PE97: Thông tin chung v? Microsoft Photo Editor

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 169938
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Photo Editor tàu v?i Microsoft văn ph?ng 97 và s? đ?c l?p các phiên b?n c?a Microsoft Word 97 và Microsoft PowerPoint 97. Microsoft ?nh Tr?nh so?n th?o đư?c cài đ?t khi b?n th?c hi?n m?t cài đ?t tu? ch?nh ho?c hoàn thành t? đ?a. Nó không ph?i tàu v?i các phiên b?n đ?c l?p c?a Microsoft Excel 97, Microsoft Access 97, ho?c như là m?t ph?n c?a Microsoft Office 97 ValuPack.

Microsoft Photo Editor cho phép b?n tùy ch?nh đ? h?a h?nh ?nh b?n t?o, quét, ho?c m?.

THÔNG TIN THÊM

T?p tin cài đ?t c?a Microsoft Photo Editor

Các t?p sau đ? đư?c cài đ?t trong C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\PhotoEd thư m?c:

  File Name    Size     Date   Time
  --------------------------------------------
  Chalkcha.dll   80KB     11/17/96 12:00 AM
  Emboss.dll    77KB     11/17/96 12:00 AM
  Graphicp.dll   77KB     11/17/96 12:00 AM
  Mscreate.dir   0KB     11/23/96 12:14 PM
  Notepape.dll   78KB     11/17/96 12:00 AM
  Photoed.cnt    5KB     11/17/96 12:00 AM
  Photoed.exe   786KB     11/17/96 12:00 AM
  Photoed.hlp   92KB     11/17/96 12:00 AM
  Photoed.srg   10KB     11/17/96 12:00 AM
  Stainedg.dll   90KB     11/17/96 12:00 AM
  Stamp.dll    77KB     11/17/96 12:00 AM
  Texturiz.dll  157KB     11/17/96 12:00 AM
  Watercol.dll  85.KB     11/17/96 12:00 AM
				

B?t đ?u t? Microsoft Photo Editor

B?n có th? ch?y Microsoft Photo Editor b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1. Ch?y tr?nh biên t?p ?nh Microsoft như m?t chương tr?nh đ?c l?p.

Ch?y tr?nh biên t?p ?nh Microsoft như m?t chương tr?nh đ?c l?p, đi?m đ?n Chương tr?nhtrên các B?t đ?u tr?nh đơn, và sau đó b?m Microsoft Photo Editor.

Phương pháp 2. Ch?y Microsoft Photo Editor t? b?t k? chương tr?nh h? tr? OLE.

N?u b?n cài đ?t Microsoft Word, b?n có th? chèn các t?p tin t? m?t máy quét, các B?ng t?m, ho?c m?t h?nh ?nh đ? tr?ng ho?c b?n có th? m? m?t t?p tin hi?n có b?ng các bư?c sau:
 1. Trên các Chèn tr?nh đơn, nh?p vào Đ?i tư?ng.
 2. B?m vào các T?o m?i tab.
 3. Trong các Lo?i đ?i tư?ng h?p, b?m vào Tr?nh biên t?p ?nh Microsoft 3,0 ?nh (ho?c Tr?nh biên t?p ?nh Microsoft 3,0 quét), và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Trong các M?i h?p tho?i h?p, b?m vào tùy ch?n b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thoaùt vaø trôû veà tài li?u.

B? Microsoft Photo Editor

Đ? thoát kh?i Microsoft Photo Editor, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào L?i ra.
  - hay -

 • Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thoaùt vaø trôû veà tài li?u (ho?c Thoát và Tr? v? tr?nh bày).

T?o ra m?t h?nh ?nh m?i

 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?i.
 2. Trong các H?nh ?nh ki?u danh sách, b?m vào lo?i b?n mu?n.
 3. Nh?p các thi?t đ?t b?n mu?n trong các Giải pháp, Chi?u cao, Chi?u r?ng, và Đơn v?h?p và sau đó b?m Ok.

M? m?t h?nh ?nh hi?n có

 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?.
 2. Trong các T?m trong h?p, m? c?p ch?a h?nh ?nh.
 3. Trong danh sách t?p tin, ch?n h?nh ?nh b?n mu?n.
 4. Nh?p vào M?.

Xem trư?c h?nh ?nh trư?c khi m? nó

 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?.
 2. Ch?n ?nh b?n mu?n xem trư?c.
 3. Nh?p vào Xem trư?c.

