đây:
  11000000.10101000.01111011.00000000 -- Network address (192.168.123.0)
  00000000.00000000.00000000.10000100 -- Host address (000.000.000.132)
				
V? v?y, bây gi? b?n đ? bi?t, cho ví d? này s? d?ng m?t 255.255.255.0 m?t n? m?ng con, mà ID m?ng là 192.168.123.0, và đ?a ch? máy ch? lưu tr? là 0.0.0.132. Khi m?t gói d? li?u đ?n các 192.168.123.0 m?ng con (t? m?ng đ?a phương ho?c m?t m?ng t? xa), và nó có m?t đ?a ch? đích c?a 192.168.123.132, c?a b?n máy tính s? nh?n đư?c nó t? m?ng và x? l? nó.

H?u h?t các m?t n? m?ng con th?p phân chuy?n đ?i đ? các con s? nh? phân là t?t c? nh?ng ngư?i bên trái và t?t c? các Zero bên ph?i. M?t s? m?ng con ph? bi?n khác m?t n? là:
  Decimal         Binary
  255.255.255.192     1111111.11111111.1111111.11000000
  255.255.255.224     1111111.11111111.1111111.11100000
				
Internet RFC 1878 (có s?n t? http://www.InterNIC.net ) mô t? các m?ng con h?p l? và m?t n? m?ng con có th? đư?c s? d?ng trên các m?ng TCP/IP.

Các l?p h?c m?ng

Đ?a ch? Internet đư?c c?p phát b?i InterNIC (http://www.InterNIC.net ), t? ch?c qu?n l? Internet. Các đ?a ch? IP đư?c chia thành các l?p h?c. Ph? bi?n nh?t trong s? này là các l?p A, B, và C. l?p d và e t?n t?i, nhưng không nói chung đư?c dùng b?i ngư?i dùng cu?i. M?i l?p h?c đ?a ch? có m?t n? m?ng con khác nhau m?c đ?nh. B?n có th? nh?n bi?t các l?p h?c c?a m?t đ?a ch? IP b?ng cách nh?n c?a nó octet đ?u tiên. Sau đây là các d?y Class A, B, và C Internet đ?a ch?, m?i v?i m?t đ?a ch? ví d?:
 • Class a m?ng s? d?ng m?t m?t n? m?ng con m?c đ?nh c?a 255.0.0.0 và có 0-127 như octet đ?u tiên c?a h?. Đ?a ch? 10.52.36.11 là m?t l?p a đ?a ch?. Octet đ?u tiên c?a nó là 10, đó là gi?a 1 và 126, bao g?m.
 • L?p b m?ng s? d?ng m?t m?t n? m?ng con m?c đ?nh c?a 255.255.0.0 và có 128-191 như octet đ?u tiên c?a h?. Đ?a ch? 172.16.52.63 là m?t l?p b đ?a ch?. Octet đ?u tiên c?a nó là 172, mà là t? 128 đ?n 191, bao g?m.
 • L?p c m?ng s? d?ng m?t m?t n? m?ng con m?c đ?nh c?a 255.255.255.0 và có 192-223 như octet đ?u tiên c?a h?. Đ?a ch? 192.168.123.132 là m?t l?p c đ?a ch?. Octet đ?u tiên c?a nó là 192, đó là gi?a 192 và 223, bao g?m.
Trong m?t s? t?nh hu?ng, giá tr? m?t n? m?ng con m?c đ?nh không phù h?p v?i nhu c?u c?a các t? ch?c, v? c?a tô pô v?t l? c?a m?ng, ho?c b?i v? nh?ng con s? c?a m?ng (ho?c máy ch?) không phù h?p trong m?c đ?nh h?n ch? m?t n? m?ng con. Ph?n ti?p theo gi?i thích cách m?ng có th? chia b?ng cách s? d?ng m?t n? m?ng con.

