Ngư?i s? d?ng logons và c?p phép trên m?t cơ s? d? li?u có th? không chính xác sau khi cơ s? d? li?u đư?c khôi ph?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 168001 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u m?t b?i ch?a m?t cơ s? d? li?u ngư?i s? d?ng SQL Server khôi ph?c l?i m?t SQL máy ch? khác nhau (ch?ng h?n như m?t máy ch? d? ph?ng nóng) ho?c đ? cùng SQL Server sau khi xây d?ng l?i ho?c t?i l?i m?t phiên b?n c? c?a cơ s? d? li?u t?ng th?, ngư?i s? d?ng logons và c?p phép trên cơ s? d? li?u có th? không chính xác.

Đi?u này v?n đ? có th? ti?t l? chính nó trong m?t s? cách:
 • Trong khi đăng nh?p vào m?t máy ch? 6.x, ngư?i dùng có th? nh?n đư?c các l?i sau:
  Msg 4002, c?p 14, bang 1, máy ch? Microsoft SQL Server, Line 0
  Đăng nh?p th?t b?i
  DB-thư vi?n: đăng nh?p không chính xác.
 • Trong khi đăng nh?p vào m?t máy ch? 7,0, ngư?i dùng có th? nh?n đư?c các l?i sau:
  Msg 18456, t?ng 14, bang 1,
  Đăng nh?p không th? cho ngư?i dùng '% ls'.
 • Trong khi c? g?ng đ? truy c?p vào các đ?i tư?ng trong cơ s? d? li?u ngư?i dùng có th? nh?n đư?c l?i sau:
  Msg 229, c?p 14, nhà nư?c 1
  %s quy?n b? t? ch?i vào đ?i tư?ng %. * s, cơ s? d? li?u %. * s, ch? s? h?u %.*s
 • Trong khi c? g?ng t?o ra m?t đăng nh?p và c?p quy?n truy c?p vào các Khôi ph?c cơ s? d? li?u, ho?c thêm ngư?i dùng vào cơ s? d? li?u, l?i sau đây có th? là đ? nh?n đư?c:
  Microsoft SQL-DMO (ODBC SQLState: 42000) l?i 15023: Ngư?i s? d?ng ho?c vai tr? '% s' đ? t?n t?i trong cơ s? d? li?u hi?n t?i.
 • Ngư?i dùng có th? có quy?n trên các đ?i tư?ng mà h? trư?c đó không.

NGUYÊN NHÂN

Thông tin đăng nh?p ngư?i dùng đư?c lưu tr? trong b?ng syslogins trong cơ s? d? li?u t?ng th?. B?ng cách thay đ?i các máy ch?, ho?c b?ng cách thay đ?i thông tin này b?i xây d?ng l?i ho?c khôi ph?c m?t phiên b?n c? c?a cơ s? d? li?u t?ng th?, thông tin có th? khác nhau t? khi b?i ch?a cơ s? d? li?u ngư?i dùng đư?c t?o ra. N?u logons th? không đ?a phương cho nh?ng ngư?i s? d?ng, h? s? nh?n đư?c m?t l?i bi?u "đăng nh?p không" trong khi c? g?ng đăng nh?p vào h? ph?c v?. N?u ngư?i dùng logons t?n t?i, nhưng SUID giá tr? (cho 6.x) ho?c giá tr? SID (cho 7.0) ? b?c th?y...syslogins và các sysusers b?ng trong cơ s? d? li?u ngư?i dùng khác, nh?ng ngư?i s? d?ng có th? có quy?n h?n khác nhau hơn d? ki?n trong cơ s? d? li?u ngư?i dùng.

