XL: วิธีการที่ใช้ dsn ของแฟ้มและการเชื่อมต่อน้อยกว่า DSN

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 165866 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณใช้สายอักขระเชื่อมต่อที่ไม่สามารถใช้ชื่อแหล่งข้อมูล (สายการเชื่อมต่อน้อยกว่า DSN) เพื่อที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอกใน Microsoft Excel ข้อมูลที่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก ถูกเก็บไว้ในโครงสร้างของแฟ้มสมุดงานแทนในชื่อแหล่งข้อมูล แบบสอบถาม Microsoft 97 และรุ่นที่ใหม่กว่า Microsoft Excel 97 และใช้การเชื่อมต่อน้อยกว่า DSN ชนิดนี้ในภายหลัง แบบสอบถามของ Microsoft และ Microsoft Excel รุ่นก่อนหน้าไม่

ข้อมูลเพิ่มเติม

เหตุใดมีการเชื่อมต่อน้อยกว่า DSN สำคัญหรือไม่

ในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Microsoft Excel การรับข้อมูลภายนอกต้องให้คุณสร้างแหล่งข้อมูล ชื่อของแหล่งข้อมูลและข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับข้อมูลถูกเก็บไว้ในชื่อที่ซ่อนไว้ในแผ่นงาน ดังนั้น เมื่อสมุดงานที่ประกอบด้วยการอ้างอิงไปยังข้อมูลภายนอกที่ถูกใช้ร่วมกันระหว่างผู้ใช้หลายคน ชื่อแหล่งข้อมูลที่มีการอ้างอิงในสายอักขระการเชื่อมต่อต้องอยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้แต่ละ มิฉะนั้น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลภายนอก

ใน Microsoft Excel 97 และรุ่นใหม่ กว่า เมื่อข้อมูลถูกส่งกลับไปยังแผ่นงาน ภาษาของแบบสอบถามอย่างเป็นระบบ (SQL) คำสั่งและโปรแกรมควบคุมข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นจากแหล่งข้อมูลเริ่มต้น (ไม่ชื่อแหล่งข้อมูล) ถูกเก็บกับแผ่นงานในโครงสร้างของแฟ้มสมุดงาน การเชื่อมต่อน้อยกว่า DSN เหล่านี้แก้ปัญหาของการบำรุงรักษาแหล่งข้อมูลที่อยู่บนคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดถูกจัดเก็บไว้ในสมุดงานเอง อย่างไรก็ตาม สำเนาของโปรแกรมควบคุมที่เหมาะสมของการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเปิด (ODBC) ต้องถูกติดตั้งบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่อยู่สำหรับการสอบถามทำงาน

สิ่งที่ทำดูสตริงการเชื่อมต่อน้อยกว่า DSN ต้องหรือไม่

ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างของสายอักขระการเชื่อมต่อน้อยกว่า DSN ที่ใช้งาน:
  DBQ=C:\TEST\QUERY FILES;DefaultDir=C:\TEST\QUERY FILES; _
  Deleted=1;Driver={Microsoft dBase Driver (*.dbf)}; _
  DriverId=277;FIL=dBase IV;PageTimeout=600;Statistics=0
				
โปรดสังเกตว่า มีการอ้างอิงไม่มีคำสำคัญ DSN ในข้อความ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มแหล่งข้อมูล

2.0 รุ่นของแบบสอบถาม Microsoft เก็บข้อมูลของแหล่งข้อมูลในรีจิสทรี แบบสอบถาม Microsoft 97 และรุ่นที่ใหม่กว่าไม่ได้ใช้รีจิสทรีเพื่อเก็บข้อมูลของแหล่งข้อมูล แทน เมื่อคุณสร้างแหล่งข้อมูลใหม่ ข้อมูลการเชื่อมต่อถูกเก็บไว้ในแฟ้มข้อความที่มีนามสกุลชื่อแฟ้ม.dsn แฟ้มนี้ถูกเรียกอีกอย่างว่า DSN ของ แฟ้ม

แต่ละ DSN ของแฟ้มประกอบด้วยส่วนเพิ่ม ODBC และส่วนของ Microsoft Office ไม่จำเป็นที่อาจประกอบด้วยข้อมูล เช่นตารางเริ่มต้น รหัสผ่าน และ ID ของผู้ใช้สำหรับแหล่งข้อมูลที่กำหนด โฟลเดอร์เริ่มต้นที่จะใช้เมื่อคุณบันทึก DSNX แฟ้มมีต่อไปนี้
  C:\Program Files\Common Files\ODBC\Data Sources
				
ต่อไปนี้คือ โฟลเดอร์เริ่มต้นที่จะใช้เมื่อคุณบันทึกแบบสอบถามที่ใช้งาน:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Queries
				
คุณสามารถระบุโฟลเดอร์ที่จะรวมในการค้นหา dsn ของแฟ้ม การรวมทั้งตำแหน่งที่ตั้งเครือข่าย

ต่อไปนี้คือ ตัวอย่าง DSN ของแฟ้มที่ใช้โปรแกรมควบคุมฐานข้อมูล 7.0 เข้าถึงของ Microsoft (ที่มาพร้อมกับ Microsoft Office 97 โปรแกรมควบคุม ODBC) ที่ใช้งาน:
  [ODBC]
  DSN=MS Access 7.0 Database
				
