Gi?i thích v? m?t chuy?n Khu DNS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 164017 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này th?o lu?n v? các trư?ng h?p mà có th? kích ho?t tên mi?n H? th?ng (DNS) khu chuy?n, m?c đích c?a giao d?ch chuy?n vùng, và làm th? nào các quá tr?nh ho?t đ?ng.

THÔNG TIN THÊM

Đ?nh ngh?a c?a m?t chuy?n giao Zone: A Zone chuy?n là m?t thu?t ng? dùng đ? ch? quá tr?nh mà theo đó các n?i dung c?a m?t t?p tin khu DNS đư?c sao chép t? m?t máy ch? DNS chính đ?n m?t máy ch? DNS th? c?p.

M?t chuy?n giao Zone s? x?y ra trong b?t k? c?a các k?ch b?n sau đây:
 • Khi kh?i đ?ng d?ch v? DNS trên máy ch? DNS th? c?p.
 • Khi th?i gian làm m?i h?t h?n.
 • Khi đang lưu các thay đ?i vào t?p tin ti?u khu và có là m?t thông báo Danh sách.
Khu v?c chuy?n luôn đư?c kh?i xư?ng b?i các máy ch? DNS th? c?p. Các h? ph?c v? DNS chính ch? đơn gi?n là câu tr? l?i yêu c?u cho m?t chuy?n giao Zone.

Network Monitor Capture chu?i sau đây cho th?y quá tr?nh khi c? hai d?ch v? DNS b?t đ?u trên máy ch? DNS trung h?c ho?c các làm m?i th?i gian h?t h?n:

Khung 1: H? ph?c v? DNS th? c?p - JH40PS - yêu c?u b?n ghi SOA t? các máy ch? DNS chính - SERVER - cho câu h?i DNS Zone DOMAIN.COM. lưu ? Lo?i.

JH40PS máy ch? DNS 0x4000:Std Qry cho domain.com. lo?i SOA trên l?p INET addr.

DNS: 0x4000:Std Qry cho domain.com. lo?i SOA trên l?p INET addr.
  DNS: Query Identifier = 16384 (0x4000)
  DNS: DNS Flags = Query, OpCode - Std Qry, RCode - No error
    DNS: 0............... = Query
    DNS: .0000........... = Standard Query
    DNS: .....0.......... = Server not authority for domain
    DNS: ......0......... = Message complete
    DNS: .......0........ = Iterative query desired
    DNS: ........0....... = No recursive queries
    DNS: .........000.... = Reserved
    DNS: ............0000 = No error
  DNS: Question Entry Count = 1 (0x1)
  DNS: Answer Entry Count = 0 (0x0)
  DNS: Name Server Count = 0 (0x0)
  DNS: Additional Records Count = 0 (0x0)
  DNS: Question Section: domain.com. of type SOA on class INET addr.
    DNS: Question Name: domain.com.
    DNS: Question Type = Start of zone of authority
    DNS: Question Class = Internet address class
				

Khung 2: Máy ch? DNS chính ph?n ?ng v?i n?i dung c?a SOA ghi l?i trong ph?n tr? l?i.

H? ph?c v? JH40PS DNS 0x4000:Std Qry v? cho domain.com. c?a lo?i SOA trên l?p INET addr.

DNS: 0x4000:Std Qry v? cho domain.com. lo?i SOA trên l?p INET addr.
  DNS: Query Identifier = 16384 (0x4000)
  DNS: DNS Flags = Response, OpCode - Std Qry, AA RA Bits Set, RCode - No
     error
    DNS: 1............... = Response
    DNS: .0000........... = Standard Query
    DNS: .....1.......... = Server authority for domain
    DNS: ......0......... = Message complete
    DNS: .......0........ = Iterative query desired
    DNS: ........1....... = Recursive queries supported by server
    DNS: .........000.... = Reserved
    DNS: ............0000 = No error
  DNS: Question Entry Count = 1 (0x1)
  DNS: Answer Entry Count = 1 (0x1)
  DNS: Name Server Count = 0 (0x0)
  DNS: Additional Records Count = 0 (0x0)
  DNS: Question Section: domain.com. of type SOA on class INET addr.
    DNS: Question Name: domain.com.
    DNS: Question Type = Start of zone of authority
    DNS: Question Class = Internet address class
  DNS: Answer section: domain.com. of type SOA on class INET addr.
    DNS: Resource Name: domain.com.
    DNS: Resource Type = Start of zone of authority
    DNS: Resource Class = Internet address class
    DNS: Time To Live = 86400 (0x15180)
    DNS: Resource Data Length = 41 (0x29)
    DNS: Primary Name Server: server.domain.com.
    DNS: Responsible Authorative Mailbox: administrator.domain.com.
    DNS: Version number = 26 (0x1A)
    DNS: Refresh Interval = 300 (0x12C)
    DNS: Retry interval = 120 (0x78)
    DNS: Expiration Limit = 600 (0x258)
    DNS: Minimum TTL = 86400 (0x15180)
				

