Thông tin: Câu h?i thư?ng g?p v? ODBC k?t n?i t?ng h?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 169470 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này bao g?m m?t s? h?i thư?ng g?p nh?t câu h?i v? ODBC k?t n?i t?ng h?p.

THÔNG TIN THÊM

 1. Q. đi?u g? ODBC k?t n?i t?ng h?p?

  A. K?t n?i t?ng h?p là m?t trong nh?ng tính năng m?i đư?c gi?i thi?u vào ODBC 3.0. K?t n?i T?ng h?p cho phép ?ng d?ng ODBC đ? tái s? d?ng m?t k?t n?i t? m?t h? bơi c?a các k?t n?i. M?t khi k?t n?i đ? đư?c t?o và đ?t trong h? bơi, m?t ODBC ?ng d?ng có th? tái s? d?ng tr?nh đi?u khi?n tương t? và k?t n?i trong cùng chia s? môi trư?ng (henv) mà không th?c hi?n quá tr?nh k?t n?i hoàn t?t. Tuy nhiên, m?t k?t n?i không bao gi? có th? đư?c tái s? d?ng gi?a khác nhau henv ho?c tr?nh đi?u khi?n khác nhau.
 2. H?i: có th? s? d?ng k?t n?i t?ng h?p v?i 2.x tr?nh đi?u khi?n ODBC?

  A. k?t n?i t?ng h?p đư?c th?c hi?n trong qu?n l? tr?nh đi?u khi?n ODBC Phiên b?n 3.0 ho?c cao hơn. Phiên b?n tr?nh đi?u khi?n không có v?n đ?.
 3. H?i: tôi có th? cho phép k?t n?i t?ng h?p v?i Microsoft Truy c?p tr?nh đi?u khi?n b?i v? k?t n?i t?ng h?p đư?c th?c hi?n trong tr?nh đi?u khi?n qu?n l??

  A. b?n có th? cho phép k?t n?i chia tài nguyên cho Microsoft Access tr?nh đi?u khi?n. Microsoft Access s? d?ng máy bay ph?n l?c, và máy bay ph?n l?c là thread an toàn b?t đ?u t? máy bay ph?n l?c 4,0. T? MDAC 2.1 và sau đó, b?n có th? k?t n?i t?ng h?p cho truy c?p ODBC tr?nh đi?u khi?n.
 4. Q. làm th? nào tôi kích ho?t k?t n?i t?ng h?p trong m?t ODBC ?ng d?ng?

  A. An ODBC ?ng d?ng có th? g?i SQLSetEnvAttr v?i các Thu?c tính SQL_ATTR_CONNECTION_POOLING cho phép k?t n?i t?ng h?p. Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? kích ho?t k?t n?i t?ng h?p trong ?ng d?ng ODBC, Xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  164221Làm th? nào đ? kích ho?t k?t n?i t?ng h?p trong ?ng d?ng ODBC
 5. Q. làm th? nào tôi kích ho?t k?t n?i t?ng h?p n?u ?ng d?ng là vi?t b?ng Visual Basic?

  A. m?t Visual Basic ho?c ODBC ?ng d?ng có th? g?i hàm SQLSetEnvAttr đ? cho phép k?t n?i t?ng h?p. K?t n?i T?ng h?p là m?t thu?c tính quá tr?nh c?p, do đó, b?t k? k?t n?i ti?p theo th?c hi?n thông qua b? qu?n l? tr?nh đi?u khi?n ODBC trong ?ng d?ng Visual Basic s? s? d?ng k?t n?i T?ng h?p. M?t ?ng d?ng Visual Basic có th? s? d?ng ch?c năng tuyên b? và m? đ? cho phép k?t n?i t?ng h?p.
     Declare Function SQLSetEnvAttr Lib "odbc32.dll" (ByVal henv As Long,
     ByVal Attribute As Long, ByVal Value As Long, ByVal StringLength As
     Long) As Integer
  
     ' env attribute
     Public Const SQL_ATTR_CONNECTION_POOLING = 201
     Public Const SQL_ATTR_CP_MATCH = 202
  
     ' values for SQL_ATTR_CONNECTION_POOLING
     Public Const SQL_CP_ONE_PER_DRIVER = 1
     Public Const SQL_IS_UINTEGER = -5
  
     nstatus = SQLSetEnvAttr(0, SQL_ATTR_CONNECTION_POOLING,
     SQL_CP_ONE_PER_DRIVER, SQL_IS_UINTEGER)
     SQLAllocEnv...
     SQLAllocConnect...
     SQLConnect...
     SQLDisConnect...
     SQLFreeConnect...
     SQLFreeEnv...
  					
  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  237844 HOWTO: Cho phép k?t n?i ODBC t?ng h?p trong VB ADO ?ng d?ng
  228843 HOWTO: Th?c hi?n bu?i chia tài nguyên t? chương tr?nh ADO Visual Basic
 6. Q. làm th? nào tôi kích ho?t k?t n?i t?ng h?p trong m?t OLE DB ?ng d?ng?

  A. An OLE DB ?ng d?ng có th? g?i SQLSetEnvAttr đ? cho phép k?t n?i t?ng h?p.

  Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? kích ho?t k?t n?i t?ng h?p trong ?ng d?ng OLE DB, xin vui l?ng xem bài vi?t sau đây trong Microsoft Knowledge Base:
  166083Làm th? nào đ? kích ho?t k?t n?i t?ng h?p trong ?ng d?ng OLE DB
 7. Q. làm th? nào tôi kích ho?t k?t n?i chia tài nguyên máy ch? đang ho?t đ?ng Các trang (ASP) ho?c ActiveX Data Objects (ADO)?