Subnetting

Class A, B ho?c C TCP/IP m?ng có th? đư?c thêm chia, ho?c subnetted, b?i m?t ngư?i qu?n tr? h? th?ng. Đi?u này tr? nên c?n thi?t khi b?n ti?n hành hoà gi?i các Lư?c đ? đ?a ch? h?p l? c?a Internet (th? gi?i tr?u tư?ng c?a đ?a ch? IP» và m?ng con) v?i các m?ng lư?i v?t l? s? d?ng b?i th? gi?i th?c.

M?t ngư?i qu?n tr? h? th?ng đ? đư?c giao m?t kh?i c?a đ?a ch? IP có th? qu?n l? m?ng mà không đư?c t? ch?c trong m?t cách d? dàng phù h?p v?i các đ?a ch? này. Ví d?, b?n có m?t m?ng di?n r?ng v?i 150 máy ch? trên ba m?ng (t?i các thành ph? khác nhau) mà đư?c k?t n?i b?i m?t TCP/IP b? đ?nh tuy?n. M?i ngư?i trong các m?ng ba có 50 máy ch?. B?n đư?c c?p phát các l?p c m?ng 192.168.123.0. (Đ? minh ho?, đ?a ch? này là th?c s? t? m?t ph?m vi mà không đư?c phân b? trên Internet.) Đi?u này có ngh?a là b?n có th? s? d?ng các đ?a ch? 192.168.123.1 đ? 192.168.123.254 cho các máy ch? 150 c?a b?n.

Hai đ?a ch? có th? không đư?c s? d?ng trong ví d? c?a b?n đang 192.168.123.0 và 192.168.123.255 b?i v? đôi đ?a ch? v?i m?t ph?n máy ch? c?a t?t c? nh?ng ngư?i và t?t c? các Zero là không h?p l?. S? không đ?a ch? không h?p l? v? nó đư?c s? d?ng đ? ch? đ?nh m?t m?ng lư?i mà không có ch? đ?nh m?t máy ch? lưu tr?. Đ?a ch? 255 (trong h? nh? phân k? hi?u, m?t đ?a ch? máy ch? lưu tr? c?a t?t c? nh?ng ngư?i) đư?c s? d?ng đ? phát sóng m?t tin nh?n đ? m?i máy ch? lưu tr? trên m?ng. Ch? c?n nh? r?ng đ?a ch? đ?u tiên và cu?i cùng trong b?t k? m?ng ho?c m?ng con không th? gán vào b?t k? máy ch? lưu tr? cá nhân.

B?n nên bây gi? có th? cung c?p cho đ?a ch? IP đ? 254 host. Đi?u này ho?t đ?ng t?t N?u t?t c? 150 máy vi tính trên m?t m?ng lư?i duy nh?t. Tuy nhiên, 150 máy tính c?a b?n đang trên ba m?ng lư?i riêng bi?t v?t l?. Thay v? c?a yêu c?u hơn Đ?a ch? kh?i cho m?i m?ng, b?n chia cho m?ng c?a b?n vào m?ng con cho phép b?n s? d?ng m?t kh?i các đ?a ch? trên nhi?u m?ng v?t l?.

Trong trư?ng h?p này, b?n chia cho m?ng c?a b?n vào b?n m?ng con b?ng cách s? d?ng m?t m?ng con m?t n? làm cho đ?a ch? m?ng l?n hơn và ph?m vi t?t c?a máy ch? lưu tr? Đ?a ch? nh? hơn. Nói cách khác, b?n đang 'vay' m?t s? các bit thư?ng đư?c s? d?ng cho đ?a ch? máy ch? lưu tr?, và s? d?ng chúng cho ph?n m?ng Đ?a ch?. M?t n? m?ng con 255.255.255.192 mang đ?n cho b?n b?n m?ng c?a 62 host m?i. Công tr?nh này b?i v? trong k? hi?u nh? phân, 255.255.255.192 gi?ng như 1111111.11111111.1111111.11000000. L?n đ?u tiên hai ch? s? c?a các octet cu?i cùng tr? thành đ?a ch? m?ng, do đó, b?n nh?n đư?c các m?ng b? sung 00000000 (0), 01000000 (64), 10000000 (128) và 11000000 (192). (M?t s? qu?n tr? viên s? ch? s? d?ng hai subnetworks b?ng cách s? d?ng 255.255.255.192 như m?t m?t n? m?ng con. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ch? đ? này, xem RFC 1878.) Trong các m?ng b?n, cu?i 6 ch? s? nh? phân có th? đư?c s? d?ng cho máy ch? lưu tr? Đ?a ch?.

