Làm th? nào đ? t?o m?t El Torito kh? năng kh?i đ?ng đ?a CD-ROM

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 167685 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

N?i dung c?a bài vi?t này là, m?t ph?n, có ngu?n g?c t? El Torito Kh? năng kh?i đ?ng đ?a CD-ROM Format Specification Phiên b?n 1.0 t? Phoenix Technologies và IBM và t? gi?y tr?ng "Xây d?ng m?t kh? năng kh?i đ?ng CD" Phiên b?n 0.5 t? Phoenix Technologies. Đ? thêm thông tin liên quan đ?n các El Torito đ?c đi?m k? thu?t, xin vui l?ng tham kh?o các tài li?u này.

El Torito là g??

El Torito là m?t đ?c đi?m k? thu?t b?ng văn b?n c?a Phoenix Technologies và IBM cho đ?a CD-ROM kh?i đ?ng. Đ?c đi?m k? thu?t El Torito cho phép cho vi?c t?o ra m?t Đ?a CD-ROM như là m?t h?nh ?nh c?a m?t ? đ?a c?ng ho?c m?t ? đ?a m?m. Khi b?n th?c hi?n m?t h?nh ?nh c?a đ?a c?ng, đ?a CD-ROM s? kh?i đ?ng như ? đ?a c và t?t c? các đ?a c?ng ch? cái ? đ?a s? đư?c chuy?n lên m?t lá thư. Khi kh?i đ?ng đ?a m?m h?nh ?nh, đ?a CD-ROM s? đư?c xác đ?nh như lái xe A. ? đ?a g?c m?t s? tr? thành ? b và ? đ?a g?c b s? không có s?n.

Nh?ng g? c?n thi?t đ? có th? s? d?ng m?t đ?a CD-ROM kh?i đ?ng?

BIOS h? th?ng ph?i có kh? năng h? tr? đ?a CD-ROM kh?i đ?ng. Nếu BIOS h? th?ng có kh? năng này, m?t ? đ?a EIDE (ATAPI) CD-ROM g?n li?n v?i h? th?ng nên có kh? năng kh?i đ?ng t? đ?a compact.

N?u ? đ?a CD-ROM là m?t ? đ?a SCSI, SAS BIOS c?ng ph?i h? tr? kh? năng kh?i đ?ng đ?a compact.

Ghi chú r?ng m?t s? h? th?ng BIOS có th? c?n thi?t đ? ki?m soát th? t? kh?i đ?ng gi?a ? A, ? đ?a c và ? đ?a CD-ROM. M?t s? h? th?ng, m?c dù có th? đ? h? tr? kh? năng kh?i đ?ng đ?a nh? g?n, có th? cung c?p cho không có d?u hi?u như v?y. M?c dù h? có th? cho phép b?n thay đ?i ưu tiên kh?i đ?ng t? đ?a m?m và c?ng ? đ?a nhưng cung c?p cho không có tùy ch?n đ? kh?i đ?ng t? m?t đ?a nh? g?n, h? th?ng v?n có th? h? tr? tính năng này. H? th?ng như v?y luôn luôn đ?t m?c ưu tiên trên m?t nh? g?n kh? năng kh?i đ?ng đ?a do đó, n?u m?t trong nh?ng đ? đư?c đưa vào, h? th?ng s? kh?i đ?ng t? nó.

Nh?ng g? có th? đư?c th?c hi?n v?i m?t đ?a CD-ROM kh?i đ?ng?

B?t c? đi?u g? mà có th? đư?c ch?y t? m?t ? đ?a c?ng ho?c đ?a m?m lúc DOS có th? ch?y t? m?t đ?a CD v?i m?t ngo?i l?: k? t? khi m?t CD đ?c ch? là chương tr?nh ph?i không c? g?ng đ? vi?t d? li?u vào đ?a CD ho?c nó s? th?t b?i.

