DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) khái ni?m cơ b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 169289 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Năng đ?ng Host Configuration Protocol (DHCP) là m?t tiêu chu?n giao th?c đư?c xác đ?nh b?i RFC 1541 (mà b? thay th? b?i RFC 2131) cho phép m?t máy ch? đ?ng phân ph?i thông tin v? đ?a ch? và c?u h?nh IP đ? khách hàng. Thông thư?ng các máy ch? DHCP cung c?p khách hàng v?i ít này cơ b?n thông tin:
 • Đ?a ch? IP

 • M?t n? m?ng con

 • C?ng n?i m?c đ?nh
Thông tin khác có th? đư?c cung c?p là t?t, ch?ng h?n như tên mi?n Đ?a ch? máy ch? d?ch v? (DNS) và máy ch? Windows Internet tên d?ch v? (th?ng) Đ?a ch?. Ngư?i qu?n tr? h? th?ng máy ch? DHCP c?u h?nh v?i các tùy ch?n mà phân tách ra cho khách hàng.

THÔNG TIN THÊM

Các s?n ph?m sau đây c?a Microsoft cung c?p cho khách hàng DHCP ch?c năng:
 • Windows NT Server Phiên b?n 3,5, 3,51, và 4,0

 • Windows NT Workstation Phiên b?n 3,5, 3,51, và 4,0

 • Windows 95

 • Phiên b?n máy s? d?ng m?ng Microsoft 3,0 cho MS-DOS

 • Microsoft LAN Manager máy khách Phiên b?n 2.2 c cho MS-DOS

 • Microsoft TCP/IP-32 cho Windows cho nhóm làm vi?c các phiên b?n 3,11, 3.11a và 3.11b
H? tr? khách hàng DHCP khác nhau tùy ch?n khác nhau mà h? có th? nh?n đư?c t? các máy ch? DHCP. Đ? bi?t thông tin v? các l?a ch?n DHCP c? th? đư?c h? tr? b?i Microsoft DHCP khách hàng, xem các bài vi?t sau đây trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
121005 Tùy ch?n DHCP đư?c h? tr? b?i khách hàng
Sau đây H? đi?u hành máy ch? Microsoft cung c?p ch?c năng máy ch? DHCP:
 • Windows NT Server Phiên b?n 3.5

 • Windows NT Server Phiên b?n 3.51

 • Windows NT Server Phiên b?n 4.0
Khi m?t khách hàng đư?c kh?i t?o l?n đ?u tiên sau khi nó là c?u h?nh đ? nh?n đư?c thông tin DHCP, nó kh?i m?t cu?c tr? chuy?n v?i các h? ph?c v?.

Dư?i đây là m?t t?ng quan c?a cu?c đàm tho?i gi?a các khách hàng và máy ch?, mà theo sau là m?t mô t? gói c?p c?a quá tr?nh:
  Source   Dest    Source   Dest       Packet
  MAC addr  MAC addr  IP addr  IP addr      Description
  -----------------------------------------------------------------
  Client   Broadcast  0.0.0.0  255.255.255.255  DHCP Discover
  DHCPsrvr  Broadcast  DHCPsrvr  255.255.255.255  DHCP Offer
  Client   Broadcast  0.0.0.0  255.255.255.255  DHCP Request
  DHCPsrvr  Broadcast  DHCPsrvr  255.255.255.255  DHCP ACK
				

Chi ti?t cu?c đàm tho?i gi?a các khách hàng DHCP và DHCP Server là như sau:

DHCPDISCOVER

Khách hàng s? g?i m?t DHCPDISCOVER gói. Dư?i đây là m?t đo?n trích t? m?t m?ng lư?i màn h?nh ch?p hi?n th? các ph?n IP và DHCP c?a m?t gói DHCPDISCOVER. Trong ph?n IP, b?n có th? th?y đ?a ch? đích là 255.255.255.255 và đ?a ch? ngu?n là 0.0.0.0. DHCP ph?n xác đ?nh gói như m?t gói Discover và xác đ?nh các khách hàng trong hai nơi b?ng đ?a ch? v?t l? c?a m?ng th?. Lưu ? các giá tr? trong l?nh v?c CHADDR và DHCP: l?nh v?c nh?n d?ng khách hàng là gi?ng h?t nhau.
IP: ID = 0x0; Proto = UDP; Len: 328
  IP: Version = 4 (0x4)
  IP: Header Length = 20 (0x14)
  IP: Service Type = 0 (0x0)
    IP: Precedence = Routine
    IP: ...0.... = Normal Delay
    IP: ....0... = Normal Throughput
    IP: .....0.. = Normal Reliability
  IP: Total Length = 328 (0x148)
  IP: Identification = 0 (0x0)
  IP: Flags Summary = 0 (0x0)
    IP: .......0 = Last fragment in datagram
    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary
  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes
  IP: Time to Live = 128 (0x80)
  IP: Protocol = UDP - User Datagram
  IP: Checksum = 0x39A6
  IP: Source Address = 0.0.0.0
  IP: Destination Address = 255.255.255.255
  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)