  A. Microsoft Internet Thông tin máy ch? (IIS) Phiên b?n 3.0 v?i Active Server Pages m?t l?i th? c?a k?t n?i t?ng h?p. B?n có th? cho phép k?t n?i t?ng h?p cho ngư?i dùng IIS b?i thay đ?i giá tr? c?a StartConnectionPool-1. StartConnectionPool là n?m dư?i HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\W3SVC\ASP \Parameters.
 8. Q. làm th? nào tôi làm h?n ch? s? lư?ng các k?t n?i trong h? bơi?

  A. s? lư?ng k?t n?i trong h? bơi đư?c đi?u khi?n b?i ODBC tr?nh đi?u khi?n qu?n l?. ODBC ?ng d?ng không th? ki?m soát nó.
 9. Q. làm th? nào đ? giám sát các k?t n?i bao nhiêu là trong h? bơi?

  A. b?n có th? theo d?i các k?t n?i trong k?t n?i h? bơi.Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  216950 Làm th? nào đ? kích ho?t k?t n?i ODBC t?ng h?p hi?u su?t Counters
  238442 ODBC k?t n?i h?p nhóm đ?i tư?ng bi?n m?t t? PerfMon
  245543 Thông tin: ODBC k?t n?i t?ng h?p qu?y trong theo d?i hi?u su?t
 10. Q. làm th? nào đ? tôi r? ràng trong các k?t n?i trong h? bơi?

  A. bao lâu m?t k?t n?i v?n trong h? bơi là ph? thu?c vào các CPTimeout b?t đ?ng s?n c?a tr?nh đi?u khi?n ODBC. Khi th?i gian ch? h?t h?n, k?t n?i s? đư?c đóng c?a và g? b? t? h? bơi. ODBC ?ng d?ng có th? s? d?ng SQLConfigDriver đ? thay đ?i giá tr? c?a CPTimeout, và giá tr? này áp d?ng cho t?t c? các ?ng d?ng ODBC đang s? d?ng tr?nh đi?u khi?n ODBC đ? ch? đ?nh. M?c đ?nh giá tr? cho CPTimeout là 60 giây.
 11. Q. làm tôi có ph?i m?t cách r? ràng cho phép k?t n?i t?ng h?p n?u c?a tôi ?ng d?ng đang ch?y trong máy ch? Microsoft giao d?ch?

  A. N?u b?n s? thông qua m?t tr?nh đi?u khi?n ODBC m?t ngu?n d? li?u ODBC, Microsoft giao d?ch Máy ch? s? cho phép k?t n?i t?ng h?p; b?n không c?n ph?i b?t k?t n?i t?ng h?p.
 12. Q. N?u k?t n?i trong h? bơi x?u đi? S? ODBC qu?n l? tr?nh đi?u khi?n có th? phát hi?n nó?

  A. ODBC 3,0 tay trên m?t x?u k?t n?i mà không ki?m tra xem k?t n?i là x?u hay không. V?i d?ch v? Gói 1, ngư?i qu?n l? tr?nh đi?u khi?n s? phát hi?n m?t k?t n?i x?u. N?u k?t n?i trong các h? bơi là x?u, ngư?i qu?n l? tr?nh đi?u khi?n s? phát hi?n nó và tr? l?i m?t k?t n?i t?t. N?u b? qu?n l? tr?nh đi?u khi?n không ph?i là không th? t?o ra m?t k?t n?i t?t, nó s? tr? l?i m?t thông báo l?i.
 13. Q. v?i ODBC 3,0 Service Pack 1, s? tr?nh đi?u khi?n ODBC qu?n l? th? k?t n?i t?i h? ph?c v? cơ s? d? li?u nhi?u l?n khi máy ch? không ph?i là có s?n?

  A. ODBC 3,0 Service Pack 1 đ? gi?i thi?u m?t API m?i, ODBCSetTryWaitValue, đ? ngăn ch?n ngư?i qu?n l? tr?nh đi?u khi?n ODBC k?t n?i v?i m?t không có s?n máy ch? nhi?u l?n. ODBCSetTryWaitValue m?t m?t tham s? DWORD và lưu thông tin trong đăng k? t?i đ?a đi?m sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Odbc\Odbcinst.ini \ODBC k?t n?i Pooling\Retry ch? đ?i
  M?t khi ngư?i qu?n l? th? l?n phát hi?n m?t máy ch? cơ s? d? li?u x?u, nó tr? l?i m?t thông báo l?i và đánh d?u s? k?t n?i v?i th?i gian. T? th?i đi?m đó cho đ?n khi giá tr? RetryWait h?t h?n, ngư?i qu?n l? tr?nh đi?u khi?n tr? v? m?t th?t b?i n?u không có c? g?ng đ? k?t n?i l?i t?i máy ch? cơ s? d? li?u.

  Đ? bi?t thêm thông tin v? cách s? d?ng ODBCSetTryWaitValue ODBC API, xem các bài vi?t sau đây trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  168250IIS hi?u su?t làm gi?m v?i m?t k?t n?i x?u

THAM KH?O

Cho bi?t thêm thông tin v? k?t n?i t?ng h?p và phiên T?ng h?p, xem Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms810829.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 169470 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Data Access Components 2.1
 • Microsoft Data Access Components 2.5
 • Microsoft Data Access Components 2.6
 • Microsoft Data Access Components 2.7
T? khóa: 
kbdatabase kbgrpdsmdac kbgrpdsvcdb kbinfo kbmdac250 kbmdac260 kbmdac270 kbodbc kboledb kbusage kbvbp kbmt KB169470 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:169470

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com