S? ch?m tr? k?t n?i v?i nhi?u redirectors cài đ?t

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 171386 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n có th? g?p m?t s? ch?m tr? khi b?n th? k?t n?i t?i tài nguyên m?ng t? m?t h? th?ng v?i nhi?u redirectors đư?c cài đ?t. S? ch?m tr? này ch? x?y ra l?n đ?u tiên b?n c? g?ng k?t n?i.

NGUYÊN NHÂN

Khi m?t phi WNET API đ?u tiên UNC k?t n?i n? l?c đư?c th?c hi?n đ? m?t m?ng tài nguyên t? m?t h? th?ng v?i nhi?u redirectors, h? th?ng Windows NT g?i yêu c?u cho các nhà cung c?p UNC nhi?u (MUP) đ? xác đ?nh đó Redirector nên x? l? yêu c?u.

GI?I PHÁP

Windows NT 4.0

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows NT 4.0 hay Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
152734 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t c?a Windows NT 4.0

Windows 2000 và Windows XP

M?t s?a đ?i đ? MUP đ? đư?c th?c hi?n như v?y mà, n?u redirector v?i ưu tiên cao nh?t là c? g?ng đ?u tiên v?i m?t ph?n ?ng thành công, nh?ng redirectors v?i ưu tiên th?p hơn sau đó b? qua và k?t n?i th?c hi?n thông qua redirector v?i ưu tiên cao nh?t.

Cho phép kh? năng này đ?i h?i m?t C?p Nh?t Mup.sys. C?i thi?n t?c đ? có th? đư?c tăng lên b?ng cách s?a đ?i các m?c nh?p registry DisableDFS.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

C?nh báo B?ng cách s? d?ng Registry Editor không đúng có th? gây v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng v?n đ? phát sinh t? vi?c s? d?ng sai c?a Registry Editor có th? đư?c gi?i quy?t. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

Thông tin v? cách ch?nh s?a registry, xem "thay đ?i phím và Các giá tr?"ch? đi?m tr? giúp tr?c tuy?n trong Registry Editor (Regedit.exe) ho?c các" Add và Xoá thông tin trong đăng k?"và"Ch?nh s?a Registry Data"tr?c tuy?n giúp các ch? đ? trong Regedt32.exe. Lưu ? r?ng b?n nên sao lưu s? đăng k? trư?c b?n ch?nh s?a nó.
 1. B?t đ?u Registry Editor (Regedit.exe).
 2. Đi đ?n subkey sau đây:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Mup
  						
 3. T?o m?t giá tr? m?i b?ng cách s? d?ng các thông tin sau:
     DisableDFS REG_DWORD
     Range: 0 or 1
     Default: 0 (Enabled)
  						

  Thi?t l?p phím này đ? 1.

  N?u b?n đ?t DisableDFS ch?a khóa 1, khách hàng không c?n có th? truy c?p vào không gian m?t phân b? t?p tin h? th?ng tên. Đi?u này bao g?m không gian tên SYSVOL trong Active Directory. Không đ?t phím này 1 N?u khách hàng là m?t thành viên c?a Active Directory.
Chú ý N?u b?n đang s? d?ng các khách hàng IntranetWare t? Novell, b?n s? c?n làm theo các bư?c thêm vào các th? t?c đư?c li?t kê ? trên:
 1. Ch?y registry editor (Regedt32.exe).
 2. Đi đ?n phím sau đây:
     HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
     \NetwareWorkstation\NetworkProvider
  						

  Chú ý Khóa s? đăng k? ? trên là m?t trong nh?ng con đư?ng; nó đ? đư?c b?c cho d? đ?c.
 3. B?m vào DeviceName, nh?p vào ch?nh s?a và sau đó nh?p vào chu?i.
 4. Thay đ?i \Device\NetwareWorkstation đ?n \Device\NetwareRedirector.
 5. B?m OK, thoát kh?i Registry Editor, và kh?i đ?ng l?i máy tính.

THÔNG TIN THÊM

MUP đ?u tiên thi?t l?p cho dù phân ph?i t?p h? th?ng (Dfs) đang dùng và vư?t qua yêu c?u đ? Dfs.