  Các Xem trư?c h?p tho?i s? xu?t hi?n. B?n có th? c?t, thay đ?i kích c?, ho?c h?y b? các Xem trư?c. Đ? c?t h?nh ?nh, kéo các c?nh c?a khung trong xem trư?c c?a s?. Đ? thay đ?i kích thư?c h?nh ?nh, kéo b?t k? góc c?a khung. Ch?p nh?n các xén ho?c thay đ?i kích thư?c thay đ?i, nh?p vào Ok. Đ? h?y b? các b?n xem trư?c, b?m H?y b?. Đ? khôi ph?c l?i h?nh ?nh đ? cài đ?t ban đ?u c?a nó, b?m Thi?t l?p l?i.

  LƯU ?: B?n không th? tăng kích thư?c c?a h?nh ?nh và b?n không th? thay đ?i kích c? h?nh ?nh tương ?ng.
 4. Nh?p vào M?.

T?o ra m?t h?nh ?nh m?i v?i m?t màu n?n

 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?i.
 2. Nh?p vào Màu s?c.
 3. B?m vào màu s?c b?n mu?n và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Nh?p vào Ok m?t l?n n?a.

Thay đ?i đ? phân gi?i và đ?nh hư?ng thi?t l?p cho m?t ?nh đ?a CD ?nh Kodak

 1. Ch?n m?t ?nh đ?a CD ?nh Kodak.
 2. Nh?p vào Tuỳ chọn.
 3. Trong các Giải pháp ph?n, b?m vào M?c đ?nh đ? phân gi?i, ho?c b?m vào m?t trong các tùy ch?n trong các Đ? phân gi?i c? th? danh sách. Nh?p vào m?t trong hai các 8-bit ho?c 24 bit tùy ch?n.
 4. Trong các Đ?nh hư?ng o dan adran, ch?n ki?u đ?nh hư?ng b?n mu?n.
 5. Nh?p vào Ok.
LƯU ?: M?c dù thi?t l?p đ? phân gi?i cao c?i thi?n ch?t lư?ng c?a h?nh ?nh trên màn h?nh và khi nó đư?c in, nó c?ng làm tăng kích thư?c t?p tin c?a h?nh ?nh.

Quét m?t h?nh ?nh v?i Microsoft Photo Editor

 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Quét h?nh ?nh.
 2. Làm theo các hư?ng d?n cho các máy quét.

Ch?n máy quét

 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Ch?n máy quét m? ngu?n.
 2. Trong các Ngu?n danh sách, b?m vào máy quét b?n mu?n s? d?ng.
LƯU ?: B?n có th? ch?n thi?t b? TWAIN khác, ch?ng h?n như m?t máy ?nh k? thu?t s?, thay v? c?a máy quét. B?n có th? ch?n b?t k? thi?t b? TWAIN g?n li?n v?i máy tính c?a b?n n?u nó xu?t hi?n trong h?p ngu?n. N?u máy quét c?a b?n không ph?i là li?t kê trong các Ngu?n h?p, m?t trong các bài vi?t sau đây s? xu?t hi?n:

 • Các máy quét không ph?i là TWAIN tuân th?. Tr?nh biên t?p ?nh công nh?n ch? Máy quét TWAIN tuân th?.

  - hay -

 • Các máy quét và ph?n m?m c?a nó không đư?c cài đ?t đúng. Th?c hi?n theo các hư?ng d?n c?a nhà s?n xu?t đ? cài đ?t máy quét và ph?n m?m.

B?ng cách s? d?ng t?i ưu quét đ? phân gi?i

S? d?ng t?i ưu quét đ? phân gi?i đ? gi? h?nh ?nh nh?n đư?c t? không c?n thi?t l?n. Làm đi?u này b?ng cách k?t h?p quét đ? gi?i quy?t các năng l?c thi?t b? đ?u ra. N?u m?t h?nh ?nh có đ? phân gi?i nhi?u hơn m?t máy in có th? in, máy in ch? đơn gi?n là b? qua s? vư?t tr?i. T?t nh?t quét ngh? quy?t là tương đương v?i hai l?n s? lư?ng các d?ng trên inch (lpi) c?a các máy in. B?ng dư?i đây s? giúp b?n ch?n các ch?c năng quét t?i ưu đ? phân gi?i.
  Output device   Output dpi   Output lpi   Scanning dpi
  ------------------------------------------------------------
  Monitor       96       na       96
  Laser printer    300      55-65      120
  Laser printer    600      65-85      150
  Ink-jet printer   300      50-60      110
  Dye sub printer   300      55-70      125
  Imagesetter    1250+     120-150      300
				
LƯU ?: Các s? li?u cho quét d?u ch?m trên inch (dpi) là ph? bi?n nh?t cho đó là lo?i thi?t b?. Ki?m tra hư?ng d?n s? d?ng cho máy in c?a b?n ho?c theo d?i n?u b?n có mu?n xác đ?nh s?n lư?ng lpi và quét dpi chính xác hơn.

