Khái ni?m cơ b?n c?a đ?c d?u v?t TCP/IP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 169292 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này bao g?m m?t s? khái ni?m cơ b?n và l?i khuyên c?n thi?t cho vi?c đ?c TCP/IP d?u v?t.

THÔNG TIN THÊM

TCP c?

A, ACK-(xác nh?n) ngư?i nh?n s? g?i m?t ACK b?ng các ngư?i g?i chu?i s? c?ng v?i các Len ho?c s? lư?ng d? li?u, ? l?p TCP.

SYN, và VÂY c? đ?m như là 1 byte. ACK có th? c?ng đư?c dùng như s? th? t? ti?p theo octet nh?n hy v?ng s? nh?n đư?c.

S, SYN - đ?ng b? hóa đư?c s? d?ng trong khi thi?t l?p phiên đ? đ?ng ? v? ban đ?u s? th? t?. S? th? t? là ng?u nhiên.

F, VÂY - k?t thúc đư?c s? d?ng trong m?t phiên h?p duyên dáng đóng đ? cho th?y r?ng các ngư?i g?i đ? không có nhi?u d? li?u hơn đ? g?i.

R, RST đ?t l?i là m?t abort t?c th?i trong c? hai hư?ng (b?t thư?ng Phiên làm vi?c phân ly).

P, PSH - đ?y l?c lư?ng d? li?u phân ph?i mà không c?n ch? đ?i cho đ?m đ? đi?n vào. Đi?u này đư?c s? d?ng cho lưu lư?ng truy c?p tương tác. D? li?u c?ng s? đư?c chuy?n giao cho các ?ng d?ng vào cu?i nh?n v?i ra đ?m.

U, URG - kh?n c?p-Data đư?c g?i ra kh?i ban nh?c.
Example of 3 Way Hand Shake
--------------------------------------------------------------
Time   Dst IP     Src IP    Protocol  Description
20.862  157.57.24.193  157.57.11.169  TCP    ....S., len:  4, seq:
346564214, ack:     0, win: 8192,

20.866  157.57.11.169  157.57.24.193  TCP    .A..S., len:  4, seq:
339000739, ack: 346564215, win: 8760,

20.866  157.57.24.193  157.57.11.169  TCP    .A...., len:  0, seq:
346564215, ack: 339000740, win: 8760,


Example of Graceful Close (Modified 3 Way Hand Shake)

Time  Dst IP     Src IP    Protocol  Description
39.295 157.57.11.169  157.57.24.193  TCP    .A...F, len:  0, seq:
339000917, ack: 346564257, win: 8718,

39.295 157.57.24.193  157.57.11.169  TCP    .A...., len:  0, seq:
346564257, ack: 339000918, win: 8583,

39.298 157.57.24.193  157.57.11.169  TCP    .A...F, len:  0, seq:
346564257, ack: 339000918, win: 8583,

39.300 157.57.11.169  157.57.24.193  TCP    .A...., len:  0, seq:
339000918, ack: 346564258, win: 8718,
				

? các d?ng d?u v?t hai ? trên, transmission control protocol (TCP) là cao nh?t l?p giao th?c, do đó, các thông tin có liên quan phiên có th? đư?c đ?c t? các Sơ lư?c v? d?ng c?a v?t. N?u đó là m?t giao th?c l?p cao hơn (NBT, SMB» Telnet, FTP, vv), b?n s? ph?i nh?n trong gói cho c? TCP, acks và d?y s?.

Hành vi Re-Transmission

(t? "TCP/IP chi ti?t th?c hi?n")

TCP b?t đ?u m?t b? đ?m th?i gian re-transmission khi m?i đo?n ra bên ngoài bàn giao xu?ng đ? IP. N?u không có s? th?a nh?n đ? nh?n đư?c cho các d? li?u trong m?t nh?t đ?nh đo?n trư?c khi b? đ?m th?i gian h?t h?n, sau đó các phân đo?n retransmitted, lên đ?n TcpMaxDataRetransmissions l?n. Giá tr? m?c đ?nh cho tham s? này là 5.