Khung 3: Có so sánh s? phiên b?n (serial number) và th?y nó th? khác v?i s? phiên b?n hi?n t?i c?a nó, các máy ch? DNS trung h?c bây gi? yêu c?u m?t chuy?n vùng. Lưu ? các lo?i câu h?i câu h?i DNS Keá tieáp.

JH40PS máy ch? DNS 0x0:Std Qry cho domain.com. lo?i Req. cho zn Xfer trên l?p INET addr.

DNS: 0x0:Std Qry cho domain.com. lo?i Req. cho zn Xfer trên l?p INET Đ?a ch?.
  DNS: TCP Length = 31 (0x1F)
  DNS: Query Identifier = 0 (0x0)
  DNS: DNS Flags = Query, OpCode - Std Qry, RCode - No error
    DNS: 0............... = Query
    DNS: .0000........... = Standard Query
    DNS: .....0.......... = Server not authority for domain
    DNS: ......0......... = Message complete
    DNS: .......0........ = Iterative query desired
    DNS: ........0....... = No recursive queries
    DNS: .........000.... = Reserved
    DNS: ............0000 = No error
  DNS: Question Entry Count = 1 (0x1)
  DNS: Answer Entry Count = 0 (0x0)
  DNS: Name Server Count = 0 (0x0)
  DNS: Additional Records Count = 0 (0x0)
  DNS: Question Section: domain.com. of type Req. for zn Xfer on class
     INET addr.
    DNS: Question Name: domain.com.
    DNS: Question Type = Request for zone transfer
    DNS: Question Class = Internet address class
  DNS: Frame Padding
				

Khung 4: Máy ch? DNS chính tuân theo yêu c?u cho m?t vùng Chuy?n giao. Toàn b? n?i dung c?a t?p tin khu đư?c chuy?n giao trong DNS Câu tr? l?i ph?n.

H? ph?c v? JH40PS DNS 0x0:Std Qry v? cho domain.com. c?a lo?i SOA trên l?p INET addr.

DNS: 0x0:Std Qry v? cho domain.com. lo?i SOA trên l?p INET addr.
  DNS: TCP Length = 445 (0x1BD)
  DNS: Query Identifier = 0 (0x0)
  DNS: DNS Flags = Response, OpCode - Std Qry, RA Bits Set, RCode - No
     error
    DNS: 1............... = Response
    DNS: .0000........... = Standard Query
    DNS: .....0.......... = Server not authority for domain
    DNS: ......0......... = Message complete
    DNS: .......0........ = Iterative query desired
    DNS: ........1....... = Recursive queries supported by server
    DNS: .........000.... = Reserved
    DNS: ............0000 = No error
  DNS: Question Entry Count = 1 (0x1)
  DNS: Answer Entry Count = 16 (0x10)
  DNS: Name Server Count = 0 (0x0)
  DNS: Additional Records Count = 0 (0x0)
  DNS: Question Section: domain.com. of type Req. for zn Xfer on class
     INET addr.
    DNS: Question Name: domain.com.
    DNS: Question Type = Request for zone transfer
    DNS: Question Class = Internet address class
  DNS: Answer section: . of type SOA on class INET addr.(16 records
     present)
    DNS: Resource Record: domain.com. of type SOA on class INET addr.
      DNS: Resource Name: domain.com.
      DNS: Resource Type = Start of zone of authority
      DNS: Resource Class = Internet address class
      DNS: Time To Live = 86400 (0x15180)
      DNS: Resource Data Length = 41 (0x29)
      DNS: Primary Name Server: server.domain.com.
      DNS: Responsible Authorative Mailbox: administrator.domain.com.
      DNS: Version number = 26 (0x1A)
      DNS: Refresh Interval = 300 (0x12C)
      DNS: Retry interval = 120 (0x78)
      DNS: Expiration Limit = 600 (0x258)
      DNS: Minimum TTL = 86400 (0x15180)
    DNS: Resource Record: domain.com. of type Host Addr on class INET
       addr.
      DNS: Resource Name: domain.com.
      DNS: Resource Type = Host Address
      DNS: Resource Class = Internet address class
      DNS: Time To Live = 86400 (0x15180)
      DNS: Resource Data Length = 4 (0x4)
      DNS: IP address = 130.0.10.150
    DNS: Resource Record: domain.com. of type Auth. NS on class INET
       addr.
      DNS: Resource Name: domain.com.
      DNS: Resource Type = Authoritative Name Server
      DNS: Resource Class = Internet address class
      DNS: Time To Live = 86400 (0x15180)
      DNS: Resource Data Length = 10 (0xA)
      DNS: Authoritative Name Server: server.domain.com.
    DNS: Resource Record: Dell.domain.com. of type Host Addr on class
       INET addr.
      DNS: Resource Name: Dell.domain.com.
      DNS: Resource Type = Host Address
      DNS: Resource Class = Internet address class
      DNS: Time To Live = 86400 (0x15180)
      DNS: Resource Data Length = 4 (0x4)
      DNS: IP address = 130.0.10.30
    DNS: Resource Record: JH40PS.domain.com. of type Host Addr on
         class INET addr.
      DNS: Resource Name: JH40PS.domain.com.
      DNS: Resource Type = Host Address
      DNS: Resource Class = Internet address class
      DNS: Time To Live = 86400 (0x15180)
      DNS: Resource Data Length = 4 (0x4)
      DNS: IP address = 130.0.10.155
				