Lưu m?t h?nh ?nh m?i

 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu.
 2. Ch?n thư m?c nơi b?n mu?n lưu h?nh ?nh.
 3. Trong các Tên tệp h?p, g? tên cho h?nh ?nh.
 4. Nh?p vào Nhi?u đ? thay đ?i s? lư?ng màu s?c ho?c thi?t đ?t nén.
 5. Nh?p vào Lưu.

Lưu m?t h?nh ?nh hi?n có

Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Lưu ho?c Löu laøm.

Thi?t y?u t? ch?t lư?ng cho m?t h?nh ?nh JPEG

 1. Trên menu T?p, b?m Save As.
 2. Trong các Lưu như ki?u h?p, b?m vào JPEG t?p tin đ?nh d?ng trao đ?i (*.jpg).
 3. Nh?p vào Nhi?u.
 4. Dư?i Y?u t? ch?t lư?ng JPEG, di chuy?n con trư?t đ? l?i đ? gi?m t?p tin kích thư?c và h?nh ?nh ch?t lư?ng, ho?c di chuy?n con trư?t quy?n tăng kích thư?c t?p tin và ch?t lư?ng h?nh ?nh.

Xoay h?nh ?nh

 1. M? ho?c t?o ra m?t h?nh ?nh m?i.
 2. Trên các H?nh ?nh tr?nh đơn, nh?p vào Xoay.
 3. Ch?n b?t k? Đ?nh hư?ngH?nh ?nh tùy ch?n b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.
LƯU ?: N?u b?n ch?n B?i m?c đ? dư?i Đ?nh hư?ng, g? m?t s? ho?c b?m các m?i tên đ? ch?n đ? b?n mu?n.

Phóng to trong ho?c ra kh?i m?t h?nh ?nh

B?n có th? thay đ?i phóng đ?i b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Trong các Phóng to Control h?p trên các Tiêu chuẩn thanh công c?, lo?i ho?c ch?n các phóng to b?n mu?n.

  - hay -

 • B?m vào các Phóng to nút trên các Tiêu chuẩn thanh công c?.
  • Đ? phóng to, nh?p vào khu v?c b?n mu?n m? r?ng.
  • Đ? thu nh?, gi? phím SHIFT và nh?p vào khu v?c b?n mu?n thu nh?.
  Khi b?n làm xong, b?m các Phóng to nút m?t l?n n?a đ? h?y b? tính năng Zoom.

  LƯU ?: Trong khi tính năng Zoom đư?c ch?n, m?i nh?p đôi ho?c n?a phóng to trong ph?m vi c?a 10 ph?n trăm đ?n 1600 percent.

Smudging m?t ph?n c?a m?t h?nh ?nh

Smudge Brush smears ho?c pha tr?n màu s?c g?n khi b?n kéo các brush trên h?nh ?nh.
 1. B?m vào các Smudge nút trên các Tiêu chuẩn thanh công c?.
 2. Kéo con tr? lên khu v?c b?n mu?n smudge.

Mài m?t ph?n c?a m?t h?nh ?nh

Brush làm s?c nét làm tăng s? khác bi?t gi?a các giá tr? màu xám li?n k? khi b?n kéo các brush trên h?nh ?nh.
 1. B?m vào các Làm s?c nét nút trên các Tiêu chuẩn thanh công c?.
 2. Kéo con tr? lên khu v?c b?n mu?n làm s?c nét.

Vi?c t?o ra các khu v?c trong su?t trong m?t h?nh ?nh

B?n có th? s? d?ng trong su?t khu v?c đ? tích h?p m?t h?nh ?nh vào tài li?u c?a b?n, tr?nh bày, ho?c trang Web. Ví d?, n?u b?n có m?t h?nh ?nh c?a m?t ngư?i v?i m?t n?n đ?ng b?ng, ch?ng h?n như b?u tr?i ho?c m?t b?c tư?ng, b?n có th? làm cho các màu n?n minh b?ch. Khi h?nh ?nh đư?c in trong m?t tài li?u Word, n?n là màu s?c c?a gi?y. Trong m?t bài thuy?t tr?nh PowerPoint ho?c s? d?ng trang Web, trong su?t khu v?c màu n?n.