B?ng cách s? d?ng m?t m?t n? m?ng con c?a 255.255.255.192, 192.168.123.0 c?a b?n m?ng sau đó tr? thành b?n m?ng 192.168.123.0, 192.168.123.64, 192.168.123.128 và 192.168.123.192. Các b?n m?ng đ? có như là máy ch? lưu tr? h?p l? Đ?a ch?:
  192.168.123.1-62
  192.168.123.65-126
  192.168.123.129-190
  192.168.123.193-254
				
H?y nh? r?ng, m?t l?n n?a, r?ng đ?a ch? nh? phân máy ch? v?i t?t c? nh?ng ngư?i ho?c t?t c? Zero không h?p l?, v? v?y b?n không th? s? d?ng đ?a ch? v?i octet cu?i c?a 0, 63, 64, 127, 128, 191, 192 ho?c 255.

B?n có th? xem cách làm vi?c này b?ng cách xem xét hai đ?a ch? máy ch? lưu tr?, 192.168.123.71 và 192.168.123.133. N?u b?n s? d?ng m?ng con l?p c m?c đ?nh m?t n? 255.255.255.0, c? hai đ?a ch? là v? 192.168.123.0 m?ng. Tuy nhiên, n?u b?n s? d?ng m?t n? m?ng con c?a 255.255.255.192, h? đang ? trên m?ng khác nhau; 192.168.123.71 là trên 192.168.123.64 m?ng, 192.168.123.133 là trên 192.168.123.128 m?ng.

C?ng n?i m?c đ?nh

N?u m?t máy tính TCP/IP c?n ph?i giao ti?p v?i m?t máy ch? lưu tr? trên m?t m?ng khác, nó thư?ng s? giao ti?p thông qua m?t thi?t b? g?i là m?t router. T?i TCP/IP đi?u kho?n, m?t router đư?c ch? đ?nh vào m?t máy ch?, mà liên k?t m?ng con c?a ch? nhà đ? các m?ng khác, đư?c g?i là m?t c?ng m?c đ?nh. Ph?n này gi?i thích như th? nào TCP/IP s? xác đ?nh có hay không đ? g?i các gói d? li?u đ?n c?ng m?c đ?nh đ? ti?p c?n v?i m?t máy tính hay thi?t b? trên m?ng.

Khi m?t lo?t các n? l?c đ? giao ti?p v?i m?t thi?t b? khác s? d?ng TCP/IP, nó th?c hi?n m?t quá tr?nh so sánh b?ng cách s? d?ng m?t n? m?ng con đư?c xác đ?nh và các Đ?a ch? IP đích so v?i m?t n? m?ng con và đ?a ch? IP c?a riêng nó. Các k?t qu? so sánh này cho máy tính cho dù đích đ?n là m?t đ?a phương máy ch? ho?c m?t máy ch? t? xa.

N?u k?t qu? c?a quá tr?nh này s? xác đ?nh đi?m đ?n đư?c m?t đ?a phương máy ch? lưu tr?, sau đó máy tính ch? đơn gi?n là s? g?i gói d? li?u trên m?ng con đ?a phương. N?u k?t qu? c?a vi?c so sánh s? xác đ?nh đi?m đ?n đư?c m?t t? xa máy ch? lưu tr?, sau đó máy tính s? chuy?n ti?p gói d? li?u đ?n các c?ng m?c đ?nh đư?c đ?nh ngh?a trong thu?c tính TCP/IP. Sau đó là trách nhi?m c?a các b? đ?nh tuy?n đ? chuy?n ti?p gói d? li?u đ?n m?ng con chính xác.