THÔNG TIN THÊM

Các b?n s? c?n đ? t?o ra m?t đ?a CD-ROM kh?i đ?ng:
 • M?t ? đ?a c?ng có s?n ph?m nào c?a ít hơn 650 MB dung lư?ng ho?c m?t đ?a m?m ? đ?a.

  M?t b?n sao chính xác c?a m?t ? đ?a c?ng s? đư?c th?c hi?n lên đ?a compact. Trong khác t?, b?i v? năng l?c c?a m?t đ?a CD là 650 MB, m?t ? đ?a c?ng nh? hơn so v?i đi?u này là c?n thi?t đ? nó có th? phù h?p lên CD. Vui l?ng Lưu ? r?ng phân vùng ? đ?a c?ng không đ? như các toàn b? đ?a v?t l? s? đư?c ch?p ?nh.

  ? đ?a c?ng nên ch?a ch? các d? li?u mà b?n mu?n đ?t trên đ?a CD.

  Phương ti?n lưu đ?ng có th? đư?c s? d?ng ? v? trí c?a đ?a c?ng. M?t s? đ?a quang h?c có c?ng đ?c bi?t phù h?p cho nhi?m v? này.

  N?u b?n đang làm cho m?t h?nh ?nh c?a m?t đ?a m?m, đ?a m?m s? c?n thi?t t?i ch? c?a ? đ?a c?ng có s?n ph?m nào.
 • ? đ?a khác v?i ít nh?t hai l?n không gian c?a ? đ?a ? trên. - hay -

 • Hai thêm ? đ?a đ?u có ít nhi?u tr?ng như ? đ?a li?t kê ? trên.

  Đ? làm r? thông tin này: m?t h?nh ?nh chút cho bit c?a ? đ?a đ?u tiên s? đư?c t?o ra và t?p tin ISO sau đó s? đư?c t?o ra t? h?nh ?nh đó. V? v?y, m?t trong nh?ng ? đ?a s? ch?a các t?p tin g?c, l?i càng nhi?u space là c?n thi?t cho h?nh ?nh, và cu?i cùng m?t l?n n?a càng nhi?u không gian cho các T?p tin ISO.

  Khi h?nh ?nh đ?a m?m, ch? m?t vài MB c?a không gian tr?ng là yêu c?u. Như đư?c mô t? dư?i đây, khi đúng cách c?u h?nh, ph?n c?n l?i c?a đ?a có th? đư?c truy c?p b?i các tr?nh đi?u khi?n c?t cánh t? đ?a m?m h?nh ?nh đ?a. Đ?i v?i l? do này, c?ng như h? th?ng đáng k? gi?m yêu c?u và yêu c?u th?i gian, h?nh ?nh c?a đ?a m?m h?nh ?nh s? xa d? dàng hơn đ? th?c hi?n.
 • M?t compact disc authoring gói mà s? cho phép m?t t?p tin ?nh ISO th?c đư?c t?o ra. Adaptec EZ-CD Pro là m?t ví d? v? m?t gói ph?n m?m như v?y. Gói như Corel CD Creator (bây gi? là tác gi? Adaptec CD) s? không cho phép vi?c t?o ra các th?c ISO h?nh ?nh, và như v?y, là không thích h?p cho t?o kh? năng kh?i đ?ng đ?a compact.
 • M?t ti?n ích cho phép byte c?p biên t?p c?a m?t đ?a. Các hư?ng d?n trong bài vi?t này cho vi?c s? d?ng c?a Norton Utilities Diskedit t? Symantec.

T?o kh? năng kh?i đ?ng đ?a CD t? đ?u đ?n cu?i

Xin lưu ? r?ng các bư?c dư?i đây cho r?ng m?t ? đ?a c?ng s? ch?p ?nh. Ch? m?t byte đơn s? c?n ph?i đư?c thay đ?i đ? h?nh ?nh đ?a m?m. S? thay đ?i này đư?c mô t? trong bư?c 12 c?a th? t?c này.