 1. B?m vào các Đ?t màu trong su?t nút trên các Tiêu chuẩn thanh công c?.
 2. Nh?p vào khu v?c h?nh ?nh b?n mu?n làm cho minh b?ch.

  Các Thay đ?i màu s?c đ? minh b?ch h?p tho?i s? xu?t hi?n. C?a s? xem trư?c cho th?y màu s?c thay đ?i trong su?t khi b?n nh?p vào Ok. B?n c?ng có th? tăng ph?m vi c?a các màu s?c mà tr? nên minh b?ch ho?c thay đ?i m?c đ? minh b?ch.

  LƯU ?: Minh b?ch đư?c lưu trong nhi?u cách khác nhau c?a t?p tin đ? h?a khác nhau đ?nh d?ng.
 3. Nh?p vào Ok.

Đi?u ch?nh đ? sáng, đ? tương ph?n và Gamma c?a m?t h?nh ?nh

Ki?m soát đ? sáng thay đ?i s? lư?ng tr?ng trong t?t c? các màu s?c và s?c thái c?a màu xám.
 1. B?m vào các Cân b?ng h?nh ?nh nút trên các Tiêu chuẩn thanh công c?.
 2. Di chuy?n thanh trư?t đ? sáng sang ph?i đ? tăng đ? sáng, ho?c di chuy?n con trư?t sang trái đ? gi?m đ? sáng. Đ? đi?u ch?nh t?t c? màu s?c, ch?n T?t c? các màu s?c trong danh sách bên trái th?p hơn trư?c khi di chuy?n các trư?t. Đ? đi?u ch?nh các kênh màu s?c m?t cách riêng bi?t, ch?n Red, Màu xanh lá cây, ho?c Màu xanh trư?c khi di chuy?n con trư?t.
Ki?m soát tương ph?n thay đ?i s? khác bi?t gi?a màu s?c li?n k? ho?c s?c thái c?a màu xám.
 1. Nh?p vào Cân b?ng h?nh ?nh trên các Tiêu chuẩn thanh công c?.
 2. Di chuy?n thanh trư?t Contrast sang ph?i đ? tăng đ? tương ph?n, ho?c di chuy?n thanh trư?t bên trái đ? gi?m đ? tương ph?n. Đi?u ch?nh màu s?c t?t c?, ch?n T?t c? các màu s?c trong danh sách bên trái th?p hơn trư?c khi di chuy?n con trư?t. Đ? đi?u ch?nh các kênh màu s?c m?t cách riêng bi?t, ch?n Red, Màu xanh lá cây, ho?c Màu xanh trư?c khi di chuy?n thanh trư?t.
Ki?m soát Gamma thay đ?i tương ph?n trong vùng t?i c?a h?nh ?nh.
 1. Nh?p vào Cân b?ng h?nh ?nh trên các Tiêu chuẩn thanh công c?.
 2. Di chuy?n thanh trư?t Gamma sang ph?i đ? tăng gamma, ho?c di chuy?n các thanh trư?t bên trái đ? gi?m gamma. Đi?u ch?nh màu s?c t?t c?, ch?n T?t c? các màu s?c trong danh sách bên trái th?p hơn trư?c khi di chuy?n con trư?t. Đ? đi?u ch?nh các kênh màu s?c m?t cách riêng bi?t, ch?n Red, Màu xanh lá cây, ho?c Màu xanh trư?c khi di chuy?n.

Đ? ch?n t?t c? ho?c m?t ph?n c?a m?t h?nh ?nh

 • Đ? ch?n toàn b? h?nh ?nh, b?m Ch?n t?t c? trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn.
 • Đ? ch?n m?t ph?n c?a m?t h?nh ?nh, b?m các Ch?n nút trên các Tiêu chuẩnthanh công c?, và sau đó rút ra m?t h?p trên khu v?c b?n mu?n.

Thay đ?i kích thư?c m?t l?a ch?n

 • Đ? di chuy?n m?t bên c?a s? l?a ch?n c?a các giáp ranh phác th?o, di chuy?n các con tr? trên tay c?m đ?nh c? v? phía đó cho đ?n khi con tr? thay đ?i đ?i v?i m?t đôi đ?ng đ?u m?i tên, và sau đó kéo tay c?m.
 • Đ? thay đ?i chi?u cao và chi?u r?ng cùng m?t lúc, kéo m?t ch?t góc.

