XL: Làm th? nào đ? s? d?ng t?p tin DSNs và DSN-ít k?t n?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 165866 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Khi b?n s? d?ng m?t k?t n?i chu?i mà không s? d?ng d? li?u ngu?n tên (m?t DSN-less k?t n?i chu?i) đ? k?t n?i v?i m?t ngu?n d? li?u bên ngoài trong Microsoft Excel, thông tin đó c?n thi?t đ? k?t n?i v?i bên ngoài ngu?n d? li?u đư?c lưu tr? trong t?p tin c?u trúc c?a workbook thay v? t?i tên ngu?n d? li?u. Microsoft Query 97 và sau này, và Microsoft Excel 97 và s? d?ng sau này này lo?i DSN-ít k?t n?i; Phiên b?n trư?c c?a Microsoft truy v?n và Microsoft Excel không làm như th?.

THÔNG TIN THÊM

T?i sao các DSN-ít k?t n?i quan tr?ng?

Trong phiên b?n trư?c c?a Microsoft Excel, l?y d? li?u bên ngoài yêu c?u r?ng b?n t?o ra m?t ngu?n d? li?u. Tên ngu?n d? li?u và thông tin khác đó là yêu c?u đ? k?t n?i v?i các d? li?u đư?c lưu tr? trong ?n tên trong các b?ng tính. V? v?y, khi m?t workbook có ch?a tài li?u tham kh?o đ? bên ngoài d? li?u đư?c chia s? gi?a nhi?u ngư?i dùng, tên ngu?n d? li?u đó là tham chi?u trong k?t n?i chu?i ph?i t?n t?i trên m?i ngư?i dùng máy tính. N?u không, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n C?p Nh?t ho?c ch?nh s?a các d? li?u bên ngoài.

Trong Microsoft Excel 97 và sau đó, m?t khi các d? li?u đư?c tr? l?i cho m?t b?ng tính, c?u trúc Query Language (SQL) tuyên b? và tr?nh đi?u khi?n thông tin mà đư?c t?o ra t? các ngu?n d? li?u ban đ?u (không d? li?u ngu?n tên) đư?c lưu tr? v?i b?ng tính trong cơ c?u t?p tin c?a b?ng tính. Nh?ng k?t n?i này DSN-ít gi?i quy?t v?n đ? c?a vi?c duy tr? các ngu?n d? li?u trên m?t vài máy tính. T?t c? các thông tin c?n thi?t đư?c lưu tr? trong b?ng tính riêng c?a m?nh. Tuy nhiên, m?t b?n sao c?a tr?nh đi?u khi?n k?t n?i cơ s? d? li?u m? (ODBC) thích h?p ph?i đư?c cài đ?t trên m?i máy tính cho các truy v?n đ? ch?c năng.

M?t DSN-ít k?t n?i chu?i trông gi?ng như nh?ng g??

Dư?i đây là m?t ví d? c?a m?t chu?i DSN-ít k?t n?i:
  DBQ=C:\TEST\QUERY FILES;DefaultDir=C:\TEST\QUERY FILES; _
  Deleted=1;Driver={Microsoft dBase Driver (*.dbf)}; _
  DriverId=277;FIL=dBase IV;PageTimeout=600;Statistics=0
				
Lưu ? r?ng không có không có tài li?u tham kh?o cho t? khóa DSN trong văn b?n.

Thêm v? t?p tin m? ngu?n d? li?u

Microsoft truy v?n Phiên b?n 2.0 lưu tr? thông tin ngu?n d? li?u trong registry. Microsoft Query 97 và sau này không s? d?ng registry đ? lưu tr? các ngu?n d? li?u thông tin. Thay vào đó, khi b?n t?o ra m?t ngu?n d? li?u m?i, k?t n?i thông tin đư?c lưu tr? trong m?t t?p tin văn b?n v?i m?t .dsn ph?n m? r?ng tên t?p. Đi?u này t?p tin c?ng đư?c g?i là m?t t?p tin DSN.

