Thông tin: Windows NT/2000/XP s? d?ng KnownDLLs Registry Entry đ? t?m DLLs

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 164501 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i registry. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Windows NT, Windows 2000 và Windows XP s? d?ng các m?c đăng k? KnownDLLs đ? t?m ki?m ho?c là 32-bit ho?c 16-bit DLLs khi n?p DLL. Cho 32-bit DLLs KnownDLLs các m?c nh?p registry ch? ?nh hư?ng đ?n vi?c t?m ki?m ng?m n?p DLL. Cho 16-bit DLLs KnownDLLs các m?c nh?p registry ?nh hư?ng đ?n vi?c t?m ki?m c? hai ng?m và r? ràng n?p DLL. N?u b?n không chính xác bao g?m m?t tên DLL trong các m?c nh?p registry KnownDLLs, LoadLibrary trong Windows NT/2000/XP WOW không t?i m?t DLL trong thư m?c hi?n hành c?a ?ng d?ng.

THÔNG TIN THÊM

Windows NT/2000/XP s? d?ng các m?c nh?p registry KnownDLLs đ? xác đ?nh DLL m?t ?ng d?ng s? s? d?ng. Có hai khác nhau KnownDLLs m?c đăng k?: m?t trong nh?ng ?nh hư?ng đ?n n?p DLL 32-bit, và là m?t trong đó ?nh hư?ng đ?n n?p 16-bit DLLs. M?t DLL đư?c li?t kê trong các m?c nh?p registry KnownDLLs là đôi khi đư?c g?i là m?t KnownDLL"" trong bài vi?t này.

DLL: 16-bit

Cho 16-bit DLLs, giá tr? đăng k? KnownDLLs đư?c t?m th?y ? đây khóa:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\WOW
				
Giá tr? đăng k? KnownDLLs là m?t REG_SZ chu?i v?i DLL tên trong 8.3 đ?nh d?ng, cách nhau b?i kho?ng tr?ng. Giá tr? KnownDLLs ?nh hư?ng đ?n c? hai ng?m và r? ràng n?p DLL.

N?u không có giá tr? đăng k? KnownDLLs, Windows NT WOW s? d?ng sau đây t?m ki?m đ? xác đ?nh v? trí t?p DLL:
 1. Thư m?c hi?n hành c?a nhi?m v? đang dùng t?p DLL.
 2. Thư m?c \WINNT.
 3. Thư m?c \WINNT\SYSTEM.
 4. Thư m?c \WINNT\SYSTEM32.
 5. Các thư m?c c?a tr?nh th?c hi?n cho tác v? đang dùng t?p DLL.
 6. Thư m?c đư?c li?t kê trong các bi?n môi trư?ng c?a con đư?ng.
V?i giá tr? đăng k? KnownDLLs, Windows NT WOW ch? trông các \WINNT\SYSTEM32 thư m?c đ? xác đ?nh v? trí t?p DLL. N?u KnownDLLs bao g?m m?t m?c nh?p cho m?t DLL này không n?m trong thư m?c \WINNT\SYSTEM32, LoadLibrary không n?p DLL ngay c? khi DLL n?m ? b?t k? các 5 nơi khác ? trên.

N?u Windows NT/2000/XP WOW không xác đ?nh v? trí t?p DLL, LoadLibrary tr? v? m? l?i 2 (File không t?m th?y), ho?c liên k?t ti?m ?n gây ra ph? huynh mô-đun đ? không t?i.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào Windows 95 đăng k? 16-Bit DLLs như KnownDLLs Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
141969Windows 95 s? d?ng Known16DLLs khóa Registry đ? t?m 16-bit Dll

DLL: 32-bit

Cho 32-bit DLLs khóa s? đăng k? KnownDLLs đư?c t?m th?y t?i:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager
				
Tên giá tr? s? đăng k? REG_SZ là tên c?a DLL mà không có các ph?n m? r?ng. D? li?u giá tr? s? đăng k? là tên c?a DLL v?i các ph?n m? r?ng. M?c nh?p này ?nh hư?ng đ?n ch? ng?m n?p DLL, không DLLs c?t cánh b?ng cách s? d?ng LoadLibrary() API.