Sao chép t?t c? ho?c m?t ph?n c?a m?t h?nh ?nh

 1. Ch?n t?t c? các h?nh ?nh b?ng cách nh?p vào Ch?n t?t c? trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn. Ho?c ch?n m?t ph?n c?a m?t h?nh ?nh b?ng cách b?m vào các Ch?n nút trên các Tiêu chuẩnthanh công c? và sau đó v? m?t h?p trên khu v?c b?n mu?n.
 2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Sao.
 3. M? tài li?u ho?c h?nh ?nh b?n mu?n sao vùng ch?n vào.
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Dán.

Di chuy?n và dán m?t l?a ch?n trong cùng m?t h?nh ?nh

 1. Ch?n m?t ph?n c?a h?nh ?nh b?n mu?n di chuy?n và dán.
 2. Di chuy?n vùng ch?n sang v? trí m?i.
 3. Dán l?a ch?n b?ng cách b?m vào các Ch?n nút trên các Tiêu chuẩnthanh công c?.

Di chuy?n t?t c? ho?c m?t ph?n c?a m?t h?nh ?nh cho m?t h?nh ?nh khác nhau ho?c t?p tin

 1. Ch?n t?t c? ho?c m?t ph?n c?a h?nh ?nh.
 2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào C?t.
 3. M? h?nh ?nh ho?c t?p tin b?n mu?n di chuy?n l?a ch?n vào.
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Dán.
M?O: Sau khi s? l?a ch?n s? xu?t hi?n trong h?nh ?nh m?i ho?c t?p tin, b?n có th? kéo nó vào v? trí khác trong h?nh ?nh m?i ho?c t?p tin.

T?y xoá t?t c? ho?c m?t ph?n c?a m?t h?nh ?nh

 1. Ch?n t?t c? ho?c m?t ph?n c?a h?nh ?nh.
 2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào C?t.

H?y b? ho?c lo?i b? m?t l?a ch?n

Đ? h?y b? m?t l?a ch?n ho?t đ?ng, nh?n ESC phím trên bàn phím c?a b?n.

Đ? h?y b? m?t l?a ch?n hi?n có và làm cho m?t h?nh m?i, rút ra m?t h?p trên các khu v?c m?i b?n mu?n ch?n.

LƯU ?: B?n ph?i v? ranh gi?i cho vi?c l?a ch?n bên ngoài c?a các l?a ch?n hi?n có.

Đ? lo?i b? m?t l?a ch?n mà b?n ch? c?n dán, b?m các Hoàn tác nút trên các Tiêu chuẩn thanh công c?.

B?ng cách s? d?ng hoàn tác ho?c làm l?i hành đ?ng cu?i cùng

 • Đ? h?y b? hành đ?ng cu?i, b?m các Hoàn tác nút trên các Tiêu chuẩnthanh công c?.
 • Đ? khôi ph?c l?i hành đ?ng cu?i, b?m các Làm l?i nút trên các Tiêu chuẩnthanh công c?.

Dùng hoàn tác đ? khôi ph?c l?i nhi?u thay đ?i

Đ? khôi ph?c l?i t?t c? nh?ng thay đ?i b?n t?o ra cho m?t h?nh ?nh k? t? l?n cu?i cùng b?n lưu nó, b?m vào Hoàn nguyên trên các Tệp tr?nh đơn.

Đi?u ch?nh ch?t lư?ng h?nh ?nh t? đ?ng

Đ? t? đ?ng đi?u ch?nh đ? sáng và m?c đ? tương ph?n c?a h?nh ?nh, Nh?p vào AutoBalance trên các H?nh ?nh tr?nh đơn.

Thay đ?i kích thư?c m?t h?nh ?nh

 1. Trên các H?nh ?nh tr?nh đơn, nh?p vào Thay đ?i kích c?.
 2. G? m?t đo lư?ng m?i ho?c t? l? ph?n trăm cho chi?u r?ng và chi?u cao.
 3. Ch?n b?t k? tu? ch?n khác mà b?n mu?n.
 4. Nh?p vào Ok.

Xén h?nh ?nh

 1. B?m vào các Ch?n nút trên các Tiêu chuẩn thanh công c?, và rút ra m?t h?p xung quanh di?n tích h?nh ?nh c?a b?n b?n có mu?n gi?.
 2. Trên các H?nh ?nh tr?nh đơn, nh?p vào Cây tr?ng.
 3. Ch?n tùy ch?n b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok.

  LƯU ?: B?n có th? k?t h?p c?t xén và matting đ? t?o ra h?p d?n khung hi?u ?ng.

