Gi?i đáp th?c m?c MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 165214 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ?i v?i m?t phiên b?n Microsoft Windows XP c?a bài vi?t này, xem 314106.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách g? r?i MS-MS-DOS-d?a v?n đ? chương tr?nh trong Windows.

THÔNG TIN THÊM

Ki?m tra các h? th?ng ph? Ntvdm

Vi?c đ?u tiên đ? th? nghi?m khi b?n đang g?p v?n đ? v?i MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh là h? th?ng con Windows Virtual Dos Machine (NTVDM). B?n có th? s? d?ng Command.com đ? th? nghi?m cho dù các h? th?ng ph? NTVDM đang ch?y đúng cách. B?n có th? kh?i đ?ng Command.com b?ng cách th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. B?m vào các B?t đ?u nút, và sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i Command.com, và sau đó nh?p vào Ok.
Đi?u này nên b?t đ?u m?t c?a s? d?u nh?c l?nh. N?u đi?u này không làm vi?c đúng cách, có m?t v?n đ? v?i h? th?ng con NTVDM, và b?n nên ki?m tra các m?c sau đây:
 • Ki?m tra các t?p tin Config.nt và Autoexec.nt các %SystemRoot%\System32 thư m?c cho các thi?t đ?t không-chu?n.

  B?ng cách s? d?ng m?t REM tuyên b?, nh?n xét ra t?t c? các m?c * tr? * sau m?c đ?nh m?c:
     Config.nt
     ---------
     dos=high, umb
     device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
     files=20
  
     Autoexec.nt
     -----------
  
     lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
     lh %SystemRoot%\system32\redir
     lh %SystemRoot%\system32\dosx
     lh %SystemRoot%\system32\nw16 (only if CSNW is installed)
     lh %SystemRoot%\system32\vwipxspx (only if CSNW is installed)
  						

  LƯU ?: M?t cách khác đ? th?c hi?n vi?c này là đ? m? r?ng Autoexec.nt_ và Config.nt_ t? đ?a Windows CD-ROM thư m?c %SystemRoot%\SYSTEM32.
 • Đóng t?t c? chương tr?nh đang ch?y. Đi?u này có th? đư?c th?c hi?n b?ng cách ch?y Task Manager, đóng t?t c? chương tr?nh đang ch?y, và đ?m b?o r?ng không có không có quá tr?nh NTVDM khác đang ch?y. Đ? b?t đ?u công vi?c qu?n l?, baám CTRL + SHIFT + ESC.
 • Ngăn ch?n t?t c? các chương tr?nh ch?y lúc kh?i đ?ng. Chương tr?nh có th? ch?y t? ba v? trí lúc kh?i đ?ng: các nhóm Startup, đư?ng ch?y và Runonce trong đăng k?, và các "ch?y =" và "t?i =" d?ng trong t?p Win.ini. B?n có th? ki?m tra nh?ng nơi như sau:
  • Nhóm Startup là thư m?c trên đ?a c?ng c?c b? đó là trong các đ?a đi?m sau đây:
   • %SystemRoot%\Profiles\user_name\Start menu\Programs
   • %SystemRoot%\Profiles\Default user\Start menu\Programs


  • Run và Runonce d?ng có th? đư?c t?m th?y trong registry theo khóa registry sau đây:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
  • B?n có th? ch?nh s?a t?p Win.ini s? d?ng Notepad. It's in c?p % SystemRoot %.
 • Ki?m tra các t?p tin h? th?ng NTVDM trong %SystemRoot%\System32 thư m?c. Ki?m tra các t?p tin sau đây và đ?m b?o r?ng h? là phiên b?n chính xác b?i ki?m tra kích thư?c và ngày:
     Ntio.sys
     Ntdos.sys
     Ntvdm.exe
     Ntvdm.dll (Windows NT 3.1 only)
     Redir.exe
  						
 • Các m?c đăng k? liên k?t v?i các h? th?ng ph? NTVDM là:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment
   Phím này lưu bi?n môi trư?ng t? Config.sys và T?p tin AUTOEXEC.bat für die Rechtschreibprüfung in Windows.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\ VirtualDeviceDrivers
   Phím này lưu tr? các tr?nh đi?u khi?n thi?t b? đư?c s? d?ng trong m?t phiên h?p NTVDM. Các m?c đư?c t?o ra b?i thi?t l?p Windows khi m?t chương tr?nh đi?u khi?n thi?t b? cài đ?t.