Ngoài ra, b?i v? nh?ng hư?ng d?n này gi? đ?nh vi?c s? d?ng các Norton Diskedit chương tr?nh, đây là m?t s? m?o v? cách s? d?ng Norton Diskedit:
 • Ch?a khóa nhà s? đưa b?n đ?n s? kh?i đ?u c?a t?p tin.
 • Đ? t?m ki?m, ch?n t?m t? tr?nh đơn công c? ho?c nh?n CTRL + S. Đ? t?m ki?m ti?p theo s? xu?t hi?n c?a m?t cùng, ch?n t?m l?i t? các Menu công c? ho?c nh?n CTRL + G.
 • Đ? di chuy?n con ch?y t? Hex ch?nh s?a bên đ? bên văn b?n c?a các màn h?nh ho?c ngư?c l?i, b?m phím TAB.
Làm theo các bư?c sau đ? t?o m?t đ?a CD kh?i đ?ng:
 1. Chu?n b? ? đ?a c?ng ho?c ? đ?a m?m chính xác như b?n mu?n các CD đ? xu?t hi?n. T? ch?c t?t c? các t?p tin và thư m?c cho phù h?p v?i nhu c?u c?a b?n.
 2. Ch?c ch?n r?ng ? đ?a c?ng có m?t h? đi?u hành trên nó, nó là kh? năng kh?i đ?ng, và r?ng các phân vùng đư?c đánh d?u ho?t đ?ng. Nó là m?nh m? đ? ngh? r?ng b?n th?c s? kh?i đ?ng t? ? đ?a này đ? làm cho nào đó nó thư?ng ch?y như mong đ?i. Sau khi b? đ?t cháy vào đ?a CD, b?n không th? s?a đ?i nó mà không đ?t m?t đ?a CD. V? l? do này, nó là đ? ngh? r?ng c?n th?n ki?m tra đư?c th?c hi?n trư?c khi vi?t m?t đ?a CD.
 3. S? d?ng Norton Diskedit (hay ?ng d?ng tương t?) đ? sao chép ? đ?a c?ng n?i dung vào m?t t?p tin. Trong Norton Diskedit, h?y làm theo các bư?c sau:

  1. Ch?n đ?i tư?ng, và sau đó v?t l? đ?a. Ch?n ? đ?a c?ng đ? làm cho m?t h?nh ?nh c?a.
  2. Ch?n công c?, và sau đó vi?t.
  3. Ch?n ghi ra t?p.
  4. Lưu t?p này như Osboot.img.
  Lưu ?: Đây có th? là m?t quá tr?nh dài.
 4. T?o m?t t?p tin tên Bootcat.bin đó là chính xác 2.048 byte kích thư?c. T?p tin này s? ph?c v? như m?t c?a hàng gi? kh?i đ?ng. M?t cách d? dàng đ? t?o ra này t?p là b?ng cách s? d?ng chương tr?nh ch?nh s?a MS-DOS ho?c c?a s? Notepad và g? vào b?t k? k? t? cho đ?n khi b?n có m?t t?p tin chính xác 2.048 ngư?i byte trong Kích thư?c.
 5. S? d?ng DISKEDIT đ? s?a t?p này. B?t đ?u t? đ?u c?a t?p tin, nh?p d? li?u dư?i đây. Lưu ? bên trái cho th?y hex tương đương các k? t? bên ph?i. Đó là đ? ngh? b?n nh?p các th?c t? hex k? t? cho chính xác. Ngoài ra, m?t s? ANSI đ?i di?n k? t? đư?c hi?n th? bên ph?i không chính xác cho ? đây. Ch? nh?p d? li?u hex như đư?c hi?n th? cho các ho?t đ?ng đúng.
     01 00 00 00 50 68 6F 65 - ....Phoe
     6E 69 78 20 54 65 63 68 - nix Tech
     6E 6F 6C 6F 67 69 65 73 - nologies
     20 4C 54 44 34 E4 55 AA - LTD4_U~
  						
 6. Ch?c ch?n đ? vi?t Hex "00" đ? t?t c? các byte c?n l?i c?a t?p tin.
 7. Hư?ng d?n các compact disc authoring ph?n m?m đ? t?o ra m?t h?nh ?nh ISO có hai t?p tin Osboot.img và Bootcat.bin. Lưu các t?p tin ISO như Bootcd.iso. H?y ch?c ch?n đ? t?o ra các t?p tin dư?i d?ng t?p ch? đ? 1. Trư?c khi th?c s? th?c hi?n bư?c này xin vui l?ng đ?c các ghi chú dư?i đây.

