Các phiên b?n C?p Nh?t c?a Microsoft ph?n l?c 3.5 có s?n đ? t?i v?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 172733 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tóm t?t

C?nh báo Đ? áp d?ng gói b?n ghi d?ch v? này thành công, b?n ph?i có Microsoft Jet version 3.51.0623 ho?c sau đó cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n. N?u máy tính c?a b?n có m?t phiên b?n trư?c đó c?a máy bay ph?n l?c so v?i đi?u này, b?n ph?i nâng c?p máy tính c?a b?n đ? Microsoft văn ph?ng 97 b?n ghi d?ch v? phát hành 2 (SR-2).

S? th?t b?i đ? c?p nh?t máy tính c?a b?n đ? các phiên b?n thích h?p c?a máy bay ph?n l?c có th? gây thi?t h?i cho các s?n ph?m b? máy cơ s? d? li?u c?a b?n ho?c có th? d?n đ?n tham nh?ng d? li?u.


Lưu ? Thay th? Jet35sp3.exe (Microsoft ph?n l?c 3,5 Service Pack 3) Jet35sp2.exe (Microsoft ph?n l?c 3,5 Service Pack 2), đư?c gi?i thi?u trên các Microsoft văn ph?ng 97 SR-2 trang trên các công c? trên Web (http://office.microsoft.com/). Service Pack 2 và Service Pack 3 năm 2000-tuân th?; Tuy nhiên, Service Pack 3 c?ng bao g?m b?o m?t b? sung C?p Nh?t không có s?n trong Service Pack 2. N?u b?n đ? không đư?c cài đ?t chuyên bi?t Service Pack 2 ho?c Service Pack 3, b?n nên cài đ?t chuyên bi?t Service Pack 3.

Các Jet35sp3.exe t?p tin ch?a m?t b?n C?p Nh?t c?a m?t s? t?p tin .dll có đi kèm v?i Microsoft truy c?p 97, Microsoft văn ph?ng 97 Professional Edition, Microsoft Visual Basic version 5.0 ho?c sau này, và các s?n ph?m mà k?t h?p máy bay ph?n l?c 3.5 x. Phiên b?n đ?ng cơ trong b? máy cơ s? d? li?u Microsoft Jet 3.51 cung c?p m?t c?i thi?n các ti?n ích nh? g?n k?t h?p nh? g?n và s?a ch?a vào m?t đ?a đơn quá tr?nh. Ngoài ra, các phiên b?n C?p Nh?t c?a b? máy cơ s? d? li?u máy bay ph?n l?c t?o ra m?t l?i n?u nó g?p ph?i m?t v?n đ? trong quá tr?nh nh? g?n, và sau đó t?o ra b?ng, MSysCompactError, trong b? máy cơ s? d? li?u đích.

Lưu ? Jetcomp.exe, đó là bao g?m Jet35sp3.exe, đư?c C?p Nh?t vào 1 Tháng 9 năm 1998. Bây gi? b?n có th? s? d?ng Jetcomp.exe trên b? máy cơ s? d? li?u b?o đ?m và b? máy cơ s? d? li?u có m?t m?t kh?u b? máy cơ s? d? li?u. Jet35sp3.exe bây gi? bao g?m các máy bay ph?n l?c 3,52 (MSjt4jlt.dll). máy bay ph?n l?c 3,52 ch? làm vi?c v?i các máy bay ph?n l?c c?a nhà cung c?p OLE DB và/ho?c ADO đi máy bay ph?n l?c các d? li?u thông qua các nhà cung c?p máy bay ph?n l?c OLE DB. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem các Bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
190463 MDAC, DA SDK, ODBC, OLE DB, ADO, RDS, và ADO/MD là g??
Lưu ? Jetcomp.exe là m?t ti?n ích đ?c l?p cho phép b?n nh? g?n b? máy cơ s? d? li?u t?o ra v?i phiên b?n 3.x c?a Microsoft Jet b? máy cơ s? d? li?u đ?ng cơ. Ti?n ích này có th? s? d?ng k?t h?p v?i b? máy cơ s? d? li?u Microsoft Jet 3.51 đ? khôi ph?c b? máy cơ s? d? li?u b? h?ng. M?c dù nó có th? s? d?ng Microsoft Access Các ti?n ích nh? g?n ho?c phương pháp CompactDatabase v?i b? máy cơ s? d? li?u Microsoft Jet 3.51, Jetcomp.exe có th? có th? ph?c h?i m?t s? b? máy cơ s? d? li?u các ti?n ích có th? không. Đi?u này là b?i v? Microsoft Access nh? g?n Ti?n ích và các phương pháp CompactDatabase c? g?ng đ? m? và đóng m?t b? máy cơ s? d? li?u trư?c khi c? g?ng nh? g?n nó. Trong m?t s? trư?ng h?p, nơi nh?ng ti?n ích có th? không có th? m? l?i b? máy cơ s? d? li?u, nh? g?n s? không th? ti?p t?c, ngăn ch?n ph?c h?i c?a các b? máy cơ s? d? li?u. Jetcomp.exe không c? g?ng đ? m? và đóng c?a các b? máy cơ s? d? li?u trư?c khi nén, và có th? đư?c ph?c h?i m?t s? b? máy cơ s? d? li?u mà Microsoft Access Các ti?n ích nh? g?n và phương pháp c?a CompactDatabase có th? không.

