Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n tr?nh duy?t t? m?t k?ch b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 167820
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

V?i các tính năng m?i mà Internet Explorer 4.0 cung c?p, có h?p d?n cho c? hai phía khách hàng và server-side script đ? xác đ?nh Phiên b?n tr?nh duy?t, do đó m?t ?ng d?ng Web có th? ho?c t?n d?ng l?i th? c?a ch?c năng m?i, ho?c làm suy thoái gracefully, tùy thu?c vào phiên b?n c?a các tr?nh duy?t hi?n đang ho?t đ?ng.

QUAN TR?NG: Các phương pháp đư?c s? d?ng trong bài vi?t này d?a trên trang Web nh?n đư?c chu?i "http_user_agent" chính xác cho các tr?nh duy?t mà k?t n?i v?i các trang web. M?t s? máy ch? proxy và các tr?nh duy?t có th? g?i thông tin đó là không chính xác ho?c r?t khó đ? gi?i thích. Ví d?, chu?i HTTP_USER_AGENT m?c đ?nh r?ng Opera 5.12 tr? v? là "Mozilla/4.0 (tương thích; MSIE 5.0; <operating system="">) Opera 5.12 [vi] ". Chu?i này là khó có th? gi?i thích v? ph?n đ?u tiên c?a chu?i là gi?ng như chu?i đó tr? v? Internet Explorer 5.</operating>

N?u b?n c?n ph?i nh?n ra duy nh?t tr?nh duy?t Internet Explorer phiên b?n 5 tr? lên (trên Microsoft Win32 và Unix n?n t?ng ch?), s? d?ng các isComponentInstalled ho?c getComponentVersion phương pháp c?a hành vi CLIENTCAPS. Thông tin v? nh?ng phương pháp này, xem các trang Web Microsoft sau đây:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms531357.aspx

http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms531350.aspx
LƯU ?: Nh?ng phương pháp này s? th?t b?i n?u khách hàng không ph?i là Internet Explorer 5 ho?c sau này (Microsoft Win32 và Unix n?n t?ng ch?).

THÔNG TIN THÊM

T? m?t k?ch b?n phía máy khách

Ch?c năng JScript dư?i đây có th? đư?c s? d?ng đ? xác đ?nh phiên b?n c?a các tr?nh duy?t nó ch?y t? m?t k?ch b?n phía máy khách. Ch?c năng ch?y trên ph?n l?n các tr?nh duy?t hi?n đang có s?n và tr? v? chuyên ngành s? phiên b?n cho b?t k? tr?nh duy?t Microsoft Internet Explorer, và s? không (0) Đ?i v?i nh?ng ngư?i khác. S? d?ng các ch?c năng này đ?m b?o r?ng các t?p l?nh s? đư?c tương thích v?i phiên b?n tương lai c?a Internet Explorer.
  // This function returns Internet Explorer's major version number,
  // or 0 for others. It works by finding the "MSIE " string and
  // extracting the version number following the space, up to the decimal
  // point, ignoring the minor version number
  <SCRIPT LANGUAGE="JavaSCRIPT">
  function msieversion()
  {
   var ua = window.navigator.userAgent
   var msie = ua.indexOf ( "MSIE " )

   if ( msie > 0 )   // If Internet Explorer, return version number
     return parseInt (ua.substring (msie+5, ua.indexOf (".", msie )))
   else         // If another browser, return 0
     return 0

  }
  </SCRIPT>
				
Khi ki?m tra các con s? phiên b?n, k?ch b?n nên luôn luôn s? d?ng các > = nhà đi?u hành, thay v? các = nhà đi?u hành đ? đ?m b?o kh? năng tương thích v?i các phiên b?n trong tương lai. Hi?n có k?ch b?n c? th? ki?m tra cho userAgent tương đương v?i "msie 3," ví d?, nên đư?c thay đ?i đ? s? d?ng các > = nhà đi?u hành đ? cho các k?ch b?n công nh?n Internet Explorer 4.0 là t?t.

Ví d? sau đây ch?ng t? làm th? nào đ? phát hi?n các phiên b?n tr?nh duy?t t? m?t k?ch b?n phía máy khách. Lưu ? r?ng ví d? này không c? th? ki?m tra cho Phiên b?n n?n t?ng, như Windows 95, Windows NT, Windows 3.1, và vv, mà đ?i h?i ph?i có m?t ki?m tra chu?i con userAgent riêng bi?t, khi áp d?ng:
<SCRIPT LANGUAGE="javascript">
  if ( msieversion() >= 4 )

   document.write ( "This is Internet Explorer 4 or later" );

  else if ( msieversion() >= 3 )

   document.write ( "This is Internet Explorer 3" );

  else

   document.write ( "This is another browser" );

  </SCRIPT>
				

T? m?t k?ch b?n phía máy ch?

LƯU ?: The Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") phương pháp có th? đư?c dùng thay th? BrowserType đ?i tư?ng trong k?ch b?n phía máy ch?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
272413 Làm th? nào đ? xác đ?nh lo?i tr?nh duy?t c?a k?ch b?n phía máy ch? mà không có đ?i tư?ng BrowserType
Các thành ph?n kh? năng tr?nh duy?t mà đi kèm v?i Active Server Pages (ASP) cung c?p cho các k?ch b?n v?i m?t mô t? v? kh? năng c?a các tr?nh duy?t Web c?a khách hàng b?ng cách so sánh ph?n đ?u c?a HTTP đ?i l? ngư?i dùng v?i các m?c có trong BROWSCAP.T?p tin này. Đ? cho m?t ?ng d?ng ASP đ? phát hi?n c?a tr?nh duy?t h? tr? cho các ch?c năng c?a Internet Explorer 4.0 m?i, b?n sao các m?i nh?t BROWSCAP.NÀY t? Cyscape Web site sau:
http://www.cyscape.com/ASP/browscap/
Sao chép nó vào thư m?c %windows%\system32\inetsrv\asp\cmpnts c?a b?n và th?c hi?n m?t k?ch b?n phía máy ch? tương t? như ví d? dư?i đây.

Ví d? này c? th? t?n c?a m?i HTML đ?ng ch?c năng N?u tr?nh duy?t hi?n t?i là Internet Explorer 4.0 ho?c cao hơn:
<HTML>
<BODY>

  <% Set bc = Server.CreateObject("MSWC.BrowserType") %>
  <table border=0 cellspacing="0" cellpadding="5">

   <tr>

     <% If bc.browser = "IE" and bc.version >= 4 Then %>
     <td><a href="chocolate.htm" TARGET="_TEXT"
       onmouseover="this.style.color='red'"
       onmouseout="this.style.color='purple'">chocolate</a>
     </td>

     <% Else %>
      <td><a href="chocolate.htm" TARGET="_TEXT">chocolate</a></td>
     <% End If %>

     <td>|</td>

     <% If bc.browser = "IE" and bc.version >= 4 Then %>
     <td><a href="vanilla.htm" TARGET="_TEXT"
       onmouseover="this.style.color='red'"
       onmouseout="this.style.color='purple'">vanilla</a>
     </td>

     <% Else %>
      <td><a href="vanilla.htm" TARGET="_TEXT">vanilla</a></td>
     <% End If %>

   </tr>

  </table>

</BODY>
</HTML>
				

THAM KH?O

Tham kh?o các thành ph?n trong ho?t đ?ng l? tr?nh Pages (ASP) Server

Thu?c tính

ID c?a bài: 167820 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbfaq kbhowto kbscript kbmt KB167820 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:167820
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com