Thay đ?i đ?nh d?ng t?p tin c?a m?t h?nh ?nh

 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Löu laøm.
 2. Trong các Lưu như ki?u h?p, b?m vào lo?i đ?nh d?ng t?p tin b?n mu?n.

Thay đ?i các thu?c tính t?p

 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 2. Dư?i H?nh ?nh, trong các Lo?i danh sách, ch?n lo?i h?nh ?nh b?n mu?n.

  N?u b?n ch?n B?ng màu ho?c 256 màu (8 bit), làm như sau:
  1. Nh?p vào Tu? ch?nh.
  2. Ch?n s? lư?ng các màu s?c.
  3. Nh?p vào Ok.
  N?u b?n ch?n m?t trong các tùy ch?n khác, h?y th?c hi?n như sau:
  1. Ch?n B?ng màu ho?c 256 màu trong các Lo?i h?p.
  2. Nh?p vào Tu? ch?nh.
  3. Đ?i v?i ít hơn 256 màu, b?m vào Bi?n và g? m?t s? trong các S? màu h?p.
  LƯU ?: Lo?i b?ng màu tiêu chu?n có 256 màu, mà là các thi?t l?p m?c đ?nh cho lo?i h?nh c?a b?ng màu.

  N?u b?n ch?n Đơn s?c, làm như sau:
  1. Nh?p vào Tu? ch?nh.
  2. Ch?n tùy ch?n đ? trung gian.
  3. Nh?p vào Ok.

Thay đ?i đ? phân gi?i h?nh ?nh

 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 2. Trong các Giải pháp h?p, nh?p giá tr? b?n mu?n.
 3. Nh?p vào Ok.

Áp d?ng hi?u ?ng ngh? thu?t

Ngh? thu?t tác d?ng l?nh đư?c đ?t ? dư?i d?ng tách cácHi?u ?ngtr?nh đơn.
 1. Ch?n t?t c? ho?c m?t ph?n c?a m?t h?nh ?nh.
 2. Trên các Hi?u ?ng tr?nh đơn, nh?p vào các hi?u ?ng b?n mu?n áp d?ng.
 3. Th?c hi?n b?t k? đi?u ch?nh mà b?n mu?n.
 4. Nh?p vào Xem trư?c.
 5. Nh?p vào Áp d?ng.

Áp d?ng các hi?u ?ng đ?c bi?t

L?nh hi?u ?ng đ?c bi?t đư?c đ?t trên d?ng tách trên cácHi?u ?ng tr?nh đơn.
 1. Ch?n t?t c? ho?c m?t ph?n c?a m?t h?nh ?nh.
 2. Trên các Hi?u ?ng tr?nh đơn, nh?p vào các hi?u ?ng b?n mu?n áp d?ng.
 3. Th?c hi?n b?t k? đi?u ch?nh mà b?n mu?n.

In ?n m?t h?nh ?nh

N?u b?n không c?n ph?i thay đ?i thi?t đ?t máy in, b?m các In ?n nút trên các Tiêu chuẩn thanh công c?.

N?u b?n c?n thay đ?i các thi?t đ?t máy in, b?m In ?n trên các Tệp tr?nh đơn, và sau đó làm b?t k? sau đây:

 • Đ? trung tâm h?nh ?nh trên trang, h?y nh?p vào Trung tâm.
 • Đ? thi?t l?p m?t v? trí c? đ?nh, g? m?t thư?c đo ho?c b?m m?i tên đ? thay đ?i các phép đo trong các Đ?u trangBên trái h?p dư?i V? trí.
 • Đ? thi?t l?p m?t kích thư?c c? đ?nh cho h?nh ?nh đư?c in, g? m?t thư?c đo ho?c b?m các m?i tên đ? thay đ?i các phép đo trong các Chi?u r?ngChi?u cao h?p dư?i Kích thước.
 • T? đ?ng thay đ?i kích c? h?nh ?nh đ? đi?n vào trang, nh?n vào đây đ? ch?n các Phù h?p v?i trang h?p ki?m.
 • Đ? thay đ?i kích thư?c h?nh ?nh disproportionately, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép Bi?n d?ng h?p ki?m.

G?i h?nh ?nh qua E-mail

B?n có th? g?i m?t h?nh ?nh như b?n đính kèm thư đi?n t?, b?ng cách s? d?ng các bư?c sau:
 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào G?i.
 2. Chương tr?nh thư đi?n t? c?a b?n b?t đ?u, m?t tin nh?n m?i đư?c t?o ra, và h?nh ?nh là đính kèm vào thư.
 3. G?i như b?n thư?ng g?i thư đi?n t?.