DHCP: Discover      (xid=21274A1D)
  DHCP: Op Code      (op)   = 1 (0x1)
  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet
  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)
  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)
  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 556223005 (0x21274A1D)
  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)
  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)
    DHCP: 0............... = No Broadcast
  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E
  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>
  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>
  DHCP: Magic Cookie = [OK]
  DHCP: Option Field   (options)
    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP Discover
    DHCP: Client-identifier   = (Type: 1) 08 00 2b 2e d8 5e
    DHCP: Host Name       = JUMBO-WS
    DHCP: Parameter Request List = (Length: 7) 01 0f 03 2c 2e 2f 06
    DHCP: End of this option field
				

DHCPOFFER

H? ph?c v? DHCP đáp ?ng b?ng cách g?i m?t DHCPOFFER gói. Trong ph?n IP trích ch?p đo?n dư?i đây, ngu?n Đ?a ch? bây gi? là đ?a ch? IP c?a máy ch? DHCP, và đ?a ch? đích là các Đ?a ch? qu?ng bá 255.255.255.255. DHCP ph?n xác đ?nh gói như m?t Cung c?p. L?nh v?c YIADDR dân cư v?i đ?a ch? IP máy ch? cung c?p các khách hàng. Lưu ? l?nh v?c CHADDR v?n c?n ch?a đ?a ch? v?t l? c?a các yêu c?u khách hàng. Ngoài ra, chúng ta th?y trong ph?n DHCP tùy ch?n trư?ng khác nhau tùy ch?n đư?c g?i b?i các máy ch? cùng v?i đ?a ch? IP. Trong trư?ng h?p này các máy ch? g?i Subnet Mask, Default Gateway (Router), th?i gian cho thuê, th?ng Đ?a ch? máy ch? (d?ch v? tên NetBIOS), và lo?i nút NetBIOS.
IP: ID = 0x3C30; Proto = UDP; Len: 328
  IP: Version = 4 (0x4)
  IP: Header Length = 20 (0x14)
  IP: Service Type = 0 (0x0)
    IP: Precedence = Routine
    IP: ...0.... = Normal Delay
    IP: ....0... = Normal Throughput
    IP: .....0.. = Normal Reliability
  IP: Total Length = 328 (0x148)
  IP: Identification = 15408 (0x3C30)
  IP: Flags Summary = 0 (0x0)
    IP: .......0 = Last fragment in datagram
    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary
  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes
  IP: Time to Live = 128 (0x80)
  IP: Protocol = UDP - User Datagram
  IP: Checksum = 0x2FA8
  IP: Source Address = 157.54.48.151
  IP: Destination Address = 255.255.255.255
  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)

DHCP: Offer       (xid=21274A1D)
  DHCP: Op Code      (op)   = 2 (0x2)
  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet
  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)
  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)
  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 556223005 (0x21274A1D)
  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)
  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)
    DHCP: 0............... = No Broadcast
  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 157.54.50.5
  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E
  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>
  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>
  DHCP: Magic Cookie = [OK]
  DHCP: Option Field   (options)
    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP Offer
    DHCP: Subnet Mask      = 255.255.240.0
    DHCP: Renewal Time Value (T1) = 8 Days, 0:00:00
    DHCP: Rebinding Time Value (T2) = 14 Days, 0:00:00
    DHCP: IP Address Lease Time = 16 Days, 0:00:00
    DHCP: Server Identifier   = 157.54.48.151
    DHCP: Router         = 157.54.48.1
    DHCP: NetBIOS Name Service  = 157.54.16.154
    DHCP: NetBIOS Node Type   = (Length: 1) 04
    DHCP: End of this option field
				