B? đ?m th?i gian re-transmission đư?c kh?i t?o v?i 3 giây khi m?t k?t n?i TCP đư?c thành l?p; Tuy nhiên nó đư?c đi?u ch?nh "on the fly" đ? phù h?p v?i các đ?c tính c?a k?t n?i b?ng cách s? d?ng th?i gian chuy?n đi v?ng Smoothed (SRTT) tính toán như mô t? trong RFC793. B? đ?m th?i gian cho m?t phân đo?n nh?t đ?nh là tăng g?p đôi sau m?i re-transmission c?a phân đo?n đó. S? d?ng thu?t toán này, TCP giai đi?u chính nó đ? s? ch?m tr? "b?nh thư?ng" c?a k?t n?i. Các k?t n?i TCP qua liên k?t ch?m tr? cao s? m?t lâu hơn n?a cho th?i gian th?c so v?i nh?ng ngư?i trong th?p- liên k?t ch?m tr?.

Water clip sau đây cho th?y các thu?t toán re-transmission cho hai máy ch? k?t n?i qua Ethernet trên cùng m?t m?ng con. M?t FTP t?p tin chuy?n đ?i trong ti?n b?, khi máy ch? nh?n đư?c ng?t k?t n?i t? m?ng. K? t? SRTT cho k?t n?i này là r?t nh?, re-transmission đ?u tiên g?i sau kho?ng m?t n?a th? hai. B? đ?m th?i gian sau đó tăng g?p đôi cho m?i re-transmissions sau đó. Sau khi re-transmission th? năm, các b? đ?m th?i gian m?t l?n n?a tăng g?p đôi, và n?u không có s? th?a nh?n đ? nh?n đư?c trư?c khi nó h?t h?n, sau đó chuy?n giao b? b? d?.
delta source ip  dest ip   pro flags  description
--------------------------------------------------------------
0.000 10.57.10.32 10.57.9.138 TCP .A...., len: 1460, seq: 8043781, ack:
8153124, win: 8760

0.521 10.57.10.32 10.57.9.138 TCP .A...., len: 1460, seq: 8043781, ack:
8153124, win: 8760

1.001 10.57.10.32 10.57.9.138 TCP .A...., len: 1460, seq: 8043781, ack:
8153124, win: 8760

2.003 10.57.10.32 10.57.9.138 TCP .A...., len: 1460, seq: 8043781, ack:
8153124, win: 8760

4.007 10.57.10.32 10.57.9.138 TCP .A...., len: 1460, seq: 8043781, ack:
8153124, win: 8760

8.130 10.57.10.32 10.57.9.138 TCP .A...., len: 1460, seq: 8043781, ack:
8153124, win: 8760
				

Sau khi máy tính "X" retries đang ki?t s?c, b?n có th? không th?y "Đ?t l?i" quy?n đi. N?u máy tính "Y" cu?i cùng đ? đáp ?ng, máy tính "X" có th? sau đó thi?t l?p l?i các k?t n?i.

C?a s? trư?t

Trong th?i gian b?t tay, kích thư?c c?a s? g?i đư?c thi?t l?p đ? máy ch? khác nh?n c?a s?. Kích thư?c c?a s? là m?t b? đ?m và là s? lư?ng d? li?u các ngư?i g?i có th? g?i và ngư?i nh?n có th? nh?n đư?c mà không có m?t ack. "C?a s?" có th? trư?t v? phía trư?c sau khi gói đó đư?c th?a nh?n.

V?i m?t c?a s? nh?n c?a 8760, ngư?i g?i có th? g?i 8760 byte trư?c khi nh?n đư?c m?t ack. Ngư?i nh?n có th? ack m?i gói, m?i gói khác ho?c 8760 toàn b? ph? thu?c vào IP ngăn x?p và th?i gian. (Xem b? tr? ho?n Ack B? đ?m th?i gian, và b? đ?m th?i gian Retransmit) Windows NT s? ack m?i gói khác. Nếu các gói đang đ?n r?t nhanh, b?n có th? xem Windows NT ack nhi?u hơn 2 các gói. N?u đ?y chút thi?t l?p, d? li?u s? đư?c phát cho các ?ng d?ng ngay l?p t?c, nhưng ack v?n có th? b? ch?m tr?.

