Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? mà b?n có th? kinh nghi?m khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t h?p công c? MSN ti?n đ?u tư

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 165954 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này đ? đư?c lưu tr?. Bài vi?t đư?c cung c?p "nguyên tr?ng" và s? không c?n đư?c c?p nh?t n?a.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t các h?p công c? đ?u tư (qu?n l? danh m?c đ?u tư, Charting ho?c Screener công c?) t?i MSN Money, b?n g?p các tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n th?y m?t khung ch?a ch? ho?c là m?t màu đ? "X" ho?c m?t bi?u tư?ng nh? vuông.
 • Bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:
  Các máy ch? hi?n không s?n dùng. Vui lòng th? l?i sau.
 • B?n nh?n đư?c thông báo l?i sau trên Windows Vista:
  Kh?i t?o th?t b?i
  Và sau đó b?n nh?n đư?c m?t h?p tho?i có ch?a các bài vi?t sau đây:
  M?t ho?c nhi?u m?c không th? đư?c ghi vào Registry.
Chú ý Nh?ng hai h?p có th? xu?t hi?n nhi?u l?n sau khi b?n nh?p vào Ok đ? đóng chúng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n đang s? d?ng Windows Vista và ch?y trong ch? đ? đư?c b?o v?.
 • Đi?u khi?n ActiveX cho h?p công c? đ?u tư b? thi?u.
 • Đi?u khi?n ActiveX cho h?p công c? đ?u tư đang b? ch?n t? t?i v? ho?c cài đ?t chương tr?nh cài đ?t (Webinst.exe) ho?c chương tr?nh C?p Nh?t (Pmupdate.exe).
Windows Vista và Internet Explorer 7.0 có thêm an ninh b? sung khi b?n duy?t b?ng cách s? d?ng m?t thi?t l?p đư?c g?i là b?o v? ch? đ?. Ch? đ? này kh?i đi?u khi?n Active X nhi?u t? cài đ?t. Làm theo các bư?c đư?c li?t kê trong ph?n "Gi?i quy?t" đ? thêm các trang web đư?c li?t kê vào danh sách site tin c?y. Theo m?c đ?nh, trong danh sách site tin c?y không s? d?ng ch? đ? đư?c b?o v?. Các Đi?u khi?n ActiveX cho h?p công c? đ?u tư có th? b? thi?u ho?c b? ch?n n?u b?n không ph?i ghi truy c?p v? trí nơi h?p công c? đ? vi?t đ?a phương t?p và thi?t đ?t. Ho?c b?n có th? có m?t chương tr?nh ph?n m?m bên th? ba b?o m?t, ch?ng h?n như m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút ho?c m?t chương tr?nh tư?ng l?a đang ch?n t?i v? x đang ho?t đ?ng ho?c truy c?p vào thư m?c sau đây:
userprofile\Local Settings\Application Data\Microsoft\Money\Phiên b?n
Trong tên c?p này, các m?c đ?i di?n cho nh?ng đi?u sau đây:
 • userprofile là v? trí Microsoft Windows m?c đ?nh cho k?ch b?n đăng nh?p c?a b?n. Ví d?, trong Microsoft Windows XP, n?u tên ngư?i dùng cho Windows là JohnDoe, h? sơ c?a b?n s? gi?ng như sau:
  C:\Documents and Settings\JohnDoe
  Trong Windows Vista, n?u tên ngư?i dùng cho Windows là JohnDoe, h? sơ c?a b?n s? gi?ng như sau:
  %AppData%\Microsoft\Money\15.0
 • Phiên b?n là phiên b?n hi?n t?i c?a h?p công c? đ?u tư. Phiên b?n hi?n t?i c?a h?p công c? đ?u tư là 15,0.

GI?I PHÁP

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Ki?m ch?ng r?ng b?n ph?i ghi truy c?p thư m?c đư?c đ? c?p trong ph?n "Gây ra". Đ? làm đi?u này, xem các thu?c tính cho thư m?c. Ho?c th? lưu m?t t?p tin trong thư m?c đó.
 2. S?a đ?i ho?c ki?m tra xem các thi?t l?p trong Microsoft Internet Explorer.
Chú ý Các Công cụ tr?nh đơn không t?n t?i trong tr?nh duy?t MSN. Đ? m? các Tuỳ chọn Internet h?p tho?i h?p cho MSN, b?m vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Tuỳ chọn Internet.

Windows Internet Explorer 7

 1. Trên các Công cụ Menu trong Internet Explorer, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
 2. B?m vào các Nâng cao tab.
 3. B?m vào các Thi?t l?p l?i nút.
 4. Trong c?a s? c?nh báo/thông báo, b?m các Thi?t l?p l?i nút.
 5. Sau khi Internet Explorer k?t thúc đ?t l?i chính nó, b?m vào Đóng, và sau đó nh?p vào Ok hai l?n.
 6. Khi b?n đư?c nh?c, h?y đóng Internet Explorer, và sau đó m? m?t c?a s? Internet Explorer m?i.