Khắc phục sự cố

V?n đ? v? m?ng TCP/IP thư?ng đư?c gây ra b?i c?u h?nh không chính xác c?a các ba chi ti?t m?c có trong máy tính c?a m?t thu?c tính TCP/IP. B?i s? hi?u bi?t làm th? nào l?i trong c?u h?nh TCP/IP ?nh hư?ng đ?n ho?t đ?ng kinh doanh m?ng, b?n có th? gi?i quy?t nhi?u v?n đ? thư?ng g?p TCP/IP.

M?t n? m?ng con không đúng: N?u m?t m?ng s? d?ng m?t m?t n? m?ng con khác hơn các m?t n? m?c đ?nh cho l?p h?c đ?a ch? c?a m?nh, và m?t khách hàng v?n đư?c c?u h?nh v?i m?t n? m?ng con m?c đ?nh cho đ?a ch? l?p, giao ti?p s? không m?t s? g?n đó m?ng nhưng không đ? nh?ng ngư?i thân ? xa. Ví d?, n?u b?n t?o b?n m?ng con (như trong ví d? subnetting) nhưng s? d?ng là không chính xác m?t n? m?ng con c?a 255.255.255.0 trong c?u h?nh TCP/IP, ch? s? không có th? xác đ?nh r?ng m?t s? máy tính trên m?ng con khác nhau hơn riêng c?a h?. Khi đi?u này x?y ra, các gói d? li?u cho các máy ch? trên khác nhau m?ng v?t l? là m?t ph?n c?a cùng m?t Class C đ?a ch? s? không g?i đ?n m?t c?ng m?c đ?nh cho vi?c phân ph?i. M?t tri?u ch?ng ph? bi?n c?a đi?u này là khi m?t máy tính có th? giao ti?p v?i các máy ch? trên m?ng c?c b? c?a nó và có th? nói chuy?n v?i t?t c? các m?ng t? xa ngo?i tr? nh?ng ngư?i đang g?n đó và có cùng m?t l?p A, B, C ho?c đ?a ch?. Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, ch? c?n nh?p đúng m?t n? m?ng con trong c?u h?nh TCP/IP cho r?ng máy ch? lưu tr?.

Ch? IP không đúng: Đ?a n?u b?n đ?t máy tính v?i IP ch? mà nên đư?c trên m?ng con riêng bi?t vào m?t m?ng lư?i đ?a phương v?i nhau, h? s? không có th? giao ti?p. H? s? c? g?ng đ? g?i các gói v?i nhau thông qua m?t b? đ?nh tuy?n s? không đư?c chuy?n ti?p cho h? m?t cách chính xác. Một tri?u ch?ng c?a v?n đ? này là m?t máy tính mà có th? nói chuy?n v?i máy ch? trên xa m?ng, nhưng không th? giao ti?p v?i m?t s? ho?c t?t c? các máy tính đ?a phương c?a h? m?ng. Đ? s?a v?n đ? này, h?y ch?c ch?n r?ng t?t c? các máy tính trên cùng m?t m?ng v?t l? có đ?a ch? IP trên cùng m?t m?ng con IP. N?u b?n ch?y ra ngoài Đ?a ch? IP trên m?t phân đo?n m?ng lư?i duy nh?t, có nh?ng gi?i pháp đi vư?t ra ngoài ph?m vi c?a bài vi?t này.

C?ng n?i m?c đ?nh không chính xác: M?t máy tính c?u h?nh v?i m?t m?c đ?nh không chính xác c?a ng? s? có th? giao ti?p v?i máy ch? trên riêng c?a m?nh phân đo?n m?ng, nhưng s? không giao ti?p v?i máy ch? trên m?t s? ho?c t?t c? các m?ng t? xa. N?u m?t m?ng v?t l? duy nh?t có nhi?u hơn m?t router, và b? đ?nh tuy?n sai đư?c c?u h?nh như m?t c?ng m?c đ?nh, m?t máy ch? s? có th? giao ti?p v?i m?t s? m?ng t? xa, nhưng không ph?i nh?ng ngư?i khác. V?n đ? này đư?c ph? bi?n n?u m?t t? ch?c này có m?t b? đ?nh tuy?n đ?n m?t m?ng TCP/IP n?i b? và m?t router k?t n?i v?i Internet.

