XADM: X? l? s? c? s? d?ng CPU cao b?i Store.exe

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 172813 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? các bư?c đ? g? r?i cao CPU s? d?ng b?i quá tr?nh Store.exe. Vi?c s? d?ng CPU cao có ngh?a là Store.exe CPU s? d?ng là liên t?c trong kho?ng 90-100 ph?n trăm. Nó nên Lưu ?, tuy nhiên, nó là b?nh thư?ng đ?i v?i vi?c s? d?ng CPU b?i Store.exe quá tr?nh ng?u nhiên tăng lên, tùy thu?c vào các ho?t đ?ng c?a h? th?ng.

THÔNG TIN THÊM

Các phiên b?n c?a Windows NT và Exchange Server b?n đang ch?y s? xác đ?nh n?u v?n đ? có th? đư?c gi?i quy?t b?i b?t k? gói d?ch v? ho?c hotfixes.

Windows NT có m?t s?a ch?a nóng RPC. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem Microsoft Bài vi?t cơ s? ki?n th?c 159176, "XADM: Store d?ng đáp ?ng v?i cao CPU S? d?ng."

Ngoài ra, n?u máy tính đang ch?y phiên b?n Microsoft Exchange Server 4,0 v?i Service Pack 4, áp d?ng hotfix bài-SP4, n?m ? v? trí:
FTP://FTP.Microsoft.com/bussys/Exchange/Exchange-Public/Fixes/Eng/ exchg4.0/Post-SP4-Store
B?t k? gói d?ch v? m?i hơn bài SP4-m?t c?a hàng s?a ch?a nên bao g?m các hotfix.

Cho Exchange Server Phiên b?n 5.0 và 5.5, xin tham kh?o c?a Microsoft Bài vi?t cơ s? ki?n th?c
181410, "Lưu tr? đi?m d?ng đáp ?ng v?i cao tiêu th? CPU cho m?t ch? đ?,"cho bi?t thêm thông tin.
N?u không ph?i c?a các b?n s?a l?i nóng hai gi?i quy?t v?n đ?, ho?c n?u h? đ? là áp d?ng, ti?n hành như sau:

 1. Ng?ng các c?a hàng thông tin và kh?i đ?ng l?i nó. Hi?n này gi?i quy?t các v?n đ?? Làm th? nào lâu đ? ngăn ch?n?
 2. N?u có th?, h?y th? kh?i đ?ng l?i máy ch?. Đ? đi?u này giúp?

  N?u nó giúp, nó có kh? năng r?ng các c?a hàng thông tin là t?t, và m?t "bên ngoài" th?c th? gây ra các c?a hàng đ? treo; Đi?u này có th? là m?t b? h?ng thông báo, m?t k?t n?i ho?c m?t ?ng d?ng.
 3. Có hàng đ?i MTA sao lưu? Đư?c các tin nh?n đ?n ho?c g?i đi?

  N?u v?y, h?y th? xóa tin nh?n c? nh?t, đ? xem n?u đi?u này gi?i quy?t các v?n đ?.
 4. Th? d?ng MTA và b?t k? k?t n?i khác. N?u vi?c s? d?ng CPU gi?t, sau đó nó có th? là m?t trong nh?ng d?ch v? d?ng l?i đó là th?c s? nguyên nhân c?a v?n đ?.
 5. Ki?m tra đ? xem n?u có m?t tin nh?n looping mà có th? gây ra đi?u này v?n đ?. Theo d?i thư có th? giúp v?i đi?u này.

  1. C?ng ki?m tra n?u Priv.edb ho?c Pub.edb đang nhanh chóng phát tri?n.
  2. Ki?m tra các h?p thư ngu?n l?c và tài nguyên thư m?c công c?ng trong các Exchange Server qu?n tr? viên chương tr?nh đ? xem có b?t k? h?p thư ho?c thư m?c công c?ng phát tri?n nhanh chóng.
 6. Ngư?i dùng có th? g?i và nh?n thư? Đư?c khách hàng đáp ?ng ho?c làm ch?m?

  Thông tin này s? cho bi?t n?u các c?a hàng thông tin treo ho?c ch? c?n b?n r?n.
 7. Ki?m tra n?u đi?u này là m?t v?n đ? v?i các t?p tin lưu tr? thông tin. Đ? làm đi?u này, d?ng lưu tr? thông tin, đ?i tên t?t c? MDBDATA thư m?c, t?o m?i MDBDATA thư m?c, và b?t đ?u lưu tr? thông tin.

  Hi?n v?n đ? x?y ra l?n n?a?

  N?u nó x?y ra m?t l?n n?a, v?n đ? không ph?i là v?i kho thông tin cơ s? d? li?u t?p tin. N?u nó không x?y ra m?t l?n n?a, khôi ph?c b?n g?c cơ s? d? li?u t?p tin và ch?y ISINTEG-vá.
 8. Là có b?t k? bên th? ba máy ch? trao đ?i ?ng d?ng ch?y ch?ng l?i các thông tin riêng tư hay công c?ng lưu tr? trên máy ch? này?

  Ki?m tra hi?n t?i logons trong các thu?c tính c?a thông tin cá nhân c?a hàng và công khai thông tin lưu tr?, đ? xác đ?nh xem có b?t k? như v?y chương tr?nh ch?y ch?ng l?i này thông tin Store.

  Bên th? ba s?n ph?m có th? gây ra cao CPU s? d?ng c?ng như cao s? d?ng b? nh? c?a Store.exe. N?u không có b?t k? chương tr?nh bên th? ba ch?y ch?ng l?i c?a hàng thông tin này, th? d?ng chúng.
 9. Là có b?t k? bên th? ba virus ki?m tra chương tr?nh ch?y trên đây máy ch??

  N?u v?y, h?y th? d?ng l?i chúng.

  Kích thư?c c?a các t?p tin Priv.edb và Pub.edb là g?? B?n có đ? đ?a tr?ng trên m?i ?? Nó có th? đư?c l?i cho l?ch tr?nh m?t Off-line Defrag c?a hai t?p tin .edb.
 10. N?u không ai trong s? các bư?c trên các b?n s?a l?i v?n đ?, sao lưu hi?n t?i cơ s? d? li?u t?p tin. Sau đó ch?y ISINTEG-s?a ch?a - pri và ISINTEG-s?a ch?a - quán rư?u.
Đ? bi?t thêm chi ti?t, xin vui l?ng xem các bài vi?t sau đây trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
159297 XADM: Cao Store.exe CPU Utilization trong là b?o tr?

159176XADM: C?a hàng ng?ng đáp ?ng v?i cao tiêu th? CPU

Thu?c tính

ID c?a bài: 172813 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB172813 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:172813
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com