L?nh bàn phím

  Action                 Shortcut
  ------                 --------
  Create a new image           CTRL+N
  Open an existing image         CTRL+O
  Save an image              CTRL+S
  Revert to the original settings     CTRL+R
  Print an image             CTRL+P
  Cut a selection to the Clipboard    CTRL+X
  Copy a selection to the Clipboard    CTRL+C
  Paste the Clipboard contents      CTRL+V
  Select all               CTRL+A
  Undo the previous action        CTRL+Z
  Redo the previous undo         CTRL+Y
  Help                  F1
				

Khắc phục sự cố

 • Tr?nh biên t?p ?nh không m? m?t h?nh ?nh. Hành vi này có th? x?y ra khi m?t trong hai sau đây là đúng:
  • Các b? l?c chuy?n nh?p thích h?p có th? không đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. Đ? cài đ?t các b? l?c chuy?n nh?p đ? h?a ch?y l?i thi?t l?p trong ch? đ? b?o dư?ng và ch?n l?c b?n mu?n.

   - hay -

  • H?nh ?nh đ? đư?c lưu trong t?p tin đ? h?a không đư?c công nh?n đ?nh d?ng. M?t s? đ?nh d?ng t?p tin, TIFF và đ?c bi?t là m?t s? ngư?i khác, thích h?p cho các m?c đích chuyên ngành. M?t s? các thích nghi là không đư?c công nh?n b?i các b? l?c chuy?n nh?p tiêu chu?n. Thông thư?ng nh?ng h?nh ?nh có th? m? ra ch? b?i chương tr?nh mà t?o ra cho h?.
 • Kích thư?c t?p tài li?u ho?c tr?nh bày là nh?n đư?c quá l?n.

  H?nh ?nh l?n, ho?c m?t s? l?n các h?nh ?nh, có th? làm ch?m hi?u su?t khi b?n di chuy?n, in ho?c th?c hi?n các ho?t đ?ng b?nh thư?ng. B?n có th? làm gi?m Kích thư?c h?nh ?nh c?a b?n b?ng cách s? d?ng b?t k? c?a nh?ng phương pháp sau đây:
  • Thay đ?i m?t h?nh ?nh đúng màu, b?ng màu, màu xám ho?c đen tr?ng.
  • Làm gi?m đ? phân gi?i và thay đ?i kích thư?c h?nh ?nh.
  • S? d?ng t?i ưu quét đ? phân gi?i.
LƯU ?: Đ? gi?m kích thư?c h?nh ?nh c?a b?n hơn n?a, dán h?nh ?nh vào tài li?u c?a b?n ho?c tr?nh bày thay v? c?a vi?c s? d?ng OLE.

Tùy ch?n nén

JPEG. Làm gi?m s? bit trong h?nh ?nh b?ng cách lo?i b? l?p đi l?p l?i d? li?u h?nh ?nh ho?c d? li?u h?nh ?nh đó là khó khăn đ? xem. JPEG có th? đ?t đư?c nhi?u hơn nén hơn so v?i các phương pháp khác, nhưng k?t qu? có th? không đ?y đ? đ?o ngư?c. T?i nén cao t? l? (l?n hơn 20: 1), JPEG làm gi?m ch?t lư?ng c?a h?nh ?nh. JPEG là ch? có s?n cho h?nh ?nh đúng màu.

LZW (Lempel-Zif nén). D?ch mô h?nh ph? bi?n trong m?t h?nh ?nh vào m? ng?n. LZW là t?t nh?t và gi? g?n t?t c? các d? li?u h?nh ?nh và đ?t đư?c nén t?t, nhưng nó không đ?t đư?c t? l? nén cao mà JPEG nào. LZW có s?n cho tr?ng đen, màu xám, b?ng, và th?t s? màu s?c h?nh ?nh. GIF và xen k? GIF s? d?ng LZW nén.

LZW và Differencing. Nén s? khác nhau gi?a các đi?m ?nh li?n k? thay v? c?a giá tr? th?c t? c?a kho?ng cách gi?a chúng. Differencing tăng cư?ng LZW nén. LZW và Differencing có s?n cho màu xám, b?ng màu, và h?nh ?nh màu s?c th?t s?.