M?i t?p tin DSN ch?a m?t ph?n ODBC và m?t tùy ch?n Microsoft Office ph?n mà có th? ch?a thông tin, ch?ng h?n như bàn m?c đ?nh, m?t kh?u, và ngư?i dùng ID cho m?t ngu?n d? li?u nh?t đ?nh. Đây là thư m?c m?c đ?nh đó đư?c s? d?ng khi b?n lưu m?t t?p tin DSNX
  C:\Program Files\Common Files\ODBC\Data Sources
				
Đây là thư m?c m?c đ?nh đư?c dùng khi b?n lưu m?t truy v?n:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Queries
				
B?n có th? ch? đ?nh c?p nào đư?c bao g?m trong vi?c t?m ki?m các t?p tin DSNs, bao g?m c? v? trí m?ng.

Dư?i đây là m?t ví d? t?p tin DSN có s? d?ng Microsoft Access 7,0 Cơ s? d? li?u tr?nh đi?u khi?n (tr?nh ODBC đi?u khi?n bao g?m v?i Microsoft văn ph?ng 97):
  [ODBC]
  DSN=MS Access 7.0 Database
				
Khi b?n t?o m?t t?p tin DSN đó tham chi?u m?t t?p tin n?m trên các m?ng và b?n ánh x? ? đ?a m?ng v?i m?t k? t? ? đ?a c? th?, mà k? t? ? đ?a đư?c xác đ?nh trong t?p tin DSN. Hành vi này có th? gây ra v?n đ? N?u b?n mu?n chia s? các t?p DSN v?i nhi?u ngư?i dùng trên m?ng và b?n mu?n duy tr? DSN t?p tin trên m?t máy ch? mà t?t c? ngư?i dùng có th? truy c?p vào nó. Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng đi?u sau đây phương pháp.

Phương pháp 1

B?t c? khi nào có th?, s? d?ng m?t ph? đ?t tên quy ư?c (UNC) tham kh?o thay v? c?a m?t ? c?ng đư?c ánh x?.

Phương pháp 2

M? File DSN trong Notepad và thay đ?i các tài li?u tham kh?o cho k? t? ? đ?a s? d?ng m?t tài li?u tham kh?o UNC. H?y xem xét ví d? sau:
  [ODBC]
  DRIVER=Microsoft Excel Driver (*.xls)
  UID=admin
  UserCommitSync=Yes
  Threads=3
  SafeTransactions=0
  ReadOnly=1
  PageTimeout=5
  MaxScanRows=8
  MaxBufferSize=512
  ImplicitCommitSync=Yes
  FIL=excel 5.0
  DriverId=790
  DefaultDir=<drive letter>:\ 
  DBQ=<drive letter>:\<source filename>
				
Trong ví d? này, <drive letter=""> đ? ánh x? ? đ?a và <source filename=""> là ngu?n d? li?u t?p. </source></drive>

Thay đ?i cu?i hai d?ng sau đây
  DefaultDir=\\<server name>\<share>
  DBQ=\\<server name>\<share>\<source filename>
				
Nơi <server name=""> là máy ch? m?ng, <share> là chia s? trên máy ch? m?ng, và <source filename=""> là ngu?n d? li?u t?p. </source></share></server>

Sau khi b?n s?a đ?i các t?p tin, t?t c? ngư?i dùng có th? thành công s? d?ng t?p tin DSN.

Đ? bi?t thêm thông tin v? thông tin tr?nh đi?u khi?n trong DSN t?p tin, xin vui l?ng xem t?p tin tr? giúp là c? th? cho ODBC các tr?nh đi?u khi?n b?n đang s? d?ng.