THAM KH?O

Hai ph? bi?n tài li?u tham kh?o trên TCP/IP là:

"TCP/IP Illustrated, Volume 1: các giao th?c," Richard Stevens, Addison Wesley, 1994

"Internetworking v?i TCP/IP, Volume 1: nguyên t?c, Giao th?c và ki?n trúc,"Douglas E. Comer, Prentice Hall, 1995

Nó là m?nh m? khuy?n cáo r?ng m?t qu?n tr? viên h? th?ng ch?u trách nhi?m Các m?ng TCP/IP có ít nh?t m?t trong nh?ng tài li?u tham kh?o có s?n.

B?ng thu?t ng?

Đ?a ch? qu?ng bá--An IP đ?a ch? v?i m?t ph?n máy ch? đó là t?t c? nh?ng ngư?i.

Ch? nhà - M?t máy tính ho?c thi?t b? khác trên m?ng TCP/IP.

Internet--B? sưu t?p toàn c?u c?a các m?ng đư?c k?t n?i v?i nhau và chia s? m?t đ?a ch? ph?m vi c?a IP ph? bi?n.

InterNIC - Các t? ch?c ch?u trách nhi?m v? qu?n l? c?a IP Đ?a ch? trên Internet.

IP--M?ng giao đư?c s? d?ng đ? g?i các gói d? li?u m?ng trên m?t TCP/IP m?ng ho?c Internet.

Ch? IP--Đ?a m?t duy nh?t 32-bit ch? cho m?t máy ch? lưu tr? trên m?t m?ng TCP/IP ho?c Internetwork.

M?ng - Không có hai s? d?ng c?a thu?t ng? m?ng trong bài vi?t này. M?t trong nh?ng là m?t nhóm máy tính trên m?t phân đo?n m?ng v?t l? duy nh?t; khác là m?t M?ng lư?i đ?a ch? nhi?u IP mà đư?c c?p phát b?i m?t ngư?i qu?n tr? h? th?ng.

Đ?a ch? m?ng - An IP đ?a ch? v?i m?t ph?n máy ch? đó là t?t c? zero.

Octet--M?t s? 8-bit, 4 trong đó bao g?m m?t 32-bit đ?a ch? IP. H? có m?t lo?t các 00000000-11111111 tương ?ng v?i các giá tr? th?p phân 0- 255.

Gói - M?t đơn v? d? li?u thông qua trên m?t m?ng TCP/IP ho?c khu v?c r?ng m?ng.

RFC (yêu c?u b?nh lu?n)--m?t tài li?u đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh các tiêu chu?n trên các Internet.

B? đ?nh tuy?n--M?t thi?t b? mà vư?t qua m?ng lư?i giao thông gi?a khác nhau IP m?ng.

M?t n? m?ng con--M?t s? 32-bit đư?c s? d?ng đ? phân bi?t các m?ng và máy ch? ph?n c?a m?t đ?a ch? IP.

M?ng con ho?c Subnetwork--m?t m?ng nh? hơn t?o ra b?ng cách chia m?t l?n hơn m?ng thành ph?n b?ng nhau.

TCP/IP--Đư?c s? d?ng r?ng r?i, các thi?t l?p c?a các giao th?c, các tiêu chu?n và các ti?n ích thư?ng đư?c s? d?ng trên Internet và các m?ng l?n.

Khu v?c r?ng m?ng (WAN) - m?t m?ng lư?i l?n là m?t t?p h?p nh? hơn m?ng lư?i ngăn cách b?i router. Internet là m?t ví d? v? m?t r?t l?n WAN.

Thu?c tính

ID c?a bài: 164015 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbnetwork kbusage kbmt KB164015 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:164015

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com