DHCPREQUEST

Khách hàng đáp ?ng DHCPOFFER b?ng cách g?i m?t DHCPREQUEST. Trong ph?n IP ch?p dư?i đây, ngu?n Đ?a ch? c?a khách hàng v?n là 0.0.0.0 và các đi?m đ?n cho gói tin là v?n c?n 255.255.255.255. Khách hàng v?n gi? 0.0.0.0 v? khách hàng đ? không nh?n đư?c m? xác nh?n t? các máy ch? mà nó không quan tr?ng đ? b?t đ?u s? d?ng đ?a ch? đư?c cung c?p. Đích là v?n c?n phát sóng, v? nhi?u hơn m?t tr?nh ph?c v? DHCP có th? đ? ph?n ?ng và có th? gi? m?t đ?t ph?ng cho m?t giao d?ch th?c hi?n cho các khách hàng. Đi?u này cho phép các máy ch? DHCP khác bi?t h? có th? phát hành c?a h? đư?c cung c?p Đ?a ch? và tr? l?i chúng vào h? bơi có s?n c?a h?. Xác đ?nh ph?n DHCP gói như m?t yêu c?u và xác minh đ?a ch? đư?c cung c?p b?ng cách s? d?ng DHCP: Yêu c?u trư?ng đ?a ch?. DHCP: L?nh v?c đ?nh danh máy ch? cho th?y đ?a ch? IP h? ph?c v? DHCP cung c?p cho thuê.
IP: ID = 0x100; Proto = UDP; Len: 328
  IP: Version = 4 (0x4)
  IP: Header Length = 20 (0x14)
  IP: Service Type = 0 (0x0)
    IP: Precedence = Routine
    IP: ...0.... = Normal Delay
    IP: ....0... = Normal Throughput
    IP: .....0.. = Normal Reliability
  IP: Total Length = 328 (0x148)
  IP: Identification = 256 (0x100)
  IP: Flags Summary = 0 (0x0)
    IP: .......0 = Last fragment in datagram
    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary
  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes
  IP: Time to Live = 128 (0x80)
  IP: Protocol = UDP - User Datagram
  IP: Checksum = 0x38A6
  IP: Source Address = 0.0.0.0
  IP: Destination Address = 255.255.255.255
  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)

DHCP: Request      (xid=21274A1D)
  DHCP: Op Code      (op)   = 1 (0x1)
  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet
  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)
  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)
  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 556223005 (0x21274A1D)
  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)
  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)
    DHCP: 0............... = No Broadcast
  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E
  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>
  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>
  DHCP: Magic Cookie = [OK]
  DHCP: Option Field   (options)
    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP Request
    DHCP: Client-identifier   = (Type: 1) 08 00 2b 2e d8 5e
    DHCP: Requested Address   = 157.54.50.5
    DHCP: Server Identifier   = 157.54.48.151
    DHCP: Host Name       = JUMBO-WS
    DHCP: Parameter Request List = (Length: 7) 01 0f 03 2c 2e 2f 06
    DHCP: End of this option field
				

DHCPACK

H? ph?c v? DHCP đáp ?ng các DHCPREQUEST v?i m?t DHCPACK, do đó hoàn thành chu tr?nh kh?i t?o. Các Ngu?n đ?a ch? là đ?a ch? IP c?a máy ch? DHCP, và đ?a ch? đích v?n c?n 255.255.255.255. Trư?ng YIADDR ch?a đ?a ch? c?a khách hàng, và các CHADDR và DHCP: các l?nh v?c nh?n d?ng khách hàng là đ?a ch? v?t l? c?a các card m?ng trong các khách hàng yêu c?u. Ph?n DHCP tùy ch?n xác đ?nh các gói như m?t ACK.
IP: ID = 0x3D30; Proto = UDP; Len: 328
  IP: Version = 4 (0x4)
  IP: Header Length = 20 (0x14)
  IP: Service Type = 0 (0x0)
    IP: Precedence = Routine
    IP: ...0.... = Normal Delay
    IP: ....0... = Normal Throughput
    IP: .....0.. = Normal Reliability
  IP: Total Length = 328 (0x148)
  IP: Identification = 15664 (0x3D30)
  IP: Flags Summary = 0 (0x0)
    IP: .......0 = Last fragment in datagram
    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary
  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes
  IP: Time to Live = 128 (0x80)
  IP: Protocol = UDP - User Datagram
  IP: Checksum = 0x2EA8
  IP: Source Address = 157.54.48.151
  IP: Destination Address = 255.255.255.255
  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)

