Thông tin: Visual Studio 97 gói d?ch v? - đi?u g?, ? đâu, và t?i sao

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 170365
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này cung c?p thông tin v? n?i dung c?a các Visual Studio 97 Service Pack 3 và nơi b?n có th? nh?n đư?c nó.

N?u b?n đang t?m ki?m thông tin liên quan đ?n Visual Studio 6.0 d?ch v? gói, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
194022 Thông tin: Visual Studio 6.0 Service Pack, g?, ? đâu, t?i sao

THÔNG TIN THÊM

Microsoft phát hành service pack cung c?p s?a l?i và Đ?a ch? các v?n đ? khác mà khách hàng đ? phát hi?n ra t? các s?n ph?m Phiên b?n. Gói d?ch v? này đư?c t?o ra cho gia đ?nh Visual Studio công c?.

Visual Studio 97 Service Pack 3 đ?a ch? sau đây s?n ph?m:
 • Visual Studio 97 (Enterprise và chuyên nghi?p Phiên b?n)

 • Visual Basic 5,0 (Enterprise và chuyên nghi?p Phiên b?n)

 • Visual c ++ 5,0 (Enterprise và chuyên nghi?p Phiên b?n)

 • Tr?c quan InterDev 1.0

 • Th? giác J ++ 1.1 (Phiên b?n)

 • Visual FoxPro 5,0

 • Tr?c quan SourceSafe 5,0
Visual Studio 97 Service Pack 3 bao g?m t?t c? các phiên b?n ti?ng Anh các s?n ph?m, c?ng như các phiên b?n đ?a hoá t?t c?. Visual Studio 97 Gói d?ch v? phát hi?n các t?p tin b?n đ? cài đ?t trên máy tính c?a b?n, và cài đ?t S?a ch?a thích h?p. Phiên b?n đ?a hoá bao g?m: truy?n th?ng Trung Qu?c, Đơn gi?n Trung Qu?c, Nh?t, Tri?u tiên, ti?ng Đ?c, ti?ng Pháp, ti?ng Tây Ban Nha và ?.

Visual Studio 97 Service Pack 3 là m?t superset c?a Visual Studio 97 Gói d?ch v? 1 và Visual Studio 97 gói d?ch v? 2; N?u b?n không cài đ?t Service Pack 1 ho?c Service Pack 2, b?n s? có đư?c nh?ng C?p Nh?t v?i Service Pack 3. N?u b?n đ? cài đ?t Service Pack 1 ho?c Service Pack 2, Service Pack 3 s? cung c?p cho b?n nh?ng c?p nh?t m?i k? t? khi phát hành Service Pack 2.

Làm th? nào đ? đ?t hàng các ph?ng thu tr?c quan 97 Service Pack 3

Service Pack 3 có s?n ? M? và Canada qua th?c hi?n mi?n phí, ngo?i tr? cho v?n chuy?n và x? l? các chi phí US $7.50 (CDN $12,00).

Bên ngoài c?a B?c M?, khách hàng ph?i liên h? v?i h? chi nhánh đ?a phương cho s?n sàng và đ?t thông tin. Service Pack 3 có t?t c? các Service Pack 1 và 2, c?ng v?i thông tin c?p nh?t thêm.

LƯU ?: MSDN Universal khách hàng s? t? đ?ng nh?n đư?c th? giác Ph?ng thu 97 Service Pack 3 trong b?n phát hành hàng qu? ti?p theo, trong tháng 1 năm 1998.

Ngoài ra, khách hàng có th? đ?t hàng các s?n ph?m b?ng đi?n tho?i ho?c thư:

Xin g?i s? mi?n phí (800) 360-7561-Hoa K? và Canada
Fax (716) 873-0906- CHÚNG TÔI
Fax (905) 374-3855-Canada

QUAN TR?NG: H?y ch?c ch?n đ? đ?t hàng m?t ph?n s? 628-00128.

B?ng thư trong các Hoa K?:

Microsoft Visual Studio 97 Service Pack 3
PO Box 1096
Buffalo, NY 14240-1096

B?ng thư ? Canada:

Microsoft Visual Studio 97 Service Pack 3
Microsoft Canada Order Trung tâm
PO Box 643
Fort Erie, ON L2A 6 M 1

Đ?t hàng năm Europe, Africa, Đ?a Trung H?i, và Trung Đông:

MSDN thông tin Trung tâm
PO Box 5576
Ballsbridge, Dublin 4
Ai-len
Đi?n tho?i: + 353-1-708 8690
Fax: +353-1-708 8666

Chú ý: Xin vui l?ng đ? c?p đ?n Web theo d?i m? s? 113-S5057.

Các Gói d?ch v? bao g?m các t?p tin cho ti?ng Anh và t?t c? các phiên b?n đ?a hoá. ? B?c M? và Canada, gói d?ch v? s? đư?c g?i trong v?ng 4-6 tu?n.

