XADM: L?i khuyên cho vi?c qu?n l? thư m?c công c?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 169198 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? m?t s? l?i khuyên cho vi?c ki?m soát các thư m?c công c?ng trong m?t T? ch?c Microsoft Exchange.

THÔNG TIN THÊM

  1. Thi?t k? m?t chương tr?nh thư m?c chung c?a cơ quan b?n. Quy?t đ?nh như th? nào công c?ng thư m?c s? đư?c s? d?ng trong t? ch?c c?a b?n đ? s?p x?p d? li?u và làm th? nào đ? t?o đi?u ki?n d? dàng truy c?p đ? các d? li?u trong các thư m?c công c?ng. Ví d?, b?n có th? có các thư m?c công c?ng đư?c t? ch?c b?i đ?a l? đ?a đi?m (B?c M?, Châu Âu, và do đó trên), ho?c b?ng các đơn v? kinh doanh (tài chính, ti?p th?, Phát tri?n), ho?c b?t c? cách nào khác mà các công tr?nh trong t? ch?c c?a b?n.
  2. M?t khi thi?t k? thư m?c chung cơ b?n là ? ch?, t?o ra đ?u thư m?c c?p công c?ng.
  3. Đi?u khi?n mà ngư?i dùng có th? t?o ra hàng đ?u thư m?c c?p công c?ng. Đi?u này cho phép các Microsoft Exchange qu?n tr? viên đ? ki?m soát c?u trúc cơ b?n như th? nào thông tin trong các thư m?c công c?ng đư?c t? ch?c. Ngư?i qu?n tr? có th? đi?u khi?n mà ngư?i dùng có th? t?o ra hàng đ?u thư m?c c?p công c?ng b?ng cách s? d?ng các Ngư?i qu?n tr? Exchange chương tr?nh.

    Theo các trang web đ?i tư?ng, ch?n c?u h?nh và sau đó nh?n đư?c tài s?n c?a đ?i tư?ng c?u h?nh trang web lưu tr? thông tin. Đi đ?n đ?u c?p Trang t?o c?p.
  4. Các qu?n tr? viên trao đ?i c?ng có th? ki?m soát như th? nào c?p công c?ng h? th?ng phân c?p đư?c hi?n th? cho ngư?i dùng cá nhân b?ng cách thi?t l?p các khách hàng C?p phép trên c?p cá nhân. M?i thư m?c công c?ng có m?t tài s?n nh?n th?y đư?c g?i là thư m?c đư?c. N?u quy?n này không đư?c c?p cho m?t ngư?i s? d?ng, sau đó ngư?i dùng không th? xem r?ng thư m?c chung trong h? th?ng phân c?p thư m?c chung. Ví d?, n?u t?t c? các thư m?c công c?ng dư?i m?t thư m?c g?i là tài chính nên không th? truy c?p b?t k? ngư?i dùng khác hơn là nhà qu?n l? c?p trên, các c?p phép m?c đ?nh trên c?p công c?ng mà có th? đư?c thi?t l?p v?i các thư m?c Nh?n th?y đư?c s? cho phép thu h?i. Ngư?i dùng cá nhân ho?c danh sách phân ph?i ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i c?n truy c?p vào các thư m?c có th? sau đó đư?c c?p quy?n đ? có th? xem các thư m?c tài chính.
  5. T?o b?n sao c?a thư m?c công c?ng trên các máy ch? khác nhau tùy thu?c vào cách nhi?u ngư?i s? d?ng s? c?n ph?i truy c?p vào các thư m?c công c?ng và các lo?i liên k?t m?ng. Ví d?, n?u m?t thư m?c chung truy c?p c?a t?t c? ngư?i dùng trong t? ch?c c?a b?n, nó có th? h?u ích đ? thêm b?n sao c?a c?p này đ? các máy ch? khác và các trang web khác. N?u liên k?t m?ng là đ?y đ?, thêm thư m?c công c?ng ái l?c c?ng có th? thay th? cho cách sao chép thư m?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 169198 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB169198 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:169198
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com