Làm th? nào đ? t?o ra th? kinh doanh trong Microsoft Word

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 170130 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? t?o và in thi?p trong Microsoft Word.

THÔNG TIN THÊM

Vi?c t?o ra m?t th? kinh doanh duy nh?t ho?c m?t t? kinh doanh th?

 1. Trong Word 2003 ho?c các phiên b?n trư?c đó, vào tr?nh đơn công c?, nh?p vào phong b? và nh?n.

  Trong Word 2007 ho?c m?i hơn ch?n nh?n t? tab thư.
 2. Trên tab nh?n, nh?p Tu? ch?n.
 3. Trong danh sách s?n ph?m Labels, b?m Avery Standard.
 4. Trong danh sách s?n ph?m s?, b?m vào lo?i Avery nh?n ñang b?ng cách s? d?ng, ch?ng h?n như 5371, 5372, 5376, ho?c 5377 và nh?n OK.
 5. Trong khu v?c đ?a ch?, nh?p thông tin đ?a ch? cho các doanh nghi?p th?.

  Lưu ?: Đ? s?a đ?i các đ?nh d?ng c?a đ?a ch?, h?y ch?n đ?a ch?, Nh?p chu?t ph?i (Windows) ho?c gi? phím CONTROL và nh?n chu?t (Macintosh), và sau đó b?m phông ho?c Click vào đo?n trên các phím t?t tr?nh đơn. Th?c hi?n thay đ?i thích h?p trong phông ho?c đo?n h?p tho?i h?p, và sau đó b?m OK.
 6. In th? kinh doanh c?a b?n, b?ng cách s? d?ng phương pháp thích h?p dư?i đây:
  1. In ?n m?t th? kinh doanh đơn

   Đ? in m?t th? kinh doanh đơn t?i m?t đ?a đi?m c? th? trên t? c?a nh?n, làm theo các bư?c trong phong b? và nh?n h?p tho?i:
   1. B?n in, nh?p vào nh?n duy nh?t.
   2. G? các hàng và c?t cho v? trí in th? vào b?ng nh?n.
   3. Nh?p vào in. (Trên máy Macintosh, nh?p in m?t l?n n?a).
  2. In ?n m?t t?m toàn b? th? kinh doanh Đ? in m?t t?m toàn b? c?a cùng m?t th? kinh doanh, làm theo các bư?c trong phong b? và nh?n h?p tho?i:
   1. B?n in, nh?p vào "Trang đ?y đ? c?a nh?n cùng."
   2. Nh?p vào in. (Trên máy Macintosh, nh?p in l?i.)
Đ? t? s?a m?i th? trên b?ng, nh?p vào tài li?u m?i. T? t?o ra m?t tài li?u m?i có ch?a m?t t?m th? kinh doanh mà b?n có th? ch?nh s?a trư?c khi in ?n. B?n c?ng có th? mu?n lưu tài li?u như là m?t b?n m?u.

B?ng cách s? d?ng Mail Merge và m?t t?p tin d? li?u đ? t?o và in nhi?u kinh doanh th?

Trong Word 2007 ho?c m?i hơn ch?n b?t đ?u Mail Merge t? thư tab và ch?n nh?n ch?n nh?n hi?u c?a b?n g? t? nhà cung c?p nh?n. Trong Word 2003 ho?c các phiên b?n trư?c đó, làm theo các bư?c sau:
 1. Trên menu công c?, nh?p vào Mail Merge.
 2. Theo tài li?u chính, nh?p vào t?o, và sau đó nh?p vào g?i thư nh?n.
 3. Nh?p vào tài li?u chính m?i đ? t?o m?t tài li?u m?i cho các doanh nghi?p th?.
 4. Theo ngu?n d? li?u, b?m có đư?c d? li?u đ? đính kèm m?t t?p tin d? li?u ho?c đ? t?o ra m?t t?p d? li?u m?i.
 5. Sau khi b?n đ? g?n li?n các t?p tin d? li?u, b?m đ?t lên tài li?u chính đ? ch?n lo?i nh?n cho th? kinh doanh mà b?n mu?n t?o ra.
 6. Trong danh sách s?n ph?m Labels, b?m Avery Standard.
 7. Trong danh sách s?n ph?m s?, b?m vào lo?i Avery nh?n ñang b?ng cách s? d?ng, ch?ng h?n như 5371, 5372, 5376, ho?c 5377 và nh?p OK hai l?n.
 8. Trên h?p tho?i t?o nh?n, nh?p Chèn sáp nh?p trư?ng nh?p mail merge l?nh v?c m? c?a b?n vào m?u nh?n h?p.

  Lưu ?: Đ? s?a đ?i các đ?nh d?ng c?a đ?a ch?, ch?n đ?a ch?, h?y nh?p vào quy?n chu?t nút (Windows) ho?c gi? phím CONTROL và nh?n vào các chu?t (Macintosh), và sau đó nh?p vào ch? ho?c nh?p vào đo?n trên các phím t?t tr?nh đơn. Th?c hi?n thay đ?i thích h?p trong phông ho?c đo?n h?p tho?i h?p, và sau đó b?m OK.
Bây gi? b?n có th? th?c hi?n m?t mail merge t?o ra th? kinh doanh b?ng cách s? d?ng các thông tin trong các t?p tin d? li?u đính kèm.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c s? d?ng mail merge, xin vui l?ng xem dư?i đây bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
826838 Câu h?i thư?ng g?p v? các tính năng mail merge trong Word 2003 và Word 2007

141922 WD: Làm th? nào đ? b?t đ?u m?t Mail Merge

141992 WD: Làm th? nào đ? t?o thư nh?n b?ng cách s? d?ng tính năng Mail Merge


Ho?c, trong Word 97 cho Windows và t? 98 máy Macintosh Edition, nh?p vào văn ph?ng Tr? l?, lo?i "mail merge" (không có d?u ngo?c kép), nh?p vào t?m ki?m, và sau đó b?m vào m?t trong các ch? đ?.

Lưu ?: N?u các tr? l? là ?n, b?m vào nút Office Assistant ngày tiêu chu?n thanh công c?. N?u tr? giúp Microsoft chưa đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
120802 Văn ph?ng: Làm th? nào đ? thêm/lo?i b? chương tr?nh Office duy nh?t ho?c thành ph?n
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c thêm m?t h?nh ?nh vào m?t nh?n, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
123312 WD: Làm th? nào đ? thêm m?t h?nh ?nh ho?c Logo cho m?i nh?n trên m?t trang
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 170130 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 6.0 for Macintosh
 • Microsoft Word 6.01 for Macintosh
 • Microsoft Word 6.0 Standard Edition
 • Microsoft Word 95a
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
 • Microsoft Word 98 for Macintosh
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
T? khóa: 
kbhowto kbmerge kbmt KB170130 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:170130
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com