Chú ý N?u b?n đang s? d?ng Microsoft SQL Server 2005, các syslogins b?ng và các sysusers b?ng đư?c th?c hi?n như lư?t xem kh? năng tương thích. Nh?ng quan đi?m sys.sysloginssys.sysusers. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? kh? năng tương thích xem, xem ch? đ? "Compatibility Views (Transact-sql)" trong SQL Server 2005 sách tr?c tuy?n.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, làm b?t c? sau đây:
 • N?u k?ch b?n hi?n t?i đang có s?n đ? thêm logons, ngư?i s? d?ng, và đi?u kho?n, th? và t?o l?i chúng t? k?ch b?n. Đ?i v?i ví d? c?a vi?c s? d?ng k?ch b?n chuy?n tên đăng nh?p gi?a các máy ch?, xem sau cơ s? ki?n th?c Microsoft bài vi?t:
  246133 Làm th? nào đ?: Chuy?n tin đăng nh?p và m?t kh?u gi?a các trư?ng h?p c?a SQL Server
  240872 Làm th? nào đ? gi?i quy?t các v?n đ? quy?n khi m?t cơ s? d? li?u đư?c di chuy?n gi?a các máy ch? SQL
 • B?n có th? s? d?ng các sp_change_users_login lưu tr? th? t?c đ? reassociate các m?i quan h? gi?a các syslogins, sysusers và sysalternates bàn. Tuy nhiên, các th? t?c làm cho t?t nh?t ư?c tính trên các liên k?t, và có th? cho phép m?t ngư?i s? d?ng quy?n truy c?p nhi?u hơn so v?i d? đ?nh. Ch?y các th? t?c v?i tùy ch?n báo cáo đ?u tiên s? t?o ra m?t danh sách ngư?i dùng s? đư?c thay đ?i. Sau đó, b?n nên ki?m tra đ? đ?m b?o r?ng các ngư?i dùng b? ?nh hư?ng có quy?n thích h?p. Ngoài ra, lưu ? r?ng các sp_change_users_login th? t?c không kh?c ph?c v?n đ? quy?n có ngu?n g?c t? Logons và ngư?i s? d?ng t?o ra theo m?t th? t? khác nhau trên cơ s? d? li?u mà sao lưu đư?c ph?c h?i.
 • Khôi ph?c k?t xu?t c?a cơ s? d? li?u t?ng th? t? th?i gian c?a các b?i ch?a cơ s? d? li?u ngư?i dùng t?i h? ph?c v? trư?c khi t?i cơ s? d? li?u ngư?i dùng. Làm đi?u này đ?m b?o r?ng t?t c? các thông tin ngư?i dùng ? ngư?i s? d?ng cơ s? d? li?u phù h?p m?t cách chính xác v?i b?ng syslogins Th?c s?.

  C?NH BÁO: Cơ s? d? li?u t?ng th? ch?a thông tin toàn h? ph?c v?, và ?nh hư?ng đ?n t?t c? các cơ s? d? li?u trên máy ch?. B?ng cách khôi ph?c cơ s? d? li?u t?ng th?, b?n có th? g?p ph?i thêm ngư?i dùng ID và/ho?c cơ s? d? li?u b? m?t ho?c có sai c?p phép. B?t k? thay đ?i đ? các th?y đ? x?y ra k? t? th?i đi?m các sao lưu s? b? m?t. Ch? s? d?ng phương pháp này n?u b?n ch?c ch?n r?ng b?n sao lưu Phiên b?n ch? cơ s? d? li?u ch?a thông tin chính xác cho ngư?i dùng cơ s? d? li?u trong câu h?i và t?t c? các cơ s? d? li?u trên máy ch?.
 • S? d?ng chuy?n Qu?n l? (cho 6.x) ho?c DTS (cho 7.0) đ? sao chép các tin đăng nh?p. Lưu ? r?ng các m?t kh?u s? không là chuy?n b?ng cách s? d?ng phương pháp này.
 • Liên h? c?a b?n nhà cung c?p h? tr? chính.

Thu?c tính

ID c?a bài: 168001 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 6.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 6.5 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
T? khóa: 
kbprb kbusage kbmt KB168001 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:168001

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com