Microsoft Internet Explorer 6 và Windows Internet Explorer 7

 1. Trên các Công cụ Menu trong Internet Explorer, nh?p vào Internet Tuỳ chọn.
 2. B?m vào các Bảo mật tab.
 3. Trong các Ch?n vùng n?i dung Web đ? ch? đ?nh c?a nó thi?t đ?t b?o m?t h?p, b?m vào Internet.
 4. Nh?p vào M?c đ?nh ho?c thi?t l?p m?c đ? Phương ti?n ho?c Trung b?nh-th?p.
 5. Liên k?t đ?n các trang web MSN ti?n đ?u tư Web, và sau đó nh?p vào Làm tươi trên các Thanh công c? c?a tr?nh duy?t web.
 6. Thêm các trang web trung ti?n đ? các Tin tư?ng các trang web khu trong Internet Explorer:
  1. Trên các Công cụ Menu trong Internet Explorer, nh?p vào Tuỳ chọn Internet.
  2. B?m vào các Bảo mật tab.
  3. Trong các Ch?n vùng n?i dung Web đ? ch? đ?nh c?a nó thi?t đ?t b?o m?t h?p, b?m vào Site tin c?y.
  4. Nh?p vào Các trang web.
  5. Nh?n vào đây đ? xóa các Yêu c?u xác minh h? ph?c v? (https:) cho m?i site trong vùng này h?p ki?m.

   Chú ý N?u b?n đang s? d?ng Windows Vista, đ? l?i Ch? đ? đư?c b?o v? t?t này vùng site tin c?y.
  6. Trong các Thêm trang Web vào vùng h?p, g? đ?a ch? trang Web sau đây và sau đó nh?p vào Thêm:
   moneycentral.MSN.com
  7. Trong các Thêm trang Web vào vùng h?p, g? m?t trong đ?a ch? trang Web sau đây và sau đó nh?p vào Thêm:
   FDL.Microsoft.com
   login.Live.com
   Passport.net
   Passport.com
   g.MSN.com
  8. Nh?p vào Ok, và sau đó nh?p vào Ok m?t l?n n?a.
  Chú ý H?y ch?c ch?n r?ng m?c b?o m?t cho Site tin c?y đư?c thi?t l?p đ?n ho?c là Low ho?c Trung b?nh-th?p.
Chú ý N?u các bư?c sau đây không gi?i quy?t v?n đ?, v?n đ? có th? do m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • Các ph?n m?m b?o m?t khác
 • Ti?n tr?nh cài đ?t không đ?y đ? c?a h?p công c? đ?u tư, Internet Explorer ho?c Windows
Xem ph?n "Thông tin thêm".

THÔNG TIN THÊM

Chú ý Các chương tr?nh khác đang ch?y có th? can thi?p vào t?i v? và cài đ?t các đi?u khi?n ActiveX h?p công c? đ?u tư. Các chương tr?nh này có th? bao g?m các chương tr?nh ch?ng vi-rút, ph?n m?m tư?ng l?a ho?c ph?n m?m máy ch? ?y quy?n. Đ? hoàn t?t vi?c cài đ?t c?a các đi?u khi?n ActiveX, b?n có th? t?m th?i vô hi?u hóa các chương tr?nh này. Ho?c, b?n có th? c?n ph?i s?a đ?i các chương tr?nh đ? cho phép truy c?p đ?n các trang web và th?c thi đư?c đ? c?p trong ph?n "Gi?i quy?t".

Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i nhà s?n xu?t c?a m?t chương tr?nh đ? đư?c giúp đ?, nh?p vào s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
65416 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, A-K-

60781 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, L-P

60782 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, Q-Z


N?u đi?u này không gi?i quy?t v?n đ?, có các t?nh hu?ng nơi vô hi?u hoá tư?ng l?a c?a b?n, ch?ng virus ho?c các ph?n m?m b?o m?t khác không gi? nó t? ch?n truy c?p. B?n có th? th? đ? lo?i b? ph?n m?m. Lo?i b? ph?n m?m có th? r?i kh?i máy tính c?a b?n d? b? t?n thương. Ch? lo?i b? ph?n m?m t?m th?i và sau đó cài đ?t l?i ph?n m?m b?o m?t sau khi b?n nh?n th?y cho dù h?p công c? đ? đư?c cài đ?t.

N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, các h?p công c? đ?u tư có th? không đư?c cài đ?t đúng. Đ? gi?i quy?t s? c?, h?y th? g? b? và sau đó cài đ?t l?i h?p công c? đ?u tư. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
176841Làm th? nào đ? g? b? và cài đ?t l?i các thành ph?n MSN ti?n đ?u tư
N?u v?n đ? v?n ti?p t?c x?y ra, Internet Explorer có th? không đư?c cài đ?t đúng. Đ? cài đ?t l?i Internet Explorer, ghé thăm Web site sau:
http://www.Microsoft.com/Windows/IE/Downloads/Default.mspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? ActiveX, b?m s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
154544Mô t? các ActiveX công ngh?
174360 Làm th? nào đ? s? d?ng vùng b?o m?t trong Internet Explorer
154036 Làm th? nào đ? vô hi?u hoá n?i dung ho?t đ?ng trong Internet Explorer

Thu?c tính

ID c?a bài: 165954 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Hai 2014 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • MSN Money
 • MSN Money Plus
 • Microsoft Money 2007 Deluxe
 • Microsoft Money 2007 Home & Business
 • Microsoft Money 2007 Premium
 • Microsoft Money 2006 Deluxe
 • Microsoft Money 2006 Premium
 • Microsoft Money 2006 Small Business
 • Microsoft Money 2006 Standard
 • Microsoft Money 2005 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2005 Premium Edition
 • Microsoft Money 2005 Small Business Edition
 • Microsoft Money 2005 Standard Edition
 • Microsoft Money 2004 Deluxe Edition
 • Microsoft Money 2004 Premium Edition
 • Microsoft Money 2004 Small Business Edition
T? khóa: 
kbnosurvey kbarchive kbdisplay kbmoneyinvest kbonline kbprb kburl kbmt KB165954 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:165954

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com