N?u không có c?m t? này, Windows NT s? d?ng đ? t?m ki?m sau đây đ? xác đ?nh v? trí t?p DLL:
 1. Danh m?c t?p tin th?c thi cho ti?n tr?nh n?p DLL.
 2. Thư m?c hi?n hành c?a các quá tr?nh đó n?p DLL.
 3. Thư m?c \WINNT\SYSTEM32.
 4. Thư m?c \WINNT.
 5. Thư m?c đư?c li?t kê trong các bi?n môi trư?ng c?a con đư?ng.
V?i các m?c nh?p registry KnownDLLs, Windows NT s? d?ng t?m ki?m sau đây b? đ?nh v? DLL:
 1. Thư m?c \WINNT\SYSTEM32.
 2. Danh m?c t?p tin th?c thi cho ti?n tr?nh n?p DLL.
 3. Thư m?c hi?n hành c?a các quá tr?nh đó n?p DLL.
 4. Thư m?c \WINNT.
 5. Thư m?c đư?c li?t kê trong các bi?n môi trư?ng c?a con đư?ng.
N?u t?p DLL không n?m ? b?t c? đ?a đi?m đư?c đ? c?p ? trên, các liên k?t ti?m ?n gây ra các phân h? ph? huynh đ? không t?i.

M?t DLL đư?c coi như m?t KnownDLL n?u m?t KnownDLL ng?m liên k?t đ?n nó. Cho Ví d?, chính.DLL s? d?ng ch?c năng t? tr? em.DLL. n?u chính.DLL đư?c li?t kê trong khóa s? đăng k? KnownDLLs, sau đó Windows NT c?ng coi con.DLL như m?t KnownDLL. M?t ?ng d?ng ho?c DLL có s? d?ng tr? em.DLL s? s? d?ng DLL mà đư?c liên k?t v?i chính.DLL.

Windows NT đ? 32-bit KnownDLLs lúc kh?i đ?ng. Đ?i tên ho?c di chuy?n t?p DLL không có b?t k? tác d?ng trên đó DLL ?ng d?ng s? t?i; nó v?n c?n s? d?ng m?t trong đó đ? ? \WINNT\SYSTEM32 vào lúc kh?i đ?ng.

Đ? thay đ?i như th? nào Windows NT t?i KnownDLLs s? d?ng các ExcludeFromKnownDlls giá tr? đăng k? n?m ? v? trí:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager
				
Lưu ?: S? d?ng RegEdt32 thay v? c?a RegEdit đ? thay đ?i giá tr? đăng k? này.

Giá tr? s? đăng k? REG_MULTI_SZ này ch?a tên c?a dll trong 8.3 đ?nh d?ng, m?t trong nh?ng DLL m?i chu?i. N?u m?t DLL đư?c li?t kê trong ExcludeFromKnownDlls, sau đó Windows NT không x? l? DLL như m?t KnownDLL, ngay c? khi nó đư?c li?t kê trong các Khóa s? đăng k? KnownDLLs. Đi?u này là h?u ích khi b?n phát tri?n m?t DLL đư?c s? d?ng b?i r?t nhi?u KnownDLLs khác và nó là quan tr?ng đ? thay th? và th? nghi?m m?i xây d?ng mà không c?n kh?i đ?ng l?i Windows NT.

Th?c hi?n thay đ?i đ? khóa registry nói trên yêu c?u qu?n tr? đ?c quy?n đ? máy đ?a phương. Vi?c s? d?ng c?a KnownDLLs an toàn h? th?ng t? m?t ai đó deceptively thay th? các API b?ng cách đ?t m?t rogue DLL trong các thư m?c ?ng d?ng.

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào Windows 95 thanh ghi 32-Bit DLLs như KnownDLLs Xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
151646Windows 95 s? d?ng KnownDLLs khóa Registry đ? t?m 32-bit DLLs
C?nh báo: B?ng cách s? d?ng Registry Editor không đúng có th? gây v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? phát sinh t? vi?c s? d?ng sai c?a Registry Editor có th? đư?c gi?i quy?t. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

Thông tin v? cách ch?nh s?a registry, xem "thay đ?i phím và Ch? đi?m tr? giúp các giá tr?"trong Registry Editor (Regedit.exe) ho?c các"thêm và xoá Thông tin trong đăng k?"và"Ch?nh s?a Registry Data"ch? đi?m tr? giúp trong Regedt32.exe. lưu ? r?ng b?n nên tr? l?i lên nhà đăng k? trư?c khi b?n ch?nh s?a nó. N?u b?n đang ch?y Windows NT, b?n c?ng nên C?p Nh?t kh?n c?p c?a b?n S?a ch?a đ?a (ERD).

Thu?c tính

ID c?a bài: 164501 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
T? khóa: 
kbdll kbinfo kbkernbase kbregistry kbmt KB164501 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:164501

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com