N?u thay đ?i đư?c th?c hi?n cho các khu v?c t?p tin và không có kho?n m?c trong thông báo Danh sách, chu?i sau đây s? x?y ra trư?c khi danh sách chuy?n vùng thư?ng xuyên tr?nh t? như v?ch ra ? trên.

Khung A: trong khung này, m?t s? thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n đ? các khu v?c t?p tin. B?i v? JH40PS là trong danh sách thông báo cho, máy ch? DNS chính g?i khung này đ? thông báo cho các máy ch? DNS th? c?p m?t s? thay đ?i đ? x?y ra và r?ng các Trung h?c DNS server nên truy v?n các b?n ghi tài nguyên SOA.

H? ph?c v? JH40PS DNS 0x0:Std Qry cho domain.com. lo?i SOA trên l?p INET addr.

DNS: 0x0:Std Qry cho domain.com. lo?i SOA trên l?p INET addr.
  DNS: Query Identifier = 0 (0x0)
  DNS: DNS Flags = Query, OpCode - Rsrvd, AA Bits Set, RCode - No error
    DNS: 0............... = Query
    DNS: .0100........... = Reserved
    DNS: .....1.......... = Server authority for domain
    DNS: ......0......... = Message complete
    DNS: .......0........ = Iterative query desired
    DNS: ........0....... = No recursive queries
    DNS: .........000.... = Reserved
    DNS: ............0000 = No error
  DNS: Question Entry Count = 1 (0x1)
  DNS: Answer Entry Count = 0 (0x0)
  DNS: Name Server Count = 0 (0x0)
  DNS: Additional Records Count = 0 (0x0)
  DNS: Question Section: domain.com. of type SOA on class INET addr.
    DNS: Question Name: domain.com.
    DNS: Question Type = Start of zone of authority
    DNS: Question Class = Internet address class
				

Khung B: h? ph?c v? DNS trung h?c th?a nh?n khi nh?n đư?c 1 khung.

JH40PS máy ch? DNS 0x0:Std Qry v?

DNS: 0x0:Std Qry v?
  DNS: Query Identifier = 0 (0x0)
  DNS: DNS Flags = Response, OpCode - Rsrvd, AA Bits Set, RCode - No
     error
    DNS: 1............... = Response
    DNS: .0100........... = Reserved
    DNS: .....1.......... = Server authority for domain
    DNS: ......0......... = Message complete
    DNS: .......0........ = Iterative query desired
    DNS: ........0....... = No recursive queries
    DNS: .........000.... = Reserved
    DNS: ............0000 = No error
  DNS: Question Entry Count = 1 (0x1)
  DNS: Answer Entry Count = 0 (0x0)
  DNS: Name Server Count = 0 (0x0)
  DNS: Additional Records Count = 0 (0x0)
  DNS: Question Section: domain.com. of type SOA on class INET addr.
    DNS: Question Name: domain.com.
    DNS: Question Type = Start of zone of authority
    DNS: Question Class = Internet address class
				

Ngay l?p t?c sau ph?n ?ng này, quá tr?nh chuy?n giao Zone b?t đ?u như trong Khung 1 theo th? t? b?t đ?u tiên ? trên.

Thu?c tính

ID c?a bài: 164017 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbnetwork kbmt KB164017 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:164017

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com