  Ghi chú v? cách thêm t?p b? sung:

  T?i th?i đi?m này, b?n s? mu?n đư?c nh?n th?c c?a m?t vài kho?n m?c b? sung nên b?n mu?n thêm b?t c? t?p b? sung vào đ?a CD này.

  • Khi kh?i đ?ng t? đ?a nh? g?n, t?t c? các t?p tin đó đ? trên các Ban đ?u ? đ?a c?ng ho?c ? đ?a đó đư?c ch?p ?nh s? có th? nh?n th?y. B?t k? t?p nào thêm vào đ?a CD sau khi quá tr?nh h?nh ?nh s? không đư?c nh?n th?y t?i th?i đi?m này.
  • Khi đ?a đư?c xem trên m?t h? th?ng đ? kh?i đ?ng t? ? đ?a c?ng ho?c đ?a m?m, và đ?a CD-ROM tr?nh đi?u khi?n đư?c n?p, t?p b? sung s? đư?c hi?n th?. N?i dung c?a Osboot.img (mà, l?n lư?t, có ch?a các t?p tin t? ? đ?a c?ng ho?c đ?a m?m đư?c imaged) s? không đư?c hi?n th?. Thay vào đó, th?c t? t?p tin Osboot.img và Bootcat.bin s? đư?c nh?n th?y ngoài các các t?p tin khác, mà đ? đư?c thêm vào.
  • N?u kh? năng kh?i đ?ng đ?a t?i tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM lúc kh?i đ?ng, nó là có th? có sau đó nh?n th?y t?t c? các t?p trên đ?a CD. Các t?p tin trên các imaged ? đ?a c?ng ho?c ? đ?a s? đư?c hi?n th? ? drive a ho?c C, và b?t c? t?p b? sung có th? đư?c truy c?p thông qua ? đ?a CD-ROM b?c thư đư?c ch? đ?nh b?i các tr?nh đi?u khi?n đ?a CD-ROM.
  N?u b?n mu?n có thêm t?p vào đ?a nh? g?n, bây gi? là các th?i gian đ? thêm chúng. Đ? làm như v?y, ch? đơn gi?n là hư?ng d?n c?a b?n compact disc authoring ph?n m?m đ? bao g?m không ch? Osboot.img và Bootcat.bin, nhưng b?t k? t?p b? sung là t?t.
 8. S? d?ng Diskedit đ? m? Bootcd.iso.
 9. Đi đ?n khu v?c kinh t? 17 (đây là lúc bù đ?p 8800h). "cd001" nên trên các d?ng đ?u tiên.
 10. Nh?p d? li?u sau:
     00 43 44 30 30 31 01 45 - .CD001.E
     4C 20 54 4F 52 49 54 4F - L TORITO
     20 53 50 45 43 49 46 49 -  SPECIFI
     43 41 54 49 4F 4E 00 00 - CATION
  						
  Ti?p t?c nh?p hex "00" sau khi các k? t? trên thông qua các đ?i tư?ng d?i h?nh 8FFF (2048 k? t? t?ng).

  Lưu ?: M?c dù m?t s? k? t? g?n b?t đ?u có th? đ? gi?ng h?t nhau đ? mà hi?n th? trong b?ng ? trên, h?y lưu ? các r?t d?ng đ?u tiên b?t đ?u v?i 00. Nh?ng nhân v?t này thư?ng b? b? qua. Các thông tin nên đư?c nh?p chính xác như đư?c hi?n th? trong h? th?p l?c phân.
 11. Vi?c t?o ra m?t mô t? kh?i kh?i đ?ng h?p l?

