Windows NT ch?a h? th?ng t?p tin đư?ng h?m kh? năng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 172190 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

QUAN TR?NG: Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i registry. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và ch?c ch?n r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? có thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c, và ch?nh s?a registry, nh?p vào sau s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Microsoft Windowsproducts li?t kê t?i các kh?i đ?u c?a artice này ch?a h? th?ng t?p tin đư?ng h?m kh? năng đ? kích ho?t kh? năng tương thích v?i các chương tr?nh d?a trên h? th?ng t?p tin là có th? gi? ch?t t?p tin meta-thông tin cho m?t kho?ng th?i gian ng?n. Đi?u này x?y ra sau khi xoá ho?c đ?i tên và re-introducing m?t m?c nh?p thư m?c m?i v?i meta-thông tin đó (n?u m?t t?o ho?c đ?i tên x?y ra gây ra m?t t?p tin tên đó xu?t hi?n m?t l?n n?a trong m?t đo?n ng?n kho?ng th?i gian).

Khi m?t tên đư?c l?y ra t? m?t thư m?c (đ?i tên ho?c xóa), c?a nó ng?n/dài tên c?p và sáng t?o th?i gian đư?c lưu trong b? nh? cache, keyed tên đó đ? đư?c g? b?. Khi m?t tên s? đư?c thêm vào m?t thư m?c (đ?i tên ho?c t?o), b? nh? cache t?m ki?m đ? xem n?u có thông tin đ? khôi ph?c. Các b? nh? cache là có hi?u qu? cho m?i trư?ng h?p c?a m?t thư m?c. N?u thư m?c s? b? xóa, các b? nh? cache cho nó đư?c l?y ra.

Các ho?t đ?ng này c?p có th? gây ra đư?ng h?m ngày "tên."
 • Delete(name)/Create(name)

 • xóa b? (tên) / đ?i tên (ngu?n, tên)

 • đ?i tên (tên, newname)/create(name)»

 • Rename(name, NEWNAME)/rename(source, name)
? tư?ng này là b?t chư?c nh?ng hành vi MS-DOS các chương tr?nh mong đ?i khi h? s? d?ng an toàn ti?t ki?m phương pháp. H? sao chép s?a đ?i d? li?u vào m?t t?p tin t?m th?i, xóa b? b?n g?c và đ?i tên t?m th?i v?i b?n g?c. Đi?u này nên v? đư?c các t?p tin ban đ?u khi hoàn thành. Windows th?c hi?n đư?ng h?m trên c? hai ch?t béo và NTFS t?p tin h? th?ng đ? đ?m b?o t?p tin dài/ng?n tên đư?c gi? l?i khi 16-bit các ?ng d?ng th?c hi?n này an toàn lưu ho?t đ?ng.

Làm th? nào đ? xem nh?ng ?nh hư?ng c?a đư?ng h?m

 1. T?o m?t t?p tin tên file1.
 2. Ch? đ?i cho 1-2 phút.
 3. T?o m?t t?p tin tên file2.
 4. Th?c hi?n m?t DIR /TC. Xin vui l?ng lưu ? th?i gian sáng t?o.
 5. Đ?i tên file1 vào t?p tin.
 6. Đ?i tên file2 đ? file1.
 7. Th?c hi?n m?t DIR /TC. Xin vui l?ng lưu ? th?i gian sáng t?o gi?ng h?t nhau.
C? hai t?p tin bây gi? hi?n th? sáng t?o cùng m?t l?n; h? là gi?ng h?t nhau đ? th?i gian t?o ban đ?u c?a FILE1 và là hành vi mong đ?i v?i đư?ng h?m đư?c kích ho?t.

THÔNG TIN THÊM

Đư?ng h?m b? nh? cache th?i gian có th? đư?c đi?u ch?nh theo th?i m?c đ?nh 15 giây, ho?c n?u tunneling kh? năng không mong mu?n, nó có th? đư?c vô hi?u hóa b?ng cách thêm m?t giá tr? trong Windows Registry.

N?u đư?ng h?m b? vô hi?u hóa, các ?ng d?ng s? d?ng an toàn này ti?t ki?m phương pháp có th? m?t tên h? không bi?t thư?ng là LFN, và rediscovery c?a l?i t?t các m?c tiêu có th? đư?c suy k? t? khi sáng t?o timestamps không th? v?n không đ?i cho t?p ch? tác b?ng ?ng d?ng như v?y. T?o d?u th?i gian b?o tr? có th? trong s? v?ng m?t c?a đư?ng h?m n?u ?ng d?ng là đ? thông minh. Như v?y là không đúng cho lâu dài tên t?p tin.

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra nghiêm tr?ng các v?n đ? mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Tr?nh so?n th?o không đúng. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

Làm th? nào đ? tăng đư?ng h?m Cache Time

Làm theo những bước sau rồi thoát Registry Editor:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá trị DWORD.
 4. Lo?i MaximumTunnelEntryAgeInSeconds, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Lo?i 30, và sau đó Nh?p vào Ok.

Làm th? nào đ? vô hi?u hóa đư?ng h?m

Làm theo các bư?c này, và sau đó thoát kh?i Registry Editor:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, và sau đó nh?p vào Giá trị DWORD.
 4. Lo?i MaximumTunnelEntries, và sau đó nh?n ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Lo?i 0, và sau đó Nh?p vào Ok.

Thu?c tính

ID c?a bài: 172190 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
T? khóa: 
kbsetup kbmt KB172190 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:172190

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com