D?ch v? Messenger c?a Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 168893 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?ng cách s? d?ng các d?ch v? Messenger trong Windows s? cho b?n k?t qu? khác nhau mà ph? thu?c vào l?a ch?n l?nh ho?c giao di?n b?n dùng đ? g?i thư. Các phương pháp b?n s? d?ng s? xác đ?nh xem các bài vi?t là m?t đ?a phương Phát sóng ho?c m?t datagram đ?o di?n, và đ? mà NetBIOS tên thư là đ? đư?c g?i.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
163409 NetBIOS Suffixes (16 k? t? tên NetBIOS)

THÔNG TIN THÊM

LƯ?I G?I *

S? g?i ra m?t phát sóng cho t?t c? ngư?i dùng đăng k? tên mi?n đ?a phương <00> thông qua m?i giao th?c trên máy tính g?i. Ví d?, m?t máy tính ch?y Windows v?i NWLINK, TCP/IP và NetBEUI s? g?i ba phát sóng thông đi?p đ?n tên mi?n <00>. M?t ngư?i s? d?ng trong tên mi?n mà ch?y t?t c? ba các giao th?c s? nh?n ba thư. </00></00>

LƯ?I G?I /DOMAIN:NAME

G?i ra m?t phát sóng đ? đư?c ch? đ?nh tên <00> thông qua m?i giao th?c trên máy tính g?i. Đi?u này ch?c năng gi?ng như g?i NET *, ngo?i tr? r?ng b?n có th? ch?n m?t tên mi?n c? th?, thay v? c?a vi?c s? d?ng tên mi?n đăng nh?p hi?n t?i c?a b?n. </00>
LƯU ?: V?i NET g?i * và NET g?i /DOMAIN:NAME, ch? có ngư?i dùng trên các con đ?a phương mà thu?c v? các tên mi?n đư?c ch? đ?nh, nh?n đư?c các .
Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
150881 Đ?a phương truy v?n tên NetBIOS phát sóng không đư?c chuy?n ti?p b?i b? đ?nh tuy?n

NET G?I TÊN

G?i tin nh?n hư?ng đ?n <03> NetBIOS m?c nh?p cho ngư?i dùng đ? ch? đ?nh. Ngư?i dùng s? nh?n đư?c ch? có m?t tin nh?n, và các phương pháp b?nh thư?ng đ? phát hi?n NetBIOS tên đư?c s? d?ng. </03>

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119493 NetBIOS trên TCP/IP tên đ? phân gi?i và th?ng
149270 Cách x? l? b? đ?nh tuy?n IPX ki?u 20 gói tin NetBIOS

NET G?I /USERS

G?i m?t tin nh?n hư?ng đ?n <03> NetBIOS m?c nh?p cho tên máy tính c?a m?i phiên làm vi?c thành l?p v?i h? ph?c v?. B?n có th? xem các k?t n?i thông qua máy ch? qu?n l?. N?u m?t máy tính có ba phiên m? dư?i qu?n l? máy ch?, sau đó máy tính đó nh?n thư ba l?n. </03>

MÁY CH? QU?N L? - G?I TIN NH?N

G?i tin nh?n hư?ng đ? <03> NetBIOS m?c nh?p cho m?i máy tính k?t n?i t?i h? ph?c v?. Không gi?ng như NET g?i /USERS, ch? có m?t tin nh?n đư?c g?i m?i máy tính đư?c k?t n?i, ngay c? khi máy tính có nhi?u bu?i v?i h? ph?c v?. </03>

Thu?c tính

ID c?a bài: 168893 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows NT Server 3.51
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB168893 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:168893

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com