Các v?n đ? đ?c trưng cho chương tr?nh

Các ch?c năng sau đây không làm vi?c trong Windows:
 • T?t c? các ch?c năng MS-DOS ngo?i tr? công vi?c chuy?n đ?i API (chương tr?nh l?p tr?nh giao di?n ch?c năng) đư?c h? tr?.
 • Block ch? đ? đi?u khi?n thi?t b? không đư?c h? tr?. (Kh?i thi?t b? không đư?c h? tr?, do đó, MS-DOS IOCTL API mà đ?i phó v?i các thi?t b? kh?i và SETDPB ch?c năng không đư?c h? tr?.)
 • Gián đo?n 10 ch?c năng 1A tr? v? 0; t?t c? các ch?c năng khác là thông qua b? nh? ch? đ?c (ROM).
 • Ng?t cu?c g?i 13 đ?i phó v?i truy c?p b? c?m đ?a không đư?c h? tr?.
 • Ng?t 18 (ROM BASIC) t?o ra m?t thông đi?p mà nói ROM BASIC không đư?c h? tr?.
 • Ng?t 19 s? không kh?i đ?ng l?i máy tính, nhưng s? s?ch ch?m d?t hi?n t?i máy DOS ?o (VDM).
 • Ng?t 2F đ?i phó v?i các chương tr?nh DOSKEY g?i outs (AX = 4800) không đư?c h? tr?.
 • Microsoft CD-ROM ph?n m? r?ng (MSCDEX) ch?c năng 2, 3, 4, 5, 8, E, và f không đư?c h? tr?.
 • H? th?ng con Windows 16-bit trên m?t h? tr? máy tính x 86 các chương tr?nh ch? đ? nâng cao; nó không, tuy nhiên, h? tr? 16-bit VxDs (?o đi?u khi?n thi?t b?). Mô ph?ng các h? th?ng ph? trên m?t máy tính không x 86 Intel 40486 t?p l?nh, cho phép các chương tr?nh máy tính ch?y ch? đ? Enhanced, ch?ng h?n như Microsoft Visual Basic, trên các máy tính RISC.
Đi?u này có ngh?a r?ng Windows không không h? tr? chương tr?nh 16-bit r?ng yêu c?u không b? gi?i h?n truy c?p vào ph?n c?ng. N?u chương tr?nh c?a b?n yêu c?u này, nó s? không làm vi?c trong Windows NT ho?c Windows 2000.

Ti?p theo b?n nên ki?m tra xem N?u các thi?t đ?t t?p tin Autoexec.nt và Config.nt là chính xác. Luôn luôn c? g?ng các thi?t đ?t m?c đ?nh đư?c li?t kê ? trên. M?t s? chương tr?nh c?n thi?t đ?t đ?c bi?t ho?c tr?nh đi?u khi?n đ? ch?y trong t?p Config.sys ho?c Autoexec.bat. N?u đây là trư?ng h?p, có hai l?a ch?n cho kh?i t?o nh?ng t?p tin này khi b?t đ?u chương tr?nh c?a b?n:
 • Nh?p vào nh?ng d?ng này trong t?p tin Config.nt và Autoexec.nt trong thư m?c %SystemRoot%\System32.
 • T?o m?i t?p tin c?u h?nh và Autoexec đ? ch?y khi b?t đ?u t? chương tr?nh này. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. T?o ra các t?p tin và ti?t ki?m cho h? v?i .nt ph?n m? r?ng trong m?t thư m?c khác hơn là %SystemRoot%\System32 (nh?ng t?p tin này đư?c thư?ng lưu trong các thư m?c tương t? như chương tr?nh.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào máy tính đ? bàn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào L?i t?t.
  3. Trong các D?ng l?nh h?p, g? đư?ng d?n đ?y đ? đ?n t?p tin b?n mu?n ch?y, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
  4. Trong h?p "Ch?n m?t tên cho l?i t?t", g? các tên cho l?i t?t, và sau đó b?m vào K?t thúc. Đi?u này t?o ra m?t shortcut m?i trên bàn làm vi?c.
  5. Nh?p chu?t ph?i vào các phím t?t m?i, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  6. Trên các Chương tr?nh tab, b?m vào Windows. Đi?u này s? m? m?t h?p tho?i cho đư?ng d?n đ?n Autoexec và Config t?p tin.
  7. G? đư?ng d?n đ?y đ? đ? các t?p tin b?n t?o ra, và sau đó Nh?p vào Ok trong c? hai h?p.
  M?i khi bi?u tư?ng này b?t đ?u, nó ch?y Autoexec và T?p tin c?u h?nh đư?c ch? đ?nh cho chương tr?nh. Các thi?t đ?t này có th? tương t? nh?ng h?n ch? như đư?c li?t kê cho các chương tr?nh MS-MS-DOS-d?a.
Không có các thi?t đ?t khác trong thu?c tính c?a chương tr?nh. N?u c?a b?n chương tr?nh không làm vi?c đúng cách, b?n có th? mu?n ki?m tra t?t c? các tab và làm cho ch?c ch?n r?ng các thi?t l?p chương tr?nh đư?c thi?t l?p đ? đ?c đi?m k? thu?t c?a nhà s?n xu?t. N?u chương tr?nh v?n không làm vi?c, đ?i l? bán chương tr?nh nên đư?c liên l?c đ? xem n?u chương tr?nh đư?c h? tr? trên Windows.

Cho thêm thông tin, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
ID C?A BÀI: 171940
Tiêu đ?: MS-DOS Application i/O ho?t đ?ng truy c?p nguyên nhân Floppy Drive

ID C?A BÀI: 102418
Tiêu đ?: NTVDM Error: không có không có đ?a trong ? đ?a

ID C?A BÀI: 156687
Tiêu đ?: M?c trong CONFIG.NT ho?c AUTOEXEC.NT có th? gây ra NTVDM l?i

ID C?A BÀI: 142026
Tiêu đ?: Err: "?n giao di?n đi?u khi?n c?a WOW VDM" ch?y 16-bit hay DOS App
Đ? thêm thông tin v? in ?n trong m?t MS-MS-DOS-d?a chương tr?nh, xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
ID C?A BÀI: 163551
Tiêu đ?: G? r?i v?n đ? in ?n trong Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 165214 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbmt KB165214 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:165214

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com