Giao di?n ngư?i dùng c?a JetComp.exe trong ti?ng Anh ch? và không đư?c h? tr? b?i b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m c?a Microsoft. Tuy nhiên, JetComp.exe có th? đư?c s? d?ng đ? nén b? máy cơ s? d? li?u trong b?t k? ngôn ng? nào đư?c h? tr? b?i b? máy cơ s? d? li?u Microsoft Jet. Jetcomp.exe là m?t t? do th? chia Ti?n ích, nhưng đ?i h?i r?ng b?n có m?t trong các s?n ph?m sau đư?c cài đ?t:
 • Microsoft văn ph?ng 97
 • Microsoft truy c?p 97
 • Microsoft Visual Basic 5.0
 • M?t ch?y Microsoft văn ph?ng phát tri?n phiên b?n 97-th?i gian ?ng d?ng bao g?m các phiên b?n th?i gian ch?y c?a Microsoft Access 97
 • M?t ?ng d?ng th?i gian ch?y Microsoft Visual Basic 5.0 mà bao g?m các b? máy cơ s? d? li?u Microsoft Jet 3.5
Các t?p sau có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Jet35sp3.exe
Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? các b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Lưu ? Jet35sp3.exe đ? đư?c c?p nh?t ngày 11 tháng 10 năm 1999. N?u b?n đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này và mu?n s? d?ng ki?m soát an ninh nghiêm ng?t cung c?p trong Mstext35.dll C?p Nh?t, ch?y các t?p tin Mstext35.reg đư?c cài đ?t chuyên bi?t. Đ? ch?y t?p tin Mstext35.reg, xác đ?nh v? trí các t?p tin trên h? th?ng c?a b?n, và sau đó nh?p đúp vào nó.

Phiên b?n hi?n t?i c?a máy bay ph?n l?c 3.5 SP3 ch?a các các t?p tin sau đây:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tin
Advpack.dll4.71.1015.074,960
Jetcomp.exe1.0.715.039,424
Msexcl35.dll3.51.3227.2252,688
Msjet35.dll3.51.3328.01,050,896
Msjt4jlt.dll3.52.3328.01,238,288
Msltus35.dll3.51.3227.2168,720
Mspdox35.dll3.51.3007.0250,128
Msrepl35.dll3.51.3225.0415,504
Msrpfs35.dll3.51.2826.044,304
Mstext35.dll3.51.3330.0166,672
W95inf16.dll4.71.704.02,272
W95inf32.dll4.71.16.04,608

Các t?p tin Jet35SP3.doc c?ng đư?c bao g?m. T?p tin này gi?i thích các hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t cho C?p Nh?t và b? sung thông tin v? các ti?n ích nh? g?n đư?c c?i thi?n.

Làm th? nào đ? xác đ?nh m?c gói b?n ghi d?ch v? hi?n t?i cho máy bay ph?n l?c 3.5

S? d?ng các bư?c sau đ? xác đ?nh máy bay ph?n l?c 3.5 m?c gói b?n ghi d?ch v? hi?n đang đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a b?n.
Lưu ? B?i v? có m?t vài phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Trên các B?t đ?u tr?nh đơn, nh?p vào T?m.
 2. Trong ngăn k?t qu? tra c?u theo hư?ng d?n tra c?u, h?y nh?p vào T?t c? các t?p và c?p.
 3. Trong các T?t c? ho?c m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i msjet35.dll, và sau đó nh?p vào T?m.
 4. Trong danh sách các t?p, b?m chu?t ph?i vào t?p tin msjet35.dll n?m trong m?c tin thư thoại Windows\System32 (ho?c Windows\System), và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 5. Nh?p vào tab Phiên b?n, và sau đó s? d?ng b?ng sau đ? xác đ?nh m?c gói b?n ghi d?ch v? máy bay ph?n l?c 4,0 hi?n t?i:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên b?n Msjet35.dllMáy bay ph?n l?c 3,5 gói b?n ghi d?ch v? c?p
3.51.2723.0Gói b?n ghi d?ch v? 2 (SP2)
3.51.3203.0Service Pack 3 (SP3)
3.51.3328.0Service Pack 3 (SP3) v?i b?o m?t nâng cao

Làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t máy bay ph?n l?c 3.5

Jet35SP3.exe là m?t t? m? r?ng lưu tr? s? m? r?ng DLL các t?p tin vào m?c tin thư thoại Windows\System. Đ? hoàn toàn có th? cài đ?t chuyên bi?t máy bay ph?n l?c 3.5 C?p Nh?t, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. H?y ch?c ch?n r?ng b?n có b?n ghi d?ch v? phát hành 2 truy c?p ho?c văn ph?ng 97. Đ? xác đ?nh cho dù b?n có b?n ghi d?ch v? phát hành 2 truy c?p ho?c văn ph?ng 97, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u Microsoft truy c?p 97, và sau đó nh?p vào H?y b? Khi b?n đư?c nh?c đ? m? b? máy cơ s? d? li?u.
  2. Trên các Tr? giúp tr?nh đơn, nh?p vào V? Microsoft Access.