DHCP: ACK        (xid=21274A1D)
  DHCP: Op Code      (op)   = 2 (0x2)
  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet
  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)
  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)
  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 556223005 (0x21274A1D)
  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)
  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)
    DHCP: 0............... = No Broadcast
  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 157.54.50.5
  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E
  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>
  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>
  DHCP: Magic Cookie = [OK]
  DHCP: Option Field   (options)
    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP ACK
    DHCP: Renewal Time Value (T1) = 8 Days, 0:00:00
    DHCP: Rebinding Time Value (T2) = 14 Days, 0:00:00
    DHCP: IP Address Lease Time = 16 Days, 0:00:00
    DHCP: Server Identifier   = 157.54.48.151
    DHCP: Subnet Mask      = 255.255.240.0
    DHCP: Router         = 157.54.48.1
    DHCP: NetBIOS Name Service  = 157.54.16.154
    DHCP: NetBIOS Node Type   = (Length: 1) 04
    DHCP: End of this option field
				

N?u khách hàng trư?c đây đ? có m?t DHCP ch? đ?nh đ?a ch? IP và nó đư?c kh?i đ?ng l?i, các khách hàng c? th? s? yêu c?u trư?c đó đ? cho thuê Đ?a ch? IP trong m?t gói DHCPREQUEST đ?c bi?t. Đ?a ch? ngu?n là 0.0.0.0 và Đích là đ?a ch? qu?ng bá 255.255.255.255. Khách hàng Microsoft s? cư DHCP tùy ch?n trư?ng DHCP: yêu c?u đ?a ch? v?i các trư?c đây Gán đ?a ch?. Nghiêm ch?nh tuân th? RFC khách hàng s? cư l?nh v?c CIADDR v?i đ?a ch? yêu c?u. H? ph?c v? Microsoft DHCP s? ch?p nh?n m?t trong hai.
IP: ID = 0x0; Proto = UDP; Len: 328
  IP: Version = 4 (0x4)
  IP: Header Length = 20 (0x14)
  IP: Service Type = 0 (0x0)
    IP: Precedence = Routine
    IP: ...0.... = Normal Delay
    IP: ....0... = Normal Throughput
    IP: .....0.. = Normal Reliability
  IP: Total Length = 328 (0x148)
  IP: Identification = 0 (0x0)
  IP: Flags Summary = 0 (0x0)
    IP: .......0 = Last fragment in datagram
    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary
  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes
  IP: Time to Live = 128 (0x80)
  IP: Protocol = UDP - User Datagram
  IP: Checksum = 0x39A6
  IP: Source Address = 0.0.0.0
  IP: Destination Address = 255.255.255.255
  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)

DHCP: Request      (xid=2757554E)
  DHCP: Op Code      (op)   = 1 (0x1)
  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet
  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)
  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)
  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 660034894 (0x2757554E)
  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)
  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)
    DHCP: 0............... = No Broadcast
  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E
  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>
  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>
  DHCP: Magic Cookie = [OK]
  DHCP: Option Field   (options)
    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP Request
    DHCP: Client-identifier   = (Type: 1) 08 00 2b 2e d8 5e
    DHCP: Requested Address   = 157.54.50.5
    DHCP: Host Name       = JUMBO-WS
    DHCP: Parameter Request List = (Length: 7) 01 0f 03 2c 2e 2f 06
    DHCP: End of this option field
				

T?i th?i đi?m này, các máy ch? có th? ho?c có th? không đáp ?ng. Các hành vi c?a máy ch? Windows NT DHCP ph? thu?c vào phiên b?n c?a các ho?t đ?ng h? th?ng s? d?ng c?ng như các y?u t? ch?ng h?n như superscoping. N?u máy ch? xác đ?nh r?ng khách hàng v?n có th? s? d?ng đ?a ch?, nó ho?c là s? v?n im l?ng ho?c ACK DHCPREQUEST. N?u máy ch? xác đ?nh r?ng khách hàng không th? có đ?a ch?, nó s? g?i m?t NACK.
IP: ID = 0x3F1A; Proto = UDP; Len: 328
  IP: Version = 4 (0x4)
  IP: Header Length = 20 (0x14)
  IP: Service Type = 0 (0x0)
    IP: Precedence = Routine
    IP: ...0.... = Normal Delay
    IP: ....0... = Normal Throughput
    IP: .....0.. = Normal Reliability
  IP: Total Length = 328 (0x148)
  IP: Identification = 16154 (0x3F1A)
  IP: Flags Summary = 0 (0x0)
    IP: .......0 = Last fragment in datagram
    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary
  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes
  IP: Time to Live = 128 (0x80)
  IP: Protocol = UDP - User Datagram
  IP: Checksum = 0x2CBE
  IP: Source Address = 157.54.48.151
  IP: Destination Address = 255.255.255.255
  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)