S? th? t? trong khung 51 là 349349990. Ack trong khung 57 là 349358750. Đi?u này là m?t chu?i s? t? khung 51 c?ng v?i s? lư?ng nh?n d? li?u trong khung 51 56 thông qua (6 khung x 1460 = 8760). Ngoài ra, các ack 349358750 là m?t d?y s? c?a gói d? li?u ti?p theo mà máy ch? lưu tr? hy v?ng s? nh?n đư?c.
Frame  Time  Src Other Addr Dst Other Addr Protocol Description
---------------------------------------------------------------------
50   3.923  157.57.11.169  157.57.24.193  TCP    .A...., len:
0, seq: 356870796, ack: 349349990, win: 8760,

51   3.924  157.57.24.193  157.57.11.169  FTP    Data Transfer To
Client, Port = 1636, size 1460
+ TCP: .A...., len: 1460, seq: 349349990, ack: 356870796, win: 8760, src:
20 dst: 1636

52   3.940  157.57.24.193  157.57.11.169  FTP    Data Transfer To
Client, Port = 1636, size 1460

53   3.941  157.57.24.193  157.57.11.169  FTP    Data Transfer To
Client, Port = 1636, size 1460

54   3.943  157.57.24.193  157.57.11.169  FTP    Data Transfer To
Client, Port = 1636, size 1460

55   3.944  157.57.24.193  157.57.11.169  FTP    Data Transfer To
Client, Port = 1636, size 1460

56   3.946  157.57.24.193  157.57.11.169  FTP    Data Transfer To
Client, Port = 1636, size 1460

57   3.947  157.57.11.169  157.57.24.193  TCP    .A...., len:
0, seq: 356870796, ack: 349358750, win: 4096,
				

Kích thư?c c?a s? c?ng đư?c s? d?ng đ? ki?m soát d?ng ch?y. N?u m?t máy ch? lưu tr? là qu?ng cáo m?t Kích thư?c c?a s? nh? hơn khi b? đ?m c?a nó làm đ?y, ho?c m?t kích thư?c c?a s? c?a 0 n?u nó có th? không nh?n đư?c d? li?u ? t?t c?. Trong khung 50 ? trên, máy ch? lưu tr? là qu?ng cáo m?t kích thư?c c?a s? c?a 8760 và trong khung 57 nó đ? đư?c gi?m xu?ng 4096.

C?ng, k?t n?i, và hai đi?m cu?i

C?ng s? xác đ?nh đi?m đ?n cu?i cùng trong m?t máy tính. Kết nối đư?c xác đ?nh b?i m?t c?p hai đi?m cu?i. M?t đi?m cu?i là ch? (nhà, c?ng). Ví d?: (199.199.40, 21)

S? lư?ng c?ng

S? lư?ng c?ng đư?c chia thành ba d?y: các c?ng n?i ti?ng, các c?ng đ? đăng k?, và năng đ?ng và/ho?c tư nhân c?ng. Các c?ng n?i ti?ng là nh?ng t? 0 thông qua 1023.The đăng k? c?ng là nh?ng t? 1024 thông qua 49151. Năng đ?ng và/ho?c tư nhân c?ng là nh?ng ngư?i t? 49152 qua 65535.

N?i ti?ng c?ng đư?c ch? đ?nh b?i Internet gán s? th?m quy?n (IANA) và ch? nên đư?c s? d?ng b?i h? th?ng các quy tr?nh, ho?c b?ng các chương tr?nh th?c hi?n b?i priviledged ngư?i s? d?ng. M?t ví d? v? lo?i c?ng là 80/TCP và 80/UDP. Nh?ng c?ng này priviledged và dành riêng cho vi?c s? d?ng c?a giao th?c HTTP.