   Phiên b?n phát hành b?n ghi d?ch v? đư?c li?t kê tr?c ti?p dư?i tên s?n ph?m và thông tin b?n quy?n trên. N?u d?ng này nói SR-1 ho?c là b? m?t hoàn toàn, b?n ph?i có đư?c là C?p Nh?t b?n ghi d?ch v? phát hành 2 t? Công c? trên Web đư?c mô t? trong ph?n "Tóm lư?c" c?a bài vi?t này.
 2. T?i v? Jet35SP3.exe đ?n b?t k? m?c tin thư thoại nào trên khó khăn c?a b?n đ?a.
 3. Trong Window Explorer, b?m đúp vào Jet35SP3.exe.
B?n có th? c?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? thay đ?i có có hi?u l?c.

Thông tin thêm

Phiên b?n đ?u tiên c?a máy bay ph?n l?c 3.5 SP3 ch?a sau đây t?p tin:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tin
Msjet35.dll3.51.3203.01,050,384
Msrepl35.dll3.51.3007.1415,504
Msjt4jlt.dll3.52.3203.01,238,800
Msexcl35.dll3.51.2723.2250,640
Mspdox35.dll3.51.3007.0250,128
Msrpfs35.dll3.51.2826.044,304
Mstext35.dll3.51.3203.0166,672
Jetcomp.exe1.0.1526.039,424
Các t?p tin Jet35SP3.doc c?ng đư?c bao g?m. T?p tin này gi?i thích các hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t cho C?p Nh?t và b? sung thông tin v? các ti?n ích nh? g?n đư?c c?i thi?n.

Đ? bi?t thông tin v? các v?n đ? hi?n t?i mà có th? đư?c gi?i quy?t b?i Các phiên b?n C?p Nh?t c?a Microsoft Jet, xin vui l?ng đ?c các bài vi?t sau đây trong các Các cơ s? ki?n th?c Microsoft:
239105 Văn b?n IISAM cho phép ngư?i dùng đ? ph? thêm d?ng đ? h? th?ng t?p
239104 Bi?u hi?n c?a máy bay ph?n l?c có th? th?c hi?n các truy v?n v?i không an toàn Visual Basic cho ch?c năng ?ng d?ng
239106 L?i thư ch?y ki?m khi tiêu chu?n là ch? là k? hi?u ch?m h?i
235960 "Tr?t t? c?a kho?n là không h?p l?..." l?i v?i b?ng đư?c liên k?t

170779 Các hành vi không phù h?p v?i nhi?u l?nh v?c khoá chính

160893 Truy v?n liên k?t SQL Server b?ng có th? gây ra l?i

158933 Thông báo l?i: "<Database name=""> không ph?i là m?t ch? s? trong b?ng này"</Database>

178650 Kép b? vi x? l? máy tính treo khi ch?y truy v?n

191916 ACC97: Không có đi?m chung đ? đ?ng b? hóa các đ?ng g?i sau năm 2000

191743 ACC97: "năm 2004: h?t b? nh?" l?i khi ch?y truy v?n

191883 ACC: Thay đ?i d? li?u đư?c lưu vào b?n ghi không chính xác

221478 ACC97: T?m lư?i và b?t đ?ng s?n QBE ti?t ki?m giá tr? ngày như là Chu?i

225353 ACC97: L?i xu?t kh?u truy c?p b?ng ho?c truy v?n vào t?p tin Excel hi?n v?i t?m b?ng x?p h?ng

225422 ACC97: Bên ngoài tham gia tr? l?i các h? sơ sai v?i ODBC b?ng so v?i b?ng đ?a phương

225351 ACC97: "t?p đ? s? d?ng" l?i m? liên k?t b?ng trên ch? đ?c ngu?n sau khi C?p Nh?t SR-2 áp d?ng

227259 ACC97: "c?t không r? tên trong danh sách ch?n" trong m?t n?i ngoài v?i ORACLE b?ng đư?c liên k?t

227413 ACC97: "ODBC g?i không thành công" l?i phân lo?i trên các l?nh v?c trong m?t b?ng DB2 liên k?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 172733 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Mười 2012 - Xem xét l?i: 6.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbinfo kbdownload kbhowto kbmt KB172733 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 172733
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com