Gi?i thích v? ph? thu?c trong c?m sao Microsoft Server và Windows Server chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 171791 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? như th? nào ph? thu?c vào Microsoft Tài nguyên c?m máy ch? (MSCS) đư?c s? d?ng.

THÔNG TIN THÊM

Các đơn v? cơ b?n c?a chuy?n đ?i d? ph?ng trong MSCS là nhóm. Nhóm là t?p h?p các nhi?m v? ho?c m?c mà ph?i t?t c? trên nút tương t? c?a c?m Đ?i v?i m?t m?c tiêu c? th? đ? đư?c th?c hi?n. M?i nhóm có th? trên duy nh?t nút trong c?m sao t?i m?t th?i gian, nhưng các nhóm khác nhau có th? đư?c s? h?u b?i khác nhau các nút. M?i nhóm có ch?a m?t ho?c nhi?u tài nguyên. M?t ngu?n tài nguyên là m?t quá tr?nh ho?c kho?n m?c d? li?u đó đư?c qu?n l? và theo d?i b?i các d?ch v? c?m c?a nút trên mà nhóm cư trú. N?u m?t ngu?n tài nguyên không, d?ch v? c?m sao s? l?n đ?u tiên c? g?ng kh?i đ?ng l?i các ngu?n tài nguyên, nhưng, n?u đó là không thành công, c?m d?ch v? s? di chuy?n nhóm đ? m?t nút n?u ai có s?n.

Như đ? nêu ? trên, nhóm nên ch?a t?t c? các ngu?n tài nguyên đó ph?i trên cùng m?t nút cho ch? bi?n đ? x?y ra. Trong ? ngh?a đó, ngu?n tài nguyên c?a nhóm là ph? thu?c l?n nhau. Hơn pragmatically, thư?ng m?t ngu?n ph?i đư?c tr?c tuy?n trư?c khi m?t ngu?n tài nguyên có th? c?u h?nh riêng c?a m?nh và b?t đ?u m?t cách chính xác. Th? hai tài nguyên đư?c cho là "ph? thu?c" trên khác. Các qu?n tr? viên Cluster cho pheùp baïn ch? đ?nh m?t tài nguyên như ph? thu?c vào nhau. N?u đi?u này đư?c th?c hi?n, c?m d?ch v? s? không b?t đ?u tài nguyên cho đ?n khi m?t trong nó ph? thu?c vào b?t đ?u. N?u m?t ngu?n tài nguyên không thành công, các ngu?n tài nguyên mà ph? thu?c vào nó s? đư?c th?c hi?n offline, và, n?u nó kh?i đ?ng l?i, các ngu?n l?c s? đư?c tr? l?i cho tr?ng thái tr?c tuy?n.

Nhi?u ngư?i trong s? các lo?i tài nguyên mà tàu v?i MSCS có nh?ng yêu c?u cho quan h? ph? thu?c. Các lo?i tài nguyên ch? không thư?ng ph? thu?c vào nhau ngu?n là đ?a v?t l?, và đ?a ch? IP. Các ngu?n tài nguyên tên m?ng ph?i ph? thu?c vào m?t đ?a ch? IP, v? v?y mà nó có th? đăng k? tên và đ?a ch? c?p v?i th?ng. Các ngu?n l?c khác có yêu c?u tương t?.

C?m sao d?ch v? s? b?t đ?u tài nguyên trong th? t? c?a các ph? thu?c c?a h?. Trong các bên trên Ví d?, m?t nhóm đi?n h?nh ho?t đ?ng tr?c tuy?n s? b?t đ?u đ?a và đ?a ch? IP ngu?n l?c đ?u tiên, b?i v? h? đ? không có quan h? ph? thu?c. Các ngu?n tài nguyên tên m?ng s? đư?c b?t đ?u k? ti?p, và sau đó b?t đ?u, chia s? t?p tin tài nguyên s? b?t đ?u, b?i v? c? hai đ?a và tên m?ng tài nguyên tr?c tuy?n.

Lưu ? r?ng nó không th? có các ngu?n l?c trong nhóm khác nhau ph? thu?c vào nhau. B?i v? các nhóm khác nhau có th? n?m trên các nút khác nhau, đó là có cách nào đ? đ?m b?o r?ng các ph? thu?c có th? hài l?ng.

B?n có th? c?ng xác đ?nh quan h? ph? thu?c mà không đư?c yêu c?u đ? đáp ?ng h?p l? quan h? ph? thu?c mà b?n t?o ra. Ví d?, b?n có th? không mu?n Internet c?a b?n Thông tin máy ch? (IIS) ?o trang web mô t? các c? phi?u mà c?a b?n ngư?i dùng có quy?n truy c?p vào m?ng n?u chia s? SMB m?nh không có s?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 171791 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? khóa: 
kbinfo kbsetup kbmt KB171791 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:171791

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com