QUAN TR?NG: Bên ngoài c?a khu v?c đư?c li?t kê ? trên, khách hàng ph?i liên h? v?i chi nhánh đ?a phương c?a h? đ? đ?t mua thông tin.

T?i v? ph?n Visual Studio 97 Service Pack 3

Như đ? nêu ? trên, Visual Studio 97 Service Pack đ?a CD-ROM là có s?n đ? mua hàng. Ngoài ra, Visual Studio 97 Service Pack s? có s?n đ? t?i v? t? các trang Web mi?n phí. Có m?t vài phiên b?n có s?n:
 • Visual Basic - t?t c? các ngôn ng? phiên b?n: đi?u này ch?a t?t c? ti?ng Anh và C?p Nh?t không ph?i ti?ng Anh c?a Visual Basic, trong đó có Đ?c, Ti?ng Nh?t, ti?ng Pháp, ti?ng Tây Ban Nha, ti?ng ?, ti?ng Hàn, ti?ng Trung Qu?c truy?n th?ng, và đơn gi?n Trung Qu?c. B?n nên ch?n tùy ch?n này n?u b?n có b?t k? nh?ng phiên b?n này c?a Visual Basic đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n. G?n đúng kích thư?c: 12.3 MB.

 • L?I: T?p c?t L?I các b?n c?p nh?t bao g?m t?t c? các ti?ng Anh và không ph?i ti?ng Anh b?n c?p nh?t cho Visual Basic, Visual InterDev, J Visual C++, tr?c quan FoxPro, và tr?c quan SourceSafe. B?n nên ch?n tùy ch?n này n?u b?n có b?t k? các s?n ph?m đư?c li?t kê trư?c đây. G?n đúng kích thư?c: 37.8 MB.

 • Đ?y đ?: T?p đ?y đ? các thông tin C?p Nh?t bao g?m t?t c? m?i th? trong L?I, hơn n?a, t?t c? các b?n c?p nh?t cho ti?ng Anh và không ph?i ti?ng Anh Phiên b?n c?a Visual C++. G?n đúng kích thư?c: 91,4 MB.
Nh? ph?m vi thông tin C?p Nh?t có s?n trên Visual Studio 97 Gói d?ch v? và kích thư?c l?n ti?p theo c?a các t?p tin, chúng tôi khuyên b?n nên đ?t hàng Phiên b?n đ?a CD-ROM. Tuy nhiên, chúng tôi mu?n làm cho các t?p tin có s?n đ? t?i v? Đ?i v?i nh?ng ngư?i thích nó.

G? cài đ?t Visual Studio 97 Service Pack

B?n ph?i g? cài đ?t Visual Studio 97 Service Pack b?ng tay; nó không đư?c xây d?ng vào s?n ph?m. Đ? g? b? cài đ?t Visual Studio 97 Service Pack C?p Nh?t c?a các công c? phát tri?n trên h? th?ng c?a b?n, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. G? cài đ?t các công c? phát tri?n (Visual c + +, Visual Basic, vv).
 2. Xóa b? b?t k? c?n l?i Microsoft phát tri?n công c? s?n ph?m t?p tin (nhưng không ph?i t?p ho?c chương tr?nh b?n đ? t?o ra).
 3. Cài đ?t l?i các công c? phát tri?n.

Phát hi?n Visual Studio 97 Service Pack C?p Nh?t

Tr? giúp v? h?p cho công c? phát tri?n không ch? ra nh?ng g? b?n C?p Nh?t đ? đư?c th?c hi?n k? t? khi phát hành đ?u tiên c?a s?n ph?m vào năm 1997.

Sau khi m?t gói d?ch v? đ? đư?c áp d?ng cho m?t công c? phát tri?n, duy nh?t d?u hi?u r?ng các gói d?ch v? đ? đư?c áp d?ng là trong thông tin Phiên b?n nhúng trong thu?c tính cho các t?p tin nh? phân đư?c C?p Nh?t.

Đ? có thêm thông tin v? Visual Studio 97 Service Pack, xin vui l?ng xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
170367 HOWTO: Xác đ?nh VS97 d?ch v? gói thông tin C?p Nh?t trong m?t s?n ph?m

THAM KH?O

T?m t?t c? các l?i đư?c c? đ?nh trong Visual Studio 97 Gói d?ch v? cho s?n ph?m c?a b?n, truy v?n trên các t? khóa sau trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
VS97FixlistSP3
Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
175869 Thông tin: Gi?i đáp th?c m?c tr?c quan Studio Service Pack Download

Thu?c tính

ID c?a bài: 170365 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbgetsp kbinfo kbvs97sp1fix kbvs97sp2fix kbvs97sp3fix kbmt KB170365 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:170365
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com