Đăng k? c?ng đư?c li?t kê b?i IANA và trên h?u h?t h? th?ng có th? đư?c s? d?ng b?i ngư?i dùng chu?n quy tr?nh ho?c chương tr?nh th?c hi?n b?i ngư?i s? d?ng b?nh thư?ng. M?t ví d? v? lo?i c?ng là 1723/TCP và 1723/UDP. M?c dù các c?ng có th? đư?c s? d?ng b?i ki?m soát các quá tr?nh khác nói chung đư?c ch?p nh?n như là k?t n?i c?ng cho Đi?m đ?n đi?m đào h?m giao th?c (PPTP).

Năng đ?ng ho?c tư nhân c?ng có th? đư?c s? d?ng b?i b?t k? quá tr?nh ho?c ngư?i s? d?ng. H? là không gi?i h?n.

IANA duy tr? m?t danh sách các c?ng vào trang Web c?a h? t?i:
http://www.IANA.org/Assignments/Port-numbers
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

Theo d?i đ?c l?i đ? ngh?

Theo m?t phiên làm vi?c b?ng cách s? d?ng ngu?n và đi?m đ?n đ?a ch? IP và c?ng s?. N?u b?n t?m th?y m?t thi?t l?p l?i, t?p trung vào các s? th? t? và acks ti?n hành nó. S? d?ng m?t máy tính đ? xem nh?ng g? ack tương ?ng v?i nh?ng g? d? li?u đư?c g?i. Phiên b?n m?i hơn c?a NetMon s? làm các tính toán cho b?n. Là ngư?i g?i làm retries? Lưu ? s? retries và th?i gian trôi qua. M?c đ?nh s? retries là 5. Ngư?i nh?n yêu c?u cho m?t khung nh? b?i ACKing m?t s? th? t? trư?c đó? Đ? làm ngư?i g?i sao lưu và g?i l?i trư?c đó gói? M?t đ?t l?i có th? đư?c gây ra b?i time-outs ? l?p TCP ho?c b?i outs th?i gian giao th?c l?p cao hơn. Resets có ngu?n g?c ? l?p TCP nên d? dàng đ? đ?c t? v?t. Nó có th? khó khăn hơn đ? xác đ?nh các nguyên nhân c?a Resets có ngu?n g?c t? các giao th?c l?p cao hơn.

Ví d?, m?t máy ch? tin nh?n ch?n (SMB) đ?c có th?i gian ra trong 45 giây và gây ra m?t thi?t l?p l?i c?a phiên h?p m?c dù liên l?c là ch?m nhưng làm vi?c t?i các l?p TCP. D?u v?t có th? ch? thu h?p xu?ng thành ph?n nh?ng g? là l?i. T? đó b?n có th? c?n ph?i s? d?ng các phương pháp x? l? s? c? khác đ? xác đ?nh nguyên nhân.

Đ? xem tr?nh t? TCP khi giao th?c higher-level có m?t, b?t đ?u M?ng lư?i giám sát và th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào ch?p, và sau đó ch?n hi?n th? chi?m đư?c d? li?u.
 2. Nh?p vào hi?n th?, và sau đó ch?n tùy ch?n.
 3. Ch?n t? đ?ng (d?a trên giao th?c trong hi?n th? l?c), và sau đó b?m OK.
 4. Nh?p vào hi?n th?, và sau đó ch?n l?c.
 5. B?m đúp vào giao th?c = b?t k?.
 6. Nh?p vào tab giao th?c, và sau đó nh?p vào vô hi?u hoá t?t c?.
 7. Trong h?p danh sách các giao th?c b? vô hi?u hoá, ch?n TCP.
 8. B?m vào b?t, r?i b?m OK.
 9. Bấm OK.

THAM KH?O

TCP/IP minh h?a Volume 1; W. Richard Stevens
TCP/IP minh h?a t?p 2; Gary R. Wright và W. Richard Stevens
Internetworking v?i TCP/IP Volume 1; Douglas E. Comer
Internetworking v?i TCP/IP t?p 2; Douglas E. Comer và David L. Stevens
"TCP/IP chi ti?t th?c hi?n"; Dave MacDonald

Thu?c tính

ID c?a bài: 169292 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB169292 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:169292

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com