DHCP: NACK        (xid=74A005CE)
  DHCP: Op Code      (op)   = 2 (0x2)
  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet
  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)
  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)
  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 1956644302 (0x74A005CE)
  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)
  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)
    DHCP: 0............... = No Broadcast
  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E
  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>
  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>
  DHCP: Magic Cookie = [OK]
  DHCP: Option Field   (options)
    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP NACK
    DHCP: Server Identifier   = 157.54.48.151
    DHCP: End of this option field
				

Khách hàng sau đó s? b?t đ?u quá tr?nh khám phá, nhưng các DHCPDISCOVER gói s? v?n c? g?ng đ? cho thuê đ?a ch? cùng m?t. Trong nhi?u trư?ng h?p, tth khách hàng s? nh?n đư?c cùng m?t đ?a ch?, nhưng có th? không.
IP: ID = 0x100; Proto = UDP; Len: 328
  IP: Version = 4 (0x4)
  IP: Header Length = 20 (0x14)
  IP: Service Type = 0 (0x0)
    IP: Precedence = Routine
    IP: ...0.... = Normal Delay
    IP: ....0... = Normal Throughput
    IP: .....0.. = Normal Reliability
  IP: Total Length = 328 (0x148)
  IP: Identification = 256 (0x100)
  IP: Flags Summary = 0 (0x0)
    IP: .......0 = Last fragment in datagram
    IP: ......0. = May fragment datagram if necessary
  IP: Fragment Offset = 0 (0x0) bytes
  IP: Time to Live = 128 (0x80)
  IP: Protocol = UDP - User Datagram
  IP: Checksum = 0x38A6
  IP: Source Address = 0.0.0.0
  IP: Destination Address = 255.255.255.255
  IP: Data: Number of data bytes remaining = 308 (0x0134)

DHCP: Discover      (xid=3ED14752)
  DHCP: Op Code      (op)   = 1 (0x1)
  DHCP: Hardware Type   (htype) = 1 (0x1) 10Mb Ethernet
  DHCP: Hardware Address Length (hlen) = 6 (0x6)
  DHCP: Hops       (hops)  = 0 (0x0)
  DHCP: Transaction ID  (xid)  = 1053902674 (0x3ED14752)
  DHCP: Seconds      (secs)  = 0 (0x0)
  DHCP: Flags       (flags) = 0 (0x0)
    DHCP: 0............... = No Broadcast
  DHCP: Client IP Address (ciaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Your  IP Address (yiaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Server IP Address (siaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Relay IP Address (giaddr) = 0.0.0.0
  DHCP: Client Ethernet Address (chaddr) = 08002B2ED85E
  DHCP: Server Host Name (sname) = <Blank>
  DHCP: Boot File Name  (file)  = <Blank>
  DHCP: Magic Cookie = [OK]
  DHCP: Option Field   (options)
    DHCP: DHCP Message Type   = DHCP Discover
    DHCP: Client-identifier   = (Type: 1) 08 00 2b 2e d8 5e
    DHCP: Requested Address   = 157.54.51.5
    DHCP: Host Name       = JUMBO-WS
    DHCP: Parameter Request List = (Length: 7) 01 0f 03 2c 2e 2f 06
    DHCP: End of this option field
				

DHCP thông tin thu đư?c b?i các khách hàng t? m?t máy ch? DHCP s? có m?t th?i gian cho thuê g?n li?n v?i nó. Th?i gian cho thuê xác đ?nh bao lâu các khách hàng có th? s? d?ng thông tin phân công c?a DHCP. Khi h?p đ?ng thuê đ?t nh?t đ?nh s? ki?n quan tr?ng, khách hàng s? c? g?ng làm m?i thông tin DHCP c?a nó.

Xem thông tin IP trên m?t c?a s? ho?c Windows cho nhóm làm vi?c khách hàng, s? d?ng các IPCONFIG ti?n ích. N?u các khách hàng là Windows 95, s? d?ng WINIPCFG.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? DHCP, xem RFC1541 và RFC2131. RFCs có th? đư?c thu đư?c thông qua m?ng Internet t?i các trang web r?t nhi?u, ví d?:
http://www.RFC-Editor.org/
http://www.Tech-nic.QC.ca/

Thu?c tính

ID c?a bài: 169289 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbnetwork kbmt KB169289 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:169289

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com