B?n c?ng có th? s? d?ng bi?u tư?ng Pa-nen đi?u khi?n ODBC 32-bit đ? t?o ra m?t t?p tin DSN. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:

 1. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, đi?m đ?n Thiết đặt, và nh?p vào B?ng đi?u khi?n. Sau đó, b?m đúp vào 32-bit ODBC.
 2. B?m vào các T?p DSN tab.
 3. Nh?p vào Thêm.
 4. Trong các T?o m?i ngu?n d? li?u h?p tho?i h?p, b?m tr?nh đi?u khi?n mà b?n mu?n t?o các ngu?n d? li?u. Nh?p vào Ti?p theo.
 5. Nh?p đ?y đ? đư?ng d?n và tên t?p cho ngu?n d? li?u m?i c?a b?n (cho Ví d?, C:\Program Files\Common Files\ODBC\Data Sources\Test.dsn). Sau đó, nh?p vào Ti?p theo.
 6. Nh?p vào K?t thúc.

  H?p tho?i thi?t l?p ODBC cho tr?nh đi?u khi?n ODBC b?n ch?n trong bư?c 4 xu?t hi?n.
 7. Trong h?p tho?i, nh?p thông tin thích h?p.

  LƯU ?: N?u b?n không mu?n m?t k? t? ? đ?a c? th? đư?c bao g?m trong t?p DSN, nh?p đư?ng d?n UNC trong các Cơ s? d? li?u tên h?p trong các Ch?n cơ s? d? li?u h?p tho?i.
 8. Nh?p vào Ok.
 9. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Qu?n tr? ngu?n d? li?u ODBC h?p tho?i.
DSN t?p tin có s?n đ? s? d?ng b?i Microsoft truy v?n.

Microsoft truy v?n thông tin trong s? đăng k?

Microsoft truy v?n t? đ?ng đăng k? chính nó n?u đư?ng d?n có giá tr? cho Truy v?n là m?t tích trong khóa s? đăng k?, ho?c n?u giá tr? đư?ng d?n ch? đ?nh m?t thư m?c mà không ch?a t?p. B?n có th? đ?t l?i v? trí cho Microsoft truy v?n trong s? đăng k? b?ng cách b?t đ?u Microsoft truy v?n. Trong Microsoft Windows 95 và sau này, b?n có th? xác đ?nh Microsoft truy v?n b?ng cách nh?n vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Shared Tools\MSQuery
				
Khi b?n cài đ?t Microsoft văn ph?ng 97 ho?c sau này, chương tr?nh cài đ?t t?o m?t khóa registry mà đi?m đ?n v? trí m?c đ?nh cho t?p tin DSN. V? trí này đư?c lưu tr? trong khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ODBC\odbc.ini\ODBC File DSN\DefaultDSNDir
				
B?n có th? ch? đ?nh m?t v? trí thay th? cho các t?p tin DSN b?ng cách thêm các khóa registry sau đây.
  HKEY_CURRENT_USER\Software\ODBC\odbc.ini\ODBC File DSN\DefaultDSNDir
				
Sau khi b?n t?o phím naøy, ch?a khóa dư?i HKEY_LOCAL_MACHINE đư?c b? qua.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách truy xu?t d? li?u, b?m vào Office Assistant, lo?i ngu?n d? li?u, b?m Tìm kiếm, và sau đó b?m vào đ? xem "Cách đ? l?y d? li?u t? m?t cơ s? d? li?u bên ngoài."

LƯU ?: N?u các tr? l? là ?n, b?m các Tr? l? văn ph?ng nút trên các Tiêu chuẩn thanh công c?. N?u tr? giúp Microsoft chưa đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
120802 Văn ph?ng: Làm th? nào đ? thêm/lo?i b? chương tr?nh Office duy nh?t ho?c thành ph?n

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
159557 XL97: S? d?ng h? th?ng, ngư?i s? d?ng và ngu?n d? li?u t?p tin

Thu?c tính

ID c?a bài: 165866 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbprogramming kbualink97 kbmt KB165866 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:165866

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com