RLE (Run Length Encoding). Liên k?t m?t s? v?i m?t giá tr? đi?m ?nh. Cho Ví d?, m?t d?ng 250 pixel màu xanh đư?c m? hóa b?i m?t s? 250, theo sau b?i giá tr? s? cho màu xanh. RLE cho t? l? nén t?t cho nh?ng h?nh ?nh có kh?i l?n v? màu s?c liên t?c. RLE là có s?n cho h?nh ?nh đơn s?c c?ng như b?ng màu và đúng màu Windows Bitmap (*.bmp) h?nh ?nh.

CCITT nhóm 3 và nhóm 4. S? d?ng l?n Huffman m? hóa, trong đó đi?m ?nh Đang nén d?a trên b?ng mô h?nh đ?i di?n cho các đi?n h?nh các m?u trong m?t h?nh ?nh. Đây là nh?ng thói quen tương thích Fax nén. CCITT có s?n cho h?nh ?nh đơn s?c ch?. CCITT nhóm 3 cung c?p t?t k?t qu? v?i văn b?n nhưng k?t qu? nghèo v?i h?nh ?nh. CCITT nhóm 4 nén m?t h?nh ?nh trong hai kích thư?c và thư?ng s?n xu?t m?t t? l? nén cao so v?i nhóm 3. Nhi?u chương tr?nh h? tr? nhóm 3 nhưng không ph?i nhóm 4.

Ti?t ki?m minh b?ch trong m?t h?nh ?nh

Microsoft Photo Editor h? tr? ba đ?nh d?ng t?p tin lưu minh b?ch: CompuServ GIF (GIF), Tagged Image File Format (TIFF), và di đ?ng m?ng Đ? h?a (PNG). Minh b?ch trong m?t h?nh ?nh đư?c lưu trong hai cách: như m?t minh b?ch màu ho?c trong m?t kênh alpha.

GIF lưu h?nh ?nh như đơn s?c (d?ng ngh? thu?t) ho?c 8-bit (màu xám ho?c 256-màu) h?nh ?nh. GIF lưu t?t c? các giá tr? minh b?ch c?a thay th? m?t minh b?ch màu t?i ch? c?a màu đư?c ch? đ?nh. N?u b?n lo l?ng v? m?t h?nh ?nh d? li?u, s? d?ng TIFF ho?c PNG đ? lưu h?nh ?nh c?a b?n. N?u b?n thích GIF, và mu?n đ? gi? t?t c? các d? li?u h?nh ?nh, lưu m?t b?n sao c?a h?nh ?nh c?a b?n ? đ?nh d?ng khác trư?c khi lưu chuy?n đ?i minh b?ch trong GIF.

TIFF lưu h?nh ?nh như đơn s?c, 8-bit, ho?c 24 bit (đúng màu) h?nh ?nh. Trong h?nh ?nh 24 bit, TIFF lưu minh b?ch trong m?t kênh alpha. Đ?i v?i đơn s?c và 8-bit TIFF h?nh ?nh, tuy nhiên, Microsoft Photo Editor không lưu minh b?ch.

PNG lưu h?nh ?nh như h?nh ?nh 8-bit ho?c 24-bit. Trong 24-bit h?nh ?nh, PNG ti?t ki?m minh b?ch trong m?t kênh alpha. Trong 8-bit h?nh ?nh, PNG thay th? m?t minh b?ch màu s?c vào b?ng màu.

Đ? có thêm thông tin v? Microsoft Photo Editor, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
165812 OFF97: Biên t?p ?nh không đư?c cài đ?t b?i ValuPack
165696 OFF97: Làm th? nào đ? c?u h?nh Setup.stf đ? lo?i tr? các tr?nh biên t?p ?nh
162380 OFF97: Thi?t l?p th?c hi?n tiêu bi?u cài đ?t theo m?c đ?nh
157196 OFF97: Photo Editor m? h?nh ?nh đ?u tiên trong l?a ch?n Multifile
163305 WD97: Không đ? b? nh? v?i xem trư?c có hi?u l?c trong tr?nh biên t?p ?nh
169059 PE:97: Biên t?p ?nh không th? m? l?i t?t khi kéo
166339 WD97: M? m?t t?p tin JPEG trong tr?nh biên t?p ?nh nguyên nhân l?i
93359 Word cho Windows không h? tr? TWAIN giao th?c
163458 WD97: Err Msg: 'Không th? m? đư?c ch?n TWAIN ngu?n' trong Word 97
165079 WD97: 'T? máy quét' m?t tích t? chèn h?nh ?nh đơn

Thu?c tính

ID c?a bài: 169938 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbhowto kbpolicy kbusage kbmt KB169938 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:169938
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com