MUP sau đó ki?m tra b? nh? cache n?i b? c?a nó đ? xem li?u k?t n?i có th?c hi?n trư?c đó (m?c có trong b? nh? cache MUP đư?c t? ch?c trong 15 phút). MUP sau đó s? g?i yêu c?u cho m?i redirector x? l? m?i yêu c?u đ?ng b? và c? g?ng đ? xác đ?nh m?t ngu?n tài nguyên trên m?ng mà phù h?p v?i yêu c?u. Sau khi t?t c? redirectors tr? l?i, MUP l?a ch?n (d?a trên ngày ph?n ?ng và ưu tiên) mà redirector ?ng d?ng s? s? d?ng.

S? tr? ho?n đ?n t? hai đ?a đi?m: đ?u tiên, c? g?ng truy c?p vào các tài nguyên thông qua Dfs và, th? hai, MUP ph?i ch? đ?i và ch?p nh?n t?t c? h?i đáp t? t?t c? các redirectors trư?c khi hoàn t?t yêu c?u. Do đó, ngay c? khi m?t ngu?n tài nguyên là d? dàng có s?n và d? ti?p c?n hơn m?t redirector, yêu c?u v?n c?n ph?i đư?c th?c hi?n qua các khác redirectors đ? cài đ?t trư?c yêu c?u hoàn thành.

Tùy thu?c vào s? lư?ng redirectors, giao th?c, và b? đ?m th?i gian c?u h?nh đ? k?t n?i, nh?ng s? ch?m tr? có th? vư?t quá 13 giây cho m?i ban đ?u k?t n?i.

NetWare Redirector s? đư?c s? d?ng như là m?t ví d?.

Sau đây minh ho? m?t c? g?ng k?t n?i UNC ban đ?u:
 1. ?ng d?ng làm cho UNC yêu c?u.
 2. DFS ki?m tra và yêu c?u đư?c x? l? n?u Dfs đư?c kích ho?t.
 3. MUP sau đó ki?m tra b? nh? cache MUP cho m?t k?t n?i g?n đây.
 4. MUP sau đó làm cho m?t truy v?n đ? redirector đ?u tiên, NetWare ? đây Ví d?, và đáp ?ng redirector.

  Chú ý S? tr? l?i là ngay l?p t?c như NetWare s? d?ng ch? IPX và các cu?c g?i đang nhanh chóng.
 5. MUP s? g?i yêu c?u đ?n redirector th? hai, Microsoft ? đây Ví d?, và đáp ?ng redirector th? hai.

  Chú ý S? ch?m tr? cho Microsoft redirector ph? thu?c vào các giao th?c cài đ?t. V?i TCP/IP, s? ch?m tr? t?n t?i như tên tài nguyên truy v?n thông qua các th?ng, phát sóng, t?p LMHOSTS, DNS, và như v?y. Ví d?, các s? ch?m tr? m?c đ?nh cho m?t khách hàng h-nút là 13 giây.
 6. M?t ưu tiên đư?c gán cho m?i redirector truy v?n như v?y n?u c? hai redirectors tr? v? thành công, ưu tiên đư?c s? d?ng đ? ch? đ?nh redirector mà s? đưa yêu c?u.
 7. Tay c?m đ?n tài nguyên đư?c tr? l?i đ? ?ng d?ng d?a trên các Quy?t đ?nh c?a MUP.
N?u yêu c?u c?a ?ng d?ng đư?c th?c hi?n cho m?t ngu?n tài nguyên NetWare, các ?ng d?ng s? ph?i ch? đ?i cho Microsoft đ? th?i gian ch? redirector trư?c khi tr? v? x? l? tài nguyên.

Ưu tiên cho các redirectors có th? đư?c c?u h?nh b?ng cách s? d?ng sau đây bư?c sau:
 1. Ch?y công c? m?ng trong Pa-nen đi?u khi?n.
 2. B?m vào d?ch v? và nh?p vào đ?t hàng truy c?p m?ng.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong Windows NT 4.0 và Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition. V?n đ? này l?n đ?u tiên đư?c s?a ch?a trong Windows NT 4.0 Service Pack 4.0 và Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 4.

Thu?c tính

ID c?a bài: 171386 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbnetwork kbmt KB171386 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:171386

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com