Đ?c m?t t?p tin đư?c lưu v?i b? xem s? ki?n c?a máy tính khác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 165959 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Tr?nh xem s? ki?n cho phép ngư?i dùng đ? lưu các b?n ghi s? ki?n trong m?t t?p tin nh? phân ph?n m? r?ng EVT. M?t t?p tin có th? đư?c m? ra v?i b? xem s? ki?n ngày b?t k? máy tính khác ch?y cùng m?t phiên b?n c?a Windows NT.

M?c dù b? xem s? ki?n có th? t?i m?t t?p tin, nó c?n các tin nh?n DLLs cho m?i thành ph?n đư?c mô t? trong m? ngu?n c?a các s? ki?n.

Ví d?, gi? s? a máy tính đó ch?y Windows NT 4.0 và m?t d?ch v? đư?c g?i là "aservice". Trên máy tính này, lưu b?n ghi s? ki?n h? th?ng dư?i các t?p System_A.evt. Bây gi? gi? s? r?ng máy tính b c?ng đang ch?y Windows NT 4,0. D?ch v? "aservice" đ? không đư?c cài đ?t trên máy tính B.

Trên máy tính B, b?n m? t?p System_A.evt b?ng tr?nh xem s? ki?n. N?u b?n b?m đúp vào m?t tin nh?n v?i ngu?n thi?t l?p đ? "aservice", b?n s? có đư?c các l?i sau:
Các mô t? cho t? ch?c s? ki?n ID (xxx) trong m? ngu?n (aservice) không th? t?m th?y. Nó ch?a string(s) chèn sau đây:...
Làm theo các bư?c trong ph?n ti?p theo đ? đ?c các b?n ghi s? ki?n c?a máy tính a trong khi trên máy tính b mà không c?n ph?i cài đ?t các thành ph?n c?a máy tính a vào máy tính B.

THÔNG TIN THÊM

Các t?p tin EVT bao g?m các thông đi?p ghi lưu s? ki?n v? chúng đư?c lưu tr? b?i các h? th?ng. M?i thư g?m có m?t ID (có ngh?a là, các thông báo chính nó) và m?t s? chèn chu?i. Các ID đư?c d?ch thành chu?i thông qua s? d?ng tin nh?n DLLs.

T?t c? các s? ki?n này ?ng d?ng các b?n ghi thư DLLs đư?c đ?nh ngh?a theo các khóa registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\ ?ng d?ng


T?t c? các h? th?ng b?n ghi s? ki?n thư DLLs đư?c đ?nh ngh?a dư?i đây khóa registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\ h? th?ng


Ví d?, d?ch v? TCP/IP thư DLL đư?c đ?nh ngh?a theo các m?c đăng k? sau đây:
Key = HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\ System\TcpIp Giá tr? = EventMessageFile REG_EXPAND_SZ %SystemRoot%\System32\ netevent.d


V? v?y, t?t c? các thông đi?p ghi lưu s? ki?n TCP/IP đư?c đ?nh ngh?a trong DLL netevent.dll.

Khi ngư?i dùng double-clicks m?t s? ki?n mà thư DLL không ph?i là đư?c xác đ?nh trong s? đăng k?, thư chu?i không th? hi?n th? và các thông báo sau đây s? đư?c hi?n th?:
Các mô t? cho t? ch?c s? ki?n ID (51) trong m? ngu?n (aservice) không th? t?m th?y. Nó ch?a string(s) chèn sau đây:...
Dư?i đây là m?t mô t? c?a m?t cách khác đ? đ?c Nh?t k? s? ki?n h? th?ng máy tính v?i th?ng trên m?t máy tính mà không c?n th?ng. M?u này có th? đư?c đi?u ch?nh cho b?t k? ?ng d?ng ho?c h? th?ng thành ph?n.

C?nh báo: B?ng cách s? d?ng Registry Editor không đúng có th? gây ra nghiêm tr?ng, toàn h? th?ng các v?n đ? mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i Windows NT đ? s?a ch?a chúng. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?t k? v?n đ? phát sinh t? vi?c s? d?ng Biên t?p viên đăng k? có th? đư?c gi?i quy?t. S? d?ng công c? này nguy cơ c?a riêng b?n.

Caùc thao taùc sau đư?c yêu c?u:
 1. Trên máy tính v?i th?ng, ch?y REGEDIT và ch?n registry sau khóa:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\EventLog\ System\Wi
 2. Trên tr?nh đơn đăng k?, b?m Export Registry File và ch?n m?t t?p tin tên (ví d?, Winsreg.reg).
 3. Trên máy tính mà không c?n th?ng (ví d?, m?t trong nh?ng s? d?ng đ? đ?c các b?n h? th?ng ghi s? ki?n c?a máy tính v?i th?ng), ch?y REGEDIT. Trên các Đăng k? tr?nh đơn, nh?p vào nh?p kh?u Registry File và ch?n t?p tin Winsreg.reg trư?c đó đư?c lưu trên máy tính khác.
 4. Bây gi? b?n nên có các m?c nh?p registry sau trên máy tính m?c tiêu (có ngh?a là, nh?ng ai không th?ng):
  Key = HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ EventLog\System\Wins Giá tr? = EventMessageFile REG_EXPAND_SZ %SystemRoot%\System32\ winsevnt.d


  Bây gi? b?n c?n ph?i sao chép các t?p tin đư?c xác đ?nh trong s? đăng k? EventMessageFile giá tr? c?a b?n thư m?c System32. N?u X: là ánh x? t?i \\wins_server\admins$, b?n có th? ch?y l?nh sau:
  b?n sao x:\System32\winsevnt.dll %SystemRoot%\System32\winsevnt.dll
  T?t nhiên, các t?p tin có th? đư?c sao chép m?t nơi nào đó khác, nhưng trong trư?ng h?p này b?n c?n ph?i ch?nh s?a giá tr? đăng k? EventMessageFile th? công như v?y là nó đi?m vào thư m?c v?i DLL.
 5. Đóng t?t c? các trư?ng h?p c?a Event Viewer và ch?y l?i tr?nh xem s? ki?n. B?n nên bây gi? có th? đ? t?t c? nh?ng s? ki?n th?ng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 165959 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbhowto kbnetwork kbmt KB165959 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:165959

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com