  • Đi đ?n đ?u c?a t?p tin, và sau đó t?m ki?m BOOTCAT.
  • Bá tư?c lưng 31 k? t?. Đ? làm như v?y trong Diskedit, đ?t con tr? trên ch? "B" ? BOOTCAT và đi ra hai d?ng và m?t trong nh?ng quy?n nhân v?t.
  • Vi?t xu?ng hex byte ti?p theo b?n (bao g?m c? m?t con tr? là ngày).
  • Đi đ? bù đ?p 8847h. Đi?u này s? ch? c?n m?t chút sau khi d? li?u b?n vào năm bư?c 10. Nh?p byte 4 b?n ch? c?n vi?t ra ? trên.
 12. T?o m?t danh m?c kh?i đ?ng h?p l?

  1. Đi đ?n đ?u c?a t?p tin, và sau đó t?m ki?m OSBOOT.
  2. Bá tư?c lưng 31 k? t?. Đ? làm như v?y trong Diskedit, đ?t con tr? trên ch? o trong OSBOOT và đi ra hai d?ng và m?t trong nh?ng quy?n nhân v?t.
  3. Vi?t xu?ng hex byte ti?p theo b?n (bao g?m c? m?t con tr? là ngày).
  4. Đi đ?n đ?u c?a t?p tin, và sau đó t?m ki?m LTD4. B?n nên xem n?i dung c?a các t?p tin Bootcat.bin t?o ? bư?c 5. N?u không, l?p l?i t?m ki?m cho đ?n khi b?n t?m th?y các d? li?u khi b?n nh?p vào nó trong bư?c 5.
  5. T?i bù đ?p 20 h nh?p byte sau đây:

   1. 88 04 00 00 00 00 01 00
   2. B?n byte b?n ch? c?n vi?t ra.
   Đây nên làm theo sau khi m?t khác. Nói cách khác, 88 04 00 00 00 01 00 B1 B2 B3 B4.

   Lưu ?: B1-B4 là b?n byte b?n vi?t xu?ng.

   Lưu ?: Trong 1) ? trên, 04 ch? m?t h?nh ?nh ? đ?a c?ng. S? d?ng 01 cho m?t h?nh ?nh đ?a m?m 1,2 MB, 02 cho đ?a m?m 1.44 MB h?nh ?nh, và 03 cho m?t ?nh đ?a m?m đ?a 2,88 MB.
 13. Thoát kh?i Diskedit, lưu b?t k? thay đ?i nào.
 14. Ghi các t?p tin ISO vào đ?a compact. H?y nh? r?ng, n?u b?n quy?t đ?nh đ? thêm t?p b? sung (trong ph?n tùy ch?n cho bư?c 7) đó có tên t?p tin dài, b?n s? mu?n ghi đ?a CD b?ng cách s? d?ng Joliet đ?nh d?ng ch? không ph?i là tiêu chu?n ISO 9660 đ? tên t?p tin dài có th? đư?c nh?n th?y trong Windows 95 và Windows NT 4.
Xin lưu ? r?ng b? sung phiên không th? thêm vào m?t nh? g?n kh? năng kh?i đ?ng đ?a. Thêm thêm phiên s? gây ra đ?a CD không c?n đư?c kh? năng kh?i đ?ng. V? l? do này, nó là g?i ? r?ng đ?a CD u? quy?n ph?n m?m đư?c hư?ng d?n đ? đóng đ?a CD là t?t.

Norton Utilities Diskedit đư?c s?n xu?t b?i Symantec Corporation và d? dàng CD Pro đư?c s?n xu?t b?i Adaptec, Inc, nhà cung c?p đ?c l?p c?a Microsoft; chúng tôi làm cho không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n các s?n ph?m hi?u su?t ho?c đ? tin c?y.

Thu?c tính

ID c?a bài: 167685 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows for Workgroups 3.11
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB167685 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:167685

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com