เมื่อคุณสร้าง DSN ของแฟ้มที่อ้างอิงแฟ้มที่อยู่บนเครือข่าย และคุณแมปไดรฟ์เครือข่ายกับอักษรชื่อไดรฟ์ที่ระบุ มีระบุอักษรชื่อไดรฟ์นั้นใน DSN ของแฟ้ม ลักษณะการทำงานนี้อาจทำให้เกิดปัญหาหากคุณต้องการใช้ร่วมกัน DSN แฟ้มกับผู้ใช้หลายคนผ่านเครือข่าย และคุณต้องการเก็บรักษา DSN ของแฟ้มบนเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีการข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

วิธีที่ 1:

เมื่อใดก็ ตามที่เป็นไปได้ ใช้ universal ที่ตั้งชื่อการอ้างอิงแบบแผนการคิด (UNC) แทนของไดรฟ์ที่แมป

วิธีที่ 2

เปิด DSN ของแฟ้มใน Notepad และปรับเปลี่ยนการอ้างอิงกับอักษรชื่อไดรฟ์จะใช้การอ้างอิง UNC ให้พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้:
  [ODBC]
  DRIVER=Microsoft Excel Driver (*.xls)
  UID=admin
  UserCommitSync=Yes
  Threads=3
  SafeTransactions=0
  ReadOnly=1
  PageTimeout=5
  MaxScanRows=8
  MaxBufferSize=512
  ImplicitCommitSync=Yes
  FIL=excel 5.0
  DriverId=790
  DefaultDir=<drive letter>:\ 
  DBQ=<drive letter>:\<source filename>
				
ในตัวอย่างนี้ <drive letter="">คือไดรฟ์ที่แมปและ<source filename="">อยู่ในแหล่งข้อมูลแฟ้ม</source></drive>

การเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดสองบรรทัดต่อไปนี้
  DefaultDir=\\<server name>\<share>
  DBQ=\\<server name>\<share>\<source filename>
				
ที่<server name="">อยู่เซิร์ฟเวอร์เครือข่าย <share>ถูกใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์ของเครือข่าย และ<source filename="">อยู่ในแหล่งข้อมูลแฟ้ม</source></share></server>

หลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนแฟ้ม ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้ DSN แฟ้มเรียบร้อยแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลโปรแกรมควบคุมใน DSN แฟ้ม โปรดดูแฟ้มวิธีใช้ที่มีเฉพาะโปรแกรมควบคุม ODBC ที่คุณใช้

You can also use the 32-bit ODBC Control Panel icon to create a File DSN. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::

 1. ในการเริ่มการทำงานเมนู ให้ชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุม. Then, double-click32bit ODBC.
 2. คลิกการFile DSNแท็บ
 3. คลิกadd.
 4. ในการCreate New Data Sourcedialog box, click the driver for which you want to create the data source. คลิกถัดไป.
 5. Enter the full path and file name for your new data source (for example, C:\Program Files\Common Files\ODBC\Data Sources\Test.dsn). จากนั้น คลิกถัดไป.
 6. คลิกเสร็จสิ้น.

  The ODBC Setup dialog box for the ODBC driver you selected in step 4 appears.
 7. In the dialog box, enter the appropriate information.

  หมายเหตุ:: If you do not want a specific drive letter to be included in the File DSN, enter the UNC path in theชื่อฐานข้อมูลกล่องในนั้นSelect Databaseกล่องโต้ตอบ
 8. คลิกตกลง.
 9. คลิกตกลงto close theODBC Data Source Administratorกล่องโต้ตอบ
The File DSN is available for use by Microsoft Query.

Microsoft Query Information in the Registry

Microsoft Query automatically registers itself if the path value for Query is missing in the registry key, or if path value specifies a folder that that does not contain the file. You can reset the location for Microsoft Query in the registry by starting Microsoft Query. In Microsoft Windows 95 and later, you can locate Microsoft Query by looking in the following registry key:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\MSQuery
				
When you install Microsoft Office 97 or later, the Setup program creates a registry key that points to the default location for DSN files. This location is stored in the following registry key:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ODBC\odbc.ini\ODBC File DSN\DefaultDSNDir
				
You can specify an alternative location for the DSN files by adding the following registry key.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\odbc.ini\ODBC File DSN\DefaultDSNDir
				
After you create this key, the key under HKEY_LOCAL_MACHINE is ignored.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about retrieving data, click the Office Assistant, typedata sourcesคลิกค้นหาจากนั้น คลิกเพื่อดู"Ways to retrieve data from an external database."

หมายเหตุ:: If the Assistant is hidden, click theผู้ช่วย officeปุ่มบนมาตรฐานแถบเครื่องมือ If Microsoft Help is not installed on your computer, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
120802office: วิธีเพิ่ม/เอาออกโปรแกรม Office เดี่ยวหรือคอมโพเนนต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
159557XL97: Using System, User, and File Data Sources

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 165866 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 กันยายน 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbprogramming kbualink